ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

quickness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *quickness*, -quickness-

quickness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
quickness (n.) ความเร็ว Syn. swiftness, speed, haste
English-Thai: Nontri Dictionary
quickness(n) ความไว,ความเร็ว,ความเร่งรีบ,ความรวดเร็ว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรวดเร็ว (n.) quickness See also: agility, deftness, nimbleness Syn. ความไว Ops. ความเชื่องช้า
ความว่องไว (n.) quickness See also: agility, deftness, nimbleness Syn. ความไว, ความรวดเร็ว Ops. ความเชื่องช้า
ความไว (n.) quickness See also: agility, deftness, nimbleness Syn. ความรวดเร็ว Ops. ความเชื่องช้า

quickness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敏活[びんかつ, binkatsu] (adj-na,n) quickness; alacrity
敏速[びんそく, binsoku] (adj-na,n) quickness; agility; activity; (P)

quickness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind FR:
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløn) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความเร็ว[n.] (khwāmreo) EN: velocity ; speed ; celerity ; rapidity ; quickness ; swiftness FR: vitesse [f] ; rapidité [f] ; vélocité [f] ; célérité [f]
ความว่องไว[n.] (khwām wǿngw) EN: quickness ; agility ; deftness ; nimbleness FR: agilité [f] ; vivacité [f]
ปฏิภาณ[n.] (patiphān) EN: wit ; quickness of mind ; wisdom FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า quickness
Back to top