ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masseuse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masseuse*, -masseuse-

masseuse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masseuse (n.) พนักงานนวดหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
masseuse(มะซูส',มะซูซ') n. หมอนวดที่เป็นหญิง,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นหญิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A blind masseuse used to come to our house.หมอนวด ตาบอด มาบ้านเราบ่อย ๆ
Armando, the best masseuse in town,อแมนโด หมอนวดอันดับหนึ่งของเมืองนี้
Well, you automatically tried to seduce agent Lisbon here, but it was the masseuse that really got your blood pumping.คุณเหมือนนกฮูกที่คอยจ้องหนู ไม่ใช่เลย
I only ask her because my masseuse that day was little bit ugly, you know?ผมบอกเธอ ก็เพราะว่าหมอนวดของผมวันนั้น หน้าตาไม่ได้้้้เรื่องน่ะ เข้าใจใช่มั้ย
Hey, where's my masseuse?เฮ้, ไหนล่ะ หมอนวดของข้า?
Yo, emil. You didn't tell us you were hiring a masseuse.โย่ว อีมิล นายไม่เห็นบอกเรา ว่านายจ้างหมอนวดด้วย
One day you wake up, you decide you wanna be a masseuse.โตขึ้นอาจจะอยากเป็นหมอนวดก็ได้
She probably has a job that puts her in the role of caretaker, such as a masseuse, a nail or hair stylist, personal trainer.เธออาจทำอาชีพผู้ดูแล เช่นพนักงานนวด ช่างทำเล็บหรือทำผม เทรนเนอร์ส่วนตัว
And the in-house masseuse?และหมอนวดหญิง เนี่ยนะ?
I see. And normally you assault your masseuse?เข้าใจครับ แสดงว่าปกติแล้ว คุณจะทำร้ายร่างกายหมอนวดคุณมากกว่า

masseuse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女按摩师[nǚ àn mó shī, ㄋㄩˇ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, 女按摩师 / 女按摩師] masseuse

masseuse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
マッサージ師[マッサージし, massa-ji shi] (n) masseuse; masseur
按摩さん(oK)[あんまさん, anmasan] (n) masseuse; masseur
按摩師(oK)[あんまし, anmashi] (n) masseuse; masseur

masseuse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอนวด[n.] (mønūat) EN: masseur ; masseuse ; massager ; massagist FR: masseur [m] ; masseuse [f]
หมอนวดหญิง[n. exp.] (mø nūat yin) EN: FR: masseuse [f]
พนักงานนวด[n. exp.] (phanakngān ) EN: massage therapist ; masseur ; masseuse FR: masseur [m] ; masseuse [f]
พนักงานนวดหญิง[n. exp.] (phanakngān ) EN: massage therapist ; masseuse FR: masseuse [f]
หญิงนวด[n.] (ying nūat) EN: massage girl FR: masseuse [f]

masseuse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masseuse {f}masseuse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masseuse
Back to top