ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sturdiness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sturdiness*, -sturdiness-

sturdiness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sturdiness (n.) พลัง See also: กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง Syn. might, power

sturdiness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛健[ごうけん, gouken] (adj-na,n) vigour; vigor; virility; health; sturdiness; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sturdiness
Back to top