ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agreement*, -agreement-

agreement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agreement (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, accession, agreeing Ops. disagreeing, disrupting
agreement (n.) ข้อตกลง See also: ความตกลง, ความยินยอม, ความเห็นพ้อง Syn. recognition, approval
agreement (n.) ความสอดคล้องทางไวยากรณ์ See also: ความสอดคล้องระหว่างประธานและกริยา
agreement (n.) คำสัญญา See also: สัญญา, หนังสือสัญญา
English-Thai: HOPE Dictionary
agreement(อะกรี' เมินทฺ) n. การตกลง, การยินยอม, การเห็นด้วย, ข้อตกลง, สัญญา, ความเห็น ตรงกัน, Syn. pact, consent, alliance)
English-Thai: Nontri Dictionary
agreement(n) การเห็นด้วย,การตกลง,ความยินยอม,ข้อตกลง,สัญญา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
agreementความตกลง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agreementการที่รัฐที่ผู้จะไปประจำตำแหน่งในรัฐนั้นได้ตกลง เห็นชอบกับบุคคลที่รัฐผู้ส่งเสนอชื่อให้เป็นผู้แทนทางการทูต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฤดีกา (n.) agreement See also: byelaws Syn. กติกา
กฤตยฎีกา (n.) agreement See also: byelaws Syn. กฤดีกา, กติกา
การตกลง (n.) agreement See also: concurrence, accord
ความตกลง (n.) agreement See also: concurrence, accord Syn. การตกลง
ความยินยอม (n.) agreement See also: consent Syn. ความยินยอมพร้อมใจ Ops. ความดื้อ, ความดื้อรั้น
ความสมานฉันท์ (n.) agreement See also: conformity Syn. ความสามัคคี, ความพร้อมเพรียง
ความเห็นด้วย (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
ความเห็นพ้อง (n.) agreement See also: consent, approval, compliance, unanimity Syn. ความเห็นด้วย Ops. การปฏิเสธ, การโต้แย้ง, การคัดค้าน, การท้วงติง, การติง
ข้อขัดแย้ง (n.) disagreement
ผิดสัญญา (v.) break an agreement See also: break a contract / a promise
พยักพเยิด (v.) nod in agreement See also: nod in approval, nod one´s consent
ละเมิดสัญญา (v.) break an agreement See also: break a contract / a promise Syn. ผิดสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Goes way back to the old lease agreement between Great Britain and China.ไปทางกลับไปที่สัญญาเช่าเดิมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศจีน
"'make an agreement with me by a present."จงทำสัญญาไมตรี กับเราด้วยของกำนัล
Out of curiosity, is this because of our agreement or are you simply trying to get rid of me?Out of curiosity, is this because of our agreement or are you simply trying to get rid of me?
As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose itขณะที่ 34 ชาติในซีกโลกตะวันตกมาชุมนุมกัน เพื่อร่างข้อตกลงการค้าที่มีประเด็นครอบคลุมกว้างขวาง ข้อตกลงที่จะวางรากฐาน
And that night we signed an agreement with Kathy Lee Gifford.กับเคธี ลี กิฟฟอร์ด ฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องง่าย ๆ
But it does not alter my agreement with the emperor.แต่มันก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงของข้ากับองค์ฮ่องเต้ได้
They will treat you reporting from Kigali, Rwanda, where tensions are high as the deadline for the U.N.-brokered peace agreement approaches.พวกเขาจะหลอก รายงานจาก คิกาลี ราวันดา ที่ๆแผ่นดินจะสูงขึ้น สถานการ์ณตึงเครียดมากขึ้น เมื่อถึงขอเสนอจับมือของประชาชาติ
Do you support your president's agreement to make peace with the rebels?คุณสนับสนุนประธานาธิบดีให้ลง สัญญาเพื่อสันติกับกลุ่มต่อต้านรึไม่
That peace agreement will be signed today in Tanzania between Tutsi rebel forces and President Habyarimana.ข้อตกลงสันติภาพจะถูกเซ็นต์วันนี้ ที่ซานทาเนีย ระหว่างกลุ่มประท้วงทุซซี่ กับ ประธานาธิบดี ฮาบิยารีมานา
Enslavement Agreement En... sla... vement?ข้อตกลงการเป็นทาส / เป็นทาสเหรอ ?
I signed the publishing agreement - It seems that the book will be published in a few daysฉันเซ็นสัญญาตีพิมพ์แล้วนะ หนังสือคงออกอีกไม่กี่วัน
I see some of you nodding your heads in agreement right now.ฉันเห็นบางคนกำลังพยักหน้า เห็นด้วยในตอนนี้

agreement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关税与贸易总协定[guān shuì yǔ mào yì zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄩˇ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关税与贸易总协定 / 關稅與貿易總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
关贸总协定[guān mào zǒng xié dìng, ㄍㄨㄢ ㄇㄠˋ ㄗㄨㄥˇ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 关贸总协定 / 關貿總協定] GATT, the 1995 General Agreement on Tariffs and Trade
不符[bù fú, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ, 不符] inconsistent; not in agreement with; not agree or tally with; not conform to
多边协定[duō biān xié dìng, ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ, 多边协定 / 多邊協定] multilateral agreement; cooperation agreement between different parties
约法三章[yuē fǎ sān zhāng, ㄩㄝ ㄈㄚˇ ㄙㄢ ㄓㄤ, 约法三章 / 約法三章] provisional agreement between people and new dynastic government
中俄边界协议[Zhōng É biān jiè xié yì, ㄓㄨㄥ ㄜˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 中俄边界协议 / 中俄邊界協議] Sino-Russian Border Agreement of 1991
协议[xié yì, ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 协议 / 協議] agreement; pact; protocol
契合[qì hé, ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 契合] agreement; to agree; to get on with; congenial; agreeing with; to ally oneself with sb
契约[qì yuē, ㄑㄧˋ ㄩㄝ, 契约 / 契約] agreement; contract
[yuē, ㄩㄝ, 约 / 約] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately
停火协议[tíng huǒ xié yì, ㄊㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄝˊ ㄧˋ, 停火协议 / 停火協議] cease fire agreement
公约[gōng yuē, ㄍㄨㄥ ㄩㄝ, 公约 / 公約] convention (i.e. international agreement)
协约[xié yuē, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ, 协约 / 協約] entente; pact; agreement; negotiated settlement
[en, ㄣ˙, 嗯] interjection indicating approval, appreciation or agreement
腹诽[fù fěi, ㄈㄨˋ ㄈㄟˇ, 腹诽 / 腹誹] silent curse or disagreement; unspoken criticism
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, 规约 / 規約] terms (of an agreement)

agreement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT
アグリーメント;アグリメント[, aguri-mento ; agurimento] (n) agreement
アグレマン[, agureman] (n) agreement (fre
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS
スワップ協定[スワップきょうてい, suwappu kyoutei] (n) swap agreement
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] (n) {comp} software license agreement
フセインマクマホン協定;フサインマクマホン協定[フセインマクマホンきょうてい(フセインマクマホン協定);フサインマクマホンきょうてい(フサインマクマホン協定), fuseinmakumahon kyoutei ( fuseinmakumahon kyoutei ); fusainmakumahon kyoutei ( fusa] (n) Hussein-McMahon agreement (1915-1916)
プラザ合意[プラザごうい, puraza goui] (n) Plaza agreement (1985 agreement of G5 nations)
ミュンヘン協定[ミュンヘンきょうてい, myunhen kyoutei] (n) (See ミュンヘン会談) Munich Agreement (1938); Munich Pact
ヤルタ秘密協定[ヤルタひみつきょうてい, yaruta himitsukyoutei] (n) (See ヤルタ会談) The Yalta Agreement (secret American-British-Soviet agreement wherein the Soviets agreed to attack Japan within three months of the German surrender
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions
休戦協定[きゅうせんきょうてい, kyuusenkyoutei] (n) cease-fire agreement
会員規約[かいいんきやく, kaiinkiyaku] (n) membership agreement (e.g. for a credit card)
停戦合意[ていせんごうい, teisengoui] (n) cease-fire agreement
協力合意[きょうりょくごうい, kyouryokugoui] (n) agreement to cooperate
協議書[きょうぎしょ, kyougisho] (n) memorandum of agreement; agreement; memorandum of understanding; MOU; letter of intent; heads of agreement
双務契約[そうむけいやく, soumukeiyaku] (n) bilateral agreement
同調[どうちょう, douchou] (n,vs) sympathy; agreement with; alignment; conformity; tuning; (P)
否応[いやおう, iyaou] (n) answer respectively agreement or disagreement
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
手を打つ[てをうつ, tewoutsu] (exp,v5t) (1) to take measures (in face of events being anticipated); (2) to come to an agreement (in bargaining, etc.); to strike a bargain; (3) to clap one's hands together
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
暗黙の了解[あんもくのりょうかい, anmokunoryoukai] (exp,n) tacit understanding; unspoken agreement
暫定協定[ざんていきょうてい, zanteikyoutei] (n) provisional agreement
株主間協定書[かぶぬしかんきょうていしょ, kabunushikankyouteisho] (n) shareholders agreement
業務委託個別契約書[ぎょうむいたくこべつけいやくしょ, gyoumuitakukobetsukeiyakusho] (n) individual outsourcing agreement
権利放棄同意書[けんりほうきどういしょ, kenrihoukidouisho] (n) general release; quit claim agreement; waiver agreement
然う[そう, sou] (adv) (1) (uk) (See ああ,斯う,如何・どう) in that way (concerning the actions of the listener or concerning the ideas expressed or understood by the listener; with a neg. sentence, implies that something isn't as much as one might think); thus; such; (int) (2) so (used to express agreement with something said); (3) so? (used to express some doubt with something said); (P)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定[ちてきしょゆうけんのぼうえきかんれんのそくめんにかんするきょうてい, chitekishoyuukennobouekikanrennosokumennikansurukyoutei] (n) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights; TRIPS
軍縮協定[ぐんしゅくきょうてい, gunshukukyoutei] (n) disarmament agreement
関税と貿易に関する一般協定[かんぜいとぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, kanzeitobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT
関税貿易一般協定[かんぜいぼうえきいっぱんきょうてい, kanzeibouekiippankyoutei] (n) General Agreement on Tariffs and Trade (abolished in 1995); GATT
闇価格協定[やみかかくきょうてい, yamikakakukyoutei] (n) illegal price-fixing agreement
FTA[エフティーエー, efutei-e-] (n) (1) Free Trade Agreement; (2) free-trade area
ウンウン;うんうん[, un'un ; un'un] (int) uh-huh; sound indicating agreement; grunting or groaning sound
[, e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ,ぞえ,わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone
こっくりとうなずく;こっくりうなずく[, kokkuritounazuku ; kokkuriunazuku] (v5k) to nod in agreement; to nod in assent
ナフタ[, nafuta] (n) (1) naphtha; (2) North American Free Trade Agreement; NAFTA
ね(P);ねえ[, ne (P); nee] (prt) (1) (usu. ね) (sentence end) indicates emphasis, agreement, request for confirmation, etc.; is it so; (int) (2) (usu. ねえ) hey; come on; (P)
はいはい;へいへい[, haihai ; heihei] (int) (col) (See はい) yeah, yeah (used for half-hearted or insincere agreement)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ソフトウェア使用契約[ソフトウェアしようけいやく, sofutouea shiyoukeiyaku] software license agreement
ソフトウェア許諾契約[ソフトウェアきょだくけいやく, sofutouea kyodakukeiyaku] software license agreement
ライセンス契約[ライセンスけいやく, raisensu keiyaku] license agreement
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement
使用契約[しようけいやく, shiyoukeiyaku] license agreement
使用許諾契約[しようきょだくけいやく, shiyoukyodakukeiyaku] (software) license agreement
許諾契約[きょだくけいやく, kyodakukeiyaku] license agreement
サービス品質契約[サービスひんしつけいやく, sa-bisu hinshitsukeiyaku] quality of service agreement, contract
規約[きやく, kiyaku] protocol, agreement, convention

agreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุสัญญาว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน[n. exp.] (anusanya wā) EN: Avoidance of Double Tax Agreement (DTA) FR:
อนุญาต[v.] (anuyāt) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement ; give permission FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บรรลุข้อตกลง[v. exp.] (banlu khøto) EN: reach an agreement ; come to an agreement ; close a deal ; reach an accord ; make a bargain FR: parvenir à un accord ; conclure un accord
เบี้ยว[v.] (bīo) EN: break a promise ; break an agreement ; not keep a promise ; deny ; refuse to admit ; default on a debt FR: renier sa parole ; fausser compagnie
ฉันทามติ[n. exp.] (chanthā mat) EN: consensus ; agreement FR: consensus [m]
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
จัดทำข้อตกลง[v. exp.] (jat tham kh) EN: conclude an agreement FR:
จุดร่วม[n. exp.] (jut ruam) EN: comon aim ; point of agreement FR:
แก็ตต์[org.] (Kaet) EN: GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
การเห็นด้วย[n. exp.] (kān hen dūa) EN: approval ; agreement ; acceptance FR: accord [m]
การตกลง[n.] (kān toklong) EN: agreement ; booking FR: accord [m]
การตกลงกัน[n. exp.] (kān toklong) EN: accommodation ; agreement FR: accord [m] ; accordement [m] (vx)
การตกลงกันฉันมิตร[n. exp.] (kān toklong) EN: amicable agreement ; entente cordiale FR:
กติกา[n.] (katikā) EN: agreement ; pact ; convention ; covenant ; contract FR: convention [f] ; pacte [m] ; accord [m]
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi k) EN: be within the terms of the agreement FR:
ข้อกำหนดของข้อตกลง[n. exp.] (khøkamnot k) EN: terms of the agreement FR:
ข้อตกลง[n.] (khø toklong) EN: agreement ; deal ; accord ; convention ; treaty ; consensus ; bargain FR: accord [m] ; convention [f] ; traité [m] ; consensus [m]
ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ [org.] (Khø Toklong) EN: North American Free Trade Agreement (NAFTA) FR:
ข้อตกลงลูกผู้ชาย[n. exp.] (khø toklong) EN: gentleman's agreement FR: gentleman's agreement [m] (anglic.) ; gentlemen's agreement [m] (anglic.)
ข้อตกลงร่วม[n. exp.] (khø toklong) EN: collective agreement FR:
ข้อตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khø toklong) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า[org.] (Khø Toklong) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) FR: Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)
ข้อยุติ[n.] (khøyutti) EN: conclusion ; final agreement FR: conclusion [f]
คู่สัญญา[n.] (khūsanyā) EN: party to a contract ; party to an agreement ; parties FR: partie [f]
ความตกลง[n.] (khwām toklo) EN: agreement FR: accord [m]
ความตกลงทางการค้า[n. exp.] (khwām toklo) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
ความตกลงทวิภาคี[n. exp.] (khwām toklo) EN: bilateral agreement FR: accord bilatéral [m]
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ[org.] (Khwām Toklo) EN: General Agreement on Trade in Services (GATS) FR:
ความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้า[org.] (Khwām Toklo) EN: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) FR:
ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ [org.] (Khwām Toklo) EN: Information Technology Agreement (ITA) FR:
ความยินยอม[n.] (khwām yinyø) EN: agreement ; consent FR: agrément [m] ; consentement [m]
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier
ลอมชอม[v.] (lømchøm) EN: compromise ; come to an agreement FR:
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality FR:
หนังสือข้อตกลง[n. exp.] (nangseū khø) EN: letter of agreement FR:
หนังสือสัญญา[n.] (nangseū san) EN: contract ; agreement ; compact ; treaty ; written contract ; written agreement FR: contrat [m] ; convention [f] ; traité [m] ; accord [m]
เงื่อนไข[n.] (ngeūoenkhai) EN: condition ; agreement ; restriction ; term ; stipulation ; proviso FR: condition [f] ; exigence [f]
เงื่อนปม[n.] (ngeūoen-pom) EN: condition ; agreement ; restriction ; term FR:
ปฏิบัติตามสัญญา[v. exp.] (patibattām ) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement FR: respecter un accord
ปฏิญญา[n.] (patinyā) EN: declaration ; vow ; agreement ; pledge ; promise FR: déclaration [f]

agreement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertretungsvertrag {m}agency agreement
Einigung {f} | Einigung über Beendigung des Vertragesagreement | agreement of rescission
Vertrag {m} | mündlicher Vertragagreement | verbal agreement
Rentenvertrag {m}annuity agreement
Einigungsversuch {m}attempt to reach an agreement
Vertragsabschluss {m}conclusion of an agreement
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement
Vertragsentwurf {m}draft agreement
Exklusivvertrag {m}exclusive contract; exclusive agreement
Lizenzvereinbarung {f} | Endnutzer-Lizenzvereinbarunglicence agreement; license agreement | end user licence agreement (EULA)
Nutzungsvertrag {m}licence agreement; license agreement [Am.]
Vertragswerk {n}major agreement
Flottenabkommen {n}naval agreement
Vertragsgegenstand {m}object of agreement
Geheimhaltungsvereinbarung {f}secrecy agreement
Dienstleistungsvertrag {m}service agreement
Dienstgütevereinbarung {f}service level agreement
Rahmenabkommen {n}skeleton agreement; basic agreement
Solidarpakt {m}solidarity pact; solidarity agreement
Einverständniserklärung {f}statement of agreement
Abfindungsvertrag {m}termination agreement
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning
Handelsabkommen {n}trade agreement
Beitritt {m} (zu einem Vertrag)accession (to an agreement)
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Schiedsgerichtsvereinbarung {f}agreement to arbitrate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agreement
Back to top