ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

disobedient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *disobedient*, -disobedient-

disobedient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disobedient (adj.) ซึ่งไม่เชื่อฟัง See also: ซึ่งขัดขืน Syn. undisciplined, contrary, defiant
disobediently (adv.) อย่างไม่เชื่อฟัง See also: อย่างขัดขืน
English-Thai: HOPE Dictionary
disobedient(ดิสโอบี'เดียนทฺ) adj. ไม่เชื่อฟัง
English-Thai: Nontri Dictionary
disobedient(adj) ดื้อดึง,ดื้อรั้น,ดื้อแพ่ง,ขัดขืน,ไม่เชื่อฟัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A disobedient slave, freshly corrected.ข้าเพิ่งจะสั่งสอน ทาสที่ไม่เชื่อฟังไป
The truth is he's so disobedient he can't go to school anymore.เป็นเพราะเขาไม่เชื่อฟัง ดื้อ เลยไม่ได้ไปโรงเรียนแล้ว
Samuel's just being very disobedient again.ซามุเอลแค่ไม่เชื่อฟังคำสั่ง แค่นันเอง
Ηe's mischievous, disobedient, rebellious. Doesn't listen to a word...มีแต่หายนะ ไม่เชื่อฟัง ดื้อรั้น ไม่เคยฟังกันสักคำ
Ηe's covering up his inadequacies by being openly disobedient, creating a ruckus everywhere.เขาปกปิดความพร่องตัวเอง ด้วยการขัดคำสั่ง เอะอะโวยวายไปทั่ว
I wasn't being disobedient.ไม่ใช่ข้าไม่เชื่อฟัง ข้าแค่...
Why are you so disobedient?เธอยังจะทำตัวแบบนี้อยู่อีกเหรอ?
Dad, because you defend him all the time, he has become disobedient.พ่อครับ เพราะพ่อเอาแต่แก้ต่างแทนมันตลอด มันถึงไม่เชื่อฟังแบบนี้

disobedient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
[wǔ, ˇ, 忤] disobedient; unfilial
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable

disobedient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly

disobedient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
เกะกะ[adj.] (keka) EN: pugnacious ; disobedient ; roguish ; delinquent FR:
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafa) EN: disobedient FR: désobéissant

disobedient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient
unfolgsam; ungehorsam {adj}disobedient
ungehorsam {adv}disobediently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า disobedient
Back to top