ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bugbear

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bugbear*, -bugbear-

bugbear ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bugbear (n.) สิ่งที่ทำให้รำคาญและกังวล
English-Thai: HOPE Dictionary
bugbearn. แหล่งความกลัว,ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
English-Thai: Nontri Dictionary
bugbear(n) ผี

bugbear ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バグベア[, bagubea] (n) bugbear
変化[へんげ, henge] (n,vs) goblin; ghost; apparition; bugbear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bugbear
Back to top