ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reluctant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reluctant*, -reluctant-

reluctant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reluctant (adj.) ไม่เต็มใจ See also: ฝืนใจ Syn. disinclined, unwilling Ops. eager, ready
reluctant (adj.) ต่อต้าน (คำโบราณ) See also: คัดค้าน Syn. protesting, resisting
reluctantly (adv.) อย่างลังเล See also: อย่างอ้อมแอ้ม, อย่างไม่แน่ใจ, อย่างอิดเอื้อน Syn. indecisively, irresolutely
reluctantly (adv.) อย่างไม่เต็มใจ See also: อย่างลังเล, น่ารังเกียจ Syn. knwillingly
English-Thai: HOPE Dictionary
reluctant(รีลัค'เทินทฺ) adj. ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน,ฝืด, Syn. unwilling,loath,averse
English-Thai: Nontri Dictionary
reluctant(adj) อึกอัก,ไม่เต็มใจ,ไม่สมัครใจ,ฝืนใจ,ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant to speak See also: be afraid to make an opinion, refrain from a reply Syn. อิดเอื้อน
อิดๆ เอื้อนๆ (v.) reluctant to say or do anything Syn. กระอิดกระเอื้อน
อิดเอื้อน (v.) reluctant to say or do anything Syn. อิดๆ เอื้อนๆ, กระอิดกระเอื้อน
อิดออด (adv.) reluctantly Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ
กระอิดกระเอื้อน (v.) be reluctant See also: be unwilling, be disinclined, be indisposed Syn. อิดเอื้อน, อิดออด
อิดๆ ออดๆ (v.) be reluctant See also: be disinclined Syn. อิดออด
อิดออด (v.) be reluctant See also: be disinclined Syn. รีรอ, อิดๆ ออดๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm reluctant to help himฉันลังเลที่จะช่วยเหลือเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Everything's taken care of, but I'm reluctant to talk on the phone.ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว แต่ผมไม่สะดวกจะคุยทางโทรศัพท์
But I'm reluctant to fish around and cause problems for everybody.แต่ผมก็รู้สึกอึดอัดที่จะทำ เมื่อมันเป็นการสร้างปัญหาให้กับคนอื่น
(fireman) I've never seen anyone so reluctant to be called a hero.(ตำรวจดับเพลิง) ผมไม่เคนเห็นใคร ที่จะต่อต้านหรือคัดค้านการถูกเรียกว่าเป็นฮีโร่เลย
Why are you so reluctant to make a commitment to me?ทำไมคุณถึงกลัวการผูกมัดกับฉันนัก
Any luck in the land of reluctant witnesses?ได้พยายานเพิ่มเติมมั่งมั้ย?
Is that why Nate is so reluctant to break things off with Vanessa?อ้อ งั้นเหรอ ถ้างั้นทำไมเนทถึงดูไม่เต็มใจล่ะ ที่จะจบความสัมพันธ์กับวาเนซซ่า
Well, you seemed pretty reluctant in your hotel suite last night.คุณดูไม่เต็มใจนะ ที่ในห้องสวีทเมื่อคืน
Mom, with all that's happened to us, you're still reluctant to give up?แม่ค่ะ หนูอยากให้แม่เลิกคาดหวังเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกิดกับพวกเรา
I'm reluctant to send you, Agent Dunham.ผมไม่เต็มใจนัก ส่งคุณไป เจ้าหน้าที่ดันแฮม
Uh, a very reluctant maybe to both.อ่าา อึดอัดใจตอบจัง แต่ก็พอเป็นไปได้ทั้งสองทาง
Well, I can see how you might be a little reluctant towards tradition, given the very unorthodox way you grew up.ฉันจับไม่ได้,มันสั้นไปและฉันจะเปียก - จริงหรอ? - ใช่
You are reluctant to take action because you don't trust me.. คุณลังเล ที่จะตัดสินใจทำ เพราะคุณไม่ไว้ใจผม

reluctant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, 依依不舍] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave
惜别[xī bié, ㄒㄧ ㄅㄧㄝˊ, 惜别 / 惜別] reluctant to part
恋恋不舍[liàn liàn bù shě, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄜˇ, 恋恋不舍 / 戀戀不捨] reluctant to part
留恋[liú liàn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˋ, 留恋 / 留戀] reluctant to leave; to hate to have to go; to recall fondly
留连[liú lián, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ, 留连 / 留連] reluctant to leave
将就[jiāng jiu, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄡ˙, 将就 / 將就] accept (a bit reluctantly); put up with

reluctant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し兼ねる;仕兼ねる[しかねる, shikaneru] (v1) (uk) (See 仕兼ねない) to be reluctant to do; to hesitate to do; to refuse to do; to be unable to do
売り惜しむ[うりおしむ, urioshimu] (v5m) to hold back on or restrict sales of; to be reluctant to sell
尻が重い[しりがおもい, shirigaomoi] (exp) (1) to be reluctant to get up off one's backside; to be lazy; (2) to be clumsy
気が進まない;気がすすまない[きがすすまない, kigasusumanai] (exp,adj-i) reluctant to; not inclined to; disinclined; unwilling
気が重い[きがおもい, kigaomoi] (exp,adj-i) depressed; bummed out; down; heavy-hearted; heavy-spirited; feeling reluctant (to do)
生返事[なまへんじ, namahenji] (n,vs) half-hearted reply; vague answer; reluctant answer
答えを渋る[こたえをしぶる, kotaewoshiburu] (exp,v5r) to be reluctant to answer; to hesitate to answer
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむ得ず;止む得ず;已む得ず[やむえず, yamuezu] (adv) (uk) (See 止むを得ず) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
不承不承;不請不請;不祥不祥;不精不精[ふしょうぶしょう, fushoubushou] (adv,adj-no) reluctantly; grudgingly; unwillingly
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
仕方なく;仕方無く[しかたなく, shikatanaku] (adv) helplessly; reluctantly; as a last resort
仕方無しに[しかたなしに, shikatanashini] (adv) helplessly; reluctantly
割愛[かつあい, katsuai] (n,vs) giving something up reluctantly; omitting; leaving out; sparing
吝か[やぶさか, yabusaka] (adj-na) (See 吝かでない) reluctant; hesitant
否々(P);否否[いやいや, iyaiya] (adv,adj-no) (uk) reluctantly; by no means; unwillingly; (P)
嫌(P);厭;厭や(io)[いや(P);や(嫌;厭), iya (P); ya ( iya ; en )] (adj-na,n) disagreeable; detestable; unpleasant; reluctant; (P)
心ならずも[こころならずも, kokoronarazumo] (adv) unwillingly; reluctantly; against one's will
惜しむ(P);吝しむ(oK);愛しむ(oK)[おしむ, oshimu] (v5m,vt) (1) to be frugal; to be sparing; (2) to value; to hold dear; (3) to regret (e.g. a loss); to feel sorry (for); (4) to be unwilling; to be reluctant; (P)
本意ない[ほいない, hoinai] (adj-i) reluctant; unwilling
気が向かない[きがむかない, kigamukanai] (exp,adj-i) not inclined (to do); reluctant; unwilling
渋々;渋渋[しぶしぶ, shibushibu] (adv,adv-to) reluctantly; unwillingly
渋る[しぶる, shiburu] (v5r) (1) to hesitate; to hold back; to balk; to falter; (2) to be reluctant; to be unwilling; to begrudge; (3) to have loose painful bowel movement; to suffer from tenesmus; (P)

reluctant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิดเอื้อน[v.] (it-eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิด ๆ = อิดๆ[adj.] (it-it) EN: reluctant FR:
อิด ๆ เอื้อน ๆ = อิดๆ เอื้อนๆ[v. exp.] (it-it eūoen) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
อิดออด ; อิด ๆ ออด ๆ = อิดๆ ออดๆ[adj.] (it-øt ; it-) EN: reluctant ; disinclined ; half-hearted ; without enthusiasm FR: réticent
จำใจ[v.] (jamjai) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; être forcé ; faire quelque chose contre sa volonté/contre son gré ; faire quelque chose malgré soi
กระอักกระไอ[adj.] (kra-akkra-a) EN: reluctant to say or do anything FR:
กระอึกกระอัก [adj.] (kra-eukkra-) EN: hesitant ; reluctant ; speechless FR: hésitant
กระอิดกระเอื้อน[v.] (kra-itkra-e) EN: be reluctant to say anything ; be reluctant to do anything ; show reluctance FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ลังเล[v.] (langlē) EN: hesitate ; waver ; be uncertain ; dither ; be reluctant ; demur FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ลังเล[adj.] (langlē) EN: hesitant ; undecided ; reluctant FR: hésitant ; indécis
ลังเลที่จะพูดคุย[v. exp.] (langlē thī ) EN: be reluctant to talk FR:
ไม่เต็มใจ[v. exp.] (mai temjai) EN: be reluctant FR: être réticent
ไม่เต็มใจ[adj.] (mai temjai) EN: reluctant ; unwilling ; half-hearted FR: réticent
ตะขิดตะขวง[v.] (takhittakhū) EN: embarrass ; hesitate ; be reluctant ; be bashful ; shy ; be shamed ; be reluctant ; be embarrassed FR: être intimidé ; se tapir
ฝืนใจ[adv.] (feūnjai) EN: reluctantly ; unwillingly FR: à contrecoeur ; à regret ; bon gré mal gré ; à son corps défendant ; contre sa volonté ; contre son gré ; malgré soi ; avec répugnance
แกน[adv.] (kaēn) EN: unwillingly ; spiritlessly ; dearly ; without enthusiasm ; reluctantly FR: sans enthousiasme ; à contrecoeur
กัดฟันพูด[v. exp.] (katfan phūt) EN: speak reluctantly FR:
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly ; grudgingly FR: à contrecoeur
หยวน[v.] (yūan) EN: comply with ; give in reluctantly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reluctant
Back to top