ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unity*, -unity-

unity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unity (n.) ความเป็นเอกภาพ See also: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน Syn. homogeneity Ops. disunity
unity (n.) จำนวนหนึ่งหน่วย See also: หนึ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
unity(ยู'นิที) n. ความสามัคคี,ความพร้อมเพรียงกัน,การรวมกัน,สิ่งที่ร่วมกัน,หนึ่ง,จำนวนหนึ่งหน่วย, Syn. oneness,identity,harmony
English-Thai: Nontri Dictionary
unity(n) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว,ความสามัคคีกัน,เอกภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unityเอกภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปรองดอง (n.) unity See also: harmony Syn. ความพร้อมเพรียง Ops. ความแตกแยก
ความสามัคคี (n.) unity See also: harmony Syn. ความพร้อมเพรียง, ความปรองดอง Ops. ความแตกแยก
ความสามัคคีปรองดอง (n.) unity See also: harmony, concord, uniformity Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว Ops. ความแตกแยก
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว (n.) unity See also: harmony, concord, uniformity Syn. ความสามัคคี, ความกลมเกลียว, ความสามัคคีปรองดอง Ops. ความแตกแยก
เอกภาพ (n.) unity See also: integrity, wholeness
EC (abbr.) ประชาคมยุโรป (คำย่อของ European Community)
op (abbr.) คำย่อของ operation, operative, opportunity
กรมการพัฒนาชุมชน (n.) Community Development Department See also: Department of Community Development
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
คลาดโอกาส (v.) miss an opportunity See also: lose the chance
คว้าโอกาสที่ดี (v.) seize the opportunity Ops. ปล่อยโอกาสที่ดี
ฉวยโอกาส (v.) seize an opportunity Syn. ถือโอกาส
ฉวยโอกาส (v.) take the opportunity See also: take advantage
ช่องทาง (n.) opportunity See also: method, means, chance Syn. ลู่ทาง, ทาง
ชุมชน (n.) community See also: crowd, mass, throng Syn. ชุมนุมชน, กลุ่มชน, หมู่ชน
ชุมนุมชน (n.) community See also: crowd, mass, throng, mob Syn. ชุมชน, หมู่คน, หมู่ชน, ฝูงชน
ตราภูมิ (n.) an official paper granting immunity from taxes and convee
ถือโอกาส (v.) take the opportunity See also: take advantage Syn. ฉวยโอกาส
ทันตกรรมช่องปาก (n.) community dentistry
ประชาคม (n.) community See also: commune, society Syn. ชุมชน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'd like the opportunity to tryฉันอยากได้โอกาสลองดู
It may be my last opportunityมันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้ว
This might be a good opportunity for…นี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ...
However, it does present an opportunityอย่างไรก็ตามมันก็ได้เสนอโอกาสให้
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all.สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะร่ำไห้ สำหรับประโยชน์ที่มีต่อมนุษย์ ร่ำไห้เพื่อคนทั้งโลก แด่ความรักของเราทุกคน
There must be Hindu-Muslim unity always.ฮินดูกับมุสลิมต้องรวมกันตลอดไป
I've found wives for hundreds of men, but the Golden Dragon of Unity himself couldn't make love matches for you three.ข้าอบรมหญิงที่จะมาเป็นภรรยาสำหรับชายมานับร้อย แต่เทพแห่งมังกรทองผู้ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ ไม่สามารถทำให้เจ้าทั้งสามคน พบกับความรักที่เหมาะสมได้
However, the Golden Dragon of Unity smiles upon you today.อย่างไรก็ตาม, แผ่นดินนี้ต้องการความเป็นเอกภาพ รอยยิ้มที่เจ้าให้มาในวันนี้
I doubt even the Golden Dragon of Unity could stop this now.ข้าชักกังวลแล้วสิว่า ความเป็นเอกภาพ ของแผ่นดินจะต้องสิ้นสุดลงซะแล้ว
Where's the dang Dragon of Unity when you need him?ไหนล่ะ เอกภาพของแผ่นดินแห่งเมืองมังกร เจ้าต้องการเเขาซะเมื่อไหร่?
Strength through unity. Unity through faith.มารวมใจกันเป็นหนึ่ง ด้วยศรัทธาอันเป็นหนึ่ง.
The clone war threatens the unity of the Republic.สงครามโคลนคุกคามเอกภาพของสาธารณรัฐ
For the unity of the Shinhwa Group and the JK Group.สำหรับการร่วมมือระหว่าง ชินฮวา กรุ๊ป และ JK กรุ๊ป
Look, look, the kids did the commercial To foster a feeling of unity after you--ฟังนะ เด็กๆแสดงโฆษณา ก็เพื่อส่งเสริมความเป็นทีม
First Unity Savings. Cole knows.ธนาคารเฟริสท์ยูนิตี้เซฟวิ่ง โคลรู้จัก
Bauer was supposedly I.D.'d by someone at the First Unity Savings branch on Lexington.มีคนคาดว่าเป็นบาวเออร์ ที่ธนาคารเฟริส ยูนิตี้สาขาเล็กซิงตัน

unity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)
众志成城[zhòng zhì chéng chéng, ㄓㄨㄥˋ ㄓˋ ㄔㄥˊ ㄔㄥˊ, 众志成城 / 眾志成城] unity of will is an impregnable stronghold (成语 saw)
主动免疫[zhǔ dòng miǎn yì, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 主动免疫 / 主動免疫] active immunity
获得性免疫[huò dé xìng miǎn yì, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄜˊ ㄒㄧㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 获得性免疫 / 獲得性免疫] acquired immunity
自动免疫[zì dòng miǎn yì, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 自动免疫 / 自動免疫] active immunity
因缘[yīn yuán, ㄩㄢˊ, 因缘 / 因緣] chance; opportunity; predestined relationship; (Buddhist) principal and secondary causes; chain of cause and effect
机缘[jī yuán, ㄐㄧ ㄩㄢˊ, 机缘 / 機緣] chance; opportunity; destiny
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
社区[shè qū, ㄕㄜˋ ㄑㄩ, 社区 / 社區] community
社群[shè qún, ㄕㄜˋ ㄑㄩㄣˊ, 社群] community; social grouping
群体[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, 群体 / 群體] community; colony
集居[jí jū, ㄐㄧˊ ㄐㄩ, 集居] community; living together
体团[tǐ tuán, ㄊㄧˇ ㄊㄨㄢˊ, 体团 / 體團] community
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
豁免权[huò miǎn quán, ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˇ ㄑㄩㄢˊ, 豁免权 / 豁免權] diplomatic immunity; immunity from prosecution
族群[zú qún, ㄗㄨˊ ㄑㄩㄣˊ, 族群] ethnic group; community
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, 欧洲共同体 / 歐洲共同體] European Community (old term for the EU, European Union)
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
茬口[chá kǒu, ㄔㄚˊ ㄎㄡˇ, 茬口] harvested land left for rotation; an opportunity
免疫[miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 免疫] immunity (to disease)
免疫力[miǎn yì lì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄌㄧˋ, 免疫力] immunity
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, 先机 / 先機] key moment; decisive opportunity
[jī, ㄐㄧ, 机 / 機] machine; opportunity; secret
[yù, ㄩˋ, 遇] meet with; how one is treated; an opportunity; surname Yu
千载难逢[qiān zǎi nán féng, ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ, 千载难逢 / 千載難逢] lit. hard to meet in a thousand years (成语 saw); extremely rare opportunity; once in a blue moon
时机[shí jī, ㄕˊ ㄐㄧ, 时机 / 時機] occasion; opportunity
戎机[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 戎机 / 戎機] opportunity for a fight; war
机不可失,时不再来[jī bù kě shī, ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕ, shi2 bu4 zai4 lai2, 机不可失,时不再来 / 機不可失,時不再來] opportunity knocks but once (谚语 proverb); a chance not to miss; Seize the occasion, it will not return.
机会[jī huì, ㄐㄧ ㄏㄨㄟˋ, 机会 / 機會] opportunity; chance; occasion
生机[shēng jī, ㄕㄥ ㄐㄧ, 生机 / 生機] opportunity to live; to reprieve from death; life force; vitality
际会[jì huì, ㄐㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 际会 / 際會] opportunity; chance
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, 非洲统一组织 / 非洲統一組織] Organization of African Unity
被动免疫[bèi dòng miǎn yì, ㄅㄟˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ, 被动免疫 / 被動免疫] passive immunity
种群[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, 种群 / 種群] population (of a species); community (of animals or plants)
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, 抵抗力] resistance; immunity
单位根[dān wèi gēn, ㄉㄢ ㄨㄟˋ ㄍㄣ, 单位根 / 單位根] root of unity
败类[bài lèi, ㄅㄞˋ ㄌㄟˋ, 败类 / 敗類] scum of a community; degenerate
趁机[chèn jī, ㄔㄣˋ ㄐㄧ, 趁机 / 趁機] seize an opportunity; take advantage of situation
失之交臂[shī zhī jiāo bì, ㄕ ㄓ ㄐㄧㄠ ㄅㄧˋ, 失之交臂] to miss narrowly; to let a great opportunity slip
都会[dū huì, ㄉㄨ ㄏㄨㄟˋ, 都会 / 都會] society; community; city; metropolis

unity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CATV[シーエーティービー;シーエーティーブイ, shi-e-tei-bi-; shi-e-tei-bui] (n) community antenna television; CATV
CB[シービー, shi-bi-] (n) (1) Citizens' Band; CB (radio); (2) (See 転換社債) convertible bond; (3) (See 慢性気管支炎) chronic bronchitis; (4) chemical and biological (weapons); (5) (See センターバック) center back; (6) community business
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response
イコールオポチューニティー[, iko-ruopochu-nitei-] (n) equal opportunity
インターネットコミュニティ[, inta-nettokomyunitei] (n) Internet community
カリコム[, karikomu] (n) Caribbean Community (from CARICOM)
ゲマインシャフト[, gemainshafuto] (n) (See ゲゼルシャフト) community (ger
ことあるごとに[, kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up
コミカレ[, komikare] (n) (col) (abbr) (See コミュニティーカレッジ) community college
コミュ[, komyu] (n) (abbr) {comp} (See コミュニティー) community
コミュニティーカレッジ[, komyunitei-karejji] (n) (See 短大) junior college; community college
チャンス[, chansu] (n) chance; opportunity; (P)
に当たって[にあたって, niatatte] (exp) (uk) at the time of (ind. opportunity or situation where something should be done)
ベッドタウン;ベットタウン[, beddotaun ; bettotaun] (n) bedroom community (wasei
もじら組[もじらぐみ, mojiragumi] (n) Mozilla community
ユーラトム[, yu-ratomu] (n) European Atomic Energy Community; EURATOM
ローラー作戦[ローラーさくせん, ro-ra-sakusen] (n,vs) community door-to-door campaign; search operation; cleaning campaign carried out thoroughly over an area
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P)
一体性[いったいせい, ittaisei] (n) oneness; unity; integrity; inclusion
不統一[ふとういつ, futouitsu] (adj-na,n) disunity; disharmony
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
事の序で;事のついで[ことのついで, kotonotsuide] (exp) (See 物の序で) take the opportunity to (do something else)
公共[こうきょう, koukyou] (n,adj-no) public; community; public service; society; communal; (P)
共同体(P);協同体[きょうどうたい, kyoudoutai] (n) cooperative body; cooperative system; collective; community; (P)
共同募金[きょうどうぼきん, kyoudoubokin] (n) community chest
共同救済基金[きょうどうきゅうさいききん, kyoudoukyuusaikikin] (n) community chest
共同生活[きょうどうせいかつ, kyoudouseikatsu] (n) community life; cohabitation
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation
共同社会[きょうどうしゃかい, kyoudoushakai] (n) communal society; community
共同絶交[きょうどうぜっこう, kyoudouzekkou] (n) ostracism (from a village or community)
共有財産[きょうゆうざいさん, kyouyuuzaisan] (n) community property
内部分裂[ないぶぶんれつ, naibubunretsu] (n) internal disunity; internal division; internal rift
出端[では, deha] (n) (1) chance of going out; opportunity (to succeed); (2) musical accompaniment for an actor going on stage
千載一遇[せんざいいちぐう, senzaiichiguu] (n) once in a lifetime (opportunity); (a golden opportunity that may) happen only once in a thousand years
受動免疫[じゅどうめんえき, judoumen'eki] (n) passive immunity
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union
地域冷暖房[ちいきれいだんぼう, chiikireidanbou] (n) regional air-conditioning; community air-conditioning; district heating and cooling
奇貨[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial
Japanese-English: COMDICT Dictionary
機会検討[きかいけんとう, kikaikentou] opportunity study

unity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity ; cohesiveness ; unanimity FR: unité [f]
เอกภาพแห่งชาติ[n. exp.] (ēkkaphāp ha) EN: national unity FR: unité nationale [f]
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน[xp] (khwām pen a) EN: unity ; solidarity FR:
ความเป็นเอกภาพ[n. exp.] (khwām pen ē) EN: unity FR:
ความเป็นเอกภาพคือพลัง[xp] (Khwām Pen Ē) EN: Unity is Strength ; Bersekutu Bertambah Mutu (msa) FR:
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pennāmneung) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere FR:
พรรคสามัคคีธรรม[org.] (Phak Sāmakk) EN: Justice Unity Party ; Samakkhitham FR:
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
ส่งเสริมความสามัคคี[v. exp.] (songsoēm kh) EN: promote unity FR:
ทิฏฐิสามัญญตา[n.] (thitthisāma) EN: equality in view ; unity in view FR:
บางโอกาส[adv.] (bāng ōkāt) EN: occasionally ; at certain times ; when the situation permits ; when the opportunity presents itself FR: occasionnellement ; quand l'occasion se présente
ชี้ช่อง[v.] (chīchǿng) EN: tip off ; advise ; indicate the opportunity FR:
โชดึก[n.] (chōdeuk) EN: head of the Chinese community FR:
ฉกฉวยโอกาส[v. exp.] (chokchuay ō) EN: take advantage of the occasion ; seize the chance ; seize the opportunity FR: saisir la chance ; tirer avantage de la situation
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ช่อง[n.] (chǿng) EN: chance ; opportunity ; occcasion ; loophole FR: opportunité [f] ; occasion [f] ; chance [f] ; ouverture [f]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชวด[v.] (chūat) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through ; miss an opportunity FR: échouer ; tomber à l'eau
ฉวยโอกาส[v. exp.] (chūay ōkāt) EN: seize the opportunity ; seize the occasion ; avail oneself of the opportunity ; take advantage of the situation FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion ; saisir l'opportunité ; sauter sur l'occasion ; saisir une chance
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมชนแออัด[n. exp.] (chumchon aē) EN: slum ; crowded community FR: bidonville [m] ; communauté surpeuplée [f]
ชุมชนบ้านบาตร[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bat Community ; Monk's Bowl Village FR:
ชุมชนบ้านบุ[n. prop.] (Chumchon Bā) EN: Ban Bu Community FR:
ชุมชนชาวจีน[n. exp.] (chumchon ch) EN: Chinese community FR: communauté chinoise [f]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ได้ช่อง[v. exp.] (dāi chǿng) EN: get a chance ; have an opportunity ; get an opportunity ; get an opening FR:
ได้จังหวะ[v. exp.] (dāi jangwa) EN: be at right timing ; get a chance ; have an opportunity FR:
ให้โอกาส[v. exp.] (hai ōkāt) EN: give a chance (to) ; give an opportunity ; present an opportunity ; offer an opportunity (to) FR: donner l'occasion (de)
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน[n. exp.] (jaophanakng) EN: community development officer FR:
จิตวิทยาชุมชน[n. exp.] (jittawittha) EN: community psychology FR:
การไม่ต้องถูกลงโทษ[n. exp.] (kān mai tǿn) EN: impunity FR:
การพัฒนาชุมชน[n. exp.] (kān phattha) EN: community development FR: développement communautaire [m]
คำขวัญอาเซียน (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม) ; คำขวัญของอาเซียน[n. exp.] (khamkhwan Ā) EN: motto of ASEAN (One Vision, One Identity, One Community) ; ASEAN motto FR: devise de l'ASEAN [f]
คณะมนตรีประชาคม[n. exp.] (khanamontrī) EN: community council FR:
คณะมนตรีประชาคมอาเซียน [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Community Councils FR:
ค่าเสียโอกาส[n. exp.] (khā sīa ōkā) EN: opportuny cost ; cost of loss of opportunity FR:

unity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}community home
Interessengemeinschaft {f}community of interest
Kommunikationszentrum {n} (einer Stadt)community centre; community center [Am.]
Zivildienst {m}community service; alternative service (in lieu of military service)
Wirtschaftsgemeinschaft {f}economic community
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law
Störfestigkeit {f}noise immunity
ungestraft {adj}with impunity
Zerstörfestigkeit {f}surge immunity
ungenutzt; ungenützt {adj} | ungenutzter Raum | eine Gelegenheit ungenutzt vorübergehen lassenunused | dead space | to let an opportunity pass by

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unity
Back to top