measure

แปลว่า


n ขนาด
ความหมายเหมือนกับ: part , portion , quantum
คำที่เกี่ยวข้อง: ปริมาณ , จำนวน , น้ำหนัก
n การวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: การตวงวัด , ระบบการวัด
n มาตรการ
ความหมายเหมือนกับ: rule , test , standard
คำที่เกี่ยวข้อง: วิธีการประเมิน , วิธีตัดสิน
n หน่วยวัด
ความหมายเหมือนกับ: dimension , capacity
n เครื่องวัด
คำที่เกี่ยวข้อง: เครื่องมือ
n กฎหมาย
ความหมายเหมือนกับ: proposition , proposal
คำที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติ , ร่างพระราชบัญญัติ
n จังหวะ (ของคำประพันธ์)
ความหมายเหมือนกับ: rhythm , meter
vt วัดขนาด (ความยาว, ความสูง, ความเร็ว ฯลฯ)
ความหมายเหมือนกับ: size , survey
คำที่เกี่ยวข้อง: หาค่า , กะประมาณ