ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commercial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commercial*, -commercial-

commercial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commercial (adj.) เกี่ยวกับการค้า Syn. business, financial, economic, mercantile
commercial (n.) โฆษณาทางโทรทัศน์หรือวิทยุ Syn. advertisement
commercial (adj.) ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไร See also: เป็นการค้า Syn. economic, monetary, pecuniary, mercenary, materialistic, marketable, salable, profitable
commercial (adj.) สำหรับนักธุรกิจ Syn. financial, mercantile
commercial stamp (n.) เครื่องหมายการค้า Syn. label, tag
commercial vessel (n.) เรือที่ใช้ค้าขาย Syn. steamship
commercialise (vt.) ทำเป็นธุรกิจ Syn. commercialize
commercialise (vt.) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก Syn. commercialize
commercialize (vt.) ทำเป็นธุรกิจ Syn. commercialise
commercialize (vt.) ทำเพื่อผลกำไรเป็นหลัก Syn. commercialise
English-Thai: HOPE Dictionary
commercial(คะเมอ'เชิล) adj. เกี่ยวกับการค้า,เป็นการค้า,ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหวังกำไรได้,ไม่บริสุทธิเต็มที่ (ชนิดของสารเคมี) ,สำหรับนักธุรกิจ -n. การโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์หรือทีวี
commercialise(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
commercialism(คะเมอ'ชะลิสซึม) n. หลักการหรือวิธีการพานิชย์,ลัทธิการค้าเพื่อหวังผลกำไร,ลักษณะพ่อค้า, See also: commercialist n. ดูcommercialism commercialistic adj. ดูcommercialism
commercialize(คะเมอ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นการค้า (เพื่อหวังผลกำไร) ,เน้นลักษณะทางการค้า,เสนอขาย, See also: commercialization,commercialisation n.
English-Thai: Nontri Dictionary
commercial(adj) เกี่ยวกับการค้าขาย,เชิงพาณิชย์,เชิงการค้า
commercialize(vt) ทำให้เป็นการค้า,ทำให้เป็นเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
commercial agentตัวแทนการค้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commercial agentsตัวแทนการค้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมทะเบียนการค้า (n.) Department of Commercial Registration See also: Department of Trade Registration
ทค. (n.) Department of Commercial Registration See also: DCR Syn. กรมทะเบียนการค้า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (n.) Civil and Commercial Code
ทางการค้า (adj.) commercial Syn. เชิงพาณิชย์
เชิงการค้า (adj.) commercial See also: of business, trade Syn. เชิงพาณิชย์
เชิงพาณิชย์ (adj.) commercial Syn. เชิงการค้า
ธนาคารพาณิชย์ (n.) commercial bank
ตึกแถว (n.) commercial buildings See also: tenement house Syn. ห้องแถว
กฎหมายพาณิชย์ (n.) commercial law
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A commercial for how normal we are... when we're anything but.หลอกให้คนเชื่อว่าเราธรรมดาขนาดไหน แต่จริงๆแล้วเรากลวงโบ๋
Then, of course, those experiences and that history... got chewed up in the commercial machine, got jazzed up... made titillating, cartooned for the sale rack.ประสบการณ์และประวัติศาสตร์นั้น ถูกย่อยด้วยเครื่องมือทางการค้า ปรุงแต่งและเติมสีสัน เป็นการ์ตูนเพื่อขาย
At the beginning of the 21st century, the Umbrella Corporation... had become the largest commercial entity in the United States.ตอนต้นของศตวรรษที่ 21, แอมเบลล่า คอร์ปอเรชั่น เป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุด และทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐ
And I do believe it's a commercial break. We'll see you soon. Bye-bye.ต่อไปพบกับผู้สนับสนุนรายการก่อนครับ แล้วพบกันใหม่ครับ
In this century we went after the air and we divided it into air corridors that could be bought and sold for commercial traffic for airplanes.พอถึงศตวรรษนี้เราก็ยึดอากาศ แบ่งอากาศออกเป็นร่องอากาศ ที่สามารถซื้อขาย
In the age of biology the politics is going to sort out between those who believe life first has intrinsic value and therefore we should choose technologies and commercial venues that honour the intrinsic value...ในยุคชีวภาพ การเมืองคือการแบ่งขั้วระหว่าง คนที่เชื่อว่าชีวิตมีคุณค่าที่เป็นแก่นแท้ xxxx และเราควรเลือกเทคโนโลยี
It's commercial fare and they will line up with the idea to let the marketplace be the ultimate arbiter of all of the age of biology.และคนกลุ่มนี้ก็เสนอความคิด ให้ตลาดเป็นผู้ชี้ขาดขั้นสุดท้าย ในยุคชีวภาพนี้
Three years from 9-11, Clancy wrote a bookwhere a terrorist hijacked a commercial jetliner and crashed into the capitol.ในหนัง.. ผู้ก่อการร้ายได้ข้อมูล จากสมุดคู่มือตำรวจลับ เปลี่ยนกฏเกี่ยวกับการแต่งกายหรือ เคท
I worked for the Umbrella Corporation the largest and most powerful commercial entity in the world.ฉันเคยทำงานให้บริษัท อัมเบลล่า ครอบเปอร์เรชั่น... ...บริษัทเอกชนที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในโลก
And in addition to landing that commercial Carter also landed the girl.ยิ่งกว่านั้น เป็นการ เริ่มทำธุรกิจของเขา ...คาร์เตอร์ ก็ได้เป็นเจ้าของสาวสวย
We do a lot of commercial and residential contracts.ถ้าการพัฒนาหยุดฉันก็ไม่ได้เงินเดือน
We fly along the same northeast route every commercial airliner bound for Los Angeles does.เราบินเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกสายการบินที่จะไปแอลเอจะใช้เส้นทางนี้

commercial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广告片[guǎng gào piān, ㄍㄨㄤˇ ㄍㄠˋ ㄆㄧㄢ, 广告片 / 廣告片] advertising film; commercial (on TV)
上海商务印书馆[Shàng hǎi Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤˋ ㄏㄞˇ ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 上海商务印书馆 / 上海商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)
商务[shāng wù, ㄕㄤ ˋ, 商务 / 商務] commercial affairs; commercial; commerce; business
商务印书馆[Shāng wù yìn shū guǎn, ㄕㄤ ˋ ˋ ㄕㄨ ㄍㄨㄢˇ, 商务印书馆 / 商務印書館] Commercial Press, Shanghai (from 1897)
商业机构[shāng yè jī gòu, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄐㄧ ㄍㄡˋ, 商业机构 / 商業機構] commercial organization
商业版本[shāng yè bǎn běn, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄅㄢˇ ㄅㄣˇ, 商业版本 / 商業版本] commercial version (of software)
商业发票[shāng yè fā piào, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄈㄚ ㄆㄧㄠˋ, 商业发票 / 商業發票] commercial invoice
商业银行[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ˊ ㄏㄤˊ, 商业银行 / 商業銀行] commercial bank
宣传册[xuān chuán cè, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ ㄘㄜˋ, 宣传册 / 宣傳冊] commercial brochure; advertising pamphlet; flyer
楼盘[lóu pán, ㄌㄡˊ ㄆㄢˊ, 楼盘 / 樓盤] commercial building (for sale); property; apartment (as commercial property)
渔捞[yú lāo, ㄩˊ ㄌㄠ, 渔捞 / 漁撈] fishing (as a commercial activity)
工商银行[gōng shāng yín háng, ㄍㄨㄥ ㄕㄤ ˊ ㄏㄤˊ, 工商银行 / 工商銀行] Industrial and Commercial Bank of China (ICBC)
实业[shí yè, ㄕˊ ㄧㄝˋ, 实业 / 實業] industry; commercial enterprise
牡丹卡[mǔ dan kǎ, ㄇㄨˇ ㄉㄢ˙ ㄎㄚˇ, 牡丹卡] Peony Card (credit card issued by Industrial and Commercial Bank of China)

commercial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CF[シーエフ, shi-efu] (n) commercial film; CF
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
アイキャッチ[, aikyacchi] (n) short clip used to begin and end commercial breaks on Japanese TV (wasei
インフォマーシャル[, infoma-sharu] (n) (abbr) information commercial
コマーシャル[, koma-sharu] (n) commercial (e.g. TV); (P)
コマーシャルアート[, koma-sharua-to] (n) commercial art
コマーシャルソング[, koma-sharusongu] (n) commercial song
コマーシャルデザイン[, koma-sharudezain] (n) commercial design
コマーシャルパッケージ[, koma-sharupakke-ji] (n) commercial package
コマソン[, komason] (n) (abbr) commercial song; commercial jingle
サウンドロゴ[, saundorogo] (n) (abbr) sound logo; commercial jingle
テレビコマーシャル[, terebikoma-sharu] (n) television advertising; television commercial
ネーミング[, ne-mingu] (n,vs) naming (esp. of a commercial product or company); branding; (P)
ハンデルスブラット[, handerusuburatto] (n) Handelsblatt (German commercial newspaper)
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
下町情緒[したまちじょうちょ, shitamachijoucho] (n) the friendly atmosphere of the traditional commercial and working-class neighborhoods
倒産[とうさん, tousan] (n,vs) (corporate) bankruptcy; insolvency; commercial failure; failed business; (P)
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
商人根性[しょうにんこんじょう, shouninkonjou] (n) mercenary spirit; commercial motives; a nose for profit; moneygrubbing disposition
商学士[しょうがくし, shougakushi] (n) Bachelor of Commercial Science
商業信用状[しょうぎょうしんようじょう, shougyoushinyoujou] (n) commercial letter of credit
商業数学[しょうぎょうすうがく, shougyousuugaku] (n) {math} commercial mathematics
商用版[しょうようはん, shouyouhan] (n,vs) {comp} commercial version (vs. shareware, etc.)
市中銀行[しちゅうぎんこう, shichuuginkou] (n) commercial bank; city bank; private bank; high street bank
市販[しはん, shihan] (n,vs) (1) selling on the market (in the marketplace, in stores, etc.); making something commercially available; (adj-no) (2) commercial (e.g. software); over-the-counter; off-the-shelf; store-bought; (P)
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC
コマーシャリズム[, koma-sharizumu] (n) commercialism
ジングル[, jinguru] (n) jingle (i.e. in a television commercial)
ニシキベラ[, nishikibera] (n) Thalassoma cupido (commercially cultured type of wrasse in Japan)
ヒーロパケージ[, hi-ropake-ji] (n) hero package (commercial in which the product is the hero of the segment)
商う[あきなう, akinau] (v5u,vt) to trade in (commercial goods); to deal in; to sell
商業主義[しょうぎょうしゅぎ, shougyoushugi] (n) commercialism
営利[えいり, eiri] (n) money-making; commercialized; commercialised; (P)
営利主義[えいりしゅぎ, eirishugi] (n) commercialism
挿入歌[そうにゅうか, sounyuuka] (n) background music; (movie or commercial) soundtrack; featured songs
算盤ずく;算盤尽く;算盤づく;算盤尽(io)[そろばんずく(算盤ずく;算盤尽く;算盤尽);そろばんづく(算盤尽く;算盤づく;算盤尽), sorobanzuku ( soroban zuku ; soroban kotogotoku ; soroban jin ); sorobanduku ( soro] (adj-no,n) (uk) mercenary; calculative; greedy; commercial-minded; venal
Japanese-English: COMDICT Dictionary
単位記号[たんいきごう, tan'ikigou] commercial at (@)
商用版[しょうようはん, shouyouhan] commercial version (vs. shareware, e.g.)
市販[しはん, shihan] commercial (e.g. software) (no)
市販ソフト[しはんソフト, shihan sofuto] commercial software
市販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software
製品版[せいひんはん, seihinhan] production, commercial version

commercial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาคารพาณิชย์[n. exp.] (ākhān phāni) EN: commercial building FR: immeuble commercial [m]
บริษัท[n.] (børisat) EN: company ; corporation ; firm ; agency FR: société [f] ; firme [f] ; entreprise [f] ; compagnie [f] ; agence [f] ; établissement commercial [m] ; boîte [f] (fam.)
ชื่อทางการค้า[n. exp.] (cheū thāng ) EN: trade name ; trademark FR: nom commercial [m]
เชิงพาณิชย์[adj.] (choēng phān) EN: commercial FR: commercial
ด้านพาณิชยกรรม[adj.] (dān phānitc) EN: commercial FR: commercial
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: operate commercial vehicles FR:
ห้าง[n.] (hāng) EN: store ; shop ; mall ; firm ; business house ; commercial establishment ; concern FR: magasin [m] ; établissement commercial [m] ; centre commercial [m] ; grande surface [f] ; succursale [f]
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yā) EN: commercial district FR:
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkh) EN: commercial ethics ; business ethics FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จดทะเบียนบริษัท[v. exp.] (jotthabīen ) EN: enter in the commercial register FR:
การบินเชิงพาณิชย์[n. exp.] (kān bin cho) EN: commercial aviation FR:
การจดทะเบียนบริษัท[n. exp.] (kān jotthab) EN: entry in the commercial register FR:
การผูกขาดทางธุรกิจ[n. exp.] (kān phūkkhā) EN: business monopoly FR: monopole commercial [m]
การรับจ้างอุ้มบุญ[n. exp.] (kān rap jān) EN: commercial surrogacy FR:
เครื่องบินพาณิชย์[n. exp.] (khreūangbin) EN: FR: avion commercial [m]
เครื่องหมายการค้า[n.] (khreūangmāi) EN: trademark ; brand ; logo ; logotype FR: marque commerciale [f] ; marque de fabrique [f] ; marque [f] ; logo commercial [m]
คู่ค้า[n.] (khūkhā) EN: trading partner ; business partner ; regular customer FR: partenaire commercial [m]
ความลับทางการค้า[n. exp.] (khwām lap t) EN: trade secret FR: secret commercial [m]
ความลับทางธุรกิจ[n. exp.] (khwām lap t) EN: trade secret FR: secret commercial [m]
ความตกลงทางการค้า[n. exp.] (khwām toklo) EN: trade agreement FR: accord commercial [m]
เกี่ยวกับการค้า[adj.] (kīo kap kān) EN: commercial FR: commercial
กฎหมายพาณิชย์[n.] (kotmāiphāni) EN: commercial law FR: droit commercial [m]
กรมทะเบียนการค้า[org.] (Krom Thabīe) EN: Department of Commercial Registration FR:
แหล่งช็อปปิ้ง = แหล่งช้อปปิ้ง[n. exp.] (laeng chǿpp) EN: FR: centre commercial [m]
แหล่งการค้า[n. exp.] (laeng kānkh) EN: business quarter ; commercial district FR: quartier commercial [m] ; artère commerciale [f]
มอลล์[n.] (møl) EN: mall ; shopping mall FR: centre commercial [m] ; galeries commerciales [fpl]
นักบินพาณิชย์[n. exp.] (nakbin phān) EN: commercial pilot FR:
ป่าเชิงเศรษฐกิจ[n. exp.] (pā choēng s) EN: timber forest ; commercial forest FR:
พลังงานเชิงพาณิชย์[n. exp.] (phalang-ngā) EN: commercial energy FR:
พาณิชย์[n.] (phānit) EN: commerce ; trade ; business ; commercial affair ; sales FR: commerce [m] ; affaire [f]
พาณิชย์[adj.] (phānit) EN: commercial FR: commercial
พาณิชยกรรม[n.] (phānitchaya) EN: trade ; commerce ; commercial affairs FR: commerce [m]
พาณิชยศิลป์[n. exp.] (phānitchaya) EN: commercial art FR:
พาณิชย์จังหวัด[n. exp.] (phānit jang) EN: Provincial Operation Center ; Provincial Commercial Office FR:
ภาพยนตร์โฆษณา[n. exp.] (phāpphayon ) EN: television commercial (TVC) FR: film publicitaire [m] ; spot publicitaire [m]
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; anglais des affaires [m]
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; l'anglais des affaires [m]
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Angkr) EN: business English FR: anglais commercial [m] ; l'anglais des affaires [m]
ภาษาไทยเชิงธุรกิจ[n. exp.] (phāsā Thai ) EN: Thai for business FR: Thaï commercial [f] ; Thaï des affaires [m]
ผู้แทนการค้า[n. exp.] (phūthaēn kā) EN: trade agent FR: agent commercial [m]

commercial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsregisterauszug {m}certificate of registration (in the commercial register)
Handelslogistik {f}trade logistics; commercial logistics
Nutzfahrzeug {n}utility vehicle; commercial vehicle
Betriebsstätte {f}commercial unit
Geschäftspapiere {pl}commercial papers
Handelsbank {f}commercial bank
Handelshochschule {f}commercial college
Handelsrecht {n}commercial law
Handelsregister {n}commercial register; register of commerce; companies' register
Handelsrichter {m}commercial judge
Handelsschule {f}commercial school
Handelsstadt {f}commercial town
Kaufmannslehrling {m}commercial apprentice
Netzfrequenz {f}commercial frequency
Netzstromversorgung {f}commercial power supply
Streitfallregelung {f}commercial settlement of a dispute
Verkehrsflugzeug {n}commercial aircraft

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commercial
Back to top