ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alarm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alarm*, -alarm-

alarm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarm (n.) กระดิ่งของนาฬิกาปลุก
alarm (n.) ความกลัว Syn. fear
alarm (vt.) ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
alarm (vt.) เตือนภัย
alarm (vt.) ทำให้กลัว Syn. fear, frighten, scare
alarm (n.) สัญญาณเตือนภัย See also: เสียงเตือน, สัญญาณบอกเหตุ Syn. siren, horn, signal
alarm bell (n.) สัญญาณเตือนภัย Syn. horn, siren
alarm clock (n.) นาฬิกาปลุก
alarmed (adj.) ที่ตื่นกลัว Syn. fearful, frightened
alarming (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. frightening, distressing, startling
alarmist (adj.) ที่ตื่นตูม
alarmist (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger, panicmonger
English-Thai: HOPE Dictionary
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarm clockนาฬิกาปลุก
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alarmismลัทธิสร้างสถานการณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alarm Functionภาวะตึงเครียด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตั้งนาฬิกาปลุก (v.) set an alarm clock Syn. ตั้งเวลาปลุก
ตั้งเวลาปลุก (v.) set an alarm clock
ตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตื่นเต้นตกใจ
ตกใจ (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. หวาด, ผวา
ตระหนก (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตระหนกตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ, ตื่นเต้นตกใจ
ตื่นเต้นตกใจ (v.) alarm See also: fright Syn. ตกใจ
สัญญาณภัย (n.) alarm Syn. สัญญาณเตือนภัย
สัญญาณเตือนภัย (n.) alarm
หวาด (v.) alarm See also: frighten, scare, startle, fear, dread, terrorize, dismember, terrify Syn. ตกใจ, ผวา
นาฬิกาปลุก (n.) alarm clock
ตระดก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตื่นตระหนก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
สะทก (adv.) alarmingly Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
ตกใจ (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตระดก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, สะทก
ตื่น (v.) be alarmed See also: be scared, be panic-stricken, be frightened Syn. ตกใจ, ตระหนก, ตื่นตระหนก, ตระหนกตกใจ
ตื่นตระหนก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก, สะทก
สะทก (v.) be alarmed Syn. ตระหนก, ตระหนกตกใจ, ตระดก
สัญญาณดิจิตอล (n.) digital alarm
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I wish I hadn't forgotten to set my alarmฉันขอให้ตัวเองไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุก
I wish I had remembered to set my alarmฉันขอให้ตัวเองจำได้ว่าต้องตั้งนาฬิกาปลุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to alarm you, but the years are going backwards.ตอนนี้ฉันไม่ต้องการที่จะปลุกคุณ เพื่อน, แค่ปีที่ผ่านมาจะย้อนกลับ
Sound your alarm now.เปิดสัญญาณเตือนเดี๋ยวนี้
Oh no, alarm from Chong Yang Palace!ไม่นะ, สัญญาณเตือนภัยจากตำหนักเต็งเอี๊ยง!
Uh, my men didn't alarm you, I hope.อึม, คนของผม ไม่ได้เตือนคุณ, ผมหวังว่า.
You can choose the alarm system for the house, improved security for the gate.มอบหน็าที่ให้คุณเลือกระบบ รปภ.
I don't want to alarm you, but every time that you... do it, it takes two full pints of blood to replace it.แม่ไม่อยากจะว่าลูกหรอกนะ แต่ทุกครั้งที่ลูกทำตัวแบบนี้ มันทำแม่จะประสาท
[ Alarm Faintly Beeping ][ปลุกอ่อนมาก Beeping]
They hit three hold-up alarm systems.เขามีระบบสัญญาณ 3 จุด
But the signals aren't going anywhere because... the night before... you cut in... and trick out the alarm system computer... to turn itself... and the video recorders off... 20 minutes before you enter.แต่สัญญาณไม่ดังที่ไหนเพราะ... ก่อนหน้านั้นคืนนึง คุณงัดเข้าไป
I went there specifically to tell her it was all over. She set the fire alarm off.ผมไปที่นั่นเพื่อจะบอกหล่อนว่า มันจบแล้วจริงๆ แต่หล่อนทำให้กริ่งเตือนไฟไหม้ดังขึ้น
You were telling her it was over, she took her clothes off and the fire alarm went off?คุณกำลังจะบอกหล่อนว่ามันจบแล้ว หล่อนก็เลยถอดเสื้อผ้า แล้วกริ่งเตือนไฟไหม้ก็ดังงั้นสิ
Units alarm 33-4. Alarm system is active.เรียกหน่วย 33-4 ระบบเรียกทำงานแล้ว

alarm ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
警铃[jǐng líng, ㄐㄧㄥˇ ㄌㄧㄥˊ, 警铃 / 警鈴] alarm bell; call signal
警钟[jǐng zhōng, ㄐㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ, 警钟 / 警鐘] alarm bell
闹铃[nào líng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ, 闹铃 / 鬧鈴] alarm (clock)
闹铃时钟[nào líng shí zhōng, ㄋㄠˋ ㄌㄧㄥˊ ㄕˊ ㄓㄨㄥ, 闹铃时钟 / 鬧鈴時鐘] alarm clock
闹钟[nào zhōng, ㄋㄠˋ ㄓㄨㄥ, 闹钟 / 鬧鐘] alarm clock
定时钟[dìng shí zhōng, ㄉㄧㄥˋ ㄕˊ ㄓㄨㄥ, 定时钟 / 定時鐘] timer; timing clock; alarm clock
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 偟] agitated; alarmed
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, 着慌 / 著慌] alarmed; panicking
警号[jǐng hào, ㄐㄧㄥˇ ㄏㄠˋ, 警号 / 警號] alarm; alert; warning signal
惊动[jīng dòng, ㄐㄧㄥ ㄉㄨㄥˋ, 惊动 / 驚動] alarm; alert; disturb
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
失火[shī huǒ, ㄕ ㄏㄨㄛˇ, 失火] catch fire; fire (alarm)
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
火警[huǒ jǐng, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄥˇ, 火警] fire alarm
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
[xiāo, ㄒㄧㄠ, 哓 / 嘵] a cry of alarm; querulous
[wǎn, ㄨㄢˇ, 惋] regret, be sorry; alarmed
[tì, ㄊㄧˋ, 悐] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed

alarm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アラーム[, ara-mu] (n) alarm
アラームスピーカ[, ara-musupi-ka] (n) {comp} audible alarm speaker
アラームプロファイル[, ara-mupurofairu] (n) {comp} alarm profile
アラームランプ[, ara-muranpu] (n) {comp} alarm lamp
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] (n) {comp} alarm detection
アラーム重要度[アラームじゅうようど, ara-mu juuyoudo] (n) {comp} alarm severity
キャビネットアラーム[, kyabinettoara-mu] (n) {comp} cabinet alarm
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ファイアアラーム[, faiaara-mu] (n) fire alarm
ブザー[, buza-] (n) buzzer; personal alarm (loud buzzer to attract attention in case of attack); (P)
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
擦り半;擦半;擂り半[すりばん, suriban] (n) (1) (See 擦り半鐘) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
擦り半鐘;擦半鐘;擂り半鐘[すりばんしょう, suribanshou] (n) (1) (See 擦り半) fire alarm ringing continuously to warn that a fire is extremely near; (2) sound as produced by this alarm
火災報知器[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) fire alarm (box)
火災報知機[かさいほうちき, kasaihouchiki] (n) (See 煙警報器) fire alarm (device)
火災警報[かさいけいほう, kasaikeihou] (n) fire alarm
火災警報器[かさいけいほうき, kasaikeihouki] (n) fire alarm or sensor
目覚まし(P);目覚し[めざまし, mezamashi] (n) (1) (abbr) alarm clock; (2) opening one's eyes; keeping one's eyes open; (3) (See お目覚) type of candy given to a child after it wakes up from a nap; (P)
目覚まし時計(P);目覚し時計[めざましどけい(P);めざましとけい, mezamashidokei (P); mezamashitokei] (n) alarm clock; (P)
警報器;警報機[けいほうき, keihouki] (n) alarm (fire, burglar, etc.); sensor
人心恟々;人心恟恟[じんしんきょうきょう(uK), jinshinkyoukyou (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) the people being panic-stricken (in alarm)
半鐘[はんしょう, hanshou] (n) fire alarm; fire bell
寒心[かんしん, kanshin] (n,vs) deplorable; alarming
寒心すべき[かんしんすべき, kanshinsubeki] (exp) deplorable; alarming
徒ならぬ;啻ならぬ;只ならぬ[ただならぬ, tadanaranu] (adj-f) (uk) unusual; uncommon; extraordinary; out of the ordinary; incomparable; serious; alarming
憂うべき;愁うべき[うれうべき, ureubeki] (exp) deplorable; alarming; grievous; lamentable
煙警報器[えんけいほうき, enkeihouki] (n) (See 火災報知機) smoke alarm; smoke sensor
由々しい;由由しい[ゆゆしい, yuyushii] (adj-i) grave; serious; alarming
由々しき;由由しき[ゆゆしき, yuyushiki] (adj-f) (See 由々しい) grave; serious; alarming
警急[けいきゅう, keikyuu] (n,n-pref) alarm; emergency; sudden contingency; alert
警笛[けいてき, keiteki] (n) horn; alarm; whistle; foghorn; (P)
騒がせる[さわがせる, sawagaseru] (v1) to disturb; to alarm; to agitate; to cause anxiety (to); to trouble
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アラームプロファイル[あらーむぷろふぁいる, ara-mupurofairu] alarm profile
アラームランプ[あらーむらんぷ, ara-muranpu] alarm lamp
アラーム検出[アラームけんしゅつ, ara-mu kenshutsu] alarm detection
アラーム重要度[アラームじょうようど, ara-mu jouyoudo] alarm severity

alarm ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความกังวล[n.] (khwām kangw) EN: worry ; anxiety ; distress ; uneasiness ; concern ; alarm FR: inquiétude [f] ; anxiété [f] ; souci [m] ; alarme [f]
ความรู้สึกกลัว[n. exp.] (khwām rūseu) EN: alarm FR:
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
นาฬิกาปลุก[n. exp.] (nālikā pluk) EN: alarm clock FR: réveil [m] ; réveille-matin [m] (vx)
สัญญาณ[n.] (sanyān) EN: signal ; alarm ; warning ; alert ; sign FR: signal [m] ; signe [m] ; alarme [f]
สัญญาณกันขโมย[n. exp.] (sanyān kan ) EN: burglar alarm FR:
สัญญาณภัย[n. exp.] (sanyān phai) EN: alarm FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f] ; signal de danger [m]
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: signal ; round the alarm ; ring the alarm ; herald FR: déclencher l'alarme ; signaler ; envoyer un signal
ตั้งนาฬิกาปลุก[v. exp.] (tang nālikā) EN: set an alarm clock FR:
ตั้งเวลาปลุก[v. exp.] (tang wēlā p) EN: set an alarm clock FR:
เตือน[v.] (teūoen) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish FR: avertir ; prévenir ; alerter ; alarmer ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention
ทำให้กังวล[v. exp.] (thamhai kan) EN: alarm FR: alarmer
ทำให้ตกใจ[v. exp.] (thamhai tok) EN: frighten ; dismay ; appal ; appall (Am.) ; alarm FR: effrayer ; faire peur ; alarmer ; consterner ; choquer
ฉลาม[TM] (Chalām ) EN: Chalarm FR: Chalarm
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
กระหนก[adj.] (kranok) EN: alarmed FR:
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
น่าใจหาย[adj.] (nā jaihāi) EN: dismaying ; terrifying ; breathtaking FR: alarmant
น่าตกใจ[adj.] (nā tokjai) EN: scary ; dismaying ; appalling ; alarming FR:
น่าวิตก[adj.] (nā witok) EN: worrisome ; alarming ; apprehensive FR:
ปืนสัญญาณ[n. exp.] (peūn sanyān) EN: flare pistol ; signal pistol FR: pistolet d'alarme [m] ; revolver d'alarme [m]
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สัญญาณเตือนภัย[n. exp.] (sanyān teūo) EN: warning sign FR: signal d'alarme [m] ; alarme [f]
แตกตื่น[v.] (taēkteūn) EN: panic ; stampede ; be agitated ; flee in terror FR: s'affoler ; s'alarmer
ตื่น[v.] (teūn) EN: be alarmed ; be frightened ; panic ; stampede ; be excited FR: être effrayé ; craindre
ตื่น[adj.] (teūn) EN: alarmed ; scared ; panic-stricken FR: effaré
ตกใจ[v.] (tokjai [= t) EN: be frightened ; be startled ; be alarmed ; panic FR: avoir peur ; prendre peur ; être effrayé ; s'effrayer ; être frappé d'horreur ; s'alarmer ; être paniqué ; paniquer
ตกใจ[adj.] (tokjai [= t) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared ; terrified FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi ; terrifié
ตกใจ[adj.] (tokkajai) EN: startled ; frightened ; alarmed ; shocked ; scared FR: surpris ; stupéfait ; saisi d'effroi
ตระหนก[v.] (tranok) EN: be frightened ; be alarmed ; feel afraid ; be apprehensive FR:
ตระหนก[adj.] (tranok) EN: alarmed ; frightened ; scared ; panic-stricken ; startled FR:
ตระหนกตกใจ[v. exp.] (tranok tokj) EN: be alarmed ; take fright FR: prendre peur
ตระหนกตกใจ[adj.] (tranok tokj) EN: alarmed ; frightened FR: effrayé ; alarmé
หวอ[n.] (wø) EN: siren (police, fire-engine ...) FR: sirène (d'alerte/d'alarme) [f]
อย่างน่าใจหาย[adv.] (yāng nā jai) EN: alarmingly ; frighteningly ; dismayingly FR:

alarm ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmeinrichtung {f}alarm equipment; alarm device
akustische Anzeige {f}audible alarm
Brandmeldezentrale {f}central fire alarm system
Feuermeldeanlage {f}fire alarm system
Gefechtsbereitschaft {f} | in Gefechtsbereitschaft | in Gefechtsbereitschaft versetzen | Gefechtsbereitschaft befehlen; Alarm auslösenreadiness for action; readiness for battle | fully operational | to alert | to give the alert
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Alarm {m} | Alarme
Alarmanlage {f}alarm system
Alarmanzeige {f}alarm display
Alarmausgangskarte {f}alarm output card
Alarmbereitschaft {f} | in Alarmbereitschaftalert | on the alert
Alarmeingangskarte {f}alarm input card
Alarmglocke {f}alarm bell
Alarmliste {f}alarm list
Alarmmelder {m}alarm annunciator
Alarmsignal {n}alarm signal; danger signal
Alarmsignal {n}; Alarmruf
Feueralarm {m} | Feueralarme
Panik {f}alarmism
Warneinrichtung {f}alarm

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alarm
Back to top