ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

section

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *section*, -section-

section ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
section (n.) ส่วนที่ตัดออก See also: ส่วนย่อย, ส่วนที่แยกออก, ท่อน, ตอน Syn. piece, segment
section (n.) กลุ่ม See also: หน่วย, คณะ, แผนก, เหล่า, ตอน Syn. class, level, part, division, unit
section (n.) หมวด See also: มาตรา, หมู่, ข้อ
section (n.) เขต (ทางภูมิศาสตร์) See also: เขต, ส่วน, เขตพื้นที่, ส่วนย่อย Syn. area, region, zone, district
section (n.) การผ่าตัด (ทางการแพทย์) See also: การตัด Syn. operation
section (vt.) แบ่งออก See also: แยกส่วน, ตัดออก, ผ่าตัด
sectional (adj.) เป็นตอนๆ See also: เป็นส่วนๆ, เฉพาะส่วน, ประกอบด้วยหลายส่วนที่เป็นอิสระต่อกัน Syn. fractional, partial, separated Ops. whole, united
sectionally (adv.) เป็นตอนๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
section(เซค'เชิน) n. การตัดออก,ส่วนที่ตัดออก,ส่วนตัด,ท่อน,ส่วน,ตอน,ข้อ,ชิ้น,ช่วง,มาตรา,หมวด,วรรค,หมู่,หน่วย,เหล่า,กลุ่ม,วงการ,เครื่องหมายแบ่งตอน vt. ตัด,แบ่ง,แยก,ผ่า,ผ่าตัด, See also: sectional adj., Syn. part,division,district
English-Thai: Nontri Dictionary
section(n) ตอน,ส่วน,แผนก,มาตรา,วรรค,หมวด,วงการ
sectional(adj) เป็นส่วนๆ,เป็นตอนๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sectionส่วน, ตอน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
sectional impressionรอยพิมพ์แยกส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Section เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กที่ผลิตออกมามีหน้าตัดเป็นรูปลักษณะต่างๆ ใช้ในงานโครงสร้าง [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครื่องช่วงล่าง (n.) lower section of the machine Syn. เครื่องล่าง
กระทง (n.) section See also: clause, division, point, part
กัณฑ์ (clas.) section See also: piece, part
ตอน (clas.) section See also: section, part, passage, paragraph, division Syn. ชุด, วรรค, ท่อน, ระยะ
ปล้อง (n.) section See also: internode, segment Syn. ข้อ, บ้อง
พู (n.) section See also: segment, portion
มาตรา (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด, หลักกำหนด
รูปตัด (n.) section
หลักกำหนด (n.) section See also: code, article, clause, provision Syn. ข้อกำหนด
แพนก (n.) section See also: division, department Syn. แผนก, ฝ่าย
หัวหน้าส่วน (n.) section chief Syn. หัวหน้าหน่วย
หัวหน้าหน่วย (n.) section chief
เปลาะ (n.) section or distance between knots See also: section, part, division
กัณฑ์มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara
ช่วงบน (n.) upper section
บช. (n.) accounting section Syn. แผนกบัญชี
ฝ่ายบริหาร (n.) administrative section See also: executive, administration
ฝ่ายวิชาการ (n.) academic section See also: technical side, academic administration, technical office
ภาคตัดกรวย (n.) conic-section
มหาพน (n.) name of the seventh of the twelve sections of the story of Gautama Buddha as Vessantara Syn. กัณฑ์มหาพน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This sunny section of the solar system is called the Sahara.ส่วนที่แดดสว่างจ้า ของระบบสุริยะนี่เรียกว่าซาฮาร่า
The whole rhythm section was the Purple Gangจังหวะแผนกทั้งหมดแก๊งสีม่วง
The center section is hardly moving.ส่วนศูนย์คือแทบจะไม่ย้าย
He sent me to the map section to fetch an ancient plan of the city.เขาส่งฉันไปที่แผนกแผนที่ ไปเอาแผนที่โบราณของเมือง ออกมา
It's in the dairy section under "Junior."มันอยู่ในแผนกโรงรีดของฉัน โดยใช้ชื่อ " จูเนียร์ "
I get a discount and there's a whole section of books in my area.ได้ซื้อหนังสือที่ฉันสนใจถูก ๆ ด้วย
Major Kusanagi, Section 6 is in position and ready to move in.คุซานากิ แผนก 6 อยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเข้าไปแล้วครับ
Don't you think there's gonna be trouble later if Section 9 interferes with Section 6?คุณไม่คิดว่าจะมีปัญหาทีหลังเหรอ ถ้าแผนก 9 เข้าร่วมวงกับแผนก 6 ด้วยน่ะ?
If Section 6 manages to catch the bastard, then all they can really do about it is deport him.ถ้าแผนก 6 คิดที่จะจับล่ะก็, พวกเขาจะต้องเนรเทศหมอนั่นได้แน่
Don't forget, we're Section 9. We'll clean it up.อย่าลืมสิ เราน่ะแผนก 9, เรื่องเก็บกวาดมันหน้าที่เรา
So, what business brings the chief of Section 9 to the Ministry of Foreign Affairs?อะไรทำให้หัวหน้าแผนก 9 เข้ามาเยี่ยมเยียนกระทรวงการต่างประเทศได้
Nakamura from Section 6 wasn't so grateful.นากามูระจากแผนก 6 ยังมิอาจเทียบ

section ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 升结肠 / 升結腸] ascending colon (anat.); first section of large intestine
剖宫产手术[pōu gōng chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖宫产手术 / 剖宮產手術] Cesarean section operation
剖腹产手术[pōu fù chǎn shǒu shù, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ ㄕㄡˇ ㄕㄨˋ, 剖腹产手术 / 剖腹產手術] Cesarean section operation
条文[tiáo wén, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄣˊ, 条文 / 條文] clause; explanatory section in a document
降结肠[jiàng jié cháng, ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 降结肠 / 降結腸] descending colon (anat.); third section of large intestine
乔戈里峰[Qiáo gē lǐ fēng, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄜ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, 乔戈里峰 / 喬戈里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas
乔格里峰[Qiáo gé lǐ fēng, ㄑㄧㄠˊ ㄍㄜˊ ㄌㄧˇ ㄈㄥ, 乔格里峰 / 喬格里峰] K2, Mt Qogir or Chogori in Karakorum section of Himalayas; also written 喬戈里峰|乔戈里峰
地皮[dì pí, ㄉㄧˋ ㄆㄧˊ, 地皮] lot, section of land, ground
刘云山[Liú Yún shān, ㄌㄧㄡˊ ㄩㄣˊ ㄕㄢ, 刘云山 / 劉雲山] Liu Yunshan (1947-), PRC career politician, background in journalism in inner Mongolia, from 2002 head of party Central Propaganda Section 中央宣传部
门市部[mén shì bù, ㄇㄣˊ ㄕˋ ㄅㄨˋ, 门市部 / 門市部] retail department; section of a retail store
科长[kē zhǎng, ㄎㄜ ㄓㄤˇ, 科长 / 科長] section chief
[què, ㄑㄩㄝˋ, 阕 / 闋] section of a song; shut
[huí, ㄏㄨㄟˊ, 回] to circle; to go back; to turn around; to answer; to return; to revolve; Hui religious minority (Chinese Muslims); time; classifier for acts of a play; section or chapter (of a classic book)
残卷[cán juàn, ㄘㄢˊ ㄐㄩㄢˋ, 残卷 / 殘卷] surviving section of a classic work; remaining chapters (while reading a book)
横结肠[héng jié cháng, ㄏㄥˊ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ, 横结肠 / 橫結腸] transverse colon (anat.); second section of large intestine
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet
中央宣传部[zhōng yāng xuān chuán bù, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄨˋ, 中央宣传部 / 中央宣傳部] Central Propaganda Section; abbr. for 中国共产党中央委员会宣传部; Central Propaganda Department (of the Chinese communist party)
剖宫产[pōu gōng chǎn, ㄆㄡ ㄍㄨㄥ ㄔㄢˇ, 剖宫产 / 剖宮產] Cesarean section
剖腹产[pōu fù chǎn, ㄆㄡ ㄈㄨˋ ㄔㄢˇ, 剖腹产 / 剖腹產] Cesarean section
帝王切开[dì wáng qiē kāi, ㄉㄧˋ ㄨㄤˊ ㄑㄧㄝ ㄎㄞ, 帝王切开 / 帝王切開] Cesarean section
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
章节[zhāng jié, ㄓㄤ ㄐㄧㄝˊ, 章节 / 章節] chapter; section
圆锥曲线[yuán zhuī qū xiàn, ㄩㄢˊ ㄓㄨㄟ ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 圆锥曲线 / 圓錐曲線] conic section
信经[xìn jīng, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄥ, 信经 / 信經] Credo (section of Catholic mass)
十字路口[shí zì lù kǒu, ㄕˊ ㄗˋ ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 十字路口] crossroads; intersection
路口[lù kǒu, ㄌㄨˋ ㄎㄡˇ, 路口] crossing; intersection (of roads)
部门[bù mén, ㄅㄨˋ ㄇㄣˊ, 部门 / 部門] department; branch; section; division
剖析[pōu xī, ㄆㄡ ㄒㄧ, 剖析] dissection; self-analysis
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 节 / 節] festival; section; segment; point; part; to economize; to save; temperate; classifier for segments, e.g. lessons, train wagons, biblical verses
前部[qián bù, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 前部] front part; front section; nose (of a plane)
三等分[sān děng fēn, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ, 三等分] trisection (math.); trisecting an angle
三等分角[sān děng fēn jiǎo, ㄙㄢ ㄉㄥˇ ㄈㄣ ㄐㄧㄠˇ, 三等分角] trisection (math.); trisecting an angle
启应祈祷[qǐ yìng qí dǎo, ㄑㄧˇ ˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, 启应祈祷 / 啟應祈禱] Introitus (section of Catholic mass)
本尼迪[běn ní dí, ㄅㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 本尼迪] Benedictus (section of Catholic mass)
荣归主[róng guī zhǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨˇ, 荣归主 / 榮歸主] Gloria (section of Catholic mass)
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
要目[yào mù, ㄧㄠˋ ㄇㄨˋ, 要目] important substance (of a document); key section
内部[nèi bù, ㄋㄟˋ ㄅㄨˋ, 内部 / 內部] interior; inside (part, section); internal

section ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange)
アドオンセクション[, adoonsekushon] (n) {comp} add-on section
オンラインテストセクション[, onraintesutosekushon] (n) {comp} online test section
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] (n) {comp} marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] (n) {comp} effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] (n) {comp} marked section declaration
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] (n) {comp} marked section start
一房[ひとふさ, hitofusa] (n) (See 房・ふさ・2,房・ふさ・3) bunch (of grapes); section (of an orange)
会計課[かいけいか, kaikeika] (n) accounts (accounting) section
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
円錐曲線[えんすいきょくせん, ensuikyokusen] (n) conic curve; conic section
前の節[まえのせつ, maenosetsu] (n) former section (stanza)
[く, ku] (n,n-suf) (1) section (i.e. of text); sentence; passage; paragraph; (2) {ling} phrase; (3) verse (of 5 or 7 mora in Japanese poetry; of 4, 5, or 7 characters in Chinese poetry); (4) haiku; first 17 morae of a renga, etc.; (5) maxim; saying; idiom; expression; (P)
外事課[がいじか, gaijika] (n) foreign affairs section
[じ, ji] (n) (1) Chinese courtesy name (name formerly given to adult Chinese men, used in place of their given name in formal situations); (2) nickname; (3) section of a village
小頭[こがしら, kogashira] (n,adj-no) head of an organizational section; head of an organisational section
山の手;山手(io)[やまのて, yamanote] (n) (1) (See 下町,山手・やまて) hilly section of a city (usu. residential); Yamanote (hilly residential section of western Tokyo, inc. Yotsuya, Aoyama, Koishikawa, Hongo, Ichigaya, Akasaka, Azabu and surrounds); (2) (See 山手・やまて・1) place near the mountains
帝王切開[ていおうせっかい, teiousekkai] (n,adj-no) Caesarean section (Cesarean); C-section
帝王切開術[ていおうせっかいじゅつ, teiousekkaijutsu] (n) Caesarean section (Cesarean); C-section
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed)
投書欄[とうしょらん, toushoran] (n) letters to the editor section
方眼紙[ほうがんし, houganshi] (n) graph paper; section paper
破題[はだい, hadai] (n) opening section of a Chinese poem or essay (in which the topic is broached); broaching the topic of a poem or essay in its opening lines
秘書課[ひしょか, hishoka] (n) secretarial section
端山[はやま, hayama] (n) foothill; end section of a mountain range
[よ, yo] (n) (1) occasion; time; (2) section (of a literary work); paragraph; verse; stanza; passage; (3) node (of a plant stem); (4) {ling} clause; (5) (taxonomical) section; (P)
紀伊國屋[きのくにや, kinokuniya] (n) Kinokuniya; large bookstore with big foreign book section (main branch, Shinjuku)
[みつ, mitsu] (n) (1) T-shaped section of a loincloth; (2) sumo mawashi
[か, ka] (n,n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P)
運動欄[うんどうらん, undouran] (n) sports column; sports section
部長代理[ぶちょうだいり, buchoudairi] (n) deputy section or department manager
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] (n) {comp} open marked section declaration
高等部[こうとうぶ, koutoubu] (n) senior high school (esp. the senior high school section of a school that also encompasses other grades)
黄金分割[おうごんぶんかつ, ougonbunkatsu] (n) (artistic) golden section
クエスチョンタイム[, kuesuchontaimu] (n) question time (section of proceedings in parliament)
クロスセクション[, kurosusekushon] (n) cross-section
スクランブル交差点[スクランブルこうさてん, sukuranburu kousaten] (n) multiple intersection (lit
セクショナリズム[, sekushonarizumu] (n) sectionalism
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セクション[せくしょん, sekushon] section
セクション区画[セクションくかく, sekushon kukaku] section
デバッグ節[でばっぐせつ, debaggusetsu] debugging section
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section
ファイル分割[ファイルぶんかつ, fairu bunkatsu] file section
ファイル節[ファイルせつ, fairu setsu] file section
マーク区間[マークくかん, ma-ku kukan] marked section
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section
マーク区間宣言[マークくかんせんげん, ma-ku kukansengen] marked section declaration
マーク区間終了[マークくかんしゅうりょう, ma-ku kukanshuuryou] marked section end
マーク区間開始[マークくかんかいし, ma-ku kukankaishi] marked section start
作業場所節[さぎょうばしょせつ, sagyoubashosetsu] working-storage section
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section
報告書節[ほうこくしょせつ, houkokushosetsu] report section
断面[だんめん, danmen] cross section
通信節[つうしんせつ, tsuushinsetsu] communication section
連絡節[れんらくせつ, renrakusetsu] linkage section
重複部分配列[じゅうふくぶぶんはいれつ, juufukububunhairetsu] many-one array section
開いているマーク区間宣言[ひらいているマークくかんせんげん, hiraiteiru ma-ku kukansengen] open marked section declaration
交差[こうさ, kousa] intersection
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section
[か, ka] Thai: แผนก English: section

section ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันนา[n.] (annā) EN: section of farmland FR:
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
บั้ง[n.] (bang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
บรรพ[n.] (bap) EN: book ; chapter ; part ; section FR: livre [m] ; section [f] ; partie [f]
บ้อง[n.] (bǿng) EN: cutoff section of bamboo ; bamboo section ; pipe for smoking marijuana ; hole in an ax/hammer for the handle FR: section de bambou [f]
บริเฉท[n.] (børichēt) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บริเฉท-[pref.] (børichētha ) EN: chapter ; section ; compiled and classified articles ; sectional articles ; arrangement ; classification ; division FR: chapitre [m]
บท[n.] (bot) EN: chapter ; section ; clause ; article ; lesson ; script ; role FR: chapitre [m] ; leçon [f] ; strophe [f] ; épisode [m] ; terme [m] ; clause [f] ; article [m]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure FR:
ช่วงที่ 1[n. exp.] (chūang thī ) EN: FR: première partie [f] ; première section [f]
ฝ่ายทะเบียน[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
ฝ่ายทะเบียนราษฎร[n. exp.] (fāi thabīen) EN: civil registration section FR:
หัวหน้างาน[n. exp.] (hūanā ngān) EN: supervisor ; foreman ; section chief FR: chef d'équipe [m]
หัวหน้าหน่วย[n. exp.] (hūanā nūay) EN: section chief FR:
หัวหน้าส่วน[n. exp.] (hūanā suan ) EN: section chief ; head of department FR: chef de département [m]
ห้วง[n.] (hūang) EN: period ; section ; stage ; interval FR: période f] ; phase [f] ; partie [f] ; région [f]
เจ้าคณะ[n.] (jaokhana) EN: chief monk of an administrative division ; ecclesiastical chief officer ; ecclesiastical governor ; chief monk of a monastery section FR:
จุลลวรรค[n.] (junlawak) EN: smaller section ; [name of a book of the Vinaya Piṭaka] FR:
กะบั้ง[n.] (kabang) EN: bamboo section ; section of thick bamboo FR:
กัณฑ์[n.] (kan) EN: chapter ; portion ; part ; section FR: chapitre [m]
การผ่าท้องทำคลอด[n. exp.] (kān phā thø) EN: Caesarean section ; C-section ; Caesarian section ; Cesarean section ; Caesar FR: césarienne [f]
คณะ[n.] (khana) EN: monastery section FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
เขตปลอดบุหรี่[n. exp.] (khēt pløt b) EN: non-smoking area ; no smoking zone ; non-smoking section FR: espace non-fumeurs [m]
ข้อ[n.] (khø) EN: clause ; article ; section ; point ; item ; provision ; detail FR: article [m] ; clause [f] ; disposition [f] ; point [m] ; proposition [f] ; mesure [f] ; paragraphe [m]
กลีบ[n.] (klīp) EN: section ; segment ; fold ; glove FR: part [f] ; section [f] ; quartier [m]
กลีบส้ม[n. exp.] (klīp som) EN: section of an orange FR: quartier d'orange [m]
กระแบะ[n.] (krabae) EN: sheet ; piece ; section FR:
กระบอก[n.] (krabøk) EN: bamboo flask ; bamboo canteen ; section of bamboo stem FR: section de bambou [f]
กระทง[n.] (krathong) EN: section of farmland FR:
กระทงนา[n.] (krathong-nā) EN: section of farmland FR:
ล็อก[n.] (lǿk) EN: block ; unit ; section FR: bloc [m] ; pâté [m] ; lot [m]
แม่กอง[n.] (maēkøng) EN: chief ; section leader ; unit chief FR:
มาตรา[n.] (māttrā) EN: section ; code ; article ; clause ; provision ; text FR: clause [f] ; article [m] ; alinéa [m] ; section [f]
มาตราก่อน[n. exp.] (māttrā køn) EN: foregoing section FR: partie précédente [f]
มาตรา 112 (ม.112) = = มาตรา ๑๑๒[n. exp.] (Māttrā neun) EN: Article 112 (of the Criminal Code) ; Section 112 (of the Criminal Code) ; lese majeste law FR:
มาตรา 44 ; ม. 44[n. exp.] (Māttrā sīsi) EN: Section 44 FR:
หมวด[n.] (mūat) EN: group ; amount ; mass ; cluster ; category ; section FR: groupe [m] ; sélection [f] ; catégorie [f]
หมวด[n.] (mūat) EN: chapter ; section FR: chapitre [m] ; section [f]

section ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abdampfquerschnitt {m}exhaust steam cross section
Winkelschnittverfahren {n}angular section analysis
Argumententeil {n}argument section
Oberprofil {n}top profile section
Kegelschnitt {m}conic section
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Bogenstück {n}curved section
Debitorenteil {m}accounts receivable section
Altstadt {f}; historischer Stadtteilold town; historic section of town
Eingangsstelle {f}entry point; receiving section
Hohlkammerfelge {f}hollow section rim
Isolierstück {n}insulation section
Längsschnitt {m}longitudinal section
Meldeamt {n}record section
Reduktionszone {f}reduction zone; smelting section
Mindestquerschnitt {m}minimum section
Niederquerschnittsgröße {f}narrow section size
Anlagenteil {m}plant section; system section; installation section
Verarbeitungsteil {m}processing section
Eisenbahnstrecke {f}railway line; railroad line [Am.]; line section
Rundschnurring {m} [techn.]round section seal
Laufbahnprofil {n} [techn.]runway section
Schnitt {m} | der goldene Schnittsection | the golden section
Querschnittsbreite {f}cross-sectional width (tyre); section width
Reifenbreite {f}tyre section width; tyre width; cross-sectional width (tyre)
Geradstück {n}straight section
Baustahlprofil {n}structural steel section
Querschnitt {m}transverse section
Aufriss {m}vertical section
Sektion {f} (von Tieren)dissection (of animals)
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Bisektionsverfahren {n} [math.]bisection method
Leichenöffnung {f}cadaver dissection
Kaiserschnitt {m} [med.] | durch Kaiserschnitt geborenCaesarean (section); Cesarean (section); Cesarian (section); C-section | to be born by Caesarean (Cesarian)
Leiterquerschnitt {m}conductor cross-section; cross-section area of conductors
Seziermesser {n}dissection knife
Spaltwirkungsquerschnitt {m}fission cross-section
Bildzergliederung {f}image dissection
Querstraße {f}intersection road
Wurzelresektion {f}root resection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า section
Back to top