ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*scar*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scar, -scar-

*scar* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
battle-scarred (adj.) เหมือนสงคราม
bobbie hat and scarf (sl.) หัวเราะ
discard (vt.) ละทิ้ง See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง Syn. get rid of, expel, give up Ops. retain, keep, preserve
discard (n.) สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง See also: บุคคลที่ถูกทอดทิ้ง
discardable (adj.) ซึ่งออกแบบมาให้ใช้แล้วทิ้ง Syn. throwaway Ops. hondisposible
discarded (adj.) ที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว Syn. throwaway
escarole (n.) พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้ Syn. chicory
escarpment (n.) เนินลาดชันที่ทำขึ้นไว้หน้าป้อมปราการ
escarpment (n.) สันเขาหรือหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการผุกร่อนหรือการแยกตัวของเปลือกโลก Syn. bluff, cliff, scarp
harum-scarum (n.) คนที่สะเพร่า See also: คนที่เลินเล่อ, คนที่ไม่รับผิดชอบ
harum-scarum (adv.) สะเพร่า See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม
harum-scarum (adj.) สะเพร่า See also: เลินเล่อ, ไม่รับผิดชอบ, ซุ่มซ่าม Syn. careless, irresponsible, reckless Ops. careful, responsible
headscarf (n.) ผ้าคลุมศีรษะ (ของผู้หญิง)
Madagascar (n.) เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
mascara (n.) เครื่องสำอางที่ใช้ป้ายขนตา See also: มาสคาร่า Syn. eye make-up
mascara (vt.) ป้ายเครื่องสำอางที่ขนตา See also: ทามาสคาร่า
miscarriage (n.) การแท้งบุตร (คำทางการ) Syn. spontaneous abortion, birth interruption
miscarriage (n.) ความล้มเหลว See also: ความผิดพลาด Syn. defeat, mistake
miscarriage of justice (idm.) การตัดสินผิด See also: การตัดสินผิดพลาด
miscarriage of justice (n.) การตัดสินลงโทษผิดคน
miscarry (vi.) แท้งลูกตามธรรมชาติ
miscarry (vi.) ทำผิดพลาด See also: ทำไม่สำเร็จ Syn. fail Ops. succeed
Oscar (n.) รางวัลภาพยนตร์ออสการ์
run scared (phrv.) ล้มเหลว See also: ผิดหวัง
scar (n.) แผลเป็น See also: รอยแผลเป็น Syn. blemish, cat-face, cicatrix, mark
scar (vt.) ทำให้เกิดแผลเป็น
scar (vi.) กลายเป็นแผลเป็น
scar (n.) หินผาสูงชัน
scar over (phrv.) ทำให้เกิดรอยแผล
scarab (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae Syn. scarabaeid
scarabaeid (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
scarce (adj.) ขาดแคลน See also: ไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ Syn. infrequent, limited
scarcely (adv.) อย่างขาดแคลน See also: อย่างไม่เพียงพอ, หายาก, ไม่ค่อยพบ, บอบบาง, เกือบจะไม่, แทบจะไม่ Syn. barely, scantily
scarceness (n.) ความขัดสน
scarcity (n.) ความขาดแคลน See also: ความไม่เพียงพอ Syn. deficiency, inadequacy, rarity, insufficiency
scare (vt.) ทำให้กลัว See also: ทำให้ตกใจ Syn. terrify
scare (vi.) ตกใจ See also: กลัว Syn. panic
scare (n.) ความหวาดกลัว See also: ความตื่นตระหนก, ความกลัว Syn. alarm, fright, terror
scare away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว
scare into (phrv.) ชักจูงโดยการขู่ให้กลัว Syn. frighten into, intimidate into, terrify into
English-Thai: HOPE Dictionary
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)
ascarid(แอส'คะริด) n. พยาธิตัวกลมในตระกูล Ascaridae เช่น พยาธิเส้นด้าย, พยาธิเข็มหมุด
discard(ดิสคาร์ด') vt.,vi.,n. (การ) ทิ้ง,ทิ้งไพ่,ให้ออก.,บุคคลที่ทอดทิ้ง,สิ่งที่ถูกทอดทิ้ง,ไพ่ที่ทิ้งลง, Syn. expel
escarpmentn. ด้านลาดชันคล้ายหน้าผา,เนินหรือกำแพงที่ลาดชัน
harumscarum adjadv.,n. (คนที่) สะเพร่า,เลินเล่อ,มุทะลุ,ไม่รับผิดชอบ,ซุ่มซ่าม.
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
oscar(ออส'เคอะ) n. รางวัล ผลงานดีเด่นของวงการภาพยนตร์ในอเมริกา
scar(สคาร์) n. แผลเป็น,รอยแผล vt. ทิ้งรอยแผลไว้,ทำให้เกิดแผลเป็น. vi. กลายเป็นแผลเป็น
scarab(สแค'เริบ) n. แมลงปีกแข็ง
scarce(สแคสฺ) adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ -Phr. (make oneself scarce จากไป (โดยเฉพาะอย่างกะทันหัน)) . adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ., See also: scarceness n.
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
scarcity(สแคส'ซิที) n. ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,การมีน้อย,การหายาก
scare(สแครฺ) vt. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้อกสั่นขวัญหาย. vi.,n. (ความ) ตกใจ,ตกอกตกใจ,อกสั่นขวัญหาย., See also: scaringly adv., Syn. frighten,intimidate,daunt
scarebuying(สแครฺ'ไบอิง) n. การแย่งซื้อ
scarecrow(สแคร'โคร) n. หุ่นไล่กา,สิ่งที่ใช้ขู่คน,คนผอมที่สวมเสื้อขาดหลายแห่ง,คนผอมมาก
scaredy-cat(สแครฺ์'ดีแคท) n. คนที่ตกอกตกใจได้ง่าย,คนใจฝ่อ
scarehead(สแครฺ์'เฮด) n. พาดหัวข่าวขนาดใหญ่มาก,พาดหัวข่าวที่ทำให้ตกใจ., Syn. scareheadline
scareheadline(-ไลน์) n. =scarehead (ดู)
scaremonger(สแคร์'มังเกอะ) n.ผู้ปล่อยข่าวที่ทำให้คนตกอกตกใจ, See also: scaremongering n.
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
scarfpin(สคาร์ฟ'พิน) n. เข็มปักผ้าพันคอ,เข็มปักเน็คไท,เข็มกลัดเน็คไท,เข็มกลัดผ้าพันคอ
scarify(สแค'ริไฟ) vt. กรีด,ผ่าตื้น ๆ ,วิจารณ์อย่างรุนแรง,เร่งการงอกของเมล็ดโดยการกรีดผิวเมล็ด, See also: scarifier n.
scarlet(สแคร์'ลิท) adj. สีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) ,ผ้าที่มีสีแดงสด,เครื่องแต่งกายที่มีสีแดงสด. adj. มีสีแดงสด
scarlet fevern. ไข้อีดำอีแดง มีอาการเจ็บคอ ลิ้นแดงเข้ม ผิวหนังมีผื่นแดง ชีพจรเต้นเร็ว,การบูชาทหาร (ของผู้หญิง)
scarlet womann. หญิงมั่วโลกีย์,หญิงชั่ว
scarp(สคาร์พ) n. แนวหน้าผาที่เกิดจากคลื่นทะเลเซาะกร่อน,เนินเอียงลาดชันในของป้อมปราการ,เนินชัน. vi. กลายเป็นเนินชัน., Syn. slope
scarves(สคาร์ฟซฺ) n. พหูพจน์ของ scarf (ดู)
scary(สแค'รี) adj. ทำให้ตกใจ,ทำให้ตกอกตกใจ,ใจฝ่อ,ขี้ตกใจ,ตกใจง่าย., Syn. frightening
English-Thai: Nontri Dictionary
SCARLET scarlet fever(n) ไข้ผื่นแดง,ไข้อีดำอีแดง
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
escarpment(n) ที่สูงชัน,ที่ลาดชัน
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
scar(n) ตำหนิ,แผลเป็น,บาดแผลใจ
scarce(adj) หายาก,ไม่เพียงพอ,ไม่ค่อยมี,ขาดแคลน
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
scarcity(n) การหายาก,ความไม่เพียงพอ,ความขาดแคลน
scare(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ทำให้อกสั่นขวัญแขวน,ทำให้ตื่นตระหนก
scarecrow(n) หุ่นไล่กา
scarf(n) ผ้าพันคอ,ผ้าคลุมไหล่,ผ้าคล้องคอ,เน็คไท
scarify(vt) ผ่า,กรีด
scarlet(adj) สีแดง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ascariasisโรคพยาธิไส้เดือน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
escarpment; scarpผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
miscarriageการแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
miscarriage of justiceการทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scar๑. ผาหินชัน๒. เกาะโขดหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
scarf jointรอยต่อทาบแนว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
scarificationการขีดขูดผิวหนัง, การทำให้ถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarifier; scarificatorเครื่องมือขูดขีดผิวหนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scarp; escarpmentผาชัน, ผาตั้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amanita Muscariaเห็ดพันธุ์อะมานิตามัสคาเรีย [การแพทย์]
Ascariasisพยาธิไส้เดือน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Ascaridiaพยาธิตัวกลมแอสคาริเดีย [การแพทย์]
Discardการจำหน่ายหนังสือออกหมายถึง การคัดหนังสือออก หรือการจำหน่ายหนังสือออก หรือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรสารสนเทศออก เป็นกระบวนการพิจารณาการคัดเลือกหนังสือ ซึ่งอาจจะเป็นคัดออกอย่างถาวรโดยมีการจำหน่ายออกจากห้องสมุด หรือเพียงแต่การนำออกชั้นให้บริการ โดยจะมีการเก็บหนังสือที่ถูกคัดออกเหล่านี้ไว้ที่ห้องเก็บหรือพื้นที่เก็บหนังสือ แต่อาจจะยังคงมีการให้บริการอยู่ เมื่อมีการร้องขอ
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Mascaraมาสคาร่า, มาสคารา [การแพทย์]
Miscarriageการแท้งโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
Scarvesผ้าพันคอ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะเบ็งมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะแบงมาน
ตะแบงมาน (adj.) style of wearing the scarf-cloth of Thai (started from behind passed under the armpits across the chest and tied behind the neck) See also: way of wearing a scarf crossed over the bosom and tied at the back of the neck Syn. ตะเบ็งมาน
Malagasy (n.) ชาว Madagascar
scarab (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae Syn. scarabaeid
scarabaeid (n.) แมลงมีปีกแข็งจำพวก Scarabaeidae
การตกเลือด (n.) miscarriage
ขลาด (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า
ขวัญบิน (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหาย (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ความกลัว (n.) scare See also: fear, fright Syn. ความหวาดกลัว
ตกเลือด (v.) miscarry See also: have a miscarriage, bleed excessively, have an abnormal issue of blood, have an abortion Syn. แท้งลูก
ตกใจ (n.) scared See also: soul loss, startled, fearful Syn. ขวัญหนี, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญบิน, ใจหาย
ตายในครรภ์ (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในท้อง
ตายในท้อง (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในครรภ์
ทิ้ง (v.) discard See also: throw away, cast away Syn. ขว้างทิ้ง, โละ, เขวี้ยงทิ้ง, โยนทิ้ง, กำจัด
น่าหวาดกลัว (adj.) scary See also: frightening Syn. น่ากลัว
ปอด (v.) be scared See also: be afraid, tremble with fear, be frightened Syn. หวาด
ผ้าคลุมผม (n.) scarf
ฝ่อ (v.) scare See also: frighten Syn. กลัว, ไม่กล้า, ขลาด
พิสัช (v.) discard See also: abandon Syn. สละ, ทิ้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm scared of nothingฉันไม่กลัวอะไรเลย
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
Who's this scary dude?ชายหน้าตาน่ากลัวนี่เป็นใครหรือ?
This will scar him foreverสิ่งนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นให้เขาตลอดกาล
You will see that there is nothing to be scared ofคุณจะได้เห็นว่าไม่มีอะไรต้องกลัวเลย
It was just a scary dreamมันเป็นแค่เพียงฝันร้าย
If others see this side of me, they'd be scared, and they won't come close to me anymoreถ้าคนอื่นๆ มองเห็นด้านนี้ของฉัน พวกเขาอาจจะกลัว และจะไม่เข้าใกล้ฉันอีกต่อไป
I'm scared of others hating me and I don't know how to reject othersฉันกลัวคนอื่นจะเกลียดฉัน และฉันก็ไม่รู้ว่าจะปฏิเสธคนอื่นได้อย่างไร
This story isn't scary at allเรื่องนี้ไม่เห็นจะน่ากลัวแต่อย่างใด
Whoever tells the scariest story is the winnerใครก็ตามเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดได้เป็นผู้ชนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
You might get scaredคุณอาจจะกลัว
I'm obviously pleased that you're not scaredฉันดีใจอย่างมากที่คุณไม่กลัว
You must have thought it was pretty scary!เธอคงคิดว่ามันค่อนข้างน่ากลัวซินะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You mean, she scares you. She's not exactly an oil painting, is she?หล่อนทําให้คุณกลัวใช่มั้ยล่ะ ไม่ค่อยจะสวยด้วย
Well, since the boat has been at the bottom of the ocean, I scarcely think that likely.เนื่องจากเรือจมอยู่ใต้ท้องทะเล ผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
But none of these scars were fresh.แต่ไม่มีรอยแผลเป็นเหล่านี้มี ความสดใหม่ มันเป็นเช่นเดิมเป็นการกัด กร่อน
Hello, Oscar, Punjit.{\cHFFFFFF}สวัสดีออสการ์ Punjit
And when he's found I'd be scared to be put in his shoes!พอหาไอ้หมอนั่นเจอ ฉันกลัวว่าจะกลายเป็นอย่างเขาน่ะสิ
Yeah captain it's nothing. Let's scare the hell out of them!ใชๆ ผู้กอง ไม่เห็นเป็นอะไรเลย ทำให้พวกมันกลัวหัวหดกันเถอะ
See that scary guy over there?เห็นว่าคนที่แต่งตัวประหลาดที่น่ากลัวกว่ามี?
I left it noisy, so it scares away any pain-in-the-ass innocent bystanders.ผมทิ้งมันมีเสียงดังจึงกลัวไปยืนดูความเจ็บปวดใด ๆ ในตูดบริสุทธิ์
They'll be scared stiff, so don't worry about nothing.พวกเขาจะแข็งกลัวจึงไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไร
There must be some way of scaring them off, driving them out.ต้องมีวิธีเขย่าขวัญไล่พวกมันไป
Oh, God, you scared me.พระเจ้า คุณทําฉันตกใจเลย

*scar* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摈弃[bìn qì, ㄅㄧㄣˋ ㄑㄧˋ, 摈弃 / 擯棄] abandon; discard; cast away
斯卡伯勒礁[Sī kǎ bó lè jiāo, ㄙ ㄎㄚˇ ㄅㄛˊ ㄌㄜˋ ㄐㄧㄠ, 斯卡伯勒礁] Scarborough Shoal (Philippines' name for Huangyan Island)
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
冤情[yuān qíng, ㄩㄢ ㄑㄧㄥˊ, 冤情] facts of an injustice; circumstances surrounding a miscarriage of justice
[quē, ㄑㄩㄝ, 缺] deficiency; lack; scarce; vacant post; to run short of
丢弃[diū qì, ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 丢弃 / 丟棄] discard; abandon
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
抛弃[pāo qì, ㄆㄠ ㄑㄧˋ, 抛弃 / 拋棄] discard; dump
摈除[bìn chú, ㄅㄧㄣˋ ㄔㄨˊ, 摈除 / 擯除] discard; get rid of; dispense with
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, 血田] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7)
包巾[bāo jīn, ㄅㄠ ㄐㄧㄣ, 包巾] headscarf; turban
丝巾[sī jīn, ㄙ ㄐㄧㄣ, 丝巾 / 絲巾] headscarf; kerchief; silk neckband
方法论[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, 方法论 / 方法論] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637
冤案[yuān àn, ㄩㄢ ㄢˋ, 冤案] miscarriage of justice
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
奥斯卡[Ào sī kǎ, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ, 奥斯卡 / 奧斯卡] Oscar, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences annual award; CL:屆|届
奥斯卡金像奖[Ào sī kǎ jīn xiàng jiǎng, ㄠˋ ㄙ ㄎㄚˇ ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ ㄐㄧㄤˇ, 奥斯卡金像奖 / 奧斯卡金像獎] Oscars; CL:屆|届
丧胆[sàng dǎn, ㄙㄤˋ ㄉㄢˇ, 丧胆 / 喪膽] panic-stricken; scared out of one's wits
废品[fèi pǐn, ㄈㄟˋ ㄆㄧㄣˇ, 废品 / 廢品] production rejects; seconds; scrap; discarded material
杀鸡吓猴[shā jī xià hóu, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄡˊ, 杀鸡吓猴 / 殺雞嚇猴] lit. killing the chicken to scare the monkey (成语 saw); to punish an individual as an example to others; pour encourager les autres
[bìn, ㄅㄧㄣˋ, 摈 / 擯] reject; expel; discard; exclude; renounce
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 痐] roundworm; Ascaris lumbricoides
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 蛔] roundworm; Ascaris lumbricoides
伤疤[shāng bā, ㄕㄤ ㄅㄚ, 伤疤 / 傷疤] scar; fig. remnant of former damage; remaining trauma
伤痕[shāng hén, ㄕㄤ ㄏㄣˊ, 伤痕 / 傷痕] scar; bruise
喉痧[hóu shā, ㄏㄡˊ ㄕㄚ, 喉痧] scarlet fever
丧魂落魄[sàng hún luò pò, ㄙㄤˋ ㄏㄨㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄆㄛˋ, 丧魂落魄 / 喪魂落魄] scared out of one's wits (成语 saw); in a panic
围巾[wéi jīn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣ, 围巾 / 圍巾] scarf; shawl
几乎没有[jī hū méi yǒu, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄇㄟˊ ㄧㄡˇ, 几乎没有 / 幾乎沒有] scarcely; hardly any
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[xiōng, ㄒㄩㄥ, 恟] scared, nervous
金龟子[jīn guī zǐ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄟ ㄗˇ, 金龟子 / 金龜子] scarab (Scarabeus sacer); beetle
枯水[kū shuǐ, ㄎㄨ ㄕㄨㄟˇ, 枯水] scarce water; low water level
吓破胆[xià pò dǎn, ㄒㄧㄚˋ ㄆㄛˋ ㄉㄢˇ, 吓破胆 / 嚇破膽] to be scared out of one's wits; to scare stiff
猩红热[xīng hóng rè, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄖㄜˋ, 猩红热 / 猩紅熱] scarlet fever
猩红色[xīng hóng sè, ㄒㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, 猩红色 / 猩紅色] scarlet (color)
鲜红[xiān hóng, ㄒㄧㄢ ㄏㄨㄥˊ, 鲜红 / 鮮紅] scarlet; bright red

*scar* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アオブダイ属[アオブダイぞく, aobudai zoku] (n) Scarus (genus of parrotfish in the family Scaridae)
エスカルゴバター[, esukarugobata-] (n) escargot butter
オウムブダイ[, oumubudai] (n) palenose parrotfish (Scarus psittacus)
オスカー[, osuka-] (n) Oscar; (P)
カスカラサグラダ[, kasukarasagurada] (n) cascara sagrada
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
コギトエルゴスム[, kogitoerugosumu] (exp) cogito, ergo sum (Descartes) (lat
スカーフ[, suka-fu] (n) scarf; (P)
スカーフェイスブレニー[, suka-feisubureni-] (n) scarface blenny (Cirripectes vanderbilti)
スカーレット[, suka-retto] (n) scarlet; (P)
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
スカラブ[, sukarabu] (n) (See スカラベ) scarab (Egyptian gemstone)
スカラベ[, sukarabe] (n) (1) scarab (Egyptian gemstone) (fre
スカリフィケーション[, sukarifike-shon] (n) scarification
ステップスカルプチャ[, suteppusukarupucha] (n) {comp} step scarpcher
ストール[, suto-ru] (n) (1) stole (scarf); (2) stall (of an engine or aircraft); (P)
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] (n) {comp} cell discarding
チキる[, chiki ru] (v5r) (sl) to get scared; to chicken out
ハゲブダイ[, hagebudai] (n) bullethead parrotfish (Chlorurus sordidus, was Scarus sordidus); daisy parrotfish
ハンプバックバットフィッシュ[, hanpubakkubattofisshu] (n) humpback batfish (Platax batavianus, species of Indo-West Pacific spadefish found from Madagascar to Indonesia and Australia)
びくつく[, bikutsuku] (v5k,vi) to be scared
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard
マスカラ[, masukara] (n) mascara
マスカルポーネ[, masukarupo-ne] (n) mascarpone
マダガスカルバタフライフィッシュ[, madagasukarubatafuraifisshu] (n) Seychelles butterflyfish (Chaetodon madagaskariensis); Madagascar butterflyfish; Indian Ocean chevron butterflyfish; pearlscale butterflyfish; pearly butterflyfish
マフラー[, mafura-] (n) muffler (garment, vehicle); scarf; (P)
ムスカリ[, musukari] (n) grape hyacinth (esp. the starch grape hyacinth, Muscari neglectum) (lat
ムスカリン[, musukarin] (n) muscarine
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant
一泡吹かせる;ひと泡吹かせる[ひとあわふかせる, hitoawafukaseru] (exp,v1) to frustrate (e.g. someone's plans); to give someone a surprise; to give someone a blow; to scare the hell out of
乏しい[とぼしい(P);ともしい, toboshii (P); tomoshii] (adj-i) meagre; meager; scarce; limited; destitute; hard up; lacking; scanty; poor; (P)
乏しくなる[とぼしくなる, toboshikunaru] (v5r) to get scarce; to run short
人間学的証明[にんげんがくてきしょうめい, ningengakutekishoumei] (n) anthropological argument (one of Descartes' ontological arguments for the existence of God)
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷跡(P);傷痕;疵痕[きずあと(P);しょうこん(傷痕), kizuato (P); shoukon ( kizu ato )] (n) scar; cicatrix; (P)
僅少[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
冷汗三斗[れいかんさんと, reikansanto] (n) breaking into cold sweat when one is very embarrassed or scared
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セル廃棄[セルはいき, seru haiki] cell discarding
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
切り捨てられる[きりすてられる, kirisuterareru] Can be discarded, cut down
廃棄セル[はいきセル, haiki seru] discarded cell
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
破棄[はき, haki] discard (vs)
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells

*scar* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ชัน[adj.] (chan) EN: steep ; erect ; precipitous ; sheer FR: escarpé ; à pic ; abrupt ; pentu
ชิงช้า[n.] (chingchā) EN: swing FR: balançoire [f] ; escarpolette [f] (vx)
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
ด้วง[n.] (dūang = dua) EN: beetle ; caterpillar ; pupa ; chrysalis ; weevil ; grub ; worm ; Coleoptera FR: hanneton [m] ; scarabée [m] ; perce-oreille [m] ; forficule [m] ; coléoptère [m]
ด้วงกว่าง[n.] (dūang kwāng) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ด้วงมะพร้าว[n. exp.] (dūang maphr) EN: Rhinoceros Beetle ; Coconut rhinoceros beetle ; Asiatic rhinoceros beetle ; black beetle, coconut black beetle ; coconut palm rhinoceros beetle ; coconut rhinoceros beetle ; date palm beetle ; dung beetle FR: scarabée rhinocéros [m] ; Rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée rhinocéros du cocotier [m] ; scarabée du cocotier [m] ; oryctes du cocotier [m] ; Bébête coco [f] (rég. - La Réun.]
ด้วงแรด[n. exp.] (dūang raēt) EN: Scarab Beetle ; Hercules Beetle ; Rhinocerus Beetle FR:
ดูน่ากลัว[adj.] (dū nāklūa) EN: scary-looking FR: effrayant
หายาก [adj.] (hā yāk) EN: rare ; hard to find ; scarce FR: rare ; recherché ; difficile à trouver
หอยทาก[n. exp.] (høi thāk) EN: snail [m] FR: escargot [m]
หุ่นไล่กา[n.] (hunlaikā) EN: scarecrow FR:
อีดำอีแดง[n.] (īdam-īdaeng) EN: scarlet fever FR:
ใจฝ่อ[adj.] (jaifø) EN: downcast ; despondent ; scared ; weak-willed ; disheartened FR:
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
จี่[n.] (jī) EN: Scarabaeidae FR:
จู้จี้[n.] (jūjī) EN: Scarabaeidae FR:
การมีอยู่จำกัด ; การมีอยู่อย่างจำกัด[n. exp.] (kān mī yū j) EN: scarcity FR:
การปะทะกันเล็กน้อย[n. exp.] (kān patha k) EN: skirmish FR: escarmouche [f] ; accrochage [m]
การแท้ง[n.] (kān thaēng) EN: abortion ; miscarriage FR: avortement [m] ; fausse couche [f]
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
กะทกรก[n.] (kathok-rok) EN: fetid passionflower ; scarletfruit passionflower ; stinking passionflower ; Passiflora foetida FR: passiflore [f] ; Passiflora foetida
เกือบจะไม่[adv.] (keūap ja ma) EN: barely ; hardly ; barely ; scarcely FR:
แคแดง[n. exp.] (khaē daēng) EN: scarlet wisteria tree ; Sesbania grandiflora FR: Sesbania grandiflora
ไข้ดำแดง[n.] (khai dam da) EN: scarlet fever FR: scarlatine [f]
ข้าวยากหมากแพง[n.] (khāoyākmākp) EN: dearth ; famine ; lack ; insufficient ; scarcity ; shortage of food ; hard times FR:
ขยั้น[v.] (khayan) EN: be scared ; be afraid ; fear FR: craindre
เข็ด[v.] (khet) EN: be afraid ; be scared ; fear ; dare not do again ; have learned one's lesson FR: craindre ; appréhender ; redouter
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
เขียนเสือให้วัวกลัว[v. (loc.)] (khīenseūaha) EN: impress the enemy ; scare the enemy ; make empty threats FR:
ขี้หดตดหาย[n.] (khīhottothā) EN: scared shitless FR:
ขี้ขลาด[adj.] (khī khlāt) EN: timid ; timorous ; chicken-hearted ; fearful ; afraid ; scared ; cowardly ; craven FR: peureux ; craintif ; poltron ; couard (litt.) ; trouillard (fam.) ; froussard (fam.)
ขี้กลัว[adj.] (khī klūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless ; scary ; anxious FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
โข่ง[n.] (khōng) EN: apple snail FR: escargot [m]
คนขี้กลัว[n. exp.] (khon khī kl) EN: coward ; scaredy-cat (inf.) FR:
ขนหยอง[adj.] (khonyøng) EN: scared FR:
คร้าม[v.] (khrām) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer

*scar* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of
Bernierente {f} [ornith.]Madagascar Teal
Bombenalarm {m} [mil.]bomb scare
Missgeburt {f} [med.] | eine Missgeburt habendeformed baby; deformed person; deformed animal | to miscarry
Fischarmut {f}fish scarcity
Gmelinbülbül {m} [ornith.]Madagascar Tetraka
Scharlachbrust-Schmuckvogel {m} [ornith.]Scarlet-breasted Fruiteater
Lemurenweih {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo Hawk
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe
Mangelware {f} | Mangelware seinscarce commodity; scarce goods | to be in short supply; to be scarce; to be rare
Operationsnarbe {f}postoperative scar
Passerinitangare {f} [ornith.]Scarlet-rumped Tanager
Rubinkehl-Mistelfresser {m} [ornith.]Scarlet-breasted Flowerpecker
Maussegler {m} [ornith.]Scarce Swiftlet
erschreckend; ängstlich; schaurig {adj} | erschreckender | am erschreckenstenscary | scarier | scariest
Gitterpflanze {f} (Aponogeton madagascariensis)Madagascar lace plant
Scharlach {m} [med.]scarlet fever; scarlatina
Scharlachsichler {m} [ornith.]Scarlet Ibis
Scharlachmennigvogel {m} [ornith.]Scarlet Minivet
Scharlachschnäpper {m} [ornith.]Scarlet Robin
Scharlachnektarvogel {m} [ornith.]Scarlet Sunbird
Scharlachhonigfresser {m} [ornith.]Scarlet Honeyeater
Seidenflankentangare {f} [ornith.]Scarlet & White Tanager
Scharlachtangare {f} [ornith.]Scarlet Tanager
Scharlachgimpel {m} [ornith.]Scarlet Finch
Kardinalsgarnele {f} (Lysmata debelius) [zool.]scarlet cleaner shrimp
Papageienblatt {n} (Alternanthera)scarlet hygro
Seidenschal {m}silk scarf
knapp {adv}scarcely
Seltenheitswert {m}scarcity value
Schreckensnachricht {f}scare news; terrible piece of news
Sakrifizierung {f}scarification
Schreck {m}scariness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *scar*
Back to top