ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

puncture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *puncture*, -puncture-

puncture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
puncture (n.) รูเปิดเล็ก Syn. perforation, hole
puncture (vi.) เจาะ Syn. perforate, pierce, prick
puncture (vt.) เจาะ Syn. perforate, pierce, prick
puncture (vt.) ทำลายความมั่นใจ
punctured (adj.) ซึ่งทำให้เป็นรู See also: ซึ่งแทงให้เป็นรู, ซึ่งเจาะให้เป็นรู Syn. pierced
English-Thai: HOPE Dictionary
puncture(พังคฺ'เชอะ) n. การเจาะ,การแทง,การตำ,การทำให้แฟบ,รูเจาะ,รูแทง. vt. เจาะ,เจาะรู. vi. กลายเป็นถูกเจาะรู., See also: puncturable adj. puncturer n., Syn. perforating
English-Thai: Nontri Dictionary
puncture(n) การเจาะ,การแทง,การรั่ว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
puncture woundบาดแผลถูกแทง [มีความหมายเหมือนกับ wound, penetrating] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจาะยาง (v.) puncture a tire See also: pierce a tyre
การฝังเข็ม (n.) acupuncture
ฝังเข็ม (v.) perform acupuncture
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She'll just puncture your head and suck out the brains.ฮ้า เธอจะเจาะหัวและ ดูดสมองนายออก
Nobody can explain these puncture wounds.ไม่มีใครสามารถอธิบายลอยแผลได้
Yeah. There should be,uh,collateral burns,there should be puncture wounds from debris.นั่นสิครับ น่าจะมีแผลไหม้และ พวกรอยแผลจากการที่ร้านมันถล่มลงมา
Prentiss: WHAT ABOUT THE PUNCTURE WOUNDS?ผมเดาว่าเป็นไขควงอันเล็ก อย่างหัวฟิลลิปส์
9 PUNCTURE MARKS THIS TIME.- ได้สิ มีอะไร? ยังไม่แน่ใจ
BEFORE SHE MADE THE PUNCTURE WOUNDS. THAT'S WHY THE CORONER FOUND PAPER IN THE WOUNDS.นี่อีกฉบับถึงนกพิราบ วันที่ 2 พ.ย. 2006
THE PUNCTURE WOUNDS ON THE VICTIMS' STOMACHS REPRESENT CONSTELLATIONS.งั้น เราก็รู้แล้วว่านามแฝงเขามาจากไหน
This mark here on the scapula suggests a puncture wound.บ่งบอกว่าเป็นรอยแผล ที่ถูกแทง
That just leaves the puncture weapon unidentified.เหลือแค่เพียงหาอาวุธ ที่ทำให้เกิดแผลให้พบ
This point matches the puncture wound.เหล็กแหลมนี้ตรงกับรอยแผล
And his eyes glowed, like two puncture holes in the walls of an incinerator.ตาของเขาปูดแดง เหมือนกับรูโหว่ทะลุ ฝาผนังเตาเผา
Three puncture wounds in her soft palate.แผล 3 รูที่เพดานปากของเธอ

puncture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戳穿试验[chuō chuān shì yàn, ㄔㄨㄛ ㄔㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˋ, 戳穿试验 / 戳穿試驗] puncture test
刺伤[cì shāng, ㄘˋ ㄕㄤ, 刺伤 / 刺傷] stab; puncture (wound)
补胎片[bǔ tāi piàn, ㄅㄨˇ ㄊㄞ ㄆㄧㄢˋ, 补胎片 / 補胎片] tire patch (for puncture repair)
穴位[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 穴位] acupuncture point
针灸[zhēn jiǔ, ㄓㄣ ㄐㄧㄡˇ, 针灸 / 針灸] acupuncture and moxibustion; to give or have acupuncture and moxibustion
针砭[zhēn biān, ㄓㄣ ㄅㄧㄢ, 针砭 / 針砭] acupuncture; criticism
[xué, ㄒㄩㄝˊ, 穴] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4
鼻针疗法[bí zhēn liáo fǎ, ㄅㄧˊ ㄓㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, 鼻针疗法 / 鼻針療法] nose-acupuncture therapy
人中[rén zhōng, ㄖㄣˊ ㄓㄨㄥ, 人中] philtrum; crease on the upper lip; the "human center" acupuncture point
戳破[chuō pò, ㄔㄨㄛ ㄆㄛˋ, 戳破] puncture; to expose
穿刺[chuān cì, ㄔㄨㄢ ㄘˋ, 穿刺] puncture; medical procedure of puncturing to extract bodily fluid
补泻[bǔ xiè, ㄅㄨˇ ㄒㄧㄝˋ, 补泻 / 補瀉] reinforcing and reducing methods (in acupuncture)
[chuō, ㄔㄨㄛ, 戳] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal
补法[bǔ fǎ, ㄅㄨˇ ㄈㄚˇ, 补法 / 補法] treatment involving the use of tonics to restore the patient's health; reinforcing method (in acupuncture)

puncture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パンク[, panku] (n,vs) (1) (abbr) puncture; flat tyre (tire); bursting; (n) (2) punk; (P)
十二経[じゅうにけい, juunikei] (n) (See 経絡・1) twelve meridians (in acupuncture, etc.)
壷;壺;壼(iK)[つぼ;つほ(ok);つふ(ok), tsubo ; tsuho (ok); tsufu (ok)] (n) (1) jar; pot; vase; (2) dice cup; (3) depression (i.e. the basin of a waterfall); (4) (arch) target (when aiming an arrow); (5) (See 思うつぼ) (figurative) bull's-eye; (6) key point (of a conversation, etc.); (7) acupuncture point; moxibustion point; (8) (often ツボ) nodes on a fingerboard (of a shamisen, etc.)
火針;火鍼[ひばり, hibari] (n) heated acupuncture needle; hot acupuncture needle
穴;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) (穴 only) acupuncture point
経穴[けいけつ, keiketsu] (n) acupuncture point
経絡[けいらく, keiraku] (n) (1) meridian (e.g. in acupuncture); channel; one of the lines connecting vital points in the body; (2) thread of connection; chain of reasoning
[はり, hari] (n) (1) (acupuncture) needle; (2) (See 鍼術) acupuncture
鍼のつぼ;鍼の壷[はりのつぼ, harinotsubo] (n) acupuncture point
鍼治[しんじ, shinji] (n) acupuncture
鍼灸;針灸[しんきゅう, shinkyuu] (n) acupuncture and moxibustion
鍼麻酔[はりますい, harimasui] (n) anesthesia by acupuncture

puncture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick FR: piquer
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through ; break FR: percer ; pénétrer ; traverser ; transpercer ; franchir
ยางแตก[v. exp.] (yāng taēk) EN: puncture FR: crevaison [f]
ฝังเข็ม[v.] (fangkhem) EN: perform acupuncture; do acupuncture ; have acupuncture FR: pratiquer l'acupuncture
จุดฝังเข็ม[n. exp.] (jut fangkhe) EN: acupuncture point ; acupoint FR:
การฝังเข็ม[n. exp.] (kān fangkhe) EN: acupuncture FR: acupuncture [f] ; acuponture [f]
การแทงเข็ม[n. exp.] (kān thaēng ) EN: acupuncture FR:

puncture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Durchstich {m} (Reifen)puncture (tyre)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า puncture
Back to top