ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wolf

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wolf*, -wolf-

wolf ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wolf (n.) สุนัขป่า See also: หมาป่า
wolf (n.) ขนของหมาป่า
wolf (n.) คนละโมบและโหดร้าย
wolf (n.) ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสือผู้หญิง Syn. playboy
wolf (vt.) สวาปาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
wolf down (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry (n.) ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis
wolffish (n.) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
wolfhound (n.) สุนัขขนาดใหญ่เคยใช้ล่าสัตว์ใหญ่เช่น สุนัขป่า
wolfish (adj.) เหมือนหรือคล้ายสุนัขป่า See also: คล้ายหมาป่า Syn. lupine
wolfishly (adv.) เหมือนสุนัขป่า Syn. rapaciously
wolflike (adj.) คล้ายหมาป่า
wolfram (n.) แร่วุลแฟรม (คำโบราณ) See also: ทังสเตน Syn. tungsten, wolframite
wolframite (n.) แร่วุลแฟรม See also: แร่ทังสเตน Syn. wolfram, tungsten
English-Thai: HOPE Dictionary
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข,มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน,=wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน
English-Thai: Nontri Dictionary
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุนัขป่า (n.) wolf Syn. หมาป่า
หมาป่า (n.) wolf Syn. สุนัขป่า
pack of wolves (n.) คำนามพหูพจน์ของ wolf See also: หมาป่า
wolves (n.) คำนามพหูพจน์ของ wolf See also: หมาป่า Syn. pack of wolves
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Wolf ] You're dry enough. Toss 'em their clothes.[หมาป่า] คุณแห้งพอ โยน 'em เสื้อผ้าของพวกเขา
[ Wolf Laughing ] Perfect.[หมาป่าหัวเราะ] เฟอร์เฟค
Will you marry the wolf princess?คุณจะแต่งงานกับเจ้าหญิงหมาป่า?
Wolf girl not care. Wolf girl human.สาวหมาป่าไม่สนใจ สาวหมาป่ามนุษย์
There's a wolf still alive over here.มีเว็บไซต์นั้นหมาป่ายังมีชีวิตอยู่ที่นี่
The wolf sheds her wool.หมาป่า ถอดคราบลูกแกะซะแล้ว
One bitten by bat, one by wolf one to walk the lonely road of mortality as a human.คนนึงถูกค้างคาวกัด, คนนึงถูกหมาป่ากัด คนนึงเดินบนถนนที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์
Barry Wolf read me once for this commercial, he was licking me with his eye the whole time.ชั้นเคยเจอแบรี่ วูล์ฟครั้งนึง เค้าอร่อยใช้ได้เลยนะ
I know Teen Wolf is not a realistic movie.หนังเรื่องTeen Wolf ไม่ใช่เรื่องจริงอะนะ
Every teenager has a bit of wolf within himself.เด็กวัยรุ่นทุกคน ย่อมมีอสูรกายแฝงอยู่ในตัวเองทั้งนั้น
Some gender confused wolf telling him that his princess... has already married.หมาป่าที่ สับสนทางเพศ บอกเขาว่าเจ้าหญิงของเขา... แต่งงานไปเรียบร้อยแล้ว.
We got the wolf sleeping at night.เรามีหมาป่านอนหลับตอนกลางคืน.

wolf ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼井[láng jǐng, ㄌㄤˊ ㄐㄧㄥˇ, 狼井] wolf trap (trou de loup), medieval defensive trap consisting of a concealed pit with sharp spikes
前怕狼后怕虎[qián pà láng hòu pà hǔ, ㄑㄧㄢˊ ㄆㄚˋ ㄌㄤˊ ㄏㄡˋ ㄆㄚˋ ㄏㄨˇ, 前怕狼后怕虎 / 前怕狼後怕虎] lit. to fear the wolf in front and the tiger behind (成语 saw); fig. needless fears; scare mongering; reds under the beds
狼孩[láng hái, ㄌㄤˊ ㄏㄞˊ, 狼孩] wolf child; human child raised by wolves (in legends)
狼崽[láng zǎi, ㄌㄤˊ ㄗㄞˇ, 狼崽] wolf cub
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
[gǒu, ㄍㄡˇ, 枸] Chinese wolfberry (Lycium chinense); same as gǒuqǐ 枸杞
枸杞[gǒu qǐ, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ, 枸杞] wolfberry shrub (Lycium chinense)
枸杞子[gǒu qǐ zi, ㄍㄡˇ ㄑㄧˇ ㄗ˙, 枸杞子] fruit of Chinese wolfberry (Lycium chinense)
[wū, , 钨 / 鎢] tungsten W (wolfram), transition metal, atomic number 74
狼人[Láng rén, ㄌㄤˊ ㄖㄣˊ, 狼人] Werewolf
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, 摹扎特 / 摹紮特] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特
沃尔夫[Wò ěr fū, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ, 沃尔夫 / 沃爾夫] Wolf, Woolf (name)
沃尔夫斯堡[Wò ěr fū sī bǎo, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄨ ㄙ ㄅㄠˇ, 沃尔夫斯堡 / 沃爾夫斯堡] Wolfsburg
沃尔芬森[Wò ěr fēn sēn, ㄨㄛˋ ㄦˇ ㄈㄣ ㄙㄣ, 沃尔芬森 / 沃爾芬森] Wolfson, Wulfsohn etc (name)
[láng, ㄌㄤˊ, 狼] wolf
狼狗[láng gǒu, ㄌㄤˊ ㄍㄡˇ, 狼狗] wolfdog

wolf ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビシニアジャッカル;シミエンジャッカル;シメニアジャッカル[, abishiniajakkaru ; shimienjakkaru ; shimeniajakkaru] (n) Abyssinia jackal (carnivore, Canis simensis); simian jackal; simenian jackal; simenian wolf; Ethiopian wolf
エチオピア狼[エチオピアおおかみ, echiopia ookami] (n) Ethiopian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; simenian wolf
シメニア狼[シメニアおおかみ, shimenia ookami] (n) simenian wolf (carnivore, Canis simensis); Abyssinia jackal; simian jackal; simenian jackal; Ethiopian wolf
ダイアウルフ;ダイア・ウルフ[, daiaurufu ; daia . urufu] (n) dire wolf (extinct, Canis dirus)
タスマニア狼[タスマニアおおかみ, tasumania ookami] (n) Tasmanian wolf
偽善者[ぎぜんしゃ, gizensha] (n) hypocrite; dissembler; wolf in sheep's clothing; fox in a lamb's skin
山犬;豺[やまいぬ, yamainu] (n) (1) Japanese wolf (Canis lupus hodophilax, extinct); (2) wild dog
毒蜘蛛[どくぐも, dokugumo] (n) (1) poisonous spider; venomous spider; (2) (obs) (See 子守蜘蛛) wolf spider
灰色狼[はいいろおおかみ, haiiroookami] (n) (European) gray wolf (carnivore, Canis lupus lupus); grey wolf
狼少年;オオカミ少年[おおかみしょうねん(狼少年);オオカミしょうねん(オオカミ少年), ookamishounen ( ookamishounen ); ookami shounen ( ookami shounen )] (n,vs) boy who cried wolf
猫かぶり;猫被り(oK)[ねこかぶり, nekokaburi] (n,vs) feigned innocence or naivete; beguiling innocence; wolf in sheep's clothing
蝦夷狼[えぞおおかみ;えゾオオカミ, ezoookami ; e zoookami] (n) (uk) Hokkaido wolf (Canis lupus hattai, extinct)
袋狼[ふくろおおかみ;フクロオオカミ, fukuroookami ; fukuroookami] (n) (uk) Tasmanian tiger (Thylacinus cynocephalus); thylacine; Tasmanian wolf
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound
ウェアウルフ;ワーウルフ[, ueaurufu ; wa-urufu] (n) werewolf
ウルフ(P);ウォルフ[, urufu (P); uorufu] (n) wolf; (P)
ウルフハウンド[, urufuhaundo] (n) wolfhound
クコの実;枸杞の実[クコのみ(クコの実);くこのみ(枸杞の実), kuko nomi ( kuko no mi ); kukonomi ( kuko no mi )] (n) Chinese wolfberry fruit (Lycium chinense); Chinese matrimony vine fruit
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person
枸杞[くこ;クコ, kuko ; kuko] (n) (uk) Chinese matrimony vine (Lycium chinense); Chinese wolfberry; goji
枸杞子[くこし, kukoshi] (n) (See 枸杞の実) extract of Chinese wolfberry fruit
狼人間[おおかみにんげん, ookaminingen] (n) werewolf
狼男[おおかみおとこ, ookamiotoko] (n) werewolf
狼魚[おおかみうお;オオカミウオ, ookamiuo ; ookamiuo] (n) (uk) Bering wolffish (Anarhichas orientalis)
鳥兜;鳥甲[とりかぶと;トリカブト, torikabuto ; torikabuto] (n) (1) (uk) aconite (esp. species Aconitum japonicum); wolfsbane; monkshood; (2) traditional bugaku hat

wolf ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะซวก[v.] (kasūak) EN: wolf down ; scarf down ; gulp down voraciously FR:
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
แมงมุมหมาป่า[n. exp.] (maēngmum mā) EN: wolf spider FR:
แมงมุมหมาป่าขาลาย[n. exp.] (maēngmum mā) EN: Pond Wolf Spider FR:
แมลงมุมหมาป่า[n. exp.] (malaēng mum) EN: wolf spider FR:
หมาป่า[n.] (māpā) EN: wolf ; Canis lupus FR: loup [m] ; Canis lupus
งูปล้องฉนวนลายเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake FR:
งูปล้องฉนวนหลังเหลือง [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake FR:
งูปล้องฉนวนลาว [n. exp.] (ngū plǿngch) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake FR:
งูปล้องอ้อย[n. exp.] (ngū plǿng-ø) EN: Laotian Wolf Snake ; Indo-chinese Wolf Snake FR:
พรานล่าผู้หญิง[n. exp.] (phrān lā ph) EN: womanizer ; wolf FR: chasseur de jupons [m]
ผู้ร้ายในคราบนักบุญ[n. exp.] (phūrāi nai ) EN: a wolf in sheep's clothing FR: un loup déguisé en agneau
สวาปาม[v.] (sawāpām) EN: devour ; wolf down ; eat greedily FR: dévorer
สิคาล[n.] (sikhān) EN: fox ; wolf FR:
สิงคาล[n.] (singkhān) EN: fox ; wolf FR: loup [m]
สุนัขป่า[n.] (sunak pā) EN: wolf FR: loup [m]
สุนัขป่าตัวผู้[n. exp.] (sunak pā tū) EN: dog wolf FR:
วกะ[n.] (waka) EN: wolf FR:
วฤก[n.] (wreuk) EN: wolf FR:
ไข่แหน[n.] (khaihaēn) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ไข่แหน[n.] (khaihaēn) EN: Wolffia globosa FR: Wolffia globosa
ไข่น้ำ[n.] (khainām) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
มาลัยทอง[n. exp.] (mālai thøng) EN: Petraeovitex wolfei FR: Petraeovitex wolfei
ผำ[n.] (pham) EN: Wolffia globosa ; Asian watermeal ; fresh water alga ; swamp algae FR:
ปลาดาบลาวยาว[n. exp.] (plā dāplāo ) EN: Dorab wolf-herring ; Chirocentrus dorab FR: Chirocentrus dorab
ปลาแขยงนวล[n. exp.] (plā khayaēn) EN: Mystus wolffii FR:
โวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมซาร์ท[n. prop.] (Wøfkāng Āmā) EN: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart FR: Wolfgang Amadeus Mozart ; Mozart ; W.A. Mozart
โวล์ฟสบวร์ก[TM] (Wōfsabūak) EN: Wolfsburg FR: Wolfsburg
วูล์ฟกัง[n. prop.] (Wūfkang ) EN: Wolfgang FR: Wolfgang
วุลแฟรม[n.] (wunfraēm = ) EN: wolfram FR: wolfram [m]
โยฮันน์ วอล์ฟกัง ฟอน เกอเทอ = โยฮันน์ โวล์ฟกัง ฟอน เกอเท[n. prop.] (Yōhan Wøkān) EN: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe FR: Johann Wolfgang von Goethe ; Goethe

wolf ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hungrig {adj} | hungriger | am hungrigsten | hungrig wie ein Wolf [übtr.]hungry | hungrier | hungriest | hungry as a hunter [fig.]
Einzelgänger {m}lone wolf
Gaumenspalte {f}; Wolfsrachen
Zwölfeck {n} | Zwölfecke
Fleischwolf {m} | durch den Fleischwolf drehen; hacken; faschieren [Ös.]mangler; mincer; meat grinder [Am.] | to mince

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wolf
Back to top