ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exterminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exterminate*, -exterminate-

exterminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exterminate (vt.) ทำลายสิ้น See also: ฆ่าจนหมดสิ้น Syn. annihilate, destroy, wipe out
English-Thai: HOPE Dictionary
exterminate(อิคซฺเทอ'มะเนท) vt. ทำลายสิ้น,ถอนราก, See also: exterminable adj. extermination n. exterminatory adj. exterminative adj., Syn. annihilate,
English-Thai: Nontri Dictionary
exterminate(vt) ถอนรากถอนโคน,กำจัดให้หมด,ทำลายสิ้น,ผลาญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exterminateกำจัด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Watch out, so we don't exterminate you!ระวังเราจึงไม่กำจัดคุณ!
We need to exterminate these vermin.เราต้องทำลายไอ้พวกปรสิตนี่
Military posts are established to exterminate the Resistance.กองกำลังหลายหน่วยถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อกวาดล้างเหล่ากบฏให้สิ้นซาก
We have to exterminate every last one of them.เราต้องฆ่าพวกมัน ให้หมดทุกตัว
Much of our forefathers' blood was shed to exterminate this vermin.บรรพบุรุษของเราได้เสียเลือดเนื้อ เพื่อที่จะกำจัดเจ้าตัวประหลาดนี่
Penetrate our security protocols and exterminate 100,000 citizens.** แทรกซึมระบบสื่อสารของเรา ** และฆ่าชาวเมือง 100,00
The Separatists brought tanks to exterminate us.พวกแบ่งแยกนำรถถังมากำจัดเรา
They want to exterminate us.พวกเขาต้องการ ทำลายล้างพวกเรา
If Lucifer manages to exterminate humankind... we're next.ถ้าลูซิเฟอร์เตรียมการ จะล้มล้างมนุษยชาติ... ...เราก็เป็นพวกต่อไป
I shall deal with Yeogu firsthand, but I need your help to exterminate the entire Jin clan.ข้าจะจัดการกับโยกูก่อนเพื่อนเลย แต่ข้าต้องการความช่วยเหลือของท่าน เพื่อกำจัดกลุ่มจินทั้งหมเ
At worst, they'll exterminate us.ในแง่ร้าย พวกเขาจะฆ่าเราจนหมดสิ้น
We will exterminate the entire vampire race for good. Something wrong?เราจะกำจัดสายพันธุ์แวมไพร์ไปจนหมด มีอะไรมั๊ย?

exterminate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
根绝[gēn jué, ㄍㄣ ㄐㄩㄝˊ, 根绝 / 根絕] exterminate
[tiǎn, ㄊㄧㄢˇ, 殄] exterminate
[yì, ㄧˋ, 殪] exterminate
全歼[quán jiān, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ, 全歼 / 全殲] to annihilate; to wipe out completely; to exterminate
剪除[jiǎn chú, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, 剪除] to eradicate; to exterminate

exterminate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
絶え果てる[たえはてる, taehateru] (v1,vi) to be extinguished; to be exterminated; to cease completely
絶やす[たやす, tayasu] (v5s,vt) (1) to exterminate; to eradicate; (2) to let (fire) go out; (P)
退治る[たいじる, taijiru] (v1,vt) (See 退治・1) to exterminate; to eliminate; to eradicate; to suppress

exterminate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; chuck ; abolish FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exterminate
Back to top