ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harmony

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harmony*, -harmony-

harmony ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmony (n.) การประสานเสียง
harmony (n.) ความสามัคคี See also: ความกลมกลืน, ความปรองดอง, ความตกลงกันได้, ความลงรอยกัน Syn. concord, concurrence, conformity Ops. conflict, disagreement, discord
English-Thai: HOPE Dictionary
harmony(ฮาร์'มะนี) n. ความกลมกลืนกัน,ความตกลงกันได้,ความลงรอยกัน, Syn. agreement,accord,conformity
English-Thai: Nontri Dictionary
harmony(n) ความกลมกลืนกัน,การประสาน,ความปรองดอง,ความสามัคคี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
harmonyความบรรสาน, ภาวะบรรสาน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harmonyการประสานเสียง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การร่วมแรงร่วมใจ (n.) harmony See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport Syn. ความสามัคคี
ความกลมกลืน (n.) harmony See also: accord Syn. ความสอดคล้อง, ความเหมาะสม Ops. ความขัดแย้ง
ความกลมเกลียว (n.) harmony See also: unity Syn. ความสามัคคี, ความปรองดอง Ops. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก
ความปรองดอง (n.) harmony See also: unity Syn. ความสามัคคี Ops. การแตกความสามัคคี, ความไม่ลงรอยกัน, ความแตกแยก
ความพร้อมเพรียงกัน (n.) harmony See also: esprit de corps, concord, cooperation, rapport Syn. ความสามัคคี, การร่วมแรงร่วมใจ
สามัคคี (n.) harmony See also: congruity Syn. สมัครสมาน Ops. สามัคคีเภท
การแตกแยก (n.) disharmony See also: disunity Ops. การสามัคคี
ความแตกแยก (n.) disharmony See also: disunion, separation Syn. ความแตกร้าว, ความระหองระแหง, ความบาดหมาง Ops. ความสามัคคี, ความปรองดอง
สอดคล้อง (adv.) in harmony Syn. เข้ากัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Small birds sing in chorus. Harmony is in the proportion of branchesนกเล็กร้องในคณะนักร้อง harmony is ในสัดส่วนของสาขา
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ
Now, it's somewhere in the harmony of all that is--ที่ไหนสักแห่ง ที่มันประสานกันเป็นหนึ่งเดียว...
But there's only one shot that's in perfect harmony with the field.แต่มีเพียงช็อตเดียวกลมเกลียวกับสนาม
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้
I believe in harmony as a law in the universe like gravity, you know, we're meant to vibrate together.ฉันเชื่อในกฎของกลิ่นมันเป็นแรงดึงดูด นายรู้มั้ยมันหมายถึงเรา
So different, yet only by working together do they create harmony and life.แม้จะแตกต่าง แต่ก็โยงใยสัมพันธ์กัน ซ้ำยังทำหน้าที่ สร้างเสียงไพเราะให้แก่ชีวิตอีกด้วย
Thanks to your courage we live in peace and harmony and for this we are eternally grateful..."เราซาบซึ้งในความกล้าของเจ้า" "เราจะอยู่อย่างสันติและปรองดอง" "เราเป็นหนี้บุญคุณเจ้าชั่วฟ้าดินสลาย"
One for each part in the obnoxiously difficult contrapuntal harmony at the end of the book.แต่ละท่อนจะมีส่วนที่ยากสุดๆ อยู่ด้วย
I am Na Yeo Kyung from the Harmony Hall.ชั้น นา ยอ กยอง จาก Harmony Hall
How did Na Yeo Kyung from the Harmony Hall get into this name list?คุณ นา ยอ กยอง จาก Harmony Hall มีชื่อเข้าไปอยู่ในรายการนี้ได้ยังไงนะ?
The Jo Ma Ja at Harmony Hall?โจ หม่า จา Harmony Hall?

harmony ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǔ, ㄒㄩˇ, 诩 / 詡] brag; harmony; make known
和谐性[hé xié xìng, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄝˊ ㄒㄧㄥˋ, 和谐性 / 和諧性] compatibility; mutual harmony
均衡[jūn héng, ㄐㄩㄣ ㄏㄥˊ, 均衡] equal; balanced; harmony; equilibrium
和美[hé měi, ㄏㄜˊ ㄇㄟˇ, 和美] harmonious; in perfect harmony
和声[hé shēng, ㄏㄜˊ ㄕㄥ, 和声 / 和聲] harmony
调和[tiáo hé, ㄊㄧㄠˊ ㄏㄜˊ, 调和 / 調和] harmonious; harmony
[yí, ㄧˊ, 怡] harmony; pleased
断弦[duàn xián, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄧㄢˊ, 断弦 / 斷弦] widowed; lit. one string short, cf. 琴瑟 qin and se, two instruments epitomizing marital harmony

harmony ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハモる[, hamo ru] (v5r) to harmonize; to harmonise; to be in harmony
円満具足[えんまんぐそく, enmangusoku] (n,vs) (things) being complete, tranquil, and in harmony
家庭円満[かていえんまん, kateienman] (n) family happiness; household harmony
家族団欒[かぞくだんらん, kazokudanran] (n,vs) happy family circle; sitting in a family circle and enjoying conversation; harmony in a family
映り[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony
異体同心[いたいどうしん, itaidoushin] (n) being of one mind; acting in one accord; behaving in perfect harmony
花鳥諷詠[かちょうふうえい, kachoufuuei] (exp) (See 花鳥風月) the beauties of nature as the key poetic theme; the central theme in composing poetry (haiku) must be the beauties of nature and the harmony that exist between nature and man. (The slogan of the Hototogisu School of modern Japanese haiku)
陰陽和合[いんようわごう, inyouwagou] (n) the harmony of yin and yang energies
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony
ハーモニー[, ha-moni-] (n) harmony; (P)
不統一[ふとういつ, futouitsu] (adj-na,n) disunity; disharmony
円満[えんまん, enman] (adj-na,n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P)
協和[きょうわ, kyouwa] (n,vs) concord; harmony; concert; (P)
協調[きょうちょう, kyouchou] (n,vs) (1) cooperation; conciliation; harmony; (2) firm (market) tone; (P)
和合[わごう, wagou] (n,vs) harmony; concord; agreement; unity; union
和声[わせい, wasei] (n,adj-no) harmony; concord; consonance
夫婦の和[ふうふのわ, fuufunowa] (n) conjugal harmony; concord between husband and wife
諧調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony
釣り合う(P);釣合う[つりあう, tsuriau] (v5u,vi) to balance; to be in harmony; to suit; to go well together; to counterbalance; to reach equilibrium; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
円滑[えんかつ, enkatsu] Thai: ปรองดอง English: harmony

harmony ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประสานเสียง[n.] (kān prasāns) EN: harmony FR:
เข้ากันได้[v. exp.] (khao kan dā) EN: be compatible ; be in harmony ; get along (with) ; go well together FR:
ความกลมกลืน[n.] (khwām klomk) EN: harmony FR: harmonie [f]
ความกลมเกลียว[n.] (khwām klomk) EN: harmony FR: harmonie [f]
ความพร้อมเพรียงกัน[n. exp.] (khwām phrøm) EN: harmony FR:
ความปรองดอง[n.] (khwām prøng) EN: harmony ; reconciliation FR: harmonie [f] ; réconciliation [f]
ความสามัคคี[n.] (khwām sāmak) EN: union ; unity ; harmony ; cooperation FR: union [f] ; unité [f] ; harmonie [f]
ความสงบเรียบร้อย[n. exp.] (khwām sa-ng) EN: peace ; harmony ; concord FR:
กลืนกัน[v. exp.] (kleūn kan) EN: blend ; be in harmony ; go well together ; merge ; combine ; mingle FR: être en harmonie ; se combiner
เกลียวกลม[v.] (klīoklom) EN: get along well ; live in harmony FR:
กลมกลืน[v.] (klomkleūn) EN: be harmonious ; be in harmony with ; go well together ; go together ; match FR: s'harmoniser ; être en harmonie ; s'accorder ; vivre en symbiose
กลมเกลียว[v.] (klomklīo) EN: get along well ; live in harmony FR:
กลมเกลียว[adj.] (klomklīo) EN: united ; in harmony FR:
ไม่ลงร่องลงรอย[adj.] (mai long rǿ) EN: at odds (with) ; out of line (with) ; out of step ; not in harmony FR:
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
พร้อมพรัก[adv.] (phrømphrak) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมพรั่ง[adv.] (phrømphrang) EN: in unison ; in harmony ; all together ; in force ; in mass ; in great numbers FR:
พร้อมเพรียง[adv.] (phrømphrīen) EN: all together ; completely ; in unison ; in harmony FR:
ประสานกัน[v. exp.] (prasān kan) EN: harmonize ; be in harmony with ; be harmonious ; be well compatible ; be well-matched FR:
ประสานรอยร้าว[v. exp.] (prasān røir) EN: patch up ; conciliate ; restore harmony FR:
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
ปรองดอง[X] (prøngdøng) EN: on good terms ; in harmony FR:
สามัคคี[n.] (sāmakkhī) EN: union ; unity ; accord ; harmony ; community spirit FR: union [f] ; concorde [f] ; harmonie [f] ; unité [f]
สามัคคี[v.] (sāmakkhī) EN: get together ; cooperate ; unite ; rally ; be in harmony ; be in unity ; cohere FR: coopérer ; être solidaire ; être en harmonie ; être unis
สมานฉันท์[n.] (samānachan ) EN: reconciliation ; harmony FR:
สมานฉันท์[n.] (samānnachan) EN: unanimity ; harmony FR: unanimité [f]
สอดคล้อง[v.] (søtkhløng) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with ; jibe with FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[adv.] (søtkhløng) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony FR: en accord
ท่วงทำนอง[n.] (thūangthamn) EN: tune ; tone ; harmony ; melody FR:
ความแตกแยก[n.] (khwām taēky) EN: disharmony ; disunion ; separation FR: division [f] ; désunion [f] ; séparation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harmony
Back to top