ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accord

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accord*, -accord-

accord ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accord (n.) การตกลงร่วมกัน See also: การยอมรับร่วมกัน Syn. harmony
accord (n.) ข้อตกลง See also: สนธิสัญญา, สัญญา
accord (n.) ความกลมกลืน See also: ความสอดคล้อง
accord (vi, vt.) เห็นด้วย See also: ยอมตกลงกัน, มีความเห็นสอดคล้อง Syn. reconcile
accord (vt.) ให้ See also: มอบ, ทำให้ Syn. grant, concede, bestlow
accord with (phrv.) เข้ากันกับ See also: เข้ากับ, เห็นพ้องกับ
accordance (n.) การทำให้สอดคล้อง
accordance (n.) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance (n.) การยอมรับร่วมกัน See also: การเห็นพ้องต้องกัน Syn. agreement, conformity, harmony
accordant (adj.) ที่สอดคล้องกัน
according (adj.) ที่ยอมรับร่วมกัน See also: ที่เห็นด้วย, ที่เห็นพ้องต้องกัน Syn. agreeing
according to (prep.) ตามแต่ See also: ตามที่, ตาม Syn. in accordance with, in agreement with
according to (prep.) ที่กำหนดโดย See also: ตามข้อกำหนดของ
according to all accounts (idm.) ตามคำบอกเล่า See also: ตามรายงาน
accordingly (adv.) ตามนั้น See also: เช่นนั้น, ดังนั้น Syn. therefore, hence, thus
accordingly (adv.) อย่างสอดคล้อง See also: อย่างกลมกลืน Syn. correspondingly, proportionately
accordion (n.) หีบเพลง
English-Thai: HOPE Dictionary
accord(อะคอร์ด') vi.,vt.,n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow,
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord)
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable)
according(อะคอร์' ดิง) adj. ซึ่งเห็นด้วย, ขึ้นอยู่กับ, Syn. depending)
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj.,adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore)
accordion(อะคอร์' เดียน) n.,adj. หีบเพลง, ซึ่งมีรอยพับคล้ายหีบเพลง. -accordionist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง,ตาม
ACCORDING according to(pre) ตามที่,ตามนั้น
accordingly(adv) ตาม,สอดคล้อง,ดังนั้น,เพราะฉะนั้น
accordion(n) หีบเพลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accord๑. ตกลง, ยินยอม, ข้อตกลง๒. ข้อตกลงทางการระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
accordantร่วมแนว, ร่วมระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
accordion doorบานเฟี้ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Accordionหีบเพลงชัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การพ้องกัน (n.) accordance See also: consistency, compatible
ความสอดคล้อง (n.) accordance See also: consistency, compatible Syn. การพ้องกัน
ตามรูปการณ์ (adv.) according to event See also: according to occurrence
ตามเหตุการณ์ (adv.) according to event See also: according to occurrence Syn. ตามรูปการณ์
ตามกฎหมาย (adv.) according to law See also: according to the law, legally Syn. โดยชอบด้วยกฎหมาย
ตามกำลัง (adv.) according to one´s ability
ตามฐานะ (adv.) according to one´s economic capacity See also: according to one´s status Ops. เกินฐานะ
ตามมีตามเกิด (adv.) according to one´s means See also: according to one´s economic capacity, as best one could Syn. ตามกำลัง
ตามมี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford Syn. เท่าที่มี
เท่าที่มี (adv.) according to one´s possession See also: as one can afford
ลำดับสูง-ต่ำ (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ
หลั่น (adv.) according to priority See also: in descending order, order of priority Syn. ลดหลั่น, ลำดับ, ลำดับสูง-ต่ำ
ตามกฎกติกา (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามข้อกำหนด
ตามข้อกำหนด (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา
ตามระเบียบ (adv.) according to regulations Syn. ตามแบบแผน, ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
ตามแบบแผน (adv.) according to regulations Syn. ตามกฎกติกา, ตามข้อกำหนด
ตามข้อตกลง (adv.) according to the condition
ตามเงื่อนไข (adv.) according to the condition Syn. ตามข้อตกลง
ตามเนื้อความ (adv.) according to the essence of a matter See also: by the text
โดยอรรถ (adv.) according to the essence of a matter See also: by the text Syn. ตามเนื้อความ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He is very talented, according to his motherตามที่แม่เขาบอก เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆ
You must work according to the manualคุณต้องทำงานตามข้อกำหนดในคู่มือ
My life was going according to planชีวิตของฉันเป็นไปตามแผนที่วางไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This barbaric lawlessness that's taking place at Ontario Airport only underscores the need... the necessity for this accord and for our continued vigilance and commitment to fighting terrorism around the world.ยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการร่วมมือครั้งนี้ และย้ำให้มีการเฝ้าระวัง
But let this accord be proof that our two great nations stand together in their commitment to fight the enemies of peace and freedom.แต่ขอให้สนธิสัญญานี้พิสูจน์ว่าชาติอันยิ่งใหญ่ทั้งสอง ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ ยืนหยัดร่วมกันในความพยายามต่อสู้ กับศัตรูแห่งสันติภาพและเสรีภาพ
Precisely the kind of terrorist organization today's accord was designed to combat.ตกลงว่าจุดมุ่งหมายของผกก.ในวันนี้คือการทำสงคราม
Stay on scofield.I want the license plate number on that accord and I want you to get it out on the wire.ดูเรื่องสกอลฟิลด์ไว้นะ ผมอยากได้ทะเบียนรถนั่น ผมอยากเอามันเข้าคุกให้ได้
COULD AN UPPER EAST SIDE PEACE ACCORD BE FAR OFF?อัพเพอร์อีสต์ไซด์จะสลบสุขได้รึยังล่ะ?
He said he went there and asked them himself. Acting on his own accord while on suspension.เขาบอกว่าเขาไปถามงานที่นั่นด้วยตัวเอง ทำงานเองทุกอย่างตอนที่โดนพักงานน่ะ
The accord we've struck with Cendred was years in the making.เราทำข้อตกลงกับทางเซนเดรดไว้ ตั้งหลายปีแล้ว
Your Honor, are we to have an arraignment in accord with the laws of this nation or is the State to be permitted to incite an atmosphere of prejudice?ศาลที่เคารพนี่เราจะมาอ่านคำฟ้องกล่าวหาจำเลยตามกฏหมายของประเทศ หรือว่าเราจะมาสร้างบรรยากาศของความอยุติธรรมกันแน่ครับเนี้ย
Because she's trying to keep the peace accord alive with the IRK.เพราะท่านกำลังพยายามรักษาสัญญาสันติภาพกับ IRK
If he does come, I shall accord him the chance to save the Jin clan, but if he does not, both Jingodo and Jinseung will meet their demise.ถ้าเขามา ข้าจะให้โอกาสเขาที่จะรักษาตระกูลจินเอาใว้ ถ้าเขาไม่มา ทั้งตระกูลจินและจินโกโดจะต้องตาบ
Then the peace accord happened.เมื่อมีสนธิสัญญาสงบศึก
That's accord to Gilko. That's his name, Ryan Gilko.นั่นแหละที่เกี่ยวกับกิลโค ชื่อของเขาคือ ไรอัน กิลโค

accord ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
符合[fú hé, ㄈㄨˊ ㄏㄜˊ, 符合] in keeping with; in accordance with; tallying with; in line with; to agree with; to accord with; to conform to; to correspond with; to manage; to handle
推崇[tuī chóng, ㄊㄨㄟ ㄔㄨㄥˊ, 推崇] value; accord great importance to
[yī, ㄧ, 依] according to; depend on; near to
依据[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, 依据 / 依據] according to; basis; foundation
依照[yī zhào, ㄧ ㄓㄠˋ, 依照] according to; in light of
所能[suǒ néng, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 所能] according to one's capabilities; what sb is capable of
手风琴[shǒu fēng qín, ㄕㄡˇ ㄈㄥ ㄑㄧㄣˊ, 手风琴 / 手風琴] accordion
按照[àn zhào, ㄢˋ ㄓㄠˋ, 按照] according to; in accordance with; in the light of; on the basis of
按照法律[àn zhào fǎ lǜ, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ, 按照法律] according to the law
按照计划[àn zhào jì huà, ㄢˋ ㄓㄠˋ ㄐㄧˋ ㄏㄨㄚˋ, 按照计划 / 按照計劃] according to (the) plan ...
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
[jù, ㄐㄩˋ, 据] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
[jù, ㄐㄩˋ, 据 / 據] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 諴] bring into accord; sincerity
相体裁衣[xiàng tǐ cái yī, ㄒㄧㄤˋ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 相体裁衣 / 相體裁衣] lit. tailor the clothes to fit the body (成语 saw); fig. act according to real circumstances
量体裁衣[liáng tǐ cái yī, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ ㄧ, 量体裁衣 / 量體裁衣] lit. measure the body then tailor the suit (成语 saw); fig. to act according to actual circumstances; To live within one's means.
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
正经[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, 正经 / 正經] decent; honorable; proper; serious; according to standards
按劳分配[àn láo fēn pèi, ㄢˋ ㄌㄠˊ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按劳分配 / 按勞分配] distribution according to work
按需分配[àn xū fēn pèi, ㄢˋ ㄒㄩ ㄈㄣ ㄆㄟˋ, 按需分配] distribution according to need
各尽所能[gè jìn suǒ néng, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄣˋ ㄙㄨㄛˇ ㄋㄥˊ, 各尽所能 / 各儘所能] each does his utmost (成语 saw); from each according to his means
沿例[yán lì, ㄧㄢˊ ㄌㄧˋ, 沿例] following the model; according to precedent
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ , 玛窦福音 / 瑪竇福音] Gospel according to St Matthew
约翰福音[Yuē hàn fú yīn, ㄩㄝ ㄏㄢˋ ㄈㄨˊ , 约翰福音 / 約翰福音] Gospel according to St John
若望福音[Ruò wàng fú yīn, ㄖㄨㄛˋ ㄨㄤˋ ㄈㄨˊ , 若望福音] Gospel according to St John
路加福音[Lù jiā fú yīn, ㄌㄨˋ ㄐㄧㄚ ㄈㄨˊ , 路加福音] Gospel according to St Luke
马可福音[Mǎ kě fú yīn, ㄇㄚˇ ㄎㄜˇ ㄈㄨˊ , 马可福音 / 馬可福音] Gospel according to St Mark
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ , 马太福音 / 馬太福音] Gospel according to St Matthew
定时[dìng shí, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ, 定时 / 定時] fixed time; a certain time; on time; regular; according to fixed time; timed (explosive)
依着[yī zhe, ㄧ ㄓㄜ˙, 依着 / 依著] in accordance with
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
据报[jù bào, ㄐㄩˋ ㄅㄠˋ, 据报 / 據報] it is reported; according to reports
据称[jù chēng, ㄐㄩˋ ㄔㄥ, 据称 / 據稱] it is said; allegedly; according to reports; or so they say
依法[yī fǎ, ㄧ ㄈㄚˇ, 依法] legal (proceedings); according to law
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, 量入为出 / 量入為出] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn.
玄之又玄[xuán zhī yòu xuán, ㄒㄩㄢˊ ㄓ ㄧㄡˋ ㄒㄩㄢˊ, 玄之又玄] mystery within a mystery; the mysteries of the Dao according to Laozi 老子
绳之以法[shéng zhī yǐ fǎ, ㄕㄥˊ ㄓ ㄧˇ ㄈㄚˇ, 绳之以法 / 繩之以法] punish according to the law; bring to justice
六书[liù shū, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄨ, 六书 / 六書] Six Methods of forming Chinese characters, according to Han dictionary Shuowen 說文|说文 - namely, two primary methods: 象形 (pictogram), 指事 (ideogram), two compound methods: 會意|会意 (combined ideogram), 形聲|形声 (radical plus phonetic), and two transfer methods: 假借

accord ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
協心[きょうしん, kyoushin] (n,vs) unison; accord
アコーディオン(P);アコーデオン;アコーディアン[, ako-deion (P); ako-deon ; ako-deian] (n) accordion; (P)
アコーディオンドア;アコーデオンドア[, ako-deiondoa ; ako-deondoa] (n) accordion door
アコーディオンプリーツ;アコーデオンプリーツ[, ako-deionpuri-tsu ; ako-deonpuri-tsu] (n) accordion pleats
アポスティーユ;アボスティル[, aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille
それだから[, soredakara] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
であるから;であるからして[, dearukara ; dearukarashite] (exp) therefore; and so; for that reason; accordingly; consequently; hence
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with
に依る;に因る;に拠る[による, niyoru] (exp,v5r) (uk) by means of; due to; because of; according to
に依ると[によると, niyoruto] (exp) (uk) according to (someone)
に因って;に依って[によって, niyotte] (exp) (uk) according to; by (means of); due to; because of
に因り;に依り[により, niyori] (exp) (uk) (See によって) according to; by (means of); due to; because of
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P)
に拠れば;に依れば;に因れば[によれば, niyoreba] (exp) (uk) (See に因って) according to (quotation)
に沿って[にそって, nisotte] (exp,adv) along; parallel to; in accordance with
に照らして[にてらして, niterashite] (exp) in comparison with; when compared with; according to; in light of; in view of
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible)
マルコによる福音書[マルコによるふくいんしょ, maruko niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Mark (book of the Bible)
ヨハネによる福音書[ヨハネによるふくいんしょ, yohane niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to John (book of the Bible)
よれば[, yoreba] (exp) according to; (P)
ワイ合意[ワイごうい, wai goui] (n) Wye Accord; Wye River Memorandum
三革[さんかく, sankaku] (n) (1) (obsc) armor, helmet & shield (armour); (2) (See 陰陽道) kakurei, kakuun & kakumei (first, fifth and fifty-eighth years of the sexagenary cycle; times of civil unrest according to onmyou-dou)
上では[うえでは, uedeha] (exp) from the viewpoint of; according to
人国記[じんこくき;じんこっき, jinkokuki ; jinkokki] (n) biographical notes and character sketches of prominent individuals, arranged according to place of birth or origin
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs)
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs)
体する[たいする, taisuru] (vs-s,vt) to keep in mind and do as one has been told; to learn and obey; to act in accordance; to comply
依願[いがん, igan] (n) in accordance with one's request
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P)
則る[のっとる, nottoru] (v5r,vi) to conform to; to be in accordance with; to follow (rule, tradition, example, etc.)
勝手ながら[かってながら, kattenagara] (exp,pref) (1) (with noun+する or noun+をverb) to allow oneself to ...; to take the liberty of ...; (exp) (2) it is presumed that; (I, we) presume that; (3) (See 勝手に) on one's own accord; by one's arbitrary decision
勝手に[かってに, katteni] (adv) arbitrarily; of its own accord; involuntarily; wilfully; willfully; as one pleases
合意[ごうい, goui] (n,vs,adj-no) agreement; consent; mutual understanding; accord; (P)
因って;仍って;依って;縁って[よって, yotte] (conj) (uk) therefore; consequently; accordingly; because of
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P)
実力次第[じつりょくしだい, jitsuryokushidai] (n) according to (depending on) one's ability; if one is good (competent, talented) enough
居待ち[いまち, imachi] (n) sitting while waiting; (according to the lunar calendar) an eighteen-day-old moon
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules

accord ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวย[v.] (amnūay) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; provide ; produce ; bestow ; grant FR: accorder ; permettre ; donner
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
ชอบด้วย[adj.] (chøp dūay) EN: legal ; lawful ; legitimate FR: conforme à ; en accord avec
โดยสอดคล้องกับ[X] (dōi søtkhlø) EN: in accordance with FR: en accord avec
ด้วยความสมัครใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: voluntarily ; of your own accord FR: de son propre chef
ให้[v.] (hai [= hāi]) EN: give ; accord ; grant ; offer ; hand in ; present ; award FR: donner ; délivrer ; octroyer ; accorder ; procurer ; offrir
ให้การรับรอง[v. exp.] (hai kān rap) EN: FR: marquer son accord ; s'engager
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
การอนุมัติ[n.] (kān anumat) EN: approval ; permission ; authorization FR: accord [m] ; autorisation [f] ; permission [f] ; approbation [f] ; acceptation [f]
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking FR: accord [m]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ[n. exp.] (khø toklong) EN: formal agreements FR: accord formel [m]
ข้อตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khø toklong) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org.] (Khø Toklong) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ความตกลง[n.] (khwām toklo) EN: agreement FR: accord [m]
ความตกลงทางการค้า[n. exp.] (khwām toklo) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
ความตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khwām toklo) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū san) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty ; written contract ; written agreement FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
พร้อมใจ[adv.] (phrømjai) EN: all together ; in accord ; of one accord ; in concert FR: volontiers
พร้อมใจกัน[adv.] (phrømjai ka) EN: with one accord ; unanimously FR: d'un commun accord
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สัญญา[n.] (sanyā) EN: contract ; agreement ; booking ; deal FR: contrat [m] ; convention [f] ; engagement [m] ; promesse [f] ; accord [m]
สัญญาหยุดยิง[n. exp.] (sanyā yut y) EN: ceasefire agreement FR: accord de cessez-le-feu [m]
สนธิสัญญา[n.] (sonthisanyā) EN: pact ; treaty ; accord ; agreement ; deal ; convention FR: traité [m] ; pacte [m] ; convention [f] ; accord [m]
สนธิสัญญาการค้า[n. exp.] (sonthisanyā) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
สนธิสัญญาทวิภาคี[n. exp.] (sonthisanyā) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้องกับ[v. exp.] (søtkhløng k) EN: be in accord with ; be in line with ; correspond ; satisfy FR:
สอดคล้องกับ[X] (søtkhløng k) EN: in accordance with ; in line with ; consistent with FR: en accord avec
สอดคล้องต้องกัน[v. exp.] (søtkhløng t) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with FR:
ตามกฎหมาย[adv.] (tām kotmāi) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามนั้น[adv.] (tāmnan) EN: accordingly FR: selon ; en accord avec
ถูกใจ[adv.] (thūkjai) EN: in accord with FR:

accord ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abkommen {n}accord [Am.]
fahrplanmäßig; planmäßig {adv}; nach Planaccording to schedule; on time
leitbildorientiert {adj}according to the overall concept
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
tariflich {adv}according to the tariff
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accord
Back to top