ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sympathy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sympathy*, -sympathy-

sympathy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sympathy (n.) ความเห็นใจ See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความสงสาร Syn. compassion, commiseration, pity
sympathy (n.) ความมีใจเหมือนกัน See also: ความเห็นพ้องต้องกัน, การเข้าข้างกัน Syn. agreement, affinity, fellow feeling
English-Thai: HOPE Dictionary
sympathy(ซิม'พะธี) n. ความเห็นอกเห็นใจ,, Syn. compassion
English-Thai: Nontri Dictionary
sympathy(n) ความสงสาร,ความเห็นอกเห็นใจ,การเข้าข้าง,ความพอใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sympathyความเห็นใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความรู้สึกสะเทือนใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความสะเทือนใจ
ความสังเวช (n.) sympathy See also: sorrow, sadness Syn. ความสลด, ความหดหู่, ความเวทนา
ความเห็นอกเห็นใจ (n.) sympathy See also: compassion, condolence Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ
ความเห็นใจ (n.) sympathy See also: pity, compassion, commiseration Syn. ความเห็นอกเห็นใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I don't need your sympathyฉันไม่ต้องการความเห็นใจของเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is obvious to anyone with a spark of humanity in them that he should be treated with sympathy and understanding and sent home.เป็นที่ชัดเจนให้กับทุกคนที่มี ประกายไฟ ของความเป็นมนุษย์ในตัวเขาว่า เขาควรจะเป็น รับการรักษาด้วยความเห็นอก เห็นใจและความเข้าใจ
No sympathy for that life you destroyed?ไม่มีความเห็นอกเห็นใจในชีวิตมัน คุณทำลายมัน?
You didn't have this kind of sympathy for poor Bessie Jackson!คุณไม่ได้มีชนิดของความเห็นอกเห็นใจนี้สำหรับคนยากจนเบสซี่แจ็คสัน!
So, why are you calling me and not just tip-toeing across the hall with sympathy and Excedrin?ยังไงก็ไม่ได้โดนพวกโรคจิตมาทำมิดีมิร้ายนี่นา
Your lonely heart, missing your mom can get sympathy from a lot of people, but people might label me as a selfish woman.หัวใจที่โดดเดี่ยวและขาดแม่ของเธอ ทำให้ได้รับความสงสารจากคนมากมาย แต่คนอาจจะตราหน้าว่าฉันเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่ตัว
He had a father-like sympathy towards the girl who lost her parents.เค้าเป็นเหมือนกับพ่อที่คอยเห็นใจเด็กผู้หญิงที่ขาดครอบครัว
Some sympathy or... whatever.จะเป็นความช่วยเหลือหรือ อะไรก็ได้ ถ้าคุณอยากคุย
TO SHOW A LITTLE SYMPATHY FOR OUR JUNIOR CLASS.แสดงความเห็นใจกับพวกปีสาม
I would have the greatest sympathy if you did.ผมจะเห็นอกเห็นใจคุณเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณทำ
The sympathy vote in the congress will give your anti-gun bills... passage by a landslide.แล้วในการออกเสียงในสภา กฎหมายควบคุมปืนของแกจะได้รับคะแนนเสียงท่วมท้น
I have the deepest sympathy for you and would have this barbarian wiped off the face of the earth.ข้าก็รู้สึกสงสารเจ้าจับใจ และอยากให้พวกมันไม่มีหน้าอยู่บนโลกได้อีก
We will hit back. We have the world's sympathy right now, that's...เปิดศึกกับมัน ตอนนี้ทั้งโลกกำลังเห็นใจพวกเรา ช่วย..

sympathy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
令人[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, 令人] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc)
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
慰问[wèi wèn, ㄨㄟˋ ㄨㄣˋ, 慰问 / 慰問] express sympathy, greetings, consolation etc
[xù, ㄒㄩˋ, 恤 / 卹] give relief; sympathy
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
人道[rén dào, ㄖㄣˊ ㄉㄠˋ, 人道] human sympathy; humanitarianism; humane; (Buddh.) the "human way" (one of the stages in the cycle of reincarnation)
心照[xīn zhào, ㄒㄧㄣ ㄓㄠˋ, 心照] intuitive sympathy; to understand tacitly
打动[dǎ dòng, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄥˋ, 打动 / 打動] to move (to pity); arousing (sympathy); touching

sympathy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お悔やみ申し上げます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy
お見舞い申し上げる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy
シンパシー[, shinpashi-] (n) sympathy
人情負け[にんじょうまけ, ninjoumake] (n) overcome by sympathy
以心伝心[いしんでんしん, ishindenshin] (n,adj-no) telepathy; tacit understanding; communion of mind with mind; sympathy
共鳴り[ともなり, tomonari] (n,vs) resonance; sympathy
慰問[いもん, imon] (n,vs) condolences; sympathy call; (P)
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp,v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
共感[きょうかん, kyoukan] (n,vs,adj-no) sympathy; empathy; response; (P)
共鳴[きょうめい, kyoumei] (n,vs) resonance; sympathetic (sound); (being in) sympathy; (P)
労り[いたわり, itawari] (n) trouble; service; labor; labour; sympathy; illness; carefulness; attention
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
同感[どうかん, doukan] (n,vs) agreement; same opinion; same feeling; sympathy; concurrence; (P)
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P)
哀悼[あいとう, aitou] (n,vs,adj-no) condolence; regret; tribute; sorrow; sympathy; lament; (P)
心遣い(P);心づかい[こころづかい, kokorodukai] (n) solicitude; sympathy; anxiety; regard for; consideration (for others); watchfulness; care; (P)
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
感応[かんのう;かんおう, kannou ; kan'ou] (n,vs) inspiration; divine response; sympathy; induction
涙(P);泪;涕[なみだ(P);なだ(涙), namida (P); nada ( namida )] (n) (1) tear; tears; lachrymal secretion; (2) sympathy; (P)
物分り;物分かり;物わかり[ものわかり, monowakari] (n) understanding (of people's circumstances and feelings); perceptiveness; sympathy; wisdom
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
誘き出す;おびき出す[おびきだす, obikidasu] (v5s,vt) (1) to lure out of; to decoy out of; (2) to drive to (tears, sleep, etc.); to evoke (sympathy, etc.); (3) (arch) to abduct; to entice out of
霊的交感[れいてきこうかん, reitekikoukan] (n) spiritual sympathy; spiritual communion

sympathy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
เห็นอกเห็นใจ[v. exp.] (hen-ok henj) EN: sympathize (with) ; have sympathy for ; be emotionally involved with FR: sympathiser
การแสดงความเห็นใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing sympathy FR:
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy FR: sympathie [f]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy ; compassion FR: sympathie [f]
ความเห็นอกเห็นใจจากผู้คน[n. exp.] (khwām hen-o) EN: public sympathy FR:
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
มิตรจิตมิตรใจ[n.] (mittrajitmi) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy FR: sympathie [f]
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour

sympathy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beileidsbrief {m}letter of condolence; letter of sympathy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sympathy
Back to top