ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

volume

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *volume*, -volume-

volume ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
volume (n.) หนังสือเล่มหนึ่งในชุดหนังสือ
volume (n.) ระดับความดังของเสียง
volume (n.) ปริมาณ See also: ความจุ, ปริมาตร Syn. amount, quantity
volume business (n.) ธุรกิจการค้าที่มีปริมาณสินค้ามาก
volumetric (adj.) เกี่ยวกับการวัดปริมาตร
volumetrically (adv.) ด้วยการวัดปริมาตร
English-Thai: HOPE Dictionary
volume(วอล'ลิม) n. ปริมาตร,จำนวนมาก,ปริมาณ,ทั้งหมด,เล่ม,ฉบับ,ระดับเสียง,ชุดแผ่นเสียง,ความดังของเสียง, Syn. tome,book
volumetric(วอลลิวมี'ทริค) adj. เกี่ยวกับการวัดปริมาตร., Syn. volumetrical adj., See also: volumetrically adv. volumetry n.
English-Thai: Nontri Dictionary
volume(n) หนังสือ,ฉบับ,ปริมาตร,เล่ม,ปริมาณ,ชุดแผ่นเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
volume๑. หมวด๒. ปริมาตร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
volumetric efficiencyประสิทธิภาพเชิงปริมาตร [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Volumeเล่ม [เทคโนโลยีการศึกษา]
Volumetric analysisการวิเคราะห์ปริมาตร [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับเสียง (n.) volume level See also: noise level, loudness
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why don't you turn up the volume?ทำไม่คุณไม่เปิดเสียงให้ดังขึ้นล่ะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
United States of America: A Complete History, Volume I.สหรัฐอเมริกา ประวัติศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ชุด 1
After fighting. everything else in life got the volume turned down.(ฟ้าผ่า) ผมเป็นไอ้หนุ่มอายุ30 อยู่ในยุคสมัยแห่ง ความเป็นชาย
Now, you physics majors can calculate the mass and volume of every meat loaf you make.คนที่เรียนเอกฟิสิกส์ สามารถคำนวณปริมาตร... ของมีทโลฟที่เธอทำได้ เปลี่ยนภาพ
Give them a quid and tell them to bugger off. (Turns volume up) Silent nightให้ตังค์แล้วไล่ไปซะเถอะ เมอร์รี่ คริสต์มาส พอแล้วล่ะ
It's a volume business.ธุรกิจนี้ด้านได้อายอด
The volume is so high that the number of shares we trade won't affect the price.ปริมาณซื้อขายหุ้นก็เยอะมาก หุ้นที่เราซื้อขายคงไม่ไปกระทบกับราคา
That's why you spoke about a mid-cap fund, so volume is high enough to hide us.เพราะงี้ถึงได้เลือกหุ้นสามัญ ปริมาณซื้อขายมันมากพอที่จะกลบพวกเรา
This year, due to the unusually large volume of applicants we accepted bands on a "first come first served' basis.เนื่องจากในปีนี้ มีวงเข้าประกวดมากมาย เราจึงใช้กฎ "คนส่งก่อนได้รับการคัดเลือก" ขอแสดงความเสียใจที่...
Listen, keep the volume low.ฟัง ใช้เสียงค่อยๆไว้
Boys' Adventure tales Volume 18(เด็กน้อยผจญภัย ตอนที่ 18 โดยชางาวะ ริวโนะสุเกะ)
You guys, keep the volume down.พวกนาย เบาเสียงหน่อยสิ
The Dow Jones Industrial Average is up 16 points to 10,255 on a volume of 22 million shares.หุ้นอุตสาหกรรม Dow Jones เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 1 6 points ถึง 1 0,255... ...ด้วยปริมาณการซื้อขาย 22 ล้านเหรียญ

volume ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pén, ㄆㄣˊ, 盆] basin; flower pot; unit of volume equal to 12 斗 and 8 升, approx 128 liters
分册[fēn cè, ㄈㄣ ㄘㄜˋ, 分册 / 分冊] volume (one of a series); fascicule
交易额[jiāo yì é, ㄐㄧㄠ ㄧˋ ㄜˊ, 交易额 / 交易額] sum or volume of business transactions; turnover
使用量[shǐ yòng liàng, ㄕˇ ㄩㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, 使用量] volume of use; usage amount
水量[shuǐ liàng, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 水量] volume of water; quantity of flow
贸易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, 贸易额 / 貿易額] volume of trade (between countries)
运输量[yùn shū liàng, ㄩㄣˋ ㄕㄨ ㄌㄧㄤˋ, 运输量 / 運輸量] volume of freight
运量[yùn liàng, ㄩㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 运量 / 運量] volume of freight
单行本[dān xíng běn, ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ ㄅㄣˇ, 单行本 / 單行本] single volume edition; offprint
工作量[gōng zuò liàng, ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 工作量] workload; volume of work
摩尔[Mó ěr, ㄇㄛˊ ㄦˇ, 摩尔 / 摩爾] a moor (i.e. Muslim); Moore or Moor (name); a mole (unit of volume in quantitative chemistry, about 6.022 x 10^23 molecules)
营业额[yíng yè é, ˊ ㄧㄝˋ ㄜˊ, 营业额 / 營業額] sum or volume of business; turnover
合订本[hé dìng běn, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄥˋ ㄅㄣˇ, 合订本 / 合訂本] bound volume; one-volume edition
容量[róng liàng, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ, 容量] capacity; volume; quantitative (science)
集刊[jí kān, ㄐㄧˊ ㄎㄢ, 集刊] collection of papers (published as one volume)
通信量[tōng xìn liàng, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄌㄧㄤˋ, 通信量] communications volume
立方米[lì fāng mǐ, ㄌㄧˋ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, 立方米] cubic meter (unit of volume)
[yuè, ㄩㄝˋ, 龠] ancient unit of volume, half 合 ge3, equivalent to 50 ml; ancient flute
量筒[liáng tǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄊㄨㄥˇ, 量筒] graduated measuring cylinder; volumetric cylinder
海量[hǎi liàng, ㄏㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, 海量] huge volume
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
体积百分比[tǐ jī bǎi fēn bǐ, ㄊㄧˇ ㄐㄧ ㄅㄞˇ ㄈㄣ ㄅㄧˇ, 体积百分比 / 體積百分比] percentage by volume
上下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, 上下五千年] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章
容量分析[róng liàng fēn xī, ㄖㄨㄥˊ ㄌㄧㄤˋ ㄈㄣ ㄒㄧ, 容量分析] quantitative analysis; volumetric analysis
销量[xiāo liàng, ㄒㄧㄠ ㄌㄧㄤˋ, 销量 / 銷量] sales volume
比容[bǐ róng, ㄅㄧˇ ㄖㄨㄥˊ, 比容] specific volume
容积[róng jī, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ, 容积 / 容積] volume; physical space taken up by an object
容积效率[róng jī xià lǜ, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄒㄧㄚˋ ㄌㄩˋ, 容积效率 / 容積效率] volumetric efficiency (engine technology)
书卷[shū juàn, ㄕㄨ ㄐㄩㄢˋ, 书卷 / 書卷] volume; scroll
材积[cái jī, ㄘㄞˊ ㄐㄧ, 材积 / 材積] volume
册子[cè zi, ㄘㄜˋ ㄗ˙, 册子 / 冊子] a book; a volume
运载量[yùn zǎi liàng, ㄩㄣˋ ㄗㄞˇ ㄌㄧㄤˋ, 运载量 / 運載量] transport volume
音量[yīn liàng, ㄌㄧㄤˋ, 音量] sound volume
[é, ㄜˊ, 额 / 額] volume; amount; quantity; forehead; quota
体积[tǐ jī, ㄊㄧˇ ㄐㄧ, 体积 / 體積] volume; bulk

volume ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヴォリューム[, voryu-mu] (n) volume
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] (n) {comp} echo area; echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] (n) {comp} echo area; echo volume
オンラインボリューム管理[オンラインボリュームかんり, onrainboryu-mu kanri] (n) {comp} on-line volume management
スライダー[, suraida-] (n) slider (usu. volume control); (P)
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] (n) {comp} view volume
ベリューム[, beryu-mu] (n) volume
ボリュームコントロール[, boryu-mukontoro-ru] (n) volume control
ボリュームセット[, boryu-musetto] (n) {comp} volume set
ボリュームディスカウント[, boryu-mudeisukaunto] (n) volume discount
ボリュームマネージャ[, boryu-mumane-ja] (n) {comp} volume manager
ボリュームラベル[, boryu-muraberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリュームレンダリング[, boryu-murendaringu] (n) {comp} volume rendering
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] (n) {comp} current volume pointer
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] (n) {comp} beginning-of-volume label; volume (header) label; volume header
ボリューム集合[ボリュームしゅうごう, boryu-mu shuugou] (n) {comp} volume set
モル体積[モルたいせき, moru taiseki] (n) molar volume
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[しも, shimo] (n) (1) lowness (of degree, value, etc.); inferiority; (2) second volume (of two); third volume (of three)
下巻[げかん, gekan] (n) (See 上巻) last volume (in set)
下篇;下編[げへん, gehen] (n) last volume
交通量[こうつうりょう, koutsuuryou] (n) traffic; traffic volume
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
合冊[がっさつ;ごうさつ, gassatsu ; gousatsu] (n,vs) collection in one volume
合本[がっぽん, gappon] (n,vs) collection in one volume
大冊[たいさつ, taisatsu] (n) large or bulky book or volume
姉妹編[しまいへん, shimaihen] (n) companion (sister) volume (to); sequel (to)
完結編[かんけつへん, kanketsuhen] (n) concluding episode of a series; concluding volume (part) (e.g. of novel)
[かん, kan] (n,ctr) volume (of book); reel (of film)
巻(P);巻き[まき, maki] (n) (1) roll (e.g. of cloth); (2) winding; (3) volume (of book); (P)
後篇[こうへん, kouhen] (n) latter part or volume
才量[さいりょう, sairyou] (n) (1) wisdom and magnanimity; witty intelligence and large-mindedness; (2) measurement; volume and weight
排除体積効果[はいじょたいせきこうか, haijotaisekikouka] (n) excluded volume effect
撮り下ろし[とりおろし, torioroshi] (n) (1) taking photographs for a volume at the request of a publisher; (2) photographs taken for a volume at the request of a publisher
欠巻[けっかん, kekkan] (n) missing volume (e.g. of a set of books)
欠本[けっぽん, keppon] (n) missing volume
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P)
総量規制[そうりょうきせい, souryoukisei] (n) total volume control; regulations on total allowable volumes of pollutants
音量[おんりょう, onryou] (n) volume (sound); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エコー立体[エコーりったい, eko-rittai] echo area, echo volume
エコー領域[エコーりょういき, eko-ryouiki] echo area, echo volume
ビュー立体[ビューりったい, byu-rittai] view volume
ボリューム[ぼりゅーむ, boryu-mu] volume
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager
ボリュームラベル[ぼりゅーむらべる, boryu-muraberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム始めラベル[ボリュームはじめラベル, boryu-mu hajime raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム指示子[ボリュームしじし, boryu-mu shijishi] current volume pointer
ボリューム見出しラベル[ボリュームみだしラベル, boryu-mu midashi raberu] beginning-of-volume label, volume (header) label, volume header
ボリューム集合[ボリュームしゅうごう, boryu-mu shuugou] volume set
副ボリューム記述子[ふくボリュームきじゅつし, fuku boryu-mu kijutsushi] SVD, Supplementary Volume Descriptor
情報量[じょうほうりょう, jouhouryou] information content, information volume
自動ボリューム認識[じどうボリュームにんしき, jidou boryu-mu ninshiki] AVR, Automatic Volume Recognition
自動ボリューム認識機能[じどうボリュームにんしききのう, jidou boryu-mu ninshikikinou] AVR, Automatic Volume Recognition
音量調節[おんりょうちょうせつ, onryouchousetsu] volume control
ボリューム終わりラベル[ボリュームおわりラベル, boryu-mu owari raberu] end-of-volume label, EOV (abbr.)
マルチボリュームファイル[まるちぼりゅーむふぁいる, maruchiboryu-mufairu] multivolume file
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
単行本[たんこうぼん, tankoubon] Thai: หนังสือที่แยกเป็นเล่ม ๆ English: separate volume

volume ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการไหลเชิงปริมาตร[n. exp.] (attrā kān l) EN: volumetric flow rate ; volume flow rate FR:
เบาเสียงลง[v. exp.] (bao sīeng l) EN: turn down the volume FR:
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ชิ้นประกอบของปริมาตร[n. exp.] (chin prakøp) EN: volume element FR:
ฝ่ายขาย[n.] (fāi khāi) EN: sales ; sales volume FR: ventes [fpl]
การหดตัวเชิงปริมาตร[n. exp.] (kān hot tūa) EN: volume shrinkage FR:
ขนาดแฟ้มข้อมูล[n. exp.] (khanāt faēm) EN: file size FR: taille du fichier [f] ; volume du fichier [m]
ความดัง[n.] (khwām dang) EN: loudness ; volume FR: volume sonore [m]
ความใหญ่[n.] (khwām yai) EN: FR: volume [m] ; grosseur [f]
มาตราวัดปริมาตร[n. exp.] (māttrā wat ) EN: volume measure FR:
ปริมาณ[n.] (parimān) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m] ; charge [f]
ปริมาณเฉลี่ย[n. exp.] (parimān cha) EN: average volume FR: volume moyen [m]
ปริมาณการขาย[n. exp.] (parimān kān) EN: sales volume FR: volume des ventes [m]
ปริมาณการค้าของโลก[n. exp.] (parimān kān) EN: world trade volume FR: volume du commerce mondial [m]
ปริมาณการผลิต[n. exp.] (parimān kān) EN: output FR: volume de production [m] ; production [f]
ปริมาณการผลิตรายปี[n. exp.] (parimān kān) EN: annual amount of production FR: volume annuel de production [m]
ปริมาณผู้โดยสาร[n. exp.] (parimān phū) EN: passenger volume FR:
ปริมาณเสนอขาย[n. exp.] (parimān san) EN: offer volume FR: volume proposé à la vente [m]
ปริมาณสุทธิ[n. exp.] (parimān sut) EN: net weight ; net amount ; net quantity ; net volume FR:
ปริมาณธุรกิจ[n. exp.] (parimān thu) EN: volume of business FR: volume d'affaires [m]
ปริมาณยอดขาย[n. exp.] (parimān yøt) EN: sales volume FR:
ปริมาตร[n.] (parimāt) EN: capacity ; volume FR: capacité [f] ; volume [m]
ปริมาตรจำเพาะ[n. exp.] (parimāt jam) EN: specific volume FR:
ปริมาตรการกระจาย ; ปริมาตรการกระจายยา[n. exp.] (parimāt kān) EN: volume of distribution (VD) FR: volume de distribution [m]
ปริมาตรสัมพัทธ์[n. exp.] (parimāt sam) EN: relative volume FR:
ปริมาตรย่อย[n. exp.] (parimāt yǿi) EN: partial volume FR:
ปริพันธ์ตามปริมาตร[n. exp.] (pariphan tā) EN: volume integral FR:
เพิ่มปริมาณการผลิต[v. exp.] (phoēm parim) EN: increase production volume FR: augmenter le volume de production
ระดับเสียง[n. exp.] (radap sieng) EN: volume level ; noise level ; loudness ; pitch FR: volume [m] ; niveau du son [m] ; hauteur de son [m]
สูตรการหาปริมาตร[n. exp.] (sūt kān hā ) EN: volume formula FR: formule de volume [f]
ยอดจำหน่าย[n. exp.] (yøt jamnāi) EN: circulation ; sales ; sales volume FR: tirage [m]
ยอดขาย[n.] (yøt khāi) EN: circulation ; turnover ; sales volume ; sales FR:
ยอดขายรายไตรมาส[n. exp.] (yøt khāi rā) EN: quarterly sales volume FR: volume de vente trimestriel [m] ; volume des ventes trimestrielles [m]
เบาเสียง[v. exp.] (bao sīeng) EN: FR: baisser le son ; diminuer le volume
เชิงปริมาตร[adj.] (choēng pari) EN: volumetric FR: volumétrique
กำมือ[n.] (kammeū) EN: [classif. : handful] FR: [classif. : poignées (volume)]
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: quantitative analysis ; volumetric analysis FR: analyse quantitative [f]
ปริมาตรเกิน[n. exp.] (parimāt koē) EN: hypervolume FR:
ปิเปตต์แบบปริมาตร[n. exp.] (pipēt baēp ) EN: volumetric pipette ; bulb pipette FR:
ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร[n. exp.] (prasitthiph) EN: volumetric efficiency FR:

volume ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
automatische Datenträgererkennung {f}automatic volume recognition
Jahresband {m}bound volume
Füllvolumen {n}filling volume
Abflussfülle {f}flow volume
Flüssigkeitsvolumen {n}liquid volume
Kleinserie {f}low volume production
Sammelband {m}omnibus volume
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume
Volumenmittelpunkt {m}centroid of a volume
Schallpegel {m}sound level; sound volume
Speichervolumen {n} | nutzbares Speichervolumenstorage volume | usable storage volume
einbändig {adj}in one volume
Dampfblasenanteil {m}; Dampfvolumenanteil
Hubraum {m}; Hubvolumen
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity
Auftragsvolumen {n}volume of orders; quantity of orders
Lautstärkeregelung {f}volume control; gain control
Mengenindex {m}volume index
Umsatz {m}; Umsatzvolumen
Verkehrsaufkommen {n}volume of traffic
Volumen {n}volume
Volumen {n} [math.]volume
Volumenkraft {f}volume force
Volumenrabatt {m}volume discount
Volumenstrom {m}volume flow; bulk current
Luftvolumenstrom {m}air flow volume; recirculating air flow
Mischzylinder {m} (Labor)volumetric flask
Quellstärke {f} (im Brennstoff)volumetric heat generation rate
volumetrisch {adj}volumetric
volumetrisch {adv}volumetrically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า volume
Back to top