glow

แปลว่า


n แสงแวววาว
ความหมายเหมือนกับ: brightness , radiance
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเป็นประกาย , ความแวววาว
vi เปล่งแสง
คำที่เกี่ยวข้อง: เรืองแสง , ส่องสว่าง
vi รู้สึกร้อนผ่าว
ความหมายเหมือนกับ: blush , turn red
คำที่เกี่ยวข้อง: หน้าแดง
คำตรงข้าม: pale