ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compliant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compliant*, -compliant-

compliant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compliant (adj.) ที่ยอมทำตาม See also: ที่พร้อมจะทำตาม Syn. yielding, submissive
English-Thai: HOPE Dictionary
compliant(คัมไพล'เอินทฺ) adj. ซึ่งยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ซึ่งเชื่อฟัง, Syn. complaisant
English-Thai: Nontri Dictionary
compliant(adj) ยินยอม,ซึ่งยอมตาม,ไม่ขัดขืน,ว่าง่าย,ซึ่งเชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He's been compliant as hell.เขาว่าง่ายเป็นบ้าเลย
Well, since she's willing to accept the fact that her husband killed a man, it suggests that she's a submissive and compliant woman.ก็เนื่องจาก เธอเต็มใจยอมรับความจริง ว่าสามีเธอฆ่าคนมา ซึ่งมันแสดงว่า เธอเป็นคนที่ยอมทำตามสั่ง และยินดีให้ใช้งานได้
If he's had Hope captive for 7 years, she's completely compliant by now.ถ้าเขาจับโฮปมา 7 ปี ป่านนี้เธอคงเชื่อฟังเขาทุกอย่างแล้ว
In larger doses, it acts on the central nervous system to promote compliant and suggestible behavior.ถ้าใช้จำนวนมาก มันจะส่งผล ต่อประสาทส่วนกลาง ที่ทำหน้าที่ควบคุมและ สั่งการพฤติกรรม
I can't give you any specific details, but if you were to mention the Ferland case to Ardiles, you might find him more compliant to your request.ฉันให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงไม่ได้หรอกนะ แต่ถ้าเธอจะพูดถึง คดีของ เฟอร์แลนด์ กับอดิเลส เธออาจทำให้เขายอมได้มากกว่าที่เธอต้องการอีก
And he manipulated me into compliant victimization.เขาหลอกล่อผมให้กลายเป็นเหยื่อที่ยอมเชื่อฟัง
Is he compliant?เขายอมทำตามหรือเปล่า?
Annie and I did our best did our best to keep the language on the cake compliantเขาไม่ฉลองวันเกิด แอนนี่กับฉันพยายามกันเต็มที่
Makes 'em more compliant.เชื่อฟังคำสั่งแต่โดยดี
Intel reports say they figured out a high dose makes the victim totally compliant.ตามรายงานบอกว่าพวกเขา ใช้ในปริมาณมากเพื่อทำให้เหยื่อยินยอมโดยสิ้นเชิง
The mugger ended up in the hospital, and the cops say that you were "noncompliant."ไอโจรคนนั้นถึงกับต้องเข้าโรงพยาบาล พวกตำรวจบอกว่า คุณเป็นประเภท "ไม่ยอมเอาง่ายๆ"
Yet she seemed totally compliant.เธอดูเหมือนทำตามคำสั่ง

compliant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題対応[にせんねんもんだいたいおう, nisennenmondaitaiou] (exp) (See 2000年対応・にせんねんたいおう) Y2K compliant
2000年問題対策済み[にせんねんもんだいたいさくずみ, nisennenmondaitaisakuzumi] (n) Y2K compliant
2000年対応[にせんねんたいおう, nisennentaiou] (exp) Y2K compliant
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
不適合[ふてきごう, futekigou] (n,adj-na) non-conforming process; noncompliant; incompatible

compliant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant
ว่านอนสอนง่าย[adj.] (wānønsønngā) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant

compliant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schneidklemmanschluss {m}compliant termination
jahrtausendtauglich; jahrtausendsicher; jahrtausendfähig {adj}millennium-compliant; millennium-proof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compliant
Back to top