ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

desire

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *desire*, -desire-

desire ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desire (n.) ความปรารถนา See also: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ Syn. will, wish, dun, hope Ops. distaste, dislike
desire (vt.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ, ประสงค์ Syn. demand, ask for, require Ops. hate, dislike, loathe
desired (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. needed, wanted Ops. hated, unwanted
English-Thai: HOPE Dictionary
desire(ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์, Syn. longing
English-Thai: Nontri Dictionary
desire(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desired family sizeขนาดครอบครัวที่ปรารถนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Desireความปราถนา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบญจกามคุณ (n.) five objects of desire or pleasure See also: five sense (of sight, hearing, smell, taste, touch)
กระหาย (v.) desire See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want Syn. อยาก, ปรารถนา, ต้องการ
ความมุ่งมาด (n.) desire See also: aim, wish, aspiration, intention, purpose Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ
ความมุ่งมาดปรารถนา (n.) desire See also: aim, wish, aspiration, intention, purpose Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ, ความมุ่งมาด
ความอยาก (n.) desire See also: wish, want, yearning, need Syn. ความประสงค์, ความต้องการ, ความปรารถนา
ความใคร่ (n.) desire See also: lust Syn. ความปรารถนา, ความต้องการ, ความอยาก
จำนง (v.) desire See also: wish, want, intend Syn. ประสงค์, มุ่งหวัง, ตั้งใจ
ปรารถนา (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง
พึงประสงค์ (v.) desire See also: want, wish Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ
พึงปรารถนา (v.) desire See also: want, wish Syn. พึงปรารถนา, ประสงค์, ปรารถนา, ต้องการ
ภวตัณหา (n.) desire
หวัง (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์
อยาก (v.) desire See also: want, wish for, crave, long for Syn. ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์
อยาก (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, อยากได้, ต้องการ, หมาย, ประสงค์, หวัง
อยาก (v.) desire See also: long for, yearn for, wish for, crave for, want Syn. ปรารถนา, ต้องการ
อยากได้ (v.) desire See also: long for, want, wish, hope for, yearn, aim, aspire Syn. มุ่งหมาย, ต้องการ, หมาย, อยาก, ประสงค์, หวัง
ใคร่ (v.) desire See also: want, wish for, crave, long for Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, ประสงค์
อยาก (v.) desire (food) See also: be weak with hunger, famish Syn. หิว
โหย (v.) desire (food) See also: be weak with hunger, famish Syn. หิว, อยาก
กิเลส (n.) desires See also: sensuality, lust, lustful desires, sin, evil wish, longing, greed, human passion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I felt no desire to break my word to himฉันรู้สึกไม่อยากที่จะผิดคำพูดกับเขา
They may have a strong desire to succeedพวกเขาอาจจะมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความสำเร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There are a thousand occasions when one does not desire a woman's anusมี พันโอกาส when one ไม่ปราถนา anus ของเกี่ยวกับเพศหญิง
Little angel, my greatest desire is to grant your wishเทวดาเล็กน้อย, ใหญ่ที่สุดของฉันปราถนา is to อนุญาตปราถนาของคุณ .
No more intoxicating desire exists endowing you with the vigour to meet the challenge awaiting youไม่การทำให้มึนเมามากกว่าปราถนาคงอยู่... ...ที่บริจาคที่คุณกับแรง... ...เพื่อการพบที่กำลังคอยการท้าทายที่คุณ
Every little piece was an individual animal... with a built-in desire to protect its own life.It'll try and survive. Crawl away from a hot needle the same.
What about my burning desire to study?อะไรที่เกี่ยวกับการการศึกษาของฉันเหรอ?
Okay, I understand your desire for privacy, and I wouldn't dream of intruding if this weren't extremely important.ผมเข้าใจคุณต้องการความเป็นส่วนตัว และผมก็ไม่อยากก้าวก่าย ถ้ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญ
"How sweet it is to hate one's native land, to desire its ruin, and in its ruin to discern the dawn of universal rebirth.""วิธีหวานก็คือการเกลียดแผ่นดินแม่ของคน ๆ หนึ่งจะต้องการทำลายมัน และในการทำลายของตนที่จะมองเห็นรุ่งอรุณของการเกิดใหม่สากล ".
It started because there was an emotional need for it to express some disillusionment or deep desire or sadness.มันเริ่ม เพราะเป็นอารมณ์ที่อยากเล่น เพื่อปลดปล่อย หรือความรู้สึก หรือความเศร้า
I was taught to desire nothing, to swallow other people's misery and to eat my own bitterness.แม่ถูกสอนให้ไม่ปรารถนาอะไรสักอย่าง ให้กล้ำกลืนความทุกข์ของคนอื่น... และเก็บความขมขื่นของตัวเองเอาไว้กับตัว
I give women pleasure... if they desire it.ผมให้ความสุขผู้หญิง หากพวกหล่อนต้องการ
The intense desire to merge as one... it all came together... in one brilliant flash.ปรารถนาแรงกล้าที่รวมเป็นหนึ่ง มันมาบรรจบกันดุจสายฟ้าแลบ
I desire only ourfair share if Cane is dead... or our property if he's alive.ผมเพียงแค่อยากจะรู้ว่าเคนตายไปแล้ว หรือยังมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย

desire ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
食色性也[shí sè xìng yě, ㄕˊ ㄙㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄧㄝˇ, 食色性也] Appetite and lust are only natural (Mencius 6A:4).; By nature we desire food and sex.
欲壑难填[yù hè nán tián, ㄩˋ ㄏㄜˋ ㄋㄢˊ ㄊㄧㄢˊ, 欲壑难填 / 慾壑難填] bottomless pit of desire (成语 saw); insatiable greed; carnal cravings are never satisfied and are a main obstruction on the path to enlightenment
梦寐以求[mèng mèi yǐ qiú, ㄇㄥˋ ㄇㄟˋ ㄧˇ ㄑㄧㄡˊ, 梦寐以求 / 夢寐以求] desire of one's dreams
求知欲[qiú zhī yù, ㄑㄧㄡˊ ㄓ ㄩˋ, 求知欲 / 求知慾] desire for knowledge
生愿[shēng yuàn, ㄕㄥ ㄩㄢˋ, 生愿 / 生願] desire to exist (in Buddhism, tanhā); craving for rebirth
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, 仇怨] hatred and desire for revenge
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)
意愿[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 意愿 / 意願] aspiration; wish (for); desire
兽欲[shòu yù, ㄕㄡˋ ㄩˋ, 兽欲 / 獸慾] beastly desire
[jīn, ㄐㄧㄣ, 襟] lapel; overlap of Chinese gown; fig. bosom (the seat of emotions); to cherish (ambition, desires, honorable intentions etc) in one's bosom
肉欲[ròu yù, ㄖㄡˋ ㄩˋ, 肉欲 / 肉慾] carnal desire
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
并发症[bìng fā zhèng, ㄅㄧㄥˋ ㄈㄚ ㄓㄥˋ, 并发症 / 併發症] complications (undesired side-effect of medical procedure)
[yù, ㄩˋ, 欲 / 慾] desire; wish
欲望[yù wàng, ㄩˋ ㄨㄤˋ, 欲望 / 慾望] desire; longing; appetite; craving
[yù, ㄩˋ, 欲] desire; longing; appetite; wish
欲念[yù niàn, ㄩˋ ㄋㄧㄢˋ, 欲念] desire
愿望[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, 愿望 / 願望] desire; wish
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, 渴望] desirous; wishful; desire
完备[wán bèi, ㄨㄢˊ ㄅㄟˋ, 完备 / 完備] faultless; complete; perfect; to leave nothing to be desired
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, 意思] idea; opinion; meaning; wish; desire
蕴结[yùn jié, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˊ, 蕴结 / 蘊結] latent (desire, feeling etc); bottled up
情欲[qíng yù, ㄑㄧㄥˊ ㄩˋ, 情欲] lust; desire; sensual
[yú, ㄩˊ, 觎 / 覦] passionately desire
完美无缺[wán měi wú quē, ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ ˊ ㄑㄩㄝ, 完美无缺 / 完美無缺] perfect and without blemish; flawless; to leave nothing to be desired
七魄[qī pò, ㄑㄧ ㄆㄛˋ, 七魄] seven mortal forms in Daoism, representing carnal life and desires; contrasted with 三魂 three immortal souls
私欲[sī yù, ㄙ ㄩˋ, 私欲] selfish desire
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, 逆心] unfavorable; undesired
邪念[xié niàn, ㄒㄧㄝˊ ㄋㄧㄢˋ, 邪念] wicked idea; evil thought; evil desire

desire ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がつがつ;ガツガツ[, gatsugatsu ; gatsugatsu] (adv,n,vs) (on-mim) greedily; burning with desire for something
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball
じゅるり[, jururi] (n) (m-sl) sound effect for slurping back up excess saliva (e.g. as stimulated by desire for food)
デザイア[, dezaia] (n) desire
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief)
匠気[しょうき, shouki] (n) affectation; desire to be impressive
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself
宿志[しゅくし, shukushi] (n) longstanding desire
宿願[しゅくがん, shukugan] (n) longstanding desire
尿意を催す[にょういをもよおす, nyouiwomoyoosu] (exp,v5s) to have a desire to urinate
復讐の念[ふくしゅうのねん, fukushuunonen] (n) desire for vengeance
復讐心;復しゅう心[ふくしゅうしん, fukushuushin] (n) desire for revenge; vengeful thought
意にかなう;意に適う;意に叶う[いにかなう, inikanau] (exp,v5u) to satisfy (one); to meet (one's) desire
断ち物[たちもの, tachimono] (n) foods abstained from in hopes of having one's desire granted
渇愛[かつあい, katsuai] (n) thirst; craving; desire
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire
発願[ほつがん, hotsugan] (n,vs) (1) {Buddh} giving rise to the desire to save all sentient beings; (2) praying; prayer
私利私欲[しりしよく, shirishiyoku] (n,adj-no) desire to act only in one's self-interest; selfish desires
素志[そし, soshi] (n) longstanding desire or goal
結婚願望[けっこんがんぼう, kekkonganbou] (n) desire for marriage; marriage aspiration; yearning for marriage
絵心[えごころ, egokoro] (n) artistic inclinations or taste; ability to appreciate painting; desire to paint
遊び心[あそびごころ, asobigokoro] (n) desire to play or have a good time
邪欲[じゃよく, jayoku] (n) evil desire
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol)
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager
ないか[, naika] (exp) (1) (See ませんか) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you
なつい[, natsui] (adj-i) (abbr) (sl) (See 懐かしい・なつかしい) dear; desired; missed
ませんか[, masenka] (exp) (1) (pol) (See ます) (used to ask a question in the negative) won't (hasn't, isn't, doesn't, etc.); (2) (used to make invitations, express desires or give indirect commands) won't you; (P)
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
[, wo] (prt) (1) indicates direct object of action; (2) indicates subject of causative expression; (3) indicates an area traversed; (4) indicates time (period) over which action takes place; (5) indicates point of departure or separation of action; (6) (See が) indicates object of desire, like, hate, etc.; (P)
不必要[ふひつよう, fuhitsuyou] (adj-na,n) unnecessary; undesired; (P)
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
俗念[ぞくねん, zokunen] (n) worldliness; worldly ambition; unholy desires
切望[せつぼう, setsubou] (n,vs,adj-no) longing for; earnest desire; desperate desire; hope; yearning; hankering; (P)
劣情[れつじょう, retsujou] (n) animal passions; carnal desire; lust
垂涎三尺[すいぜんさんじゃく, suizensanjaku] (n) avid desire; drooling over (something); watering at the mouth
寂滅為楽[じゃくめついらく, jakumetsuiraku] (exp) Freedom from one's desires (Entry into Nirvana) is true bliss
志望[しぼう, shibou] (n,vs) wish; desire; ambition; (P)
志願[しがん, shigan] (n,vs,adj-no) aspiration; volunteering; desire; application; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ปรารถนา English: to desire

desire ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉันทะ[n.] (chantha) EN: consent ; authority ; will ; power of attorney ; desire for truth and understanding FR: procuration [f] ; mandat [m]
ดำฤษณา[n.] (damritsanā) EN: lust ; desire ; lascivious desire FR:
ใฝ่[v.] (fai) EN: pay attention to ; have an interest ; hope for ; desire ; long for ; yearn for ; be attracted toward ; cherish FR:
ฝันใฝ่[v.] (fanfai) EN: dream ; hope for ; desire FR:
ฝืนใจ[v.] (feūnjai) EN: act against one's will ; control the desire ; force oneself against one's will FR: se forcer ; s'obliger ; s'astreindre
ฟองกาม[v.] (føngkām) EN: feel a sexual desire FR:
อิษฏี[n.] (itsatī) EN: eagerness ; desire FR: désir [m]
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
แก้เงี่ยน[v. exp.] (kaē ngīen) EN: gratify one's desire , satisfy one's need FR:
กลหาย[v.] (kalahāi) EN: desire FR:
กาม[n.] (kām) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido ; sexual urge FR: instinct sexuel [m] ; libido [f]
กาเมศ[adj.] (kāmēt) EN: full of sexual desire FR:
กามิศ[adj.] (kāmit) EN: full of sexual desire FR:
กาม-[pref.] (kāmma-) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama ; sense-desire ; desire ; object of sensual enjoyment ; sensual pleasures FR: plaisir sexuel [m] ; plaisir charnel [m] ; érotisme [m] ; sensualité [f] ; désir sexuel [m] ; envie [f]
กามฉันท์[n.] (kāmmachan) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามฉันทะ[n.] (kāmmachanth) EN: sensual excitement ; sensual desire ; excitement of sensual pleasure FR: excitation sexuelle [f]
กามกิเลส[n.] (kāmmakilēt) EN: sensual desire FR:
กามตัณหา[n.] (kāmmatanhā) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence ; craving for sensual pleasure ; sensual craving FR: volupté [f] ; jouissance [f] ; sensualité [f] ; plaisir charnel [m] ; lascivité [f] ; lasciveté [f] ; concupiscence [f]
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]
กำหนัด[v.] (kamnat) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited FR: être excité ; être en chaleur
กามราคะ[n. exp.] (kām rākha) EN: sexual intercourse ; sensual passion ; sensual lust ; sense-desire ; sensuality ; desire for sensual pleasures FR:
กรรหาย[v.] (kanhāi) EN: desire FR:
กัลหาย[v.] (kanhāi) EN: desire FR:
คระหาย[v.] (khrahāi) EN: desire FR:
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความใคร่[n.] (khwām khrai) EN: sexual desire ; lust ; libido ; love ; passion FR: désir sexuel [m] ; désir [m] ; libido [m]
ความประสงค์[n.] (khwām praso) EN: intention ; purpose ; wish ; desire FR: but [m] ; désir [m]
ความปรารถนา[n.] (khwām prātt) EN: wish ; desire ; aspiration FR: souhait [m] ; voeu [m] ; aspiration [f]
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]
กิเลสกาม[n. exp.] (kilēt kām) EN: sensuality as defilement ; subjective sensuality ; desire ; lust FR:
กลัดมัน[adj.] (klatman) EN: lustful ; oversexed ; in heat ; having strong sexual desire ; randy ; sexually excited FR:
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กรกัติ[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
กระกัด[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
กระกัติ[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
กระสัน[v.] (krasan) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused ; lust FR: éprouver du désir ; être excité
หมายปอง[n. exp.] (māi pøng) EN: object of desire ; object of affection FR:

desire ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begehren {n} | sexuelles Begehrendesire | sexual desire
Wanderlust {f}wanderlust; desire to wander
Fleischeslust {f}carnal desire; carnal lust
Lernbegierde {f}desire to learn
Sollzustand {m}target state; should-be state; desired status
erwünscht {adj} | erwünschter | am erwünschtesten | nicht erwünschtdesired | more desired | most desired | undesired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า desire
Back to top