ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

qualified

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *qualified*, -qualified-

qualified ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
qualified (adj.) มีคุณสมบัติ See also: มีคุณวุฒิเหมาะสม Syn. adequate, equipped
qualified (adj.) ซึ่งมีเงื่อนไข See also: ซึ่งมีข้อแม้ Syn. adequate, equipped
qualified person (n.) ผู้สำเร็จการศึกษา See also: บัณฑิต, ผู้รับปริญญา Syn. degree-holder
qualifiedly (adv.) อย่างมีคุณสมบัติเหมาะ See also: โดยมีคุณวุฒิ
qualifiedness (n.) คุณสมบัติ
English-Thai: HOPE Dictionary
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
English-Thai: Nontri Dictionary
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
qualified๑. มีคุณสมบัติครบ, บริบูรณ์ด้วยองค์คุณ๒. มีเงื่อนไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Qualifiedมีเงื่อนไข [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีคุณสมบัติดีพร้อม (v.) qualified
ถึงเกณฑ์ (v.) be qualified See also: pass a criterion
ทรงคุณวุฒิ (v.) be qualified See also: be competent, be proficient, be capable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it your belief that all reporters are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ผู้สื่อข่าวทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นทูต?
No more than all ambassadors are qualified to be reporters.{\cHFFFFFF}ไม่เกินทูตทั้งหมด มีคุณสมบัติในการเป็นผู้สื่อข่าว
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?
Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.{\cHFFFFFF}Ever since I got here I've been receiving a lot of misinformation... {\cHFFFFFF}about the politics of this country from people who are not qualified to talk about it.
If you know someone you feel is qualified to work here.... Yes!และถ้าคุณรู้จักใครที่คิดว่า มีคุณสมบัติพอที่จะทำงานที่นี่...
Well, I'm not really qualified to do very much.คือ ผมไม่มีคุณสมบัติทำอะไรนัก
One is not qualified to run mucks.ตนไม่มีคุณสมบัติที่จะอาละวาดได้
Uh, well, technically, if an employee's been here for three consecutive years, he or, indeed, she, is qualified to apply.Technically, if an employee's been here for three consecutive years... ...he or, indeed, she, is qualified to apply.
I can't look at you without thinking about the five or six more qualified white men who didn't get your job.ผมอดคิดไม่ได้ว่า มีคนอื่นอีก 5-6 คน ที่เป็นคนขาวและเก่งกว่าคุณ แต่ไม่ได้งานนี้
He says I'm not qualified to be his girlfriend.เขาบอกว่าฉันไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ ที่จะเป็นแฟนของเขา
I told you, Sid. You're not qualified to run a camp.ฉันบอกแล้ว ซิด เธอไม่มีคุณสมบัติพอที่จะตั้งแคมป์หรอก
What the hell, I'm not qualified anyway.อะไรวะ ฉันก็ไม่ผ่านเหรอ

qualified ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中心语[zhōng xīn yǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄩˇ, 中心语 / 中心語] qualified word
师资[shī zī, ㄕ ㄗ, 师资 / 師資] qualified teachers; teachers
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, 师傅 / 師傅] master; qualified worker
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, 师父 / 師父] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker
承乏[chéng fá, ㄔㄥˊ ㄈㄚˊ, 承乏] to accept a position on a provisional basis, in the abscence of better qualified candidates (humble expr.)
胜任[shèng rèn, ㄕㄥˋ ㄖㄣˋ, 胜任 / 勝任] qualified; competent (professionally); to be up to a task
合格[hé gé, ㄏㄜˊ ㄍㄜˊ, 合格] qualified; eligible (voter)
资深[zī shēn, ㄗ ㄕㄣ, 资深 / 資深] senior (in terms of depth of accumulated experience); deeply qualified

qualified ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
宰相の器[さいしょうのき, saishounoki] (n) person qualified for prime minister
有資格者[ゆうしかくしゃ, yuushikakusha] (n) licensed or qualified or eligible person
適格者[てきかくしゃ, tekikakusha] (n) qualified or eligible person
選挙人[せんきょにん, senkyonin] (n) qualified voter; (P)
一人前になる[いちにんまえになる, ichininmaeninaru] (exp,v5r) to come of age; to become an adult; to become fully qualified; to stand on one's own
不適任者[ふてきにんしゃ, futekininsha] (n) unqualified (incompetent) person; square peg in a round hole
尽くめ[ずくめ;づくめ, zukume ; dukume] (suf) (uk) entire; complete; unqualified; without exception
潜り[もぐり, moguri] (n) (1) diving; diver; (adj-no,n) (2) unlicensed (doctor, driver, etc.); unregistered; unqualified
無資格[むしかく, mushikaku] (adj-na,n) unqualified; unlicensed; uncertified; (P)
無資格者[むしかくしゃ, mushikakusha] (n) unqualified or unlicensed person; (legally) incompetent
精神分析医[せいしんぶんせきい, seishinbunsekii] (n) psychiatrist; medically-qualified psychoanalyst
該当者[がいとうしゃ, gaitousha] (n) person concerned; person qualified; person in question; party; litigant (legal)
資格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 資格のない) unqualified; without qualifications
資格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 資格がない) unqualified
適格[てきかく(P);てっかく, tekikaku (P); tekkaku] (n,adj-no) eligible; qualified; competent; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area

qualified ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไข[n. exp.] (kammasit dō) EN: qualified title FR:
การรับรองเบี่ยงบ่าย[n. exp.] (kān raprøng) EN: qualified acceptance FR:
เข้าเกณฑ์[adj.] (khaokēn) EN: appropriate ; qualified FR:
เข้าข่าย[adj.] (khao khāi) EN: qualified ; suitable FR: qualifié
มีคุณสมบัติ[adj.] (mī khunnaso) EN: qualified FR:
มีคุณสมบัติเหมาะสม[adj.] (mī khunnaso) EN: qualified ; eligible FR: qualifié
มีเงื่อนไข[adj.] (mī ngeūoenk) EN: conditional ; qualified FR: conditionnel
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit ) EN: elector ; qualified voter ; constituent FR: électeur [m] ; électrice [f]
ทรงคุณวุฒิ[adj.] (song khunna) EN: qualified ; learned ; accomplished ; competent ; proficient FR:

qualified ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hochqualifiziert {adj}highly qualified
Fachpersonal {n}specialized staff; qualified personnel
geeignet; qualifiziert {adj} (für)qualified (for)
Knappe {m} (Bergbau)qualified miner
ausgebildet; qualifiziert; kompetent {adj}qualified
bedingt; nicht uneingeschränkt {adj}qualified
berechtigt; zugelassen {adj}qualified
diplomiert {adj}qualified
unqualifiziert {adj} | unqualifizierter | am unqualifiziertestenunqualified | more unqualified | most unqualified
unqualifiziert {adv}unqualifiedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า qualified
Back to top