natural

แปลว่า


adj เป็นธรรมชาติ
ความหมายเหมือนกับ: intrinsic , original , essential , true
คำที่เกี่ยวข้อง: ีเกี่ยวกับธรรมชาติ , ตามธรรมชาติ
คำตรงข้าม: artificial , unnatural
adj ธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: normal , usual , customary
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นปกติ
คำตรงข้าม: unusual , unexpected

ตัวอย่างประโยค


Just simply make it natural and easy to understand. แค่ทำให้มันง่ายๆ เป็นธรรมชาติ และเข้าใจง่าย