ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

voluntary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *voluntary*, -voluntary-

voluntary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
voluntary (adj.) โดยสมัครใจ See also: โดยอาสาสมัคร Syn. volunteer, willing Ops. involuntary
voluntary (adj.) ด้วยความตั้งใจ See also: โดยเจตนา Syn. volunteer, willing Ops. involuntary
voluntary (n.) กิจกรรมอาสาสมัคร
voluntary (adj.) ที่มีอำนาจในการเลือก See also: มีอิสระในการเลือก
voluntary (adj.) โดยธรรมชาติ
voluntaryist (n.) อาสาสมัคร
English-Thai: HOPE Dictionary
voluntary(วอล'เลินทะรี) adj. สมัครใจ,ตั้งใจ,โดยเจตนา,โดยอาสาสมัคร,อิสระ,มีอิสระในการเลือก,เกิดขึ้นเอง,โดยธรรมชาติ. n. กิจกรรมอาสาสมัคร,ดนตรีโหมโรง., See also: voluntarily adv. voluntaryism n. voluntaryist n., Syn. optional,f
English-Thai: Nontri Dictionary
voluntary(adj) สมัครใจ,โดยเจตนา,จงใจ,เกิดขึ้นเอง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
voluntaryด้วยใจสมัคร, สมัครใจ, จงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Voluntary Export Restraints (VERs) การจำกัดการส่งออกด้วยความสมัครใจ การจำกัดการส่งออกซึ่งสินค้าในประเทศ ผู้ผลิตโดยความสมัครใจ เพื่อป้องกันการใช้มาตรการทางการค้าต่างๆ ที่ประเทศผู้นำเข้าอาจนำมาใช้ มีความหมายเช่นเดียวกับข้อตกลงจำกัดการส่งออก (ดู Export Restraint Agreement) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกลงปลงใจ (v.) be voluntary See also: decide Syn. ตกลง, ยินยอม,
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Social responsibility isn't a deep shift because its a voluntary tactic.ความรับผิดชอบทางสังคมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้ง (อีเลน เบอร์นาร์ด) เพราะมันเป็นกลยุทธ์ที่จงใจนำมาใช้ เป็นกลยุทธ์
I recommend you accept voluntary deportation.ผมแนะนำให้คุณออกนอกประเทศโดยสมัครใจ
The brain controls every human action, voluntary or involuntary.สมองควบคุมการกระทำทุกอย่างของมนุษย์ ในอำนาจหรือนอกอำนาจจิตใจ
Before this matter affects other students, we will accept his voluntary resignation.ก่อนที่เรื่องนี้จะก่อปัญหาให้เด็กคนอื่น เราควรมาหารือกันก่อน
Ellen parsons, do you give your voluntary consent to have this recording device placed on your person?เอลเลน พาร์สัน คุณยินยอมที่จะเป็น อาสาสมัคร และให้ติดเครื่องบันทึกนี้ในตัวคุณ?
I'm working on having her sign a 6000 voluntary admission, but I don't want to rush it.ผมกำลังจัดการให้เธอลงชื่อ เข้าเป็นอาสาสมัครหกพ้นคน แต่ผมยังไม่อยากรีบ
LEADING TO YOUR VOLUNTARY RETIREMENT IN TWO MONTHS' TIME.ก่อนที่คุณจะลาออกจากราชการในอีกสองเดือน
The voluntary submissives understand that it's just a fantasy, but Malcolm Ford has gotten Cindi to believe it's real.พวกที่ยอมจำนนอย่างเต็มใจ จะรู้ว่ามันเป็นแค่จินตนาการ แต่มัลคอล์ม ฟอร์ดสามารถทำให้ซินดี้ เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริง
It's called voluntary apnea.มันเรียกว่าภาวะไม่ยอมหายใจ
A voluntary punishment to show remorse for a sin.การยอมรับโทษด้วยความสมัครใจ\ เพื่อแสดงความสำนึกผิดต่อบาป
Excuse me, sir. Would you consent to a voluntary search?ขอโทษนะครับ คุณจะ ยินยอมที่จะค้นหาความสมัครใจ?
I've run the Cholong Film Society for nearly five years now, on a voluntary basis, of course.ผมเคยทำงานสมาคมภาพยนตร์ Cholong เป็นเวลาเกือบห้าปีตอนน ที่สมัครใจ พื้นฐานของหลักสูตร.

voluntary ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
不随意肌[bù suí yì jī, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ ㄐㄧ, 不随意肌 / 不隨意肌] involuntary muscle
自然而然[zì rán ér rán, ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 自然而然] involuntary; automatically
不随意[bù suí yì, ㄅㄨˋ ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 不随意 / 不隨意] unconscious; involuntary
自行[zì xíng, ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 自行] voluntary; autonomous; by oneself; self-
自愿[zì yuàn, ㄗˋ ㄩㄢˋ, 自愿 / 自願] voluntary
自愿性[zì yuàn xìng, ㄗˋ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 自愿性 / 自願性] voluntary
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, 义务 / 義務] volunteer; voluntary; duty; obligation

voluntary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ボランタリーチェーン[, borantari-chie-n] (n) voluntary chain
希望退職[きぼうたいしょく, kiboutaishoku] (n) voluntary retirement
耐乏[たいぼう, taibou] (n) austerity; voluntary privation
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity)
強制解散[きょうせいかいさん, kyouseikaisan] (n) compulsory winding-up; winding-up by a court; compulsory liquidation; involuntary dissolution
措置入院[そちにゅういん, sochinyuuin] (n,vs) involuntary admission (commitment) (to a mental hospital)
歯噛み[はがみ, hagami] (n,vs) grinding of the teeth; involuntary nocturnal tooth grinding
歯軋り;歯ぎしり[はぎしり, hagishiri] (n,vs) (1) involuntary nocturnal tooth grinding; bruxism; (2) grinding one's teeth out of anger or vexation
眼振[がんしん, ganshin] (n,adj-no) (abbr) (See 眼球振盪) nystagmus (rapid involuntary eye movements)
眼球振盪[がんきゅうしんとう, gankyuushintou] (n) (See 眼振) nystagmus (rapid involuntary eye movements)
精を漏らす[せいをもらす, seiwomorasu] (exp,v5s) to have an involuntary emission of semen
自主的[じしゅてき, jishuteki] (adj-na) independent; autonomous; voluntary; of one's own initiative; unilateral; (P)
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P)
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide
随意[ずいい, zuii] (adj-na,n) voluntary; optional; (P)
随意的[ずいいてき, zuiiteki] (adj-na) voluntary; optional
非自発的失業[ひじはつてきしつぎょう, hijihatsutekishitsugyou] (n) involuntary unemployment

voluntary ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยสมัครใจ[adj.] (dōi samakja) EN: voluntary FR: volontaire
การจงใจละทิ้ง[n. exp.] (kān jongjai) EN: voluntary abandonment FR:
การเลิกกิจการโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān loēk ki) EN: voluntary winding-up FR: fermeture volontaire [f]
การไม่รู้เพราะไม่สนใจ[n. exp.] (kān mai rū ) EN: voluntary ignorance FR:
การว่างงานโดยสมัครใจ[n. exp.] (kān wāng-ng) EN: voluntary unemployment FR: chômage volontaire [m]
สารกรมธรรม์[n.] (sānkrommath) EN: contract of voluntary slavery FR:
ตกลงปลงใจ[v. exp.] (toklong plo) EN: be voluntary ; decide ; make up one's mind FR:
ผู้สูบบุหรี่มือสอง[n. exp.] (phū sūp bur) EN: passive smoker ; involuntary smoker ; secondhand smoker FR: fumeur passif [m]
เยี่ยวแตก[X] (yīo taēk) EN: involuntary passing of urine FR:

voluntary ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfreiwillig {adj} | unfreiwilliger | am unfreiwilligsteninvoluntary | more involuntary | most involuntary
unwillkürlich {adj}involuntary
Arbeitseinsatz {m}voluntary labour stint
Kür {f}voluntary exercise

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า voluntary
Back to top