ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

liturgy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *liturgy*, -liturgy-

liturgy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
liturgy (n.) พิธีสวด See also: พิธีสักการะบูชา
English-Thai: HOPE Dictionary
liturgy(ลิท'เทอจี) n. พิธีสวด, พิธีสักการะบูชา
English-Thai: Nontri Dictionary
liturgy(n) การสวดมนตร์,พิธีสวดมนตร์,พิธีสักการะบูชา

liturgy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
典礼[てんれい, tenrei] (n,adj-no) ceremony; etiquette; courtesy; (Catholic) liturgy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า liturgy
Back to top