ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

will

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *will*, -will-

will ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
will (aux.) จะ See also: จัก
will (n.) ความตั้งใจ See also: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน Syn. determination, resolution
will (vt.) ตั้งใจที่จะทำให้เกิด See also: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ
will (n.) ความต้องการ See also: จุดประสงค์, ความปรารถนา
will (vi.) ต้องการ See also: ประสงค์, ปรารถนา Syn. desire, want, wish
will (vt.) ต้องการ See also: ประสงค์, ปรารถนา Syn. desire, want, wish
will (n.) พินัยกรรม See also: คำสั่งเสีย
will not hear of something (idm.) ไม่ยอมรับ See also: ไม่ทน
will not wash (sl.) ไม่น่าเชื่อ See also: ไม่น่าเป็นไปได้
will power (n.) กำลังใจ
will to (phrv.) ยกมรดกให้ See also: ทำพินัยกรรมให้
willed (adj.) ซึ่งมีความตั้งใจ See also: ซึ่งมีเจตนา
willful (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn Ops. compliant, easygoing
willful (adj.) ซึ่งดึงดัน See also: ซึ่งรั้น, หัวรั้น, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, ดื้อแพ่ง Syn. hardheaded, stubborn Ops. compliant, easygoing
willful (adj.) ดื้อดึง See also: ดื้อรั้น, เอาแต่ใจตัวเอง, ถือทิฐิ Syn. disobedient, difficult, obstinate
willful (adj.) เอาแต่ใจ See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobedient, headstrong Ops. obedient
willfulness (n.) ความจงใจ See also: ความตั้งใจ Syn. deliberateness, intention, voluntariness Ops. involuntariness
willies (sl.) ความกลัว See also: ความวิตก
willies (n.) ความรู้สึกไม่สบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: ความรู้สึกวิตกกังวล Syn. agitation, anxiety, uneasiness
willing (adj.) ซึ่งมีความตั้งใจ See also: ซึ่งสมัครใจ, ซึ่งเต็มอกเต็มใจ, ซึ่งยินดี Syn. ungrudging, voluntary Ops. grudging, reluctant, involuntary
willing to learn (adj.) ที่สามารถสอนได้ See also: ที่สามารถเรียนรู้ได้ Syn. qualified, docile
willingly (adv.) อย่างเต็มใจ See also: อย่างสมัครใจ, อย่างเต็มอกเต็มใจ Syn. ungrudgingly, voluntarily Ops. grudgingly, reluctantly, involuntarily
willingness (n.) ความเต็มใจ See also: ความสมัครใจ, ความเต็มอกเต็มใจ Syn. voluntariness Ops. reluctance, involuntariness
willow (n.) ต้นวิลโลว์ See also: ไม้ที่มาจากต้นวิลโลว์
willowish (adj.) เกี่ยวกับต้นวิลโลว์
willowy (adj.) ระหง See also: อรชร, เพรียวลม Syn. graceful, lissome, slender Ops. awkward, ungainly, ungraceful
willpower (n.) ความตั้งใจจริงและความมีวินัยในตัวเองที่นำไปสู่ความสำเร็จ Syn. determination, resolution
willy-nilly (adj.) ด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตาม See also: ด้วยความสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
willy-nilly (adv.) อย่างเต็มใจหรือไม่ก็ตาม See also: อย่างสมัครใจหรือไม่ก็ตาม Syn. nolens volens
English-Thai: HOPE Dictionary
will(วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ
will powern. อำนาจ,กำลังใจ
will-call(วิล'คอล) adj. เกี่ยวกับร้านค้าที่ผู้ซื้อต้องคอยจนกว่าจะถูกเรียกให้ไปรับของได้
will-o'-the ###SW. wisp (วิล'ละเธอะวิสพฺ') n. ผีกระสือ,ไฟฟอสฟอรัส,สิ่งลวงตา,สิ่งที่ทำให้ฉงนสนเทห์. will-o'-the wispish,will-o'-the wispy adj., Syn. ignis fatuus
willable(วิล'ละเบิล) adj. ทำให้ตัดสินใจได้,ทำให้ตกลงใจได้
willed(วิลดฺ) adj. มีความตั้งใจ,มีเจตนา
willful(วิล'ฟูล) adj. สมัครใจ,มีเจตนา,ตั้งใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
willing(วิล'ลิง) adj. เต็มใจ,ตั้งใจ,มีเจตนา,สมัครใจ,ยินดี, See also: willingly adv. willingness n., Syn. obliging,agreeable
willless(วิล'ลิส) adj. ไม่มีตั้งใจ,ไม่เจตนา,ไม่ตกลงใจ., See also: willlessness n.
willow(วิล'โล) n. ต้นหลิว,ไม้ของต้นไม้ดังกล่าว,สิ่งที่ทำด้วยไม้ดังกล่าว
willowy(วิล'โลอี) adj. อ่อนโยน,ว่าง่าย,สอนง่าย,เต็มไปด้วยต้นหลิว,อรชร,เพรียวลม,ระหง
willy-nilly(วิล'ลีนิล'ลี) adj.,adv. เต็มใจหรือไม่ก็ตาม, Syn. unavoidably
English-Thai: Nontri Dictionary
will(n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ
WILL-O'-THE-will-o'-the-wisp(n) ผีโขมด,ผีกระสือ
willing(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ใจมุ่ง,ตั้งใจ
willow(n) ต้นไม้จำพวกสนุ่น,ต้นหลิว
willpower(n) จิตตานุภาพ,อำนาจจิต,กำลังใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willเจตจำนง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
will to powerเจตจำนงมุ่งอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
willful; wilfulโดยตั้งใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Willกำลังใจ [TU Subject Heading]
Willingness to payความเต็มใจที่จะจ่าย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความมุ่งมั่น (n.) will See also: intention, determination Syn. ความตั้งใจ
จะ (aux.) will See also: shall Syn. จัก
จัก (aux.) will See also: shall Syn. จะ
พินัยกรรม (n.) will See also: testament
อำนาจจิต (n.) will power See also: mental power
เต็มอกเต็มใจ (adv.) willingly Syn. เต็มใจ Ops. ฝืนใจ, บังคับใจ
โดยจำนน (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably
โดยดี (adv.) willingly See also: quietly, obediently, amicably Syn. โดยจำนน
ความพร้อมใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความสมัครใจ (n.) willingness See also: voluntary Syn. ความพร้อมใจ, ความเต็มใจ Ops. การบังคับ
ความเต็มใจ (n.) willingness See also: contention, satisfaction Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี Ops. ความไม่เต็มใจ
would (aux.) กิริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ will
กระถินหอม (n.) Acacia farnesiana Willd. Syn. คำใต้
การขืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การทนฝืน
การทนฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน
การฝืน (n.) unwillingness See also: reluctance, disinclination Syn. การขืน, การทนฝืน
ความปราถนาดี (n.) goodwill See also: sympathy, unity, harmony, concord, alliance, accord, agreement Syn. ความหวังดี
ความปรารถนาดี (n.) goodwill See also: good intention Syn. ความหวังดี
ความหวังดี (n.) goodwill See also: good wishes, concernedness Syn. ความปรารถนาดี
คำใต้ (n.) Acacia farnesiana Willd.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will not really attempt to explainฉันจะไม่พยายามอธิบายเลยจริงๆ
I will certainly be thereฉันจะไปที่นั่นแน่นอน
Of course, I will comeแน่นอน ฉันจะมาแน่
We will be there for dinnerพวกเราจะไปที่นั่นเพื่อทานอาหารค่ำ
I will go straight to the marketฉันจะตรงไปที่ตลาด
He will do what no one else daresเขาจะทำในสิ่งที่ไม่มีใครอื่นกล้าทำ
You will treat him with respect?คุณจะปฏิบัติต่อเขาด้วยความเคารพใช่ไหม
Someday I will tell you all about itสักวันฉันจะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับมัน
He will not give up easilyเขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆ
Do as I say and everything will be fine!ทำตามที่ฉันบอกแล้วทุกสิ่งจะดีเอง
What will you do during this weekend?คุณจะทำอะไรช่วงวันหยุดนี้
What will you do this weekend?คุณจะทำอะไรในวันหยุดสัปดาห์นี้
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
It's a long story, I will tell you laterเรื่องมันยาว ฉันจะเล่าให้คุณฟังทีหลัง
No, I will move to the U.Sไม่ ฉันจะย้ายไปอเมริกาเดือนหน้า
When will he come to see you?เขาจะมาพบคุณเมื่อไหร่หรือ
Who will accompany you to the airport?ใครจะไปสนามบินเป็นเพื่อนคุณ
Make me a cup of coffee, will you?ชงกาแฟให้ฉันสักแก้วได้ไหม
They have people who will walk your dog for youเขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
Are you sure this will work?คุณแน่ใจนะว่านี่จะได้ผล
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
He will not hear it from meเขาจะไม่ได้ยินมันจากฉัน
Nobody will let me do anything?ไม่มีใครยอมปล่อยให้ฉันทำอะไรเลย
I will contact you in Bangkok when you get backฉันจะติดต่อคุณที่กรุงเทพฯเมื่อคุณกลับมา
He will be with you in a momentเขาจะมาพบคุณในอีกสักครู่
I will be back in ten minutesฉันจะกลับมาในอีกสิบนาที
We will be reaching there in 5 minutesพวกเราจะถึงที่นั่นในอีก 5 นาที
How long will you stay with your family?คุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณนานแค่ไหน?
He will be keeping an eye on you for meเขาจะเฝ้าดูเธอให้ฉัน
The feast will be starting in five minutesงานเลี้ยงจะเริ่มขึ้นในอีก 5 นาที
I will speak openlyฉันจะพูดอย่างตรงไปตรงมา
If you will excuse me, I need to get startedขอตัวด้วย ฉันจำเป็นต้องเริ่มต้นแล้ว
I will not waste my precious time to…ฉันจะไม่เสียเวลาอันมีค่าเพื่อ...
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
I will teach you to face the truthฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับความจริง
It will be a little bit difficult for youมันจะลำบากสำหรับคุณบ้างเล็กน้อย
I will give you some adviceฉันจะให้คำแนะนำบางอย่างกับคุณ
I will take good care of itฉันจะดูแลมันอย่างดี
You both will be fineคุณทั้งคู่จะดีขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
And there, my faithful Huntsman, you will kill her!และมีนายพรานที่ซื่อสัตย์ของ ฉัน คุณจะฆ่าเธอ!
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน
Goodness me, this will never do.ความดีของฉันนี้จะไม่ทำ
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
Some daу mу рrince will comeบางวันเจ้าชายของฉันจะมา
Аnd wedding bells will ringและจัดงานแต่งงานระฆังจะดัง
The Princess will sleep in our beds upstairs.เจ้าหญิงจะนอนหลับอยู่ใน ห้องนอนชั้นบนของเรา
When she breaks the tender peel to taste the apple in my hand, her breath will still, her blood congeal.เมื่อเธอแบ่งเปลือกซื้อ เพื่อลิ้มรสแอปเปิ้ลในมือของ ฉัน ลมหายใจของเธอจะยังคงทำให้ เป็นวุ้นเลือดของเธอ
The dwarfs will think she's dead.ดาวแคระจะคิดว่าเธอตายแล้ว
The little men will be away and she'll be all alone with a harmless old peddler woman.คนเล็ก ๆ น้อย ๆ จะออกไป และเธอจะเป็นคนเดียวทั้งหมด กับผู้หญิงคนเร่ขายที่ไม่เป็น อันตรายเก่า
One bite and all your dreams will come true.หนึ่งกัดและความฝันของคุณจะ เป็นจริงขึ้นมา

will ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
将会[jiāng huì, ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ, 将会 / 將會] auxiliary verb introducing future action: may (be able to); will (cause); should (enable); going to
不吝珠玉[bù lìn zhū yù, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄣˋ ㄓㄨ ㄩˋ, 不吝珠玉] lit. do not begrudge gems of wisdom (成语 saw, humble expr.); fig. Please give me your frank opinion.; Your criticism will be most valuable.
养虎伤身[yǎng hǔ shāng shēn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄕㄤ ㄕㄣ, 养虎伤身 / 養虎傷身] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
养虎遗患[yǎng hǔ yí huàn, ㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, 养虎遗患 / 養虎遺患] Rear a tiger and court disaster. (成语 saw); fig. if you're too lenient with sb, he will damage you later; to cherish a snake in one's bosom
指挥有方,人人乐从[zhǐ huī yǒu fāng, ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄧㄡˇ ㄈㄤ, ren2 ren2 le4 cong2, 指挥有方,人人乐从 / 指揮有方,人人樂從] command right and you will be obeyed cheerfully (谚语 proverb)
死不冥目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不冥目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目
死不瞑目[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, 死不瞑目] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, 以利亚敬 / 以利亞敬] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13
永垂不朽[yǒng chuí bù xiǔ, ㄩㄥˇ ㄔㄨㄟˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 永垂不朽] eternal glory; will never be forgotten
大祸临头[dà huò lín tóu, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧㄣˊ ㄊㄡˊ, 大祸临头 / 大禍臨頭] facing imminent catastrophe; calamity looms; all hell will break loose
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
不会[bù huì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 不会 / 不會] improbable; unlikely; will not (act,happen etc); have not learned to; be unable to
知彼知己,百战不殆[zhī bǐ zhī jǐ, ㄓ ㄅㄧˇ ㄓ ㄐㄧˇ, bai3 zhan4 bu4 dai4, 知彼知己,百战不殆 / 知彼知己,百戰不殆] Knowing the enemy and yourself will get you unscathed through a hundred battles (成语 saw, from Sunzi's Art of War).
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
弥勒[Mí lè, ㄇㄧˊ ㄌㄜˋ, 弥勒 / 彌勒] Mile (place in Yunnan); Maitreya; the Bodhisattva that will be the next to come after Shakyamuni Buddha
背井离乡[bèi jǐng lí xiāng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧˊ ㄒㄧㄤ, 背井离乡 / 背井離鄉] to leave one's native place, esp. against one's will (成语 saw)
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
多行不义必自毙[duō xíng bù yì bì zì bì, ㄉㄨㄛ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄅㄧˋ ㄗˋ ㄅㄧˋ, 多行不义必自毙 / 多行不義必自斃] persist in evil and you will bring about your own destruction
人心[rén xīn, ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, 人心] popular feeling; the will of the people
天意[tiān yì, ㄊㄧㄢ ㄧˋ, 天意] providence; the Will of Heaven
即可[jí kě, ㄐㄧˊ ㄎㄜˇ, 即可] that will do
众志成城[zhòng zhì chéng chéng, ㄓㄨㄥˋ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ, 众志成城 / 眾志成城] unity of will is an impregnable stronghold (成语 saw)
伊於胡底[yī yú hú dǐ, ㄧ ㄩˊ ㄏㄨˊ ㄉㄧˇ, 伊於胡底 / 伊于胡底] when will it stop
不平则鸣[bù píng zé míng, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˊ ㄇㄧㄥˊ, 不平则鸣 / 不平則鳴] where there is injustice; there will be an outcry; man will cry out against injustice
斗志[dòu zhì, ㄉㄡˋ ㄓˋ, 斗志 / 鬥志] will to fight
行不通[xíng bu tōng, ㄒㄧㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄊㄨㄥ, 行不通] won't work; will get (you) nowhere
不得已[bù dé yǐ, ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ ㄧˇ, 不得已] act against one's will; have no alternative but to; have to; to have no choice; must
任意[rèn yì, ㄖㄣˋ ㄧˋ, 任意] arbitrarily; at will; random
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
[zhì, ㄓˋ, 志] aspiration; ambition; the will
两厢情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两厢情愿 / 兩廂情願] both sides are willing; by mutual consent
两相情愿[liǎng xiāng qíng yuàn, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 两相情愿 / 兩相情願] both sides are willing; by mutual consent
拼命三郎[pīn mìng sān láng, ㄆㄧㄣ ㄇㄧㄥˋ ㄙㄢ ㄌㄤˊ, 拼命三郎] brave man, willing to risk his life
琅威理[Láng Wēi lǐ, ㄌㄤˊ ㄨㄟ ㄌㄧˇ, 琅威理] Captain William M Lang (1843-), British adviser to the Qing north China navy 北洋水師|北洋水师 during the 1880s
[bì, ㄅㄧˋ, 必] certainly; must; will; necessarily
心悦诚服[xīn yuè chéng fú, ㄒㄧㄣ ㄩㄝˋ ㄔㄥˊ ㄈㄨˊ, 心悦诚服 / 心悅誠服] cheerful and committed (成语 saw from Mencius 孟子); delighted and sincerely willing

will ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again)
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
おぼれる者はわらをもつかむ;おぼれる者は藁をもつかむ;溺れる者は藁をも掴む[おぼれるものはわらをもつかむ, oborerumonohawarawomotsukamu] (exp) (proverb) A drowning man will catch at a straw
お世辞にもうまいとは言えない;お世辞にもうまいとはいえない[おせじにもうまいとはいえない, osejinimoumaitohaienai] (exp,adj-i) With the best will in the world, you can't say that it's good
グッドウィル[, guddouiru] (n) good will
ケセラセラ[, keserasera] (exp) What will be, will be (spa
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
になる[, ninaru] (suf) (1) becomes; will become; turns out; (2) (with "o" and masu-stem of verb) grammatical form creating an honorific verbal expression; (P)
フラグが立つ[フラグがたつ, furagu gatatsu] (exp,v5t) (sl) {comp} to have a flag set (indicates the setting of a variable that determines, for example, how a game will end)
マーフィーの法則[マーフィーのほうそく, ma-fi-nohousoku] (n) Murphy's Law ("Whatever can go wrong, will go wrong")
まじ;マジ[, maji ; maji] (adj-na,n) (1) (col) (abbr) (See 真面目・まじめ) serious (not capricious or flirtatious); (aux-v) (2) (まじ only) (See まい) cannot; should not; will not; must not
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
んず;むず;うず[, nzu ; muzu ; uzu] (aux-v) (1) (arch) (See んとする) will probably be; (2) intending to; will; (3) should
一念天に通ず[いちねんてんにつうず, ichinentennitsuuzu] (exp) (id) Faith will move mountains
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
一暴十寒[いちばくじっかん, ichibakujikkan] (exp) (1) bursts of exertion will fail to bear fruit if interrupted by long periods of idleness; (2) strenuous efforts, unless sustained, are to no avail (Mencius)
一生物;一生もの[いっしょうもの, isshoumono] (n,adj-no) item that will last a lifetime
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
上意[じょうい, joui] (n) will or decree (esp. of shogun); emperor's wishes
予鈴[よれい, yorei] (n) (See 本鈴) bell signalling that work, class, etc. will formally begin shortly; first bell; warning bell
五十知命[ごじゅうちめい, gojuuchimei] (exp) At age fifty, one comes to know the will of Heaven. (Confucius)
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds)
先が見える[さきがみえる, sakigamieru] (exp,v1) to envision how things will turn out (usu. unfortunate)
公共性[こうきょうせい, koukyousei] (n) publicness (degree to which a particular action will affect society as large); public nature; commonality
円満退職[えんまんたいしょく, enmantaishoku] (n,vs) amicable resignation (retirement); resigning (retiring) from one's job of one's free will
創作意欲[そうさくいよく, sousakuiyoku] (n) will (urge) to create; creative urge; appetite for writing
力への意志[ちからへのいし, chikarahenoishi] (exp) will to power
勤労意欲[きんろういよく, kinrouiyoku] (n) will to work
好きこそ物の上手なれ[すきこそもののじょうずなれ, sukikosomononojouzunare] (exp) (id) What one likes, one will do well
宜しい[よろしい, yoroshii] (adj-i) (uk) (hon) good; OK; all right; fine; very well; will do; may; can; (P)
山が当たる;山が当る[やまがあたる, yamagaataru] (exp,v5r) to accurately guess what subjects will turn up on a test; to have one's predictions turn out correct
市に虎あり[いちにとらあり, ichinitoraari] (exp) (id) people will believe something false if many agree that it is true (an example of argumentum ad populum); there's a tiger in the market
当然のことながら[とうぜんのことながら, touzennokotonagara] (exp) naturally; not surprisingly; it should be appreciated that; understandably; as a matter of course; as is obvious; as will be understood
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウィラメット[ういらめっと, uirametto] Willamette
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] Thai: เจตนาร้าย English: ill-will

will ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power ; psychic power FR: pouvoir mental [m]
อำเภอใจ[n.] (amphoējai) EN: freedom ; liberty ; free will FR: libre arbitre [m]
อะไรจะเกิดก็จะเกิด[X] (arai ja koē) EN: what will be, will be FR: advienne que pourra
บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟ [xp] (bānmeūang j) EN: the country will be in flames FR: le pays va s'enflammer
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
ชาติหน้าตอนบ่าย ๆ[xp] (chāt nā tøn) EN: It’ will never happen. FR: La semaine des quatre jeudis.
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ได้คืบจะเอาศอก[prov.] (dāi kheūp j) EN: Give him an inch and he will take a mile ; Give an inch and they'll take a mile FR: On lui donne le doigt et il vous prend le bras
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ฟ้องพินัยกรรม[v. exp.] (føng phinai) EN: challenge a will FR:
ให้หน่อย[v. exp.] (hai nǿi) EN: please ; will you? FR: s'il vous plait
ให้หน่อยได้มั้ย[X] (hai nǿi dāi) EN: will you ? ; can you ? FR: pouvez-vous ?
จะ[v.] (ja) EN: will ; shall ; gonna ; [future mark, action to be completed] FR: [auxiliaire du futur]
จัก[v.] (jak) EN: must ; shall ; will FR:
จะไม่มีวัน[v. exp.] (ja mai mī w) EN: will never FR:
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตจำนงเสรี[n. exp.] (jētjamnong ) EN: free will FR: libre arbitre [m]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
จิ[v.] (ji) EN: will FR:
กำลังใจ[n.] (kamlangjai) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; enthusiasm ; strength FR: volonté [f] ; détermination [f] ; soutien [m]
การเพิกถอนพินัยกรรม[n. exp.] (kān phoēkth) EN: revocation of a will FR: révocation de testament [f]
ขืนใจ[v.] (kheūnjai) EN: act against ; compel ; do against one's will FR:
ความมุ่งมั่น[n.] (khwām mungm) EN: will ; determination FR: volonté [f] ; détermination [f]
ความมุ่งมั่น[n.] (khwām mungm) EN: will ; drive FR:
ความพยาบาท[n.] (khwām phayā) EN: ill will ; malice ; vindictiveness ; vengefulness FR:
ความตั้งใจ[n.] (khwām tangj) EN: intention ; will ; determination ; volition FR: intention [f] ; application [f]
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
โกหกได้ไม่นาน[xp] (kōhok dāi m) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
โกหกพกลม[v.] (kōhokphoklo) EN: your lies will always catch up with you in the end FR:
ไม่มีใครเล่นด้วย[X] (mai mī khra) EN: no one will play with FR:
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น[xp] (mai wā ja k) EN: no matter what will happen FR:
มักจะ[v.] (mak ja) EN: like to ; tend to ; will usually FR: avoir coutume de ; être toujours prêt à
มุ่งร้าย[v. exp.] (mung rāi) EN: bear ill will ; have malicious intent FR:
หนังสือพินัยกรรม[n. exp.] (nangseū phi) EN: testament ; will FR: testament [m]
นั่นก็ดี[n. exp.] (nan kø dī) EN: that will do FR: cela fera l'affaire ; cela convient
นี่ก็ดี[n. exp.] (nī kø dī) EN: this will do FR: ceci fera l'affaire ; ceci convient
นิวรณ์[n.] (niwøn) EN: lust ; ill will ; sloth in indolence ; anxiety and doubt FR:
ออกกี่โมง (...ออกกี่โมง)[v. exp.] (øk kī mōng ) EN: What time does … leave? ; What time will the … leave? FR: À quelle heure part … ?
เป็นไฉน[X] (pen chanai) EN: what is ; is what ; how is ; how would ; what will FR:

will ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Groll {m}ill will
Testamentseröffnung {f}opening of will; reading of the will
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged
Eigenwille {m}self will
Testament {n} | sein Testament machenlast will; last will and testament | to make a will
willkürlich; arbiträr {adj}; nach Ermessen | willkürlicher | am willkürlichstenarbitrary | more arbitrary | most arbitrary
Bosheit {f}; Böswilligkeit
Brookslaubsänger {m} [ornith.]Brook's Willow Warbler
Carolinanachtschwalbe {f} [ornith.]Chuck Will's Widow
Willenserklärung {f} | Willenserklärungen
Kaufbereitschaft {f}disposition to buy; willingness to buy
Ohrennachtschwalbe {f} [ornith.]Eared Poorwill
Kronenlaubsänger {m} [ornith.]Eastern Crowned Leaf-Warbler (Phylloscopus coronatus); Temminck's Crowned Willow Warbler
um ... willen; wegen; halber {prp; +Genitiv} | um der Kinder willen; wegen der Kinder; der Kinder wegen; der Kinder halberfor the sake of ... | for the sake of the children
Absicht {f} | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent
Bewilligung {f} | Bewilligungen
Guineahoniganzeiger {m} [ornith.]Willcocks' Honeyguide
unfreiwillig {adj} | unfreiwilliger | am unfreiwilligsteninvoluntary | more involuntary | most involuntary
Böswilligkeit {f} | Böswilligkeiten
Moorschneehuhn {n} [ornith.]Willow Grouse
Augennachtschwalbe {f} [ornith.]Ocellated Poorwill
kompromissbereit {adj}prepared to compromise; willing to compromise
Sachbeschädigung {f}willful damage to property
willkommen {adj} | ein willkommenes Angebotseasonable | a seasonable offer
Zwilling {m} | Zwillinge
Zwillingsbruder {m} | Zwillingsbrüder
Zwillingsschwester {f} | Zwillingsschwestern
Zwillingswaffe {f} | Zwillingswaffen
Unwille {m}; Unwillen
Widerwille {m}unwillingness
ungern {adv}unwillingly
widerwillig {adv}unwillingly
Ussurilaubsänger {m} [ornith.]Pale-legged Willow Warbler
Willensäußerung {f} | Willensäußerungen
Freiwillige {m,f}; Freiwilliger | Freiwilligen
Willensschwäche {f} | Willensschwächen
willkommen {adj} | willkommener | am willkommenstenwelcome | more welcome | most welcome

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า will
Back to top