wave

แปลว่า


vi โบกมือ
ความหมายเหมือนกับ: beckon , motion , greet
คำที่เกี่ยวข้อง: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
vt โบกมือ
คำที่เกี่ยวข้อง: โบกเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ
vt โบกไปมา
ความหมายเหมือนกับ: flap , flutter , wag
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ขึ้นๆลงๆ
vi เป็นลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นคลื่น
vt ทำให้เป็นลอน
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้หยักเป็นลอน
n คลื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: ระลอกคลื่น
n การโบกมือเพื่อทักทายหรือส่งสัญญาณ

รูปภาพ


wave โบกมือโบกมือ
wave คลื่นคลื่น

หมวดคำ