ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

want

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *want*, -want-

want ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
want (vt.) ต้องการ See also: ปรารถนาที่จะได้, อยากได้ Syn. desiderate, desire, require Ops. dislike, hate, loathe
want (vt.) รู้สึกขาด(บางสิ่ง)ไป See also: ขาดไป
want (vt.) ล่าตัว (ผู้ต้องสงสัย) (ปกติใช้รูป passive voice) See also: ต้องการตัว (ผู้ต้องสงสัย)
want (vt.) ต้องการมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
want (n.) ความยากจน Syn. indigence, poverty, scarcity Ops. abundance, adequate, plenty
want ad (n.) ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า See also: ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (คำไม่เป็นทางการ) Syn. classified advertisement
want back (phrv.) อยากได้คืน
want for (phrv.) ต้องการ See also: ปรารถนา, โหยหา
want for (phrv.) อยากจับตัวมาลงโทษ
want for (phrv.) จำเป็นต้องใช้
want in (phrv.) อยากเข้ามา See also: ต้องการเข้ามา
want in (phrv.) อยากให้ (บางคน) มาถึง (เพื่อทำบางสิ่ง)
want in (phrv.) ขาดแคลน See also: ขาด, มีไม่พอ
want list (sl.) รายการสิ่งที่ต้องการ
want off (phrv.) อยากออกจากรถ See also: อยากลงจากรถ
want out (phrv.) ต้องการออกจาก (อาคาร, ตึก ฯลฯ) See also: อยากออกไปจาก
want out (idm.) อยากเลิก (กิจการ, ชีวิตคู่, ข้อสัญญา, ข้อบังคับ) See also: อยากตาย, อยากยุติ
want up (phrv.) อยากลุกจากเตียงนอน
wantage (n.) สิ่งที่ปรารถนา See also: สิ่งที่ต้องการ, จำนวนที่ต้องการ
wanted (adj.) เป็นที่น่าอิจฉา See also: เป็นที่น่าริษยา Syn. desirable
wanted (adj.) ซึ่งคิดถึง Syn. needed, desired Ops. hated, unwanted
wanting (adj.) ที่ขาดแคลน See also: ที่ไม่มี Syn. absent, lacking
wanton (adj.) ซึ่งมีตัณหาราคะ Syn. lascivious, libidinous, licentious
wanton (adj.) ซึ่งต้องการทำลายล้าง
wanton (adj.) ซึ่งไม่เชื่อฟัง See also: ซึ่งดื้อ
wanton (n.) คนที่มัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: คนที่มัวเมาในตัณหาราคะ
wantonly (adv.) โดยมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: โดยหมกมุ่นกับกามตัณหา, อย่างมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviously, libidinously, licentiously
wantonness (n.) ความมัวเมาในเรื่องทางเพศ See also: ความหมกมุ่นกับกามตัณหา, ความมัวเมาในตัณหาราคะ Syn. lasciviousness, libidinousness, licentiousness
English-Thai: HOPE Dictionary
want(วอนทฺ) vt. vi.,ต้องการ,ปรารถนา,อยาก,ขาดแคลน,หา,ล่า n. สิ่งที่ต้องการ,สิ่งที่จำเป็น,ความขาดแคลน,ความยากจน,การขาดแคลนสิ่งจำเป็นของชีวิต,ความรู้สึกต้องการ Phr. (want out ต้องการออก), See also: wanter n., Syn. esire,lack,sha
want adn. =classified ad
want listn. รายการของที่ต้องการ
wanting(วอน'ทิง) adj. ขาดแคลน,ไม่มี prep. ปราศจาก,ลบ,เอาออก, Syn. lacking,missing
wanton(วอน'ทัน) adj. มุ่งร้ายและไม่ยุติธรรม,ขี้เล่น,ซุกซน,ชอบเล่นพิเรน,ไม่รับผิดชอบ,มั่วโลกีย์,ฟุ่มเฟือย,ฟุ้งเฟ้อ,สุรุ่ยสุร่าย,เขียวชอุ่ม, See also: wantonly adv. wantonness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
want(n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความอยาก,ความขาดแคลน
wanting(adj) บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่มี
wanton(adj) ขี้เล่น,ซุกซน,หยาบโลน
wantonness(n) ความหยาบโลน,ความพิเรน,ความซุกซน,ความป่าเถื่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
want of ageอายุไม่ถึงกำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wantonขาดความยับยั้ง, ปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
have a smoke (idm.) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
คิด (v.) want See also: would like to, intend, desire Syn. มุ่ง, จงใจ, ตั้งใจ, ปรารถนา
ต้องการจะ (v.) want See also: would like to, feel like (doing something)
ต้องประสงค์ (v.) want See also: require, need Syn. ต้องการ, ใคร่ได้, อยาก
อยาก (v.) want See also: require, need Syn. ต้องการ, ใคร่ได้
อยากจะ (v.) want See also: would like to, feel like (doing something) Syn. ต้องการจะ
ใคร่ได้ (v.) want See also: require, need Syn. ต้องการ, อยาก
คันมือคันไม้ (v.) want to exercise one´s skill
คันไม้คันมือ (v.) want to exercise one´s skill Syn. คันมือคันไม้
ร้อนผ้าเหลือง (v.) want to leave the monkhood
แพศยา (adj.) wanton See also: licentious, libidinous, concupiscent, lustful Syn. ร่าน, สำส่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I want you to meet friends of mineฉันต้องการให้คุณได้พบกับเพื่อนๆ ของฉัน
What do you want to do after graduation?คุณอยากจะทำอะไรหลังสำเร็จการศึกษา
Do you really want to know what I think?คุณอยากรู้จริงๆ หรือว่าฉันคิดอะไร
I want to hear your opinionฉันอยากได้ยินความเห็นของคุณ
I want to make a long distance callฉันอยากจะโทรทางไกล
What I want to say is that…สิ่งที่ฉันต้องการจะพูดคือ...
I never want to do that againฉันไม่อยากจะทำอย่างนั้นอีกเลย
I want to walk my own dogฉันต้องการพาหมาของฉันไปเดินเล่นเอง
I want to show you somethingฉันอยากให้คุณดูอะไรบางอย่าง ตามฉันมา
What do you want me to do?คุณอยากให้ฉันทำอะไรหรือ
I want you to leave with usฉันอยากให้คุณออกไปกับเรา
I don't want that stupid job backฉันไม่อยากได้งานงี่เง่านั้นกลับมา
I want to tell you somethingฉันอยากจะบอกอะไรคุณบางอย่าง
I want to write about things that matterฉันอยากจะเขียนอะไรที่มีสาระบ้าง
Sound like you want to get something out of meฟังดูเหมือนคุณอยากได้อะไรบางอย่างจากฉัน
I don't really want to talk about it, okay?ฉันไม่อยากพูดเกี่ยวกับมันจริงๆ นะ ตกลงไหม
I want you to respect meฉันอยากให้คุณนับถือฉัน
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
When do you want it done?คุณต้องการให้มันเสร็จเมื่อไหร่
Do you want to move a bit closer?คุณต้องการเคลื่อนเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนิดไหม
I don't want to be rude or anythingฉันไม่อยากหยาบคายแต่อย่างใด
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
What do you want to do tonight?คุณอยากทำอะไรคืนนี้?
We can take you anywhere you want to goพวกเราสามารถพาคุณไปได้ทุกที่ที่คุณต้องการไป
Surely, you don't want to be expelled?แน่นอนว่า เธอไม่ต้องการถูกไล่ออกใช่ไหม?
I don't want you wandering off into the streetsฉันไม่ต้องการให้เธอออกไปเที่ยวเตร่บนท้องถนน
We don't want to lose you againพวกเราไม่ต้องการสูญเสียเธอไปอีก
Do you really want to send him back to school?คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
I want you to give me your wordฉันอยากให้คุณสัญญากับฉัน
But that's not why I want to goแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันอยากจะไป
I want you all to divide into pairsฉันต้องการให้คุณทุกคนแบ่งออกเป็นคู่ๆ
I don't want him taking a taxi againฉันไม่อยากให้เขาต้องนั่งรถแท็กซี่อีก
I want to make a good impression on himฉันอยากสร้างความประทับใจที่ดีกับเขา
I want you to be polite to herฉันอยากให้คุณสุภาพกับเธอ
I want to get home as quickly as possibleฉันต้องการกลับบ้านให้เร็วเท่าที่จะเร็วได้
I don't want to lose her againฉันไม่อยากจะเสียเธอไปอีก
Do you want me to buy anything for you?อยากให้ฉันซื้ออะไรมาฝากไหม?
I want to tell you that your boss calledฉันอยากบอกคุณว่าเจ้านายคุณโทรหาแนะ
I want to see an end to the troublesฉันอยากเห็นการสิ้นสุดของปัญหาต่างๆ
I want you to promise me somethingฉันอยากขอให้คุณให้สัญญากับฉันบางอย่าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You want to get us all killed?คุณต้องการได้รับพวกเราทุกคน ถูกฆ่าตาย?
I don't want to go.ฉันไม่อยาไปจากที่นี่
Have them all shot. I don't want dissatisfied workers.ยิงพวกมัน ฉันไม่อยากให้คนงานไม่พอใจ
Let's get the barber! We want the barber!ไปจับช่างตัดผม เราต้องการตัวมัน
What does this Schultz want of us?ชูลท์ซ เขาคิดจะทำอะไรนะ
I want to show you my new bombing planes. They're coming over.ผมอยากชมอนุภาพของมัน ช่วยยิงสนามบินผมที
I want him to sign the treaty.ผมต้องการให้เขาเซ็นในสนธิสัญญา
I'm sorry but I don't want to be an emperor.ผมขอโทษ แต่ผมไม่อยากเป็นจักรพรรดิ
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
We all want to help one another. Human beings are like that.เราทุกคนต่างรอคอยความช่วยเหลือ มนุษย์มักเป็นเช่นนั้น
We want to live by each other's happiness, not misery.เราทุกคนต่างอยากมีความสุข
We don't want to hate one another.เราไม่ต้องการให้ผู้คนเกลียดชังกัน

want ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
好色[hào sè, ㄏㄠˋ ㄙㄜˋ, 好色] to want sex; given to lust; lecherous; lascivious; horny
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
不以词害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以词害志 / 不以詞害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
不以辞害志[bù yǐ cí hài zhì, ㄅㄨˋ ㄧˇ ㄘˊ ㄏㄞˋ ㄓˋ, 不以辞害志 / 不以辭害誌] don't let rhetoric spoil the message (成语 saw); don't get carried away with flowery speech to the detriment of what you want to say
一手交钱,一手交货[yī shǒu jiāo qián, ㄧ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄠ ㄑㄧㄢˊ, yi1 shou3 jiao1 huo4, 一手交钱,一手交货 / 一手交錢,一手交貨] lit. one hand exchanges the cash, the other the goods (俗语 common saying); to pay for what you want in cash; fig. simple and direct transaction
逆耳之言[nì ěr zhī yán, ㄋㄧˋ ㄦˇ ㄓ ㄧㄢˊ, 逆耳之言] speech that grates on the ear (成语); bitter truths; home truths (that one does not want to hear)
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, 事与愿违 / 事與願違] things don't turn out the way you want or plan
不时之需[bù shí zhī xū, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄓ ㄒㄩ, 不时之需 / 不時之需] a possible period of want or need
不服[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不服] not accept sth; want to have sth overruled or changed; refuse to obey or comply; refuse to accept as final; remain unconvinced by; not give in to
[fěi, ㄈㄟˇ, 悱] want but cannot speak
己所不欲,勿施于人[jǐ suǒ bù yù, ㄐㄧˇ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄩˋ, wu4 shi1 yu2 ren2, 己所不欲,勿施于人 / 己所不慾,勿施於人] What you don't want done to you, don't do to others. (成语 saw, from the Confucian analects); Do as you would be done by.; Do not do to others what you would not have them do to you.
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
关东军[Guān dōng jūn, ㄍㄨㄢ ㄉㄨㄥ ㄐㄩㄣ, 关东军 / 關東軍] the Japanese Kwantung army (or Kantou army), responsible for numerous atrocities in China during WWII
[yín, ˊ, 淫] excessive; wanton; lewd; kinky; obscene
畅所欲言[chàng suǒ yù yán, ㄔㄤˋ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ ㄧㄢˊ, 畅所欲言 / 暢所慾言] lit. fluently saying all one wants (成语 saw); to preach freely on one's favorite topic; to hold forth to one's heart's content
[yào, ㄧㄠˋ, 要] important; vital; to want; to be going to; must
电灯泡[diàn dēng pào, ㄉㄧㄢˋ ㄉㄥ ㄆㄠˋ, 电灯泡 / 電燈泡] light bulb; (slang) unwanted third guest
淫贱[yín jiàn, ˊ ㄐㄧㄢˋ, 淫贱 / 淫賤] morally loose, lewd and low, lascivious and mean; wanton
大肆[dà sì, ㄉㄚˋ ㄙˋ, 大肆] wantonly; without restraint (of enemy or malefactor); unbridled
放肆[fàng sì, ㄈㄤˋ ㄙˋ, 放肆] wanton, unbridled
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence
淫行[yín xíng, ˊ ㄒㄧㄥˊ, 淫行] wanton or lascivious behaviour; adulterous behavior
肆意[sì yì, ㄙˋ ㄧˋ, 肆意] wantonly; recklessly; wilfully
愿意不愿意[yuàn yì bù yuàn yì, ㄩㄢˋ ㄧˋ ㄅㄨˋ ㄩㄢˋ ㄧˋ, 愿意不愿意 / 願意不願意] whether one wants to or not
纵意[zòng yì, ㄗㄨㄥˋ ㄧˋ, 纵意 / 縱意] wilfully; wantonly

want ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご希望の向きは;御希望の向きは[ごきぼうのむきは, gokibounomukiha] (exp) those who want it
したい[, shitai] (adj-i) (See たい・1,為る・する・1) want to do
たい[, tai] (aux-adj) (1) (after the -masu stem of a verb) want to ... do something; would like to ...; (prt) (2) (kyu
どうせなら[, dousenara] (conj) (if you want to do something) you might as well
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see
咽から手が出る;のどから手が出る[のどからてがでる, nodokarategaderu] (exp,v1) to want something desperately; to want something (so badly one can taste it)
寄らば大樹の陰[よらばたいじゅのかげ, yorabataijunokage] (exp) Look for a big tree when you want shelter; Serve the powerful for your own good
生活に困る[せいかつにこまる, seikatsunikomaru] (exp,v5r) to live in want
自慢じゃないが[じまんじゃないが, jimanjanaiga] (exp) I don't want to boast but
食指が動く[しょくしがうごく, shokushigaugoku] (exp,v5k) have an itch to; to have a craving for; to have an urge to; to have a desire for; to be eager to; to want to
お尋ね者[おたずねもの, otazunemono] (n) wanted man; person sought by the police
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager
スパミング[, supamingu] (n) {comp} spamming (sending unwanted email, messages)
ずるずる[, zuruzuru] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) sound or act of dragging; loose; inconclusive but unwanted situation; trailingly; (P)
たがる[, tagaru] (aux-v,v5r) (See がる,たい) wanting to (verb) (not used in the first person, combination of ~tai and ~garu)
たらんと[, taranto] (n,vs) tending to be; wanting to be
ワンタイムパスワード[, wantaimupasuwa-do] (n) {comp} ontime password
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei
不自由[ふじゆう, fujiyuu] (adj-na,n) (1) discomfort; inconvenience; (2) poverty; want; destitution; (3) disability; impairment (physical, mental, etc.); (P)
仕舞い;仕舞;終い;了い[じまい, jimai] (suf) (1) (uk) (after a noun) (See 店じまい) ending; quitting; closing; (2) (uk) (after the 〜ず negative form of a verb) indicates disappointment for not having done what one wanted or intended to do
佗人[わびびと, wabibito] (n) lonesome person; unwanted person; poverty-stricken person
助長[じょちょう, jochou] (n,vs) (1) promotion; fostering; (n) (2) unwanted help (usu. unintentionally harmful); unnecessary help
宜しければ[よろしければ, yoroshikereba] (exp) (uk) if you please; if you don't mind; when you're ready; if you want; if that's alright with you
寡慾[かよく, kayoku] (n) wanting little
尻が軽い[しりがかるい, shirigakarui] (exp,adj-i) (1) fast; brisk; (2) careless; thoughtless; impudent; rash; (3) (of a woman) wanton; promiscuous
尻の軽い女[しりのかるいおんな, shirinokaruionna] (n) wanton girl
尻軽な女[しりがるなおんな, shirigarunaonna] (n) wanton girl
左腕投手[さわんとうしゅ, sawantoushu] (n) left-handed baseball pitcher
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
希望者[きぼうしゃ, kibousha] (n) applicant; candidate; person interested in doing something; person wanting to do something; interested party
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
恐いもの見たさ;怖いもの見たさ[こわいものみたさ, kowaimonomitasa] (exp) rubbernecking; the thrill of looking at something scary or unpleasant and wanting to look at it all the more because it is scary or unpleasant
愛楽[あいぎょう, aigyou] (n,vs) (1) {Buddh} seeking after (Buddhist teachings, etc.); wanting; desiring; (2) (arch) loving
戯れ事;戯事[ざれごと;たわむれごと, zaregoto ; tawamuregoto] (n) wanton sporting
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
欠乏[けつぼう, ketsubou] (n,vs) want; shortage; famine; (P)
欲(P);慾[よく, yoku] (n) greed; craving; desire; avarice; wants; (P)
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P)
欲も得もない[よくもとくもない, yokumotokumonai] (exp) having thought for neither gain nor greed; only wanting to do something (thinking about nothing else)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
欲する[ほっする, hossuru] Thai: ต้องการ English: to want

want ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอา[v.] (ao) EN: want ; would like FR: vouloir
เอาไหม[v. exp.] (ao mai) EN: Do you want it? FR: En voulez-vous ?
เอาอย่างไร[X] (ao yāngrai) EN: what do you want ? ; what's the answer ? FR:
อัตคัดขัดสน[adj.] (attakhat kh) EN: in need ; in want ; hard up FR:
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
แก่แรด[v.] (kaēraēt) EN: be an old hen ; be an old bag ; want to look like an adult woman FR:
ขาดแคลน[adj.] (khātkhlaēn) EN: needy ; in want ; lacking FR:
ขาดความสุข[v. exp.] (khāt khwāms) EN: be unhappy ; lack happiness ; want happiness FR: être malheureux
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความต้องการ[n.] (khwām tǿngk) EN: requirement ; demand ; need ; want ; preference FR: besoin [m] ; besoins [mpl] ; demande [f] ; désir [m] ; exigence [f] ; desiderata [mpl]
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]
ขวางหู[v. exp.] (khwāng hū) EN: not want to hear FR:
กระหาย[v.] (krahāi) EN: thirst for ; long for ; yearn for ; desire ; crave for ; want ; desire ; eager (for) ; hunger (for/after) ; be hungry (for) ; be thirsty  FR: avoir soif de ; brûler de ; mourir d'envie
กรกัติ[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
กระกัด[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
กระกัติ[v.] (krakat) EN: want ; desire FR:
เกรงใจ[v.] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; be reluctant to bother s.o. ; show diffidence (towards) ; not want to embarrass FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
แล้วแต่[xp] (laēotāe) EN: up to (you) ; as (you) like ; do as (you) want ; have it (your) way FR: ça dépend de vous
หลักฐานไม่พอ[X] (lakthān mai) EN: lack of evidence ; want proof FR:
ไม่เอา[v. exp.] (mai ao) EN: not accept ; do not want ; not give a hoot (for) FR: ne pas en vouloir ; ne pas accepter ; refuser ; je n'en veux pas ; Pas d'accord !
ไม่ให้เสียน้ำใจ[v. exp.] (mai hai sīa) EN: not want to discourage ; not want to disappoint FR:
ไม่เล่นด้วย[v. exp.] (mai len dūa) EN: not want to have anything to do with FR:
ไม่ไปก็อย่าไป[xp] (mai pai kø ) EN: If you don't want to go then don't go FR:
ไม่รับรู้ด้วย[v. exp.] (mai raprū d) EN: It's not my business ; I don't want to know about it FR:
ไม่ต้องการ[v. exp.] (mai tǿngkān) EN: I don't want it ; I don't need it ; to not want to FR:
ไม่อยาก[v. exp.] (mai yāk) EN: not want ; not feel like ; I don't feel like it FR: ne pas avoir envie ; ça ne me tente pas
เงี่ยน[v.] (ngīen) EN: crave ; have a craving (for) ; desire eagerly ; want greatly ; long for FR: être avide ; vouloir à tout prix
เพราะหลักฐานไม่พอ[xp] (phrǿ lakthā) EN: due to lack of evidence ; for want of proof FR:
ประกาศรับสมัคร[n. exp.] (prakāt rap ) EN: want ad ; job offer ; job opportunities ; applications invited FR: offre d'emploi [f]
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim FR: désirer ; souhaiter
ร่าน[v.] (rān) EN: crave ; want ; desire ; lust ; be horny FR:
ร้อนผ้าเหลือง[v.] (rønphāleūan) EN: want to leave the monkhood ; feel the strain of being a monk FR:
แสวงหาผลประโยชน์[v. exp.] (sawaēnghā p) EN: seek to benefit (from something) ; try to benefit from something ; want to profit ; want to serve (one's own) interests FR:
ถามจริง ๆ[xp] (thām jing-j) EN: I really want to know FR:
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; would like ; must have FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; demander ; tenir à
ตระกัด[v.] (trakat) EN: want ; desire FR:
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave ; want FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; souhaiter ; avoir envie (de) ; avoir l'intention de
อยากได้[v.] (yāk dāi) EN: want (sth) ; would like ; look for ; should like ; covet FR: vouloir (qqch) ; souhaiter (qqch) ; désirer obtenir ; avoir envie de ; aspirer à
อยากจะ...[v. exp.] (yāk ja …) EN: want to ... ; would like to ... ; feel like … (doing sth) ; fancy doing ... ; wanna ... FR: désirer faire ... ; avoir envie de …
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:

want ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Suchmeldung {f}announcement about a missing/wanted person
Want {m}; Wante
übermütig; mutwillig {adj} | übermütiger | am übermütigstenwanton | more wanton | most wanton

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า want
Back to top