ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

alarmist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *alarmist*, -alarmist-

alarmist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
alarmist (adj.) ที่ตื่นตูม
alarmist (n.) พวกกระต่ายตื่นตูม Syn. scaremonger, panicmonger
English-Thai: HOPE Dictionary
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
alarmistผู้ปลุกปั่นให้ตื่นตระหนก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But that doesn't justify being an alarmist.แต่นั่นไม่ได้แสดงให้เห็น ถึงการเป็นกระต่ายตื่นตูม

alarmist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า alarmist
Back to top