ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

easygoing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *easygoing*, -easygoing-

easygoing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
easygoing (adj.) ไม่เข้มงวด Syn. informal, relaxed, tolerant
easygoing (adj.) ไม่รีบเร่ง Syn. comfortable, unharried
English-Thai: HOPE Dictionary
easygoingn. สงบและไร้กังวล,ตามสบาย,ไปเรื่อย ๆ ,ซึ่งวิ่งเหยาะย่าง.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not for olivia. she seems really easygoing and into you.ไม่สำหรับโอลิเวีย เธอไม่คิดมากหรอกและโดยเฉพาะเธอ
They're mostly easygoing types.พวกมันเป็นประเภทที่สงบที่สุด
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน)
THE EASYGOING MESSIAH BY YUZU HANAKI(พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน โดย ฮานากิ ยูซุ)
1. DRIFTING EMOTIONS 4. THE EASYGOING MESSIAH(อันดับหนึ่ง อารมณ์ที่เลื่อนลอย สี่ พระเป็นเจ้าผู้ไม่ทุกข์ร้อน)
I mean, he's a nice-looking guy, he's easygoing.พ่อหมายถึง ,เขาเป็นผู้ชายที่ดูดีที่ไม่พิถีพิถัน

easygoing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんびり屋[のんびりや, nonbiriya] (n) (See のんびり) easygoing person
優々閑々;優優閑閑;悠々緩々;悠悠緩緩;悠々閑々;悠悠閑閑[ゆうゆうかんかん, yuuyuukankan] (adj-t,adv-to) composed and unhurried; easygoing and leisurely; in indolence
極楽蜻蛉[ごくらくとんぼ, gokurakutonbo] (n) happy-go-lucky fellow; an easygoing and indifferent person; a pococurante
気楽トンボ;気楽蜻蛉;気楽とんぼ[きらくとんぼ(気楽蜻蛉;気楽とんぼ);きらくトンボ(気楽トンボ), kirakutonbo ( kiraku tonbo ; kiraku tonbo ); kiraku tonbo ( kiraku tonbo )] (n) (See 極楽蜻蛉) happy-go-lucky fellow; easygoing and indifferent person; pococurante
好い気;いい気[いいき, iiki] (adj-na,n) easygoing; optimistic; conceited
好気[こうき, kouki] (n,adj-no) easygoing; optimistic; conceited
安閑[あんかん, ankan] (adj-na,n) easygoingness
暢気(ateji)(P);呑気(ateji);暖気[のんき(P);ノンキ, nonki (P); nonki] (adj-na,n) (uk) carefree; optimistic; careless; reckless; heedless; happy-go-lucky; easygoing; (P)
気楽[きらく, kiraku] (adj-na,n) (1) carefree; comfortable; at ease; (2) easygoing; happy-go-lucky; (P)
甘い顔をする[あまいかおをする, amaikaowosuru] (exp,vs-i) to go easy on somebody; to be easygoing; to be lenient
飄逸[ひょういつ, hyouitsu] (adj-na) easygoing; unconventional; happy-go-lucky; light

easygoing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย ๆ = เฉยๆ[adj.] (choēi-choēi) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so ; quiet ; inactive ; placid ; easygoing FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
อย่างเพื่อน[adv.] (yāng pheūoe) EN: easygoing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า easygoing
Back to top