ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wish*, -wish-

wish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wish (vt.) ปรารถนา See also: ประสงค์, ต้องการ, นึกอยาก Syn. covet, desire, want
wish (n.) ความประสงค์ See also: ความต้องการ, ความอยาก, ความปรารถนา
wish (n.) คำขอร้องอย่างสุภาพ (คำเป็นทางการ) Syn. desire
wish away (phrv.) กำจัดให้สิ้น See also: ขจัด
wish book (sl.) รายการสั่งสินค้าทางไปรษณีย์
wish for (phrv.) ปรารถนา See also: อยาก, ต้องการ
wish ill (phrv.) ขอให้โชคร้าย See also: หวังว่าโชคร้าย Ops. wish well
wish joy to (vt.) แสดงความยินดี Syn. felicitate
wish on (phrv.) ขอกับ See also: อ้อนวอนกับ
wish upon (phrv.) ขอกับ See also: อ้อนวอนกับ
wish well (phrv.) ขอให้โชคดี Ops. wish ill
wish-wash (n.) ของที่ใช้หลอกผู้คนให้กลัว See also: เครื่องราง Syn. mumbo jumbo, hocus pocus
wish-wash (n.) เครื่องดื่มรสอ่อน
wish-wash (n.) การพูดหรือเขียนไร้รสชาติ See also: การพูดหรือเขียนจืดชืด
wishbone (n.) กระดูกสองง่ามที่เป็นกระดูกหน้าอกของนก ใช้อธิษฐาน Syn. furcula
wishful (adj.) ซึ่งมีความปรารถนา See also: ซึ่งแสดงความปรารถนา Syn. desirous, longing
wishful thinking (idm.) ความเชื่อว่าเป็นจริง See also: ความเชื่อว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้นหรือจะเป็นจริง
wishful thinking (n.) ความปรารถนาหรือความเชื่อที่อยู่เหนือเหตุผล
wishfully (adv.) อย่างปรารถนา
wishfulness (n.) ความปรารถนา
wishy-wash (adj.) ไม่มีสีสัน See also: จืดชืด, ไม่น่าสนใจ Syn. bland, flavorless, insipid Ops. tasteful
wishy-washiness (n.) ความไม่ตั้งใจ Syn. vacillation Ops. decisiveness
wishy-washy (adj.) ซึ่งไม่สามารถตัดสินใจได้ See also: ซึ่งลังเล Syn. vacillating, irresolute, indecisive Ops. decisive
wishy-washy (adj.) ซึ่งไม่แน่นอน (โดยเฉพาะการตัดสินใจ) See also: ซึ่งลังเลใจ Syn. indecisive, irresolute, ineffectual, vacillating Ops. decisive, resolute
English-Thai: HOPE Dictionary
wish(วิช) vt.,vi.,n. (การ) ปรารถนา,ประสงค์,ต้องการ,อยากให้,หวัง,อวยพร,ให้พร,สั่ง,สิ่งที่ปรารถนา, -Phr. (wish on บังคับปรารถนา), See also: wisher n. wishless adj., Syn. desire
wish bonen. กระดูกสองง่าม หน้ากระดูกอกของนกส่วนมาก สมัยก่อนใช้ สำหรับตั้งคำอธิษฐาน
wishful(วิช'ฟูล) adj. มีความปรารถนา, See also: wishfully adv. wishfulness n., Syn. desirous,wistful
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.
wishing bonen. กระดูกสองง่าม หน้ากระดูกอกของนกส่วนมาก สมัยก่อนใช้ สำหรับตั้งคำอธิษฐาน
wishy ###SW. wash (วิช'วอช) n. น้ำท่วมทุ่ง,คำพูดที่ไร้สาระ,เครื่องดื่มที่จืดชืด, Syn. nonsense
English-Thai: Nontri Dictionary
wish(n) ความประสงค์,ความปรารถนา,ความต้องการ,คำอวยพร,คำอธิษฐาน
wishful(adj) ประสงค์,ปรารถนา,นึกอยาก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wishความประสงค์, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wishbone arm; control arm; suspension arm; wishboneปีกนก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมหมาย (v.) have one´s wish fulfilled/gratified See also: fulfill one´s desire Syn. สมปรารถนา, สมหวัง, สมใจคิด, สมใจนึก
ความปรารถนา (n.) wish See also: desire Syn. ความหวัง, ความประสงค์, ความต้องการ, ความอยาก
ประสงค์ (v.) wish See also: desire, want, intend, mean, purpose, aim Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, หวัง, เรียกร้อง, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, หมายมั่น, มุ่งหมาย, มุ่ง
มโนรถ (n.) wish See also: hope, desire, aspiration, dream, imagination Syn. ความหวัง, ความประสงค์, ความใฝ่ฝัน
หวัง (v.) wish See also: desire, want, intend, mean, purpose, aim Syn. อยาก, ต้องการ, ปรารถนา, เรียกร้อง, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, หมายมั่น, มุ่งหมาย, มุ่ง
หวังผล (v.) wish See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to
หวังผล (v.) wish See also: want, desire, long for, yearn for, hanker for, aspire to, look forward to
อยาก (v.) wish See also: desire, want, intend, mean, purpose, aim Syn. ต้องการ, ปรารถนา, หวัง, เรียกร้อง, มุ่งหวัง, ตั้งใจ, หมายมั่น, มุ่งหมาย, มุ่ง
อากังขา (n.) wish See also: hope, desire Syn. ความจำนง, ความหวัง
อวยชัย (v.) wish one success See also: provoke a blessing for victory and good fortune Syn. อวยพร, อำนวยอวยชัย Ops. สาปแช่ง
อวยชัยให้พร (v.) wish one success See also: give best wishes for success, bless, give a blessing Syn. อวยชัย, อวยพร, อำนวยอวยชัย Ops. สาปแช่ง
อำนวยอวยชัย (v.) wish one success See also: provoke a blessing for victory and good fortune Syn. อวยพร Ops. สาปแช่ง
อำนวยอวยชัย (v.) wish one success See also: give best wishes for success, bless, give a blessing Syn. อวยชัย, อวยพร Ops. สาปแช่ง
เอาใจช่วย (v.) wish somebody success See also: wish success to somebody
หวังดี (v.) wish someone well See also: have good wishes, be well-intentioned Syn. ปรารถนาดี Ops. หวังร้าย
ตั้งใจดี (v.) wish well See also: have good wishes Syn. หวังดี
ปรารถนาดี (v.) wish well See also: have good wishes Syn. ตั้งใจดี, หวังดี
อวยพร (v.) wish well See also: bless Syn. ให้พร, อำนวยพร
จินดามณี (n.) wishful gem See also: wishful stone, supreme object of alchemy Syn. แก้วสารพัดนึก
แก้วสารพัดนึก (n.) wishing crystal
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish I could do moreฉันก็อยากให้ตัวเองทำอะไรได้มากกว่านี้
I wish you luck wherever you goฉันขอให้คุณโชคดีในทุกที่ที่คุณไป
You're so talented, I wish I had your skillคุณช่างมีพรสวรรค์เหลือเกิน ฉันอยากจะมีทักษะอย่างคุณมั่ง
I wish you the best luckฉันขออวยพรให้คุณโชคดีที่สุด
I really wish I had more time to do thatฉันปรารถนาจริงๆ ให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่อทำสิ่งนั้น
I wish I had more time to readฉันปรารถนาให้ตนเองมีเวลามากกว่านี้เพื่ออ่านหนังสือ
I wish I had more time to just hang out with friendsฉันปรารถให้ตัวเองมีเวลามากขึ้นเพื่อออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ
I wish I had enough money to buy a new carฉันปรารถนาให้ตนเองมีเงินสำหรับซื้อรถใหม่สักคัน
I wish I'd gone with youฉันปรารถนาให้ตัวเองได้ไปกับคุณด้วย
I just wish I could be the man you deserveฉันแค่ปรารถนาให้ตนเองเป็นคนที่คู่ควรกับคุณ
Yes, I wish it would stop rainingใช่ ฉันอยากให้ฝนหยุดตก
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I hadn't slept lateฉันขอให้ตนเองอย่านอนดึก
I wish I hadn't been late for schoolฉันขอให้ตัวเองอย่าไปโรงเรียนสาย
I wish I had been on time for schoolฉันขอให้ไปโรงเรียนตรงเวลา
I wish I hadn't failed the examฉันขอให้ตนเองไม่สอบตก
I wish I had passed the examฉันขอให้ตนเองสอบผ่าน
I wish I could do something differentฉันปรารถนาให้ตนเองทำอะไรบางสิ่งที่แตกต่าง
We wish you and your team good luckเราขอให้คุณและทีมของคุณโชคดีนะ
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
What do you wish you'd done before you died?คุณปรารถนาจะทำอะไรให้เสร็จก่อนที่คุณจะตายหรือ?
Don't you wish to try something special?คุณไม่ปรารถนาจะลองบางสิ่งที่พิเศษหรอกหรือ?
I wish you'd come for a little visit and let me walk you aroundฉันปรารถนาให้คุณมาเยี่ยมสักนิดและให้ฉันพาคุณเดินเที่ยวชม
I just wish that I could be with him foreverฉันแค่ปรารถนาให้ได้อยู่กับเขาตลอดไป
To be honest, I wish you'd stop caring about meพูดตามตรงนะฉันอยากให้เธอเลิกกังวลเกี่ยวกับฉันเสียที
I wish that I had gotten to know all of you betterฉันขอให้ได้รู้จักพวกคุณทุกคนมากขึ้น
You're gonna have everything you've ever wished forคุณกำลังจะได้ทุกสิ่งที่คุณเคยขอไว้
I just can't help wishingฉันเพียงแค่อดไม่ได้ที่จะหวัง
I have only one wish!ฉันมีความปรารถนาเพียงประการเดียวเท่านั้น
I'll get out as you wishฉันก็จะถอนตัวออกไปตามที่เธอต้องการ
I wished she would not mad at meฉันขออย่าให้เธอโกรธฉันเลย
Don't just do things as you wish!อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Make a wish into the wellทำให้ความปรารถนาเข้ากัน
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
Now, make a wish and take a bite.ตอนนี้ทำให้ความปรารถนา และจะกัด
Don't let the wish grow cold!อย่าปล่อยให้ความปรารถนา เติบโตเย็น!
I wish I had a business like this. There's no future in housework.ฉันอยากมีร้านแบบนี้จัง คนไร้อนาคตอย่างฉันคงทำได้แต่งานบ้าน
I know that it is the wish of all of us to be chosen this night to die for Tomainia.ผมรู้ว่าพวกคุณ ต้องการเช่นนั้น ผู้ที่โชคดีในคืนนี้ จะสละชีพเพื่อ โทไมเนีย
Funny. I wish I understand it.น่าตลก หวังผมคงเข้าใจนะ
When you wish upon a starเมื่อคุณต้องการเมื่อดาว
About a wish coming true, do you?เกี่ยวกับความปรารถนามา จริงคุณ?
I wish I may, I wish I might... have the wish I make tonight.ฉันหวังว่าฉันอาจฉันหวังว่าฉัน อาจจะ มีความปรารถนาฉันจะทำให้ คืนนี้
I wish that my little Pinocchio... might be a real boy.ฉันหวังว่า ปิโนคีโอ น้อยของ ฉัน อาจจะเป็นเด็กที่แท้จริง
You deserve to have your wish come true.คุณสมควรที่จะมีความ ปรารถนาของคุณเป็นจริง

wish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
意愿[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 意愿 / 意願] aspiration; wish (for); desire
祝福[zhù fú, ㄓㄨˋ ㄈㄨˊ, 祝福] blessings; wish well
寿比南山[shòu bǐ Nán shān, ㄕㄡˋ ㄅㄧˇ ㄋㄢˊ ㄕㄢ, 寿比南山 / 壽比南山] Live as long as Mt Nan! (成语 saw, conventional greeting); We wish you Happy Birthday and many more of them.
拜年[bài nián, ㄅㄞˋ ㄋㄧㄢˊ, 拜年] pay a New Year call; wish sb a Happy New Year
招财进宝[zhāo cái jìn bǎo, ㄓㄠ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄠˇ, 招财进宝 / 招財進寶] ushering in wealth and prosperity; We wish you riches and treasures (traditional expression of good will, esp. at New Year)
恨不得[hèn bu dé, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, 恨不得] wishing one could do sth; to hate to be unable; itching to do sth; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly
恨不能[hèn bu néng, ㄏㄣˋ ㄅㄨ˙ ㄋㄥˊ, 恨不能] wishing one could do sth; to hate to be unable; can't wait for; to wish one could do sth; to desire strongly (esp. sth unattainable)
如意[rú yì, ㄖㄨˊ ㄧˋ, 如意] as one wants; according to one's wishes
随便[suí biàn, ㄙㄨㄟˊ ㄅㄧㄢˋ, 随便 / 隨便] as one wishes; as one pleases; willful; at random; casual
随意[suí yì, ㄙㄨㄟˊ ㄧˋ, 随意 / 隨意] as one wishes; according to one's wishes; at will; voluntary; conscious
志愿[zhì yuàn, ㄓˋ ㄩㄢˋ, 志愿 / 志願] aspiration; wish; ideal; volunteer
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
心愿[xīn yuàn, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˋ, 心愿 / 心願] cherished desire; dream; craving; wish; aspiration
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ, 预祝 / 預祝] congratulate beforehand; offer best wishes for
乔迁之喜[qiáo qiān zhī xǐ, ㄑㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄓ ㄒㄧˇ, 乔迁之喜 / 喬遷之喜] congratulations on house-moving or promotion (成语 saw); Best wishes for your new home!
死神[Sǐ shén, ㄙˇ ㄕㄣˊ, 死神] Death personified; Azrael (Angel of Death of Jewish and Islamic mythology); the Grim Reaper; Bleach (Japanese cartoon series by KUBO Taitō 久保帶人|久保带人)
[yù, ㄩˋ, 欲 / 慾] desire; wish
[yù, ㄩˋ, 欲] desire; longing; appetite; wish
愿望[yuàn wàng, ㄩㄢˋ ㄨㄤˋ, 愿望 / 願望] desire; wish
渴望[kě wàng, ㄎㄜˇ ㄨㄤˋ, 渴望] desirous; wishful; desire
鬼魔[guǐ mó, ㄍㄨㄟˇ ㄇㄛˊ, 鬼魔] Devil (in Jewish and Christian mythology)
要强[yào qiáng, ㄧㄠˋ ㄑㄧㄤˊ, 要强 / 要強] eager to excel; wishing to outdo others
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 语重心长 / 語重心長] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes
一厢情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一厢情愿 / 一廂情願] one's own wishful thinking
一相情愿[yī xiāng qíng yuàn, ㄧ ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 一相情愿 / 一相情願] one's own wishful thinking
痴心妄想[chī xīn wàng xiǎng, ㄔ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˋ ㄒㄧㄤˇ, 痴心妄想 / 癡心妄想] to labor under a delusion (成语 saw); wishful thinking; trad. form 痴心妄想 also used
白日做梦[bái rì zuò mèng, ㄅㄞˊ ㄖˋ ㄗㄨㄛˋ ㄇㄥˋ, 白日做梦 / 白日做夢] day dream; indulge in wishful thinking
[yuàn, ㄩㄢˋ, 愿 / 願] hope; wish; desire; ready; willing
[yì, ㄧˋ, 意] idea; meaning; thought; to think; wish; desire; intention; to expect; to anticipate; abbr. for Italy 意大利
意思[yì si, ㄧˋ ㄙ˙, 意思] idea; opinion; meaning; wish; desire
得心应手[dé xīn yìng shǒu, ㄉㄜˊ ㄒㄧㄣ ˋ ㄕㄡˇ, 得心应手 / 得心應手] lit. what the heart wishes, the hand accomplishes (成语 saw) skilled at the job; entirely in one's element; going smoothly and easily
[zhù, ㄓㄨˋ, 祝] invoke; pray to; wish; to express good wishes; surname Zhu
犹太[Yóu tài, ㄧㄡˊ ㄊㄞˋ, 犹太 / 猶太] Jew; Jewish; Judea (in Biblical Palestine)
劳燕分飞[láo yàn fēn fēi, ㄌㄠˊ ㄧㄢˋ ㄈㄣ ㄈㄟ, 劳燕分飞 / 劳燕分飛] not wishing to part
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
逾越节[yú yuè jié, ㄩˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄝˊ, 逾越节 / 逾越節] Passover (Jewish holiday)
法利赛人[Fǎ lì sài rén, ㄈㄚˇ ㄌㄧˋ ㄙㄞˋ ㄖㄣˊ, 法利赛人 / 法利賽人] Pharisee, a Jewish sect in New Testament times
恭喜发财[gōng xǐ fā cái, ㄍㄨㄥ ㄒㄧˇ ㄈㄚ ㄘㄞˊ, 恭喜发财 / 恭喜發財] Wishing you a prosperous New Year! (traditional New Year greeting); Congratulations and best wishes for a prosperous New Year!; Happy New Year!
辣彼[là bǐ, ㄌㄚˋ ㄅㄧˇ, 辣彼] Rabbi (Jewish teacher)

wish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かな(P);かなあ[, kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P)
したがる[, shitagaru] (exp,v5r) (1) to wish (to do); to desire; to want; (2) to be ready; to be eager
もがな[, mogana] (prt) particle used to indicate the speaker's hope, desire, wish, etc. (e.g. "it would be nice if ...", "I wish there were ...", etc.)
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish ....
亜乱炭椎[アランスミシー, aransumishi-] (n) Alan Smithee (pseudonym used by film directors who wish to disown a project); Allen Smithee
善かれと思う[よかれとおもう, yokaretoomou] (exp,v5u) to wish to go well; to have good intentions
孝行をしたい時分に親は無し[こうこうをしたいじぶんにおやはなし, koukouwoshitaijibunnioyahanashi] (exp) (id) When you wish to be filial, your parents are gone
寿く[ことぶく, kotobuku] (v5k,vt) to congratulate; to wish one well
寿ぐ;言祝ぐ[ことほぐ, kotohogu] (v5g,vt) to congratulate; to wish one well
届かぬ願い[とどかぬねがい, todokanunegai] (n) unfulfilled wish
己達せんと欲して人を達せしむ[おのれたっせんとほっしてひとをたっせしむ, onoretassentohosshitehitowotasseshimu] (exp) (arch) If you wish to succeed, first help others to succeed (from Analects of Confucius)
心願[しんがん, shingan] (n) prayer; heartfelt wish
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
望む[のぞむ, nozomu] (v5m,vt) (1) to desire; (2) to wish for; to expect; (3) to see; to command (a view of); (P)
欲しがる[ほしがる, hoshigaru] (v5r,vt) (See 欲しい・1) to desire; to want; to wish for; to covet; (P)
求める[もとめる, motomeru] (v1,vt) (1) to want; to wish for; (2) to request; to demand; (3) to seek; to search for; to pursue (pleasure); to hunt (a job); (4) (pol) (See 買う・1) to purchase; to buy; (P)
穴があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear
進学塾[しんがくじゅく, shingakujuku] (n) cramschool (for boys and girls who wish to go on to the next stage of education)
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
願望充足[がんぼうじゅうそく, ganboujuusoku] (n) wish fulfillment; wish fulfilment
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei
お願い;御願い[おねがい, onegai] (n,vs) (1) (hon) (See 願い) request; wish; (int) (2) (abbr) (See 御願いします) please
カシュルート[, kashuru-to] (n) kashrut (Jewish dietary laws)
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition)
キボンヌ[, kibonnu] (n) (sl) hope; wish; aspiration
シューシュー[, shu-shu-] (adv-to) (on-mim) hiss; fizz; woosh; swish; whiz
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
ユダヤ人[ユダヤじん, yudaya jin] (n) Jew; Jewish person
ユダヤ暦[ユダヤれき, yudaya reki] (n) Jewish calendar
ユダヤ系[ゆだやけい, yudayakei] (adj-no) Jewish
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
一路平安[いちろへいあん, ichiroheian] (n) (wishing someone) bon voyage
上意[じょうい, joui] (n) will or decree (esp. of shogun); emperor's wishes
人の意を受ける[ひとのいをうける, hitonoiwoukeru] (exp,v1) to comply with a person's wishes
代赭色[たいしゃいろ, taishairo] (n) yellowish-brown
参加希望者[さんかきぼうしゃ, sankakibousha] (n) those interested in participating; persons wishing to participate
叉骨[さこつ, sakotsu] (n) wishbone; furcula
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
祈る[いのる, inoru] Thai: ปรารถนา English: to wish

wish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากังขา[n.] (ākangkhā) EN: wish FR:
เอาใจช่วย[v. exp.] (aojai chūay) EN: wish somebody success ; wish success to somebody FR: soutenir ; encourager
อธิฏฐาน[v.] (athitthān) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
อธิษฐาน[v.] (athitthān =) EN: vow ; pray ; hope ; make a formal offering ; make a solemn wish ; make a prayer for FR: faire un voeu ; prier
ดั่งใจนึก[adv.] (dang jai ne) EN: as ones wish FR:
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
ขอให้...[v. exp.] (khø hai …) EN: I wish you … ; may you be … FR: souhaiter … ; je vous souhaite …
ขอให้หายเร็ว ๆ[xp] (khø hai hāi) EN: I wish you a speedy recovery ; get well soon! FR: je vous souhaite un prompt rétablissement ; bon rétablissement
ขอให้คุณโชคดี[v. exp.] (khø hai khu) EN: I wish you good luck FR:
ใคร่[v.] (khrai) EN: desire ; wish for ; want ; would like ; crave ; long for FR: désirer ; souhaiter ; vouloir ; avoir envie
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความประสงค์[n.] (khwām praso) EN: intention ; purpose ; wish ; desire FR: but [m] ; désir [m]
ความปรารถนา[n.] (khwām prātt) EN: wish ; desire ; aspiration FR: souhait [m] ; voeu [m] ; aspiration [f]
ความหวัง[n. exp.] (khwām wang) EN: hope ; wish ; expectation ; will ; desire FR: espoir [m] ; espérance [f] ; désir [m] ; attente [f]
ความอยาก[n.] (khwām yāk) EN: greed ; desire ; wish ; want ; yearning ; need ; aspiration FR: envie [f] ; besoin [m] ; désir [m] ; aspiration [f]
กิเลส[n.] (kilēt) EN: unwholesome thought ; lustful desires ; sin ; evil wish ; longing ; greed ; human passion ; defilements ; impurities ; impairments FR: mauvaise pensée[f]
กิเลส-[pref.] (kilētsa-) EN: lust ; evil wish ; greed FR:
มโนรถ[n.] (manōrot) EN: wish ; hope ; desire ; aspiration ; dream ; imagination FR: voeu [m] ; désir [m] ; espoir [m] ; aspiration [f] ; rêve [m]
ปณิธาน[n.] (panithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR: résolution [f] ; engagement [m]
พิษฐาน[n.] (phitsathān) EN: wow ; wish FR:
ประณิธาน[n.] (pranithān) EN: determination ; resolution ; wish ; aspiration ; hope ; dedication ; resolve FR:
ประสาทพร[v. exp.] (prasāt phøn) EN: bless ; wish ; bestow a blessing on FR: bénir
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim FR: désirer ; souhaiter
ประสงค์ร้าย[v.] (prasongrāi) EN: have a malicious intention ; bear malice ; wish to harm ; bear ill will (towards) FR:
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
ปรารถนาดี[v. exp.] (prātthanā d) EN: wish well ; have good wishes FR:
ตั้งใจดี[v. exp.] (tangjai dī) EN: wish well FR:
ตัดใจ[v.] (tatjai) EN: make a decision against one's wish ; put sth out of one's mind ; get over sth ; drop FR: refréner ; réfréner ; contenir
ต้องการ[v.] (tǿngkān) EN: want ; require ; need ; wish ; demand ; desire ; ask for ; would like ; must have FR: vouloir ; avoir besoin de ; désirer ; requérir ; demander ; tenir à
อวยชัย[v. exp.] (ūay chai) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune FR:
อวยชัยให้พร[v. exp.] (ūay chai ha) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing FR:
อวยพร[v. exp.] (ūay phøn) EN: wish well ; felicitate ; bless ; give a blessing ; give greetings FR: bénir ; consacrer
หวัง[v.] (wang) EN: hope ; expect ; wish ; look forward FR: espérer ; compter
หวังดี[v. exp.] (wang dī) EN: wish well ; mean well ; have goodwill (towards) FR: souhaiter du bien
อยาก[v.] (yāk) EN: would like ; wish ; thirst for ; crave ; want FR: vouloir ; désirer ; souhaiter ardemment ; souhaiter ; avoir envie (de) ; avoir l'intention de
ด้วยความปรารถนาดี[xp] (dūay khwām ) EN: with best wishes FR:
ด้วยความปรารถนาดีจาก...[X] (dūay khwām ) EN: best wishes from … ; all best wishes from … FR:
จินดามณี[n.] (jindāmanī) EN: wishing crystal ; wishing gem ; wishing stone FR:
โจ๋งเจ๋ง[adj.] (jōngjēng) EN: wishy-washy FR:

wish ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Boshaftigkeit {f}shrewishness
Zeitrechnung {f} | nach christlicher Zeitrechnung | nach jüdischer Zeitrechnung | unserer Zeitrechnungcalendar | according to the Christian calendar | according to the Jewish calendar | Common Era (CE)
entgegen {prp; +Dativ} | entgegen meinem Wunsch | entgegen dem Befehl | entgegen allen Erwartungencontrary to; against | against my wishes | contrary to orders | against all expectations
Gabelbein {n}wishbone
Segenswünsche {pl}good wishes; blessings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wish
Back to top