ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

vermilion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *vermilion*, -vermilion-

vermilion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
vermilion (n.) สีแดงชาด See also: สีแดงสดใส, สีเวอร์มิลเลียน Syn. vermillion
English-Thai: HOPE Dictionary
vermilion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชาด (n.) vermilion See also: bright red, maroon Syn. แดงเข้ม, แดงสด, แดงเลือดนก
สีแดงสด (adj.) vermilion See also: bright red, scarlet
สีแดงเลือดนก (adj.) vermilion See also: bright red, scarlet
แดงสด (adj.) vermilion See also: bright red, scarlet Syn. สีแดงสด
แดงเลือดนก (adj.) vermilion See also: bright red, scarlet Syn. สีแดงเลือดนก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know Sargent used a pallet of lead white, bone black, viridian, vermilion and rose madder all just for the skin.ซาเจนท์ผสมสีขาวตะกั่ว สีดำถ่านกระดูก สีเขียวอมน้ำเงิน สีแดงชาดและสีกุหลาบ ทั้งหมดรวมกันเป็นสีผิว

vermilion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱雀[Zhū què, ㄓㄨ ㄑㄩㄝˋ, 朱雀] Vermilion Bird (Chinese constellation)
[zhū, ㄓㄨ, 朱] vermilion; surname Zhu
朱红[zhū hóng, ㄓㄨ ㄏㄨㄥˊ, 朱红 / 朱紅] vermilion
朱红色[zhū hóng sè, ㄓㄨ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, 朱红色 / 朱紅色] vermilion
[zhū, ㄓㄨ, 朱 / 硃] vermilion

vermilion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
丹朱[たんしゅ, tanshu] (n) cinnabar; vermilion
朱盆[しゅぼん, shubon] (n) (obsc) vermilion tray
朱雀[すざく;すじゃく;しゅじゃく, suzaku ; sujaku ; shujaku] (n) (1) (See 四神) Vermilion Bird (god said to rule over the southern heavens); (2) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the southern heavens
[に, ni] (n) red earth (i.e. containing cinnabar or minium); vermilion; (P)
朱色[しゅいろ, shuiro] (n,adj-no) vermilion; scarlet

vermilion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาด[n.] (chāt) EN: cinnabar ; annatto ; rouge ; vermilion ; bright red ; maroon FR:
แดงเลือดนก[adj.] (daēng leūat) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; cramoisi
แดงสด [adj.] (daēng sot) EN: vermilion ; bright red ; scarlet FR: vermillon ; écarlate
สีแดงเลือดนก[adj.] (sī daēng le) EN: vermilion ; carmine FR: vermillon ; carminé
สีแดงสด[adj.] (sī daēng so) EN: vermilion FR:

vermilion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Purpurtyrann {m} [ornith.]Vermilion Flycatcher
Purpurkardinal {m} [ornith.]Vermilion Cardinal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า vermilion
Back to top