ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cravat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cravat*, -cravat-

cravat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cravat (n.) ผ้าพันคอ Syn. ascot, wrapper
English-Thai: HOPE Dictionary
cravat(คระแวท') n. ผ้าผูกคอ,เน็คไทแบบเก่าชนิดหนึ่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
cravat(n) เน็คไท,ผ้าผูกคอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hair clippings, snuff boxes, garters, cravat pins.คลิปหนีบม้วนผม กล่องยานัตถุ์ สายรัดถุงเท้า โบว์ผูกเน็คไทคราแวต
I don't want your cravat, man.ฉันไม่อยากได้คราเวทของนาย เพื่อน

cravat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มกลัดเน็คไท = เข็มกลัดเนคไท[n. exp.] (khemklat ne) EN: tiepin FR: épingle de cravatte [f]
เน็คไท = เนคไท[n.] (nekthai) EN: necktie ; tie FR: cravate [f]
ผ้าผูกคอ[n.] (phāphūkkhø) EN: necktie FR: cravate [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cravat
Back to top