ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scar

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scar*, -scar-

scar ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scar (n.) แผลเป็น See also: รอยแผลเป็น Syn. blemish, cat-face, cicatrix, mark
scar (vt.) ทำให้เกิดแผลเป็น
scar (vi.) กลายเป็นแผลเป็น
scar (n.) หินผาสูงชัน
scar over (phrv.) ทำให้เกิดรอยแผล
scarab (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae Syn. scarabaeid
scarabaeid (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
scarce (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. infrequent, limited
scarcely (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely, scantily
scarceness (n.) ความขัดสน
scarcity (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
scare (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. terrify
scare (vi.) ตกใจ See also: กลัว Syn. panic
scare (n.) ความหวาดกลัว See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว Syn. alarm, fright, terror
scare away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว
scare into (phrv.) ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
scare out of (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, terrify out of
scare out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. frighten out of
scare stiff (phrv.) ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
scare up (phrv.) เตรียมสำรองไว้ See also: มีไว้ Syn. rustle up, scrape together
scarecrow (n.) หุ่นไล่กา See also: สิ่งที่ใช้ขู่ Syn. bugbear, sight
scared (adj.) กลัว See also: เกรง, กลัวเกรง, หวาดกลัว, หวาดหวั่น Syn. frightened, fearful
scared shitless (sl.) น่ากลัวมาก See also: กลัวมาก
scaremonger (n.) ผู้ปล่อยข่าวที่น่าตกใจ See also: คนปล่อยข่าว, ผู้ให้ข่าวลือ Syn. alarmist
scaremongering (n.) การปล่อยข่าวที่น่าตกใจ
scarer (n.) ผู้ทำให้ตกใจ
scarf (vi.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม Syn. gobble, wolf
scarf (vt.) กินอย่างตะกละ (คำสแลง) See also: กินอย่างมูมมาม
scarf (n.) ผ้าพันคอ Syn. ascot, cravat, wrapper
scarf (vt.) พันด้วยผ้าพันคอ
scarification (n.) การทำให้มีรอยบาก
scarifier (n.) ผู้พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarify (vt.) ทำให้มีรอยบาก (เช่น ต้นไม้) Syn. mark, scar
scarify (vt.) ขลิบหนัง Syn. puncture
scarify (vt.) พูดหรือวิจารณ์อย่างรุนแรง
scarily (adv.) อย่างทำให้ตกใจ
scarlet (adj.) สีเลือดหมู See also: สีแดงสด Syn. orange red, vermilion
scarlet (n.) เสื้อผ้าสีเลือดหมู
scarlet fever (n.) ไข้อีดำอีแดง
scarp (n.) ที่ชัน See also: เนินชัน Syn. rock
English-Thai: HOPE Dictionary
scar(สคาร์) n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ทิ้งรอยแผลไว้,ทำให้เกิดแผลเป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น
scarab(สแค'เริบ) n. แมลงปีกแข็ง
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
scarfpin(สคาร์ฟ'พิน) n. เข็มปักผ้าพันคอ,เข็มปักเน็คไท,เข็มกลัดเน็คไท,เข็มกลัดผ้าพันคอ
scarify(สแค'ริไฟ) vt. กรีด,ผ่าตื้น ๆ ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,เร่งการงอกของเมล็ดโดยการกรีดผิวเมล็ด, See also: scarifier n.
scarlet(สแคร์'ลิท) adj. สีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) ,ผ้าที่มีสีแดงสด,เครื่องแต่งกายที่มีสีแดงสด. adj. มีสีแดงสด
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)
scarlet womann. หญิงมั่วโลกีย์,หญิงชั่ว
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
scarves(สคาร์ฟซฺ) n. พหูพจน์ของ scarf (ดู)
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
English-Thai: Nontri Dictionary
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
scarify(vt) ผ่า,กรีด
scarlet(adj) สีแดง
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
scar๑. ผาหินชัน๒. เกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarifier; scarificatorเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarp; escarpmentผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scarvesผ้าพันคอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยแผล (n.) scar See also: cicatrice Syn. แผล
รอยแผล (n.) scar
แผล (n.) scar See also: cicatrice Syn. รอยแผล
แผลเป็น (n.) scar See also: cicatrice Syn. รอยแผล, แผล
แผลเป็น (n.) scar Syn. รอยแผล
ขลาด (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า
ความกลัว (n.) scare See also: fear, fright Syn. ความหวาดกลัว
ฝ่อ (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด
หุ่นไล่กา (n.) scarecrow
ขวัญบิน (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหาย (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ตกใจ (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ใจหาย
ผ้าคลุมผม (n.) scarf
อีดำอีแดง (n.) scarlet fever See also: scarlatina
เศษกระดาษ (n.) scarp of paper See also: piece of paper, waste paper, bits of paper
น่าหวาดกลัว (adj.) scary See also: frightening Syn. น่ากลัว
Malagasy (n.) ชาว Madagascar
scarab (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae Syn. scarabaeid
scarabaeid (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
การตกเลือด (n.) miscarriage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
It was just a scary dreamมันเป็นแค่เพียงฝันร้าย
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The scar from the soup was all I had left of my mother.รอยแผลจากน้ำร้อน... คือสิ่งเดียวที่ฉันมีเกี่ยวกับแม่ของฉัน
How did you escape with nothing but a scar while Lord Voldemort's powers were destroyed?ทำยังไงถึงหนีรอดมาได้ โดยมีแค่รอยแผลเป็น ในขณะที่อำนาจ ของลอร์ดโวลเดอมอร์ถูกทำลาย
How did you get that scar on your stomach?แผลเป็นบนท้องเธอไปโดนอะไรมา
Looks like it's going to leave a scar Forget itดูสิ ดูเหมือนมันกำลังจะเป็นแผลเป็นนะ ลืมมันไปเถอะ
If the scar on my stomach didn't just come out of nowhere... maybe my father wasn't as crazy as everyone thought.'If the scar on my stomach maybe my father wasn't as crazy as everyone thought.
What we believe is scar tissue here is impairing your ability to convert short-term memory into long-term memory while you sleep.แต่สิ่งที่เราเชื่อคือตรงเยื่อแผลเป็นบริเวณนี้ต่างหาก ที่ทำให้เธอเก็บความจำระยะสั้นเป็นระยะยาวไม่ได้ขณะนอนหลับ
He's a tall, black guy. He's got a scar around his neck, okay?เขาเป็นผู้ชายผิวดำ ตัวสูง รอบๆคอของเขามีรอยแผลเป็น พอใจมั๊ย
Well, that scar on her upper arm is from a smallpox vaccination.อ้อ รอยแผลเป็นบนต้นแขนของเธอ คือรอยจากการฉีดวัคซีนไข้ทรพิษ
It won't leave a scar will it? Sayuri is a special girl at a very special time in her life.มันจะไม่เป็นแผลเป็นใช่ไหมคะ ซายูริเป็นผู้หญิงพิเศษมาก..
A scar on the face of Paris.แผลเป็นบนใบหน้าของกรุงปารีส
We're going to need some black roots, some scar weed, some candles.เราต้องการรากไม้ดำ ใบไม้ เทียน 2-3 เล่ม
How'd you get that scar on your face?แผลที่หน้า ได้มายังไง?

scar ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
[fèi, ㄈㄟˋ, 癈] abrogate, terminate, discard
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, 抛弃 / 拋棄] discard; dump
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)
包巾[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包巾] headscarf; turban
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
帕子[pà zi, ㄆㄚˋ ㄗ˙, 帕子] kerchief; handkerchief; headscarf
睫毛膏[jié máo gāo, ㄐㄧㄝˊ ㄇㄠˊ ㄍㄠ, 睫毛膏] mascara
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, 方法论 / 方法論] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, 冤案] miscarriage of justice
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, 紧张 / 緊張] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届
奥斯卡金像奖[Ào sī kǎ jīn xiàng jiǎng, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤˇ, 奥斯卡金像奖 / 奧斯卡金像獎] Oscars; CL:屆|届
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 废品 / 廢品] production rejects; seconds; scrap; discarded material
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
[zhì, ㄓˋ, 寘] put aside, put down; discard
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 痐] roundworm; Ascaris lumbricoides
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 蛔] roundworm; Ascaris lumbricoides
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, 伤疤 / 傷疤] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma
伤痕[shāng hén, ㄕㄤ ㄏㄣˊ, 伤痕 / 傷痕] scar; bruise
喉痧[hóu shā, ㄏㄡˊ ㄕㄚ, 喉痧] scarlet fever
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, 丧魂落魄 / 喪魂落魄] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic
围巾[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, 围巾 / 圍巾] scarf; shawl
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, 几乎没有 / 幾乎沒有] scarcely; hardly any
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 恟] scared, nervous
金龟子[jīn guī zǐ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, 金龟子 / 金龜子] scarab (Scarabeus sacer); beetle

scar ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
向こう傷[むこうきず, mukoukizu] (n) scar on one's forehead
残痕[ざんこん, zankon] (n) vestige; scar
瘢痕拘縮[はんこんこうしゅく, hankonkoushuku] (n) scar contracture; cicatrical contracture
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
オスカー[, osuka-] (n) Oscar; (P)
カスカラサグラダ[, kasukarasagurada] (n) cascara sagrada
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat
スカーフ[, suka-fu] (n) scarf; (P)
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti)
スカーレット[, suka-retto] (n) scarlet; (P)
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
スカラブ[, sukarabu] (n) (See スカラベ) scarab (Egyptian gemstone)
スカラベ[, sukarabe] (n) (1) scarab (Egyptian gemstone) (fre
スカリフィケーション[, sukarifike-shon] (n) scarification
ステップスカルプチャ[, suteppusukarupucha] (n) {comp} step scarpcher
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia)
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard
マスカラ[, masukara] (n) mascara
マスカルポーネ[, masukarupo-ne] (n) mascarpone
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P)
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
ムスカリン[, musukarin] (n) muscarine
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷跡(P);傷痕;疵痕[きずあと(P);しょうこん(傷痕), kizuato (P); shoukon ( kizu ato )] (n) scar; cicatrix; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
破棄[はき, haki] discard (vs)
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells

scar ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แผลเป็น[n.] (phlaēpen) EN: scar ; cicatrice FR: cicatrice [f]
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; birthmark ; scar ; mark FR: tache [f]
ตำหนิ[v.] (tamni) EN: scar ; mark ; flaw FR: endommager
วณะ[n.] (wana) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
วณ-[pref.] (wana-) EN: wound ; scar ; abscess FR: blessure [f]
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ช้ามาก ๆ = ช้ามากๆ[adv.] (chā māk-māk) EN: at a snail's pace FR: à la vitesse de l'escargot
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
ด้วงกว่าง[n.] (dūang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (dūang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ดูน่ากลัว[adj.] (dū nāklūa) EN: scary-looking FR: effrayant
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
หอยทาก[n. exp.] (høi thāk) EN: snail [m] FR: escargot [m]
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow FR:
อีดำอีแดง[n.] (īdam-īdaeng) EN: scarlet fever FR:
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
จี่[n.] (jī) EN: Scarabaeidae FR:
จู้จี้[n.] (jūjī) EN: Scarabaeidae FR:
การมีอยู่จำกัด ; การมีอยู่อย่างจำกัด[n. exp.] (kān mī yū j) EN: scarcity FR:
การปะทะกันเล็กน้อย[n. exp.] (kān patha k) EN: skirmish FR: escarmouche [f] ; accrochage [m]
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
แคแดง[n. exp.] (khaē daēng) EN: scarlet wisteria tree ; Sesbania grandiflora FR: Sesbania grandiflora
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam da) EN: scarlet fever FR: scarlatine [f]
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
เขียนเสือให้วัวกลัว[v. (loc.)] (khīenseūaha) EN: impress the enemy ; scare the enemy ; make empty threats FR:
ขี้หดตดหาย[n.] (khīhottothā) EN: scared shitless FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)

scar ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Operationsnarbe {f}postoperative scar
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Bernierente {f} [ornith.]Madagascar Teal
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Fischarmut {f}fish scarcity
Gmelinbülbül {m} [ornith.]Madagascar Tetraka
knapp {adv}scarcely
Scharlachbrust-Schmuckvogel {m} [ornith.]Scarlet-breasted Fruiteater
Lemurenweih {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo Hawk
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Passerinitangare {f} [ornith.]Scarlet-rumped Tanager
Rubinkehl-Mistelfresser {m} [ornith.]Scarlet-breasted Flowerpecker
Maussegler {m} [ornith.]Scarce Swiftlet
Seltenheitswert {m}scarcity value
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Sakrifizierung {f}scarification
Schreck {m}scariness
erschreckend; ängstlich; schaurig {adj} | erschreckender | am erschreckenstenscary | scarier | scariest
Gitterpflanze {f} (Aponogeton madagascariensis)Madagascar lace plant
Scharlach {m} [med.]scarlet fever; scarlatina
Scharlachsichler {m} [ornith.]Scarlet Ibis
Scharlachmennigvogel {m} [ornith.]Scarlet Minivet
Scharlachschnäpper {m} [ornith.]Scarlet Robin
Scharlachnektarvogel {m} [ornith.]Scarlet Sunbird
Scharlachhonigfresser {m} [ornith.]Scarlet Honeyeater
Seidenflankentangare {f} [ornith.]Scarlet & White Tanager
Scharlachtangare {f} [ornith.]Scarlet Tanager
Scharlachgimpel {m} [ornith.]Scarlet Finch
Kardinalsgarnele {f} (Lysmata debelius) [zool.]scarlet cleaner shrimp
Papageienblatt {n} (Alternanthera)scarlet hygro
Seidenschal {m}silk scarf

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scar
Back to top