ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

contention

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *contention*, -contention-

contention ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
contention (n.) การแข่งขัน Syn. competition, rivalry
contention (n.) การโต้แย้ง See also: การโต้เถียง, ความขัดแย้ง Syn. argument, controversy, disagreement
contention (n.) ความคิดเห็นในการโต้แย้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle
English-Thai: Nontri Dictionary
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา
Did you get to the part in Bone of Contention where Kathy has to swim through the sewage tunnel looking for the killer's teeth?คุณรู้หรือเปล่าว่าในตอนที่มีการแข่งขันเอากระดูก ที่ที่เคที่ว่ายน้ำผ่านอุโมงก์น้ำเสียเพื่อไปหาฟันของฆาตกร?
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์
Uh, the first contention is a broad claim...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป... .
The only bone of contention between them is this decision.สิ่งที่เชื่อมโยงเขาทั้งสองคือการตัดสินใจนี้
We understand there was some contention between you two about the bridge project?เราเข้าใจว่ามีความขัดแย้ง ระหว่างคุณ 2 คน เรื่องโครงการก่อสร้างสะพาน
Yeah, it's actually a little bit of a point of contention between the two of us.ใช่ อันที่จริงเรื่องนี้มันก็ทำให้ เราสองคนทะเลาะกันนะ
Contention is... 80 miles back the other way.คอนเทนชั่น เมืองนั่นน่ะ 80 ไมล์ย้อนออกนอกทางเรานะ
Of course that's your contention. You're a first-year grad student.ในฐานะที่แกเป็นนักศึกษาปี 1
We're taking you to Contention.เรากำลังพาแกไปที่เมือง คอนเทนชั่น
They're going to Contention.พวนนั้นกำลังไปที่ คอนเทนชั่น
We're going to Contention.เราจะไป คอนเทนชั่น !

contention ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention
争论点[zhēng lùn diǎn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, 争论点 / 爭論點] contention
论据[lùn jù, ㄌㄨㄣˋ ㄐㄩˋ, 论据 / 論据] grounds (for an argument); a contention; a thesis

contention ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテンション[, kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[, kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] (n) {comp} contention
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P)
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P)
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs)
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

contention ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ข้อขัดแย้ง[n. exp.] (khø khatyaē) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement ; conflict ; contradiction FR:
ข้อโต้เถียง[n. exp.] (khø tōthīen) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[n.] (khøtōyaēng) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า contention
Back to top