ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

startled

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *startled*, -startled-

startled ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สะดุ้ง (v.) be startled See also: be shocked, be scared, be frightened
หน้าตื่น (v.) look startled See also: look puzzled Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตื่นตระหนก

startled ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
惊马[jīng mǎ, ㄐㄧㄥ ㄇㄚˇ, 惊马 / 驚馬] startled horse
[wǔ, ˇ, 怃 / 憮] disappointed; startled
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
[è, ㄜˋ, 愕] startled
[jù, ㄐㄩˋ, 瞿] startled
惊呆[jīng dāi, ㄐㄧㄥ ㄉㄞ, 惊呆 / 驚呆] stupefied; startled

startled ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぎくり[, gikuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (with a) start; (vs) (2) to be startled
どきり;どっきり;ドッキリ[, dokiri ; dokkiri ; dokkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) feeling shocked or startled
びっくり仰天;吃驚仰天[びっくりぎょうてん, bikkurigyouten] (n,vs) astonished; stunned; startled out of one's wits; thunderstruck; open-eyed astonishment
驚懼[きょうく, kyouku] (n,vs) (arch) being startled
ぎょっと[, gyotto] (adv,n,vs) (on-mim) being startled; (P)
怯え;脅え[おびえ, obie] (n) (uk) being startled, surprised or afraid; panic; trepidation
魂消る[たまげる, tamageru] (v5r,vi) (arch) (See 魂消る) to be astonished; to be startled; to be appalled
魂消る[たまげる, tamageru] (v1,vi) (derived from たまきえる) to be astonished; to be startled; to be appalled

startled ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ขี้ตกใจ[v. exp.] (khī tokjai) EN: be easily startled FR:
ขวัญหาย[adj.] (khwanhāi) EN: scared ; soul loss ; startled ; fearful FR:
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
หน้าตื่น[v.] (nāteūn) EN: look startled FR:
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งเฮือก[v. exp.] (sadung heūa) EN: be taken aback ; be taken by surprise ; be startled FR:
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจกลัว[v. exp.] (tokjai klūa) EN: be frightened ; be startled ; be scared ; be shocked ; panic FR: être effrayé ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า startled
Back to top