ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infrequent

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infrequent*, -infrequent-

infrequent ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infrequent (adj.) ซึ่งเป็นครั้งคราว Syn. irregular Ops. regular
infrequent (adj.) ซึ่งหายาก See also: ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย Syn. few, uncommon Ops. common
infrequent (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. limited
infrequent (adj.) ที่พบได้น้อย See also: ึที่ไม่ได้มีทั่วไป Syn. scarce, odd, extraordinary Ops. common
infrequently (idm.) ไม่กี่ครั้ง See also: เพียงครั้งสองครั้ง Ops. frequently
infrequently (adv.) นานๆ ครั้ง See also: ไม่บ่อย

infrequent ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
少有[shǎo yǒu, ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ, 少有] rare; infrequent
[xī, ㄒㄧ, 希] rare; infrequent
稀疏[xī shū, ㄒㄧ ㄕㄨ, 稀疏] sparse; infrequent; thinly spread

infrequent ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクセス頻度の低いファイル[アクセスひんどのひくいファイル, akusesu hindonohikui fairu] (n) {comp} infrequently accessed files
れる;られる[, reru ; rareru] (aux-v,v1) (1) (れる for 五段 verbs, られる for 一段. Follows the imperfective form of (v5) and (vs) verbs) (See 未然形,迷惑の受身・めいわくのうけみ) indicates passive voice (inc. the "suffering passive"); (2) (no imperative form. Infrequently used in modern Japanese, e.g. 歩ける is favoured over 歩かれる) (See ら抜き言葉・らぬきことば) indicates the potential form; (3) (no imperative form) indicates spontaneous occurrence; (4) (hon) (no imperative form) used as an honorific for others' actions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infrequent
Back to top