ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

graceful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *graceful*, -graceful-

graceful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
graceful (adj.) นุ่มนวล See also: นิ่มนวล, อ่อนช้อย, สง่างาม Syn. elaborate, exquisite, fine Ops. ungraceful
gracefully (adv.) อย่างนุ่มนวล See also: อย่างอ่อนช้อย, อย่างสง่างาม Syn. agilely, elegantly, beautifully Ops. awkwardly
gracefulness (n.) ความสง่างาม See also: ความนิ่มนวล, ความอ่อนช้อย, ความหรูหรา, ความเป็นผู้ดี Syn. elegance
English-Thai: HOPE Dictionary
graceful(เกรส'ฟูล) adj. สวยงาม,งดงาม,นิ่มนวล,กลมกล่อม,อรชร,สุภาพ,สง่า,มีมารยาท,เมตตา,กรุณา., See also: gracefully adv. gracefulness n., Syn. elegant,comely
English-Thai: Nontri Dictionary
graceful(adj) ดี,งดงาม,สง่างาม,อรชร,นิ่มนวล,นวยนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
graceful degradationการเสื่อมทีละน้อย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระชดกระช้อย (adj.) graceful See also: beautiful, coquettish, affectedly graceful, gentle and lovely Syn. กระตุ้งกระติ้ง, ชดช้อย
งามสง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent Syn. สง่า
สง่า (adj.) graceful See also: elegant, prominent
งามหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
ช้อยชด (adj.) affectedly graceful See also: graceful in manner
น่าละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
น่าอดสู (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอดสู (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (adj.) disgraceful See also: shameful, dishonorable Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
น่าอับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, put to shame Syn. น่าอดสู, น่าขายหน้า, น่าอาย Ops. น่าชื่นชม, น่ายินดี
พริ้งพราย (v.) be graceful See also: be pretty, be elegant, be beautiful, be nice-looking Syn. พริ้งเพรา, พริ้มพราย Ops. ขี้เหร่
ละอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, น่าละอาย, อับอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be inglorious, be dishonorable, be ignominious Syn. ขายหน้า, ละอาย, น่าละอาย Ops. น่าภาคภูมิใจ, น่ายกย่อง, น่าชมเชย, น่าสรรเสริญ
อับอาย (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า
อับอาย (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อับอายขายหน้า (v.) be disgraceful See also: be shameful, be ashamed Syn. ขายหน้า, อับอาย
อัปยศ (adv.) disgracefully See also: ignominiously Syn. อับอาย, ขายหน้า, เสื่อมเสีย, อดสู
อุจาด (adj.) disgraceful See also: ugly Syn. น่าเกลียด, น่าอาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't do something so disgraceful!อย่าทำอะไรที่น่าขายหน้าเหลือทน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He was supposed to be so graceful and agile.เขาเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ คล่องแคล่วและนุ่มนวล
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน
Visually, there exists a graceful equilibrium between its length and width.ดังที่เห็น ด้านยาวกับด้านกว้าง มีสัดส่วนที่สมดุลกัน
"You looked so graceful and brave out there - a different person from the one who first walked into Miss Mitzi's studio."คุณดูยิ่งใหญ่ แล้วก็กล้าหาญมาก" "เป็นคนละคนกับคนที่ เดินเข้ามาในมิสมิสท์ซี่สตูดิโอเลย"
You're a successful, intelligent, caring, graceful woman.คุณเป็นหญิงแกร่ง,ประสบความสำเร็จ,จิตใจดี
Because his work is described to be fluid and graceful like a poem...ก็เพราะว่าผลงานของเขานั้น.. ..ฟังแล้วดุจได้ฟังบทกวีผ่านเปียโน..
I mean, I may not always be so graceful about it,คือฉันคงไม่ถูกใจไปทุกเรื่อง
Well, there's just no graceful way to ask this, so...ฉันไม่รู้จะถามยังไงให้มันฟังดูนุ่มนวลกว่านี้แล้ว คือ...
Have to be graceful even when firing a gun.ที่จะต้องสง่างาม แม้ยิงปืน
Have to be graceful as well during a sword fight.ต้องสง่างามแม้จะอยู่ระหว่างการดวลดาบ
You pretend to be graceful and elegant...คุณ คนที่แสดงท่าตบตา ว่าเป็นคนดี
I remember when I first saw these women, they were tramps, parading around in their lingerie, not the graceful ladies that the legends of Qin Huai had portrayed them to be.ฉันยังจำได้ ครั้งแรกที่ฉันได้เห็นผู้หญิงพวกนี้ ทำตัวต่ำๆ ใส่แต่ชุดชั้นในเดินกรีดกราย

graceful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
风姿[fēng zī, ㄈㄥ ㄗ, 风姿 / 風姿] good looks; good figure; graceful bearing; charm
风采[fēng cǎi, ㄈㄥ ㄘㄞˇ, 风采 / 風采] svelte; elegant manner; graceful bearing
[yì, ㄧˋ, 奕] abundant; graceful
[juān, ㄐㄩㄢ, 娟] beautiful; graceful
[chán, ㄔㄢˊ, 婵 / 嬋] beautiful; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嫋] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 嬝] delicate; graceful
[niǎo, ㄋㄧㄠˇ, 袅 / 裊] delicate; graceful
不名誉[bù míng yù, ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄩˋ, 不名誉 / 不名譽] disreputable; disgraceful
没水平[méi shuǐ píng, ㄇㄟˊ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, 没水平 / 沒水平] disgraceful; poor quality; sub-standard
[nuó, ㄋㄨㄛˊ, 娜] elegant; graceful
秀美[xiù měi, ㄒㄧㄡˋ ㄇㄟˇ, 秀美] elegant; graceful
闲雅[xián yǎ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄚˇ, 闲雅 / 閑雅] elegant; graceful
甘拜下风[gān bài xià fēng, ㄍㄢ ㄅㄞˋ ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 甘拜下风 / 甘拜下風] to step down gracefully (humble expression); to concede defeat; to play second fiddle
优美[yōu měi, ㄧㄡ ㄇㄟˇ, 优美 / 優美] graceful; fine; elegant
优雅[yōu yǎ, ㄧㄡ ㄧㄚˇ, 优雅 / 優雅] grace; graceful
[pīng, ㄆㄧㄥ, 娉] graceful
[ē, ㄜ, 婀] graceful; willowy; unstable
[wǎn, ㄨㄢˇ, 婉] graceful; tactful
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, 婷] graceful
[ráo, ㄖㄠˊ, 娆 / 嬈] graceful
绰约[chuò yuē, ㄔㄨㄛˋ ㄩㄝ, 绰约 / 綽約] graceful; charming
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
风姿绰约[fēng zī chuò yāo, ㄈㄥ ㄗ ㄔㄨㄛˋ ㄧㄠ, 风姿绰约 / 風姿綽約] graceful; charming; feminine
飘逸[piāo yì, ㄆㄧㄠ ㄧˋ, 飘逸 / 飄逸] graceful; elegant; to drift; to float
[shuài, ㄕㄨㄞˋ, 帅 / 帥] handsome; graceful; smart; commander in chief
可耻[kě chǐ, ㄎㄜˇ ㄔˇ, 可耻 / 可恥] shameful; disgraceful; ignominious
[chǒu, ㄔㄡˇ, 丑 / 醜] shameful; ugly; disgraceful
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, 苗条 / 苗條] slim, slender, graceful
飘洒[piāo sǎ, ㄆㄧㄠ ㄙㄚˇ, 飘洒 / 飄灑] suave; graceful; fluent and elegant (calligraphy)
浊流[zhuó liú, ㄓㄨㄛˊ ㄌㄧㄡˊ, 浊流 / 濁流] turbid flow; muddy waters; fig. a contemptible person; fig. corrupt or disgraceful social trends

graceful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オグロ[, oguro] (n) graceful shark (Carcharhinus amblyrhynchoides, species of requiem shark found in the tropical Indo-Pacific)
タイワンザメ[, taiwanzame] (n) graceful catshark (Proscyllium habereri, found in the Western Pacific)
嫋やか[たおやか, taoyaka] (adj-na) (uk) willowy; graceful
端整[たんせい, tansei] (adj-na,n) shapely; graceful
雅びた[みやびた, miyabita] (adj-f) elegant; graceful
雅びやか;雅やか[みやびやか, miyabiyaka] (adj-na,n) elegant; graceful
雅味[がみ, gami] (n) high class; graceful
しっとり[, shittori] (adv,vs) (1) calm; graceful; (2) quiet; mellow; (3) damp; moist
不祥[ふしょう, fushou] (adj-na,n) disgraceful; inauspicious; ill-omened; ominous; scandalous
不祥事件[ふしょうじけん, fushoujiken] (n) disgraceful incident; scandalous affair; untoward (deplorable) event
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
体よく断る;体良く断る[ていよくことわる, teiyokukotowaru] (exp,v5r) to turn someone down (on some pretext) without offending them; to refuse gracefully; to decline politely
体良く;体よく[ていよく, teiyoku] (adv) decently; gracefully; plausibly; politely; tactfully; discreetly
優しい[やさしい, yasashii] (adj-i) tender; kind; gentle; graceful; affectionate; amiable; suave; (P)
品のいい;品の良い;品のよい[ひんのいい(品のいい;品の良い);ひんのよい(品の良い;品のよい), hinnoii ( hin noii ; hin no yoi ); hinnoyoi ( hin no yoi ; hin noyoi )] (adj-i) (See 品がいい) refined; genteel; graceful; decent
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained
年甲斐も無い;年甲斐もない;年がいもない[としがいもない, toshigaimonai] (exp,adj-i) unbecoming; unsuitable; disgraceful; wrong for one's age; unworthy of one's years; thoughtless for one's age
恥ずべき[はずべき, hazubeki] (adj-f) disgraceful; shameful
格調高雅[かくちょうこうが, kakuchoukouga] (n,adj-na) refined, dignified, elegant; graceful; exquisite
気品がある[きひんがある, kihingaaru] (exp,v5r-i) (See 気品のある) to be elegant; to be graceful; to be refined
温雅[おんが, onga] (adj-na,n) graceful; affable
狂態[きょうたい, kyoutai] (n) disgraceful behavior; disgraceful behaviour
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P)
見っともない[みっともない, mittomonai] (adj-i) (uk) shameful; disgraceful; indecent; unseemly; unbecoming; improper; (P)
醜態[しゅうたい, shuutai] (n) shameful sight; disgraceful behavior; disgraceful behaviour; (P)
醜状[しゅうじょう, shuujou] (n) disgraceful state of affairs
醜行[しゅうこう, shuukou] (n) disgraceful (scandalous) conduct; shameful behavior; shameful behaviour

graceful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แช่มช้อย[adj.] (chaemchøi) EN: captivating ; charming ; cute ; lovely ; dainty ; pretty ; merry and graceful FR:
ฉลวย[adj.] (chalūay) EN: graceful FR: beau ; svelte ; intelligent
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner FR: souple ; délié
ช้อยชด[adj.] (chøichot) EN: graceful FR:
ชด[adj.] (chot) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR:
ชดช้อย[adj.] (chotchōi) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine FR: gracieux
กระชดกระช้อย[adj.] (krachotkrac) EN: graceful FR:
ลออ[adj.] (la-ø) EN: handsome ; good-looking ; pretty ; fair ; beautiful ; fine ; graceful FR: beau ; élégant ; séduisant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
งามแงะ[adj.] (ngāmngae) EN: beautiful ; graceful FR:
งามงอน[adj.] (ngāmngøn) EN: beautiful ; graceful ; fair ; attractive ; pretty ; handsome FR:
งามสง่า[adj.] (ngām sa-ngā) EN: graceful ; elegant ; prominent FR:
งดงาม[adj.] (ngot-ngām) EN: beautiful ; excellent ; wonderful ; artistic ; pleasing ; beauteous ; graceful ; handsome ; splendid ; idyllic ; gorgeous ; elegant FR: joli ; pittoresque ; adorable ; charmant ; exquis ; délicieux ; ravissant ; beau ; élégant
นุ่มนิ่ม[adj.] (numnim) EN: bland ; graceful ; soft ; pliant ; gentle in manner FR: doux au toucher
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อนช้อย[adj.] (ønchøi) EN: delicate ; gentle ; tender ; graceful FR:
อรชร[adj.] (ørachøn) EN: graceful ; slender FR:
พริ้ม[adj.] (phrim) EN: sweet ; graceful FR:
พริ้มเพรา[v.] (phrimphrao) EN: be pretty ; be graceful ; be good-looking ; be lovely ; be handsome ; be elegant ; be nice-looking FR:
พริ้งพราย[adj.] (phringphrāi) EN: dazzling ; graceful FR:
สละสลวย[adj.] (salasalūay) EN: fluent ; elegant ; lithe ; lissome ; graceful ; beautiful FR: élégant ; raffiné ; pittoresque
สวย[v.] (sūay [= sua) EN: be beautiful ; be splendid ; be gorgeous ; be attractive ; be pretty ; be elegant ; be charming ; be nice ; be graceful ; be handsome FR:
ท้วย[adj.] (thūay) EN: graceful ; delicate FR:
ตระการ[adj.] (trakān) EN: beautiful ; wonderful ; graceful FR: magnifique
ตระสัก[adj.] (trasak) EN: graceful FR:
อับอาย[adj.] (ap-āi) EN: shameful ; disgraceful ; degrading ; ashamed ; embarrassed FR: honteux
อับอายขายหน้า [v. exp.] (ap-āi khāin) EN: be disgraceful ; be shameful ; be ashamed FR: être déshonoré
อประมาณ[adj.] (aparamān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
อปยศ[adj.] (apayot) EN: disgraceful ; degrading ; shameful ; dishonorable ; infamous FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adj.] (appayot) EN: defamed ; shameful ; disgraceful ; ignominious ; disreputable ; dishonorable FR: ignoble ; honteux ; déshonorant
อัปยศ[adv.] (appayot) EN: disgracefully ; ignominiously FR:
อัประมาณ[adj.] (appramān) EN: odious ; disgraceful ; shameful FR:
บัดสี[adj.] (batsī) EN: shameful ; disgraceful ; ignominious ; ashamed ; disgusting ; sickening FR: honteux ; ignoble ; choquant ; scandaleux
บัดสีบัดเถลิง[adj.] (batsībattha) EN: disgraceful ; shameful ; disgusting ; sickening FR:
ชด[adv.] (chot) EN: gently ; lovely ; gracefully ; gently and lovely FR: gracieusement
ชดช้อย[adv.] (chotchōi) EN: gently ; lovely ; gracefully FR: gracieusement
ขายหน้า[adj.] (khāinā) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ขายหน้าขายตา[adj.] (khāinākhāit) EN: abashed ; ashamed ; shameful ; disgraceful FR:
ความสง่า[n.] (khwām sa-ng) EN: dignity ; charm ; gracefulness ; comeliness FR:
ลีลา[v.] (līlā) EN: proceed gracefully FR:

graceful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit
schmachvoll {adj} | schmachvoller | am schmachvollstendisgraceful | more disgraceful | most disgraceful
Feenhonigfresser {m} [ornith.]Graceful Honeyeater
Streifenprinie {f} [ornith.]Graceful Warbler
Schande {f}disgracefulness
plump; ohne Anmut; ungraziös {adj}ungraceful
plump {adv}ungracefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า graceful
Back to top