ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hardheaded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hardheaded*, -hardheaded-

hardheaded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hardheaded (adj.) ดื้อรั้น See also: ดื้อ, หัวแข็ง Syn. headstrong, stubborn, willful Ops. compliant, easygoing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I just- - I was wrong. I can just be, uh, pretty hardheaded sometimes, you know?พ่อคิดผิด บางครั้งพ่อก็เป็นพวกหัวดื้อน่ะ
He's so hardheaded about this psychic stuff,เขาค่อนข้างหัวแข็งในเรื่องพลังจิต

hardheaded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情が強い[じょうがこわい, jougakowai] (exp) (obsc) stubborn; hardheaded

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hardheaded
Back to top