ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lethargy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lethargy*, -lethargy-

lethargy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lethargy (n.) ความเฉื่อยชา See also: ความเกียจคร้าน Syn. lassitude, sluggishness
lethargy (n.) ความเซื่องซึม See also: ความง่วง, ซึม Syn. drowsiness
English-Thai: Nontri Dictionary
lethargy(n) ความซบเซา,ความเซื่องซึม,ความง่วง,ความเกียจคร้าน,ความเฉื่อยชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lethargyภาวะง่วงงุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lethargyไม่มีแรง, อิดโรย, ซึม, เกียจคร้าน, แขนขาอ่อนแรง, อ่อนเพลียซึม [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't help but notice the lethargy, the nausea... the little vials you keep leaving in the wastepaper basket.ช่วยไม่ได้ที่ฉันสังเกตุเห็นอาการซึม คลื่นไส้ แล้วก็หลอดแก้วที่คุณทิ้งในถังขยะ
Cancer explains the lethargy,มะเร็งอธิบายถึงความเฉื่อยชา
Lethargy, vomiting, and lack of appetite could indicate a more serious underlying cause.อาการซึมเศร้า,อาเจียน ไม่อยากกินอาหาร อาจเป็นสาเหตุพื้นฐานของโรคที่รุนแรงได้

lethargy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昏睡[hūn shuì, ㄏㄨㄣ ㄕㄨㄟˋ, 昏睡] sleep; drowse when unconscious; lethargic sleep; lethargy

lethargy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不活動[ふかつどう, fukatsudou] (n) inaction; lethargy
気抜け[きぬけ, kinuke] (n,vs) dispiritedness; dejection; languor; lethargy
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy
昏睡[こんすい, konsui] (n,vs,adj-no) (1) lethargy; stupor; (2) coma; dead sleep; (P)
虚脱[きょだつ, kyodatsu] (n,vs) prostration; lethargy; collapse; despondency
虚脱状態[きょだつじょうたい, kyodatsujoutai] (n) state of lethargy; absolute bewilderment; daze; mental numbness

lethargy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเฉื่อย[n.] (khwāmcheūay) EN: sluggishness ; lethargy ; torpor ; inertia ; boiling frog syndrome FR: inertie [f]

lethargy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lethargie {f}lethargy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lethargy
Back to top