ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

toughness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *toughness*, -toughness-

toughness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
toughness (n.) ความเหนียว Syn. firmness
toughness (n.) ความยาก Syn. difficulty
toughness (n.) ความอดทน See also: ความทรหด Syn. endurance
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความทรหด (n.) toughness See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน
ความทรหดอดทน (n.) toughness See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude Syn. ความอดทน
ความเหนียว (n.) toughness See also: gumminess, glutinousness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've worked really hard to project an appearance Of steely toughness, but glee club is different.เธอต้องแสดงออก ถึงความแข็งแกร่ง

toughness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, 韧性 / 韌性] toughness

toughness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世間擦れ;世間ずれ[せけんずれ, sekenzure] (n,vs) worldly wise; sophisticated; street smart; knowledge of the world (acquired in the school of hard knocks); toughness

toughness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเหนียว[n.] (khwām nīo) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness FR: consistance [f]
ความทรหด[n.] (khwām thøra) EN: toughness ; grit FR:

toughness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bruchzähigkeit {f}fracture toughness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า toughness
Back to top