ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mass-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mass, *mass*,

-mass- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amu (abbr.) หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
ขส.มก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority
นศ.บ. (n.) Bachelor of Arts in Mass Communication Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
อ.ส.ม.ท. (n.) The Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (n.) Bangkok Mass Transit Authority
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. ขสมก.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
How many of you knew there was going to be a mass demonstration?{\cHFFFFFF}วิธีการหลายท่านรู้ว่ามี จะมีการสาธิตมวล?
I sent a Mass card from the family.ฉันส่งบัตร Mass จากครอบครัว
It falls to me now to appeal to you... the members of the jury, not to get caught up in this... tide of mass hysteria.ว่าตรงกับผมตอนนี้ อุทธรณ์ต่อคุณ ... สมาชิกของคณะลูกขุน, ที่จะไม่ได้รับจมอยู่นี้ ... น้ำขึ้นน้ำลงของฮิสทีเรียมวล
Ifigure it's like mass hysteria, you know?ฉันว่ามันเป็นเหมือนโรคฮิสทีเรียนะว่ามั้ย
This incredible epidemic of random mass killing... has spread to every country in the civilized world.มันแพร่ระบาดไปอย่างเหลือเชื่อ มีการฆ่ากันอย่างโจ่งแจ้ง แผ่ขยายไปทั่วประเทศในโลกอันศิวิไลซ์
Locally, the mass killings appear to have moved inland.การฆาตกรรมได้ปรากฏขึ้นอยู่ในเมือง
Health officials worldwide are concerned that the message from Vega might trigger a rash of mass suicides not unlike recent cult deaths near San Diego...เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลก กังวลว่าข้อความจากเวก้า อาจก่อให้เกิดผื่นของ การฆ่าตัวตาย
Someone who honestly thinks the other 95% of us suffer from some form of mass delusion.คนที่ ตรงไปตรงมา คิดว่าอีก 95% ของเรา ต้องทนทุกข์ทรมานจากรูปแบบ ของความเข้าใจผิดบางมวล
In a few moments, you will be entering the world of mass media.อีกไม่กี่นาทีพระองค์ก็จะเข้าสู่ โลกแห่งการสื่อสารมวลชย
I want complete L.I.G.'s, a resonance test, mass specs... and let's get some varnish samples off to the lab, okay?ผมต้องการให้ตรวจสอบความชื้น ความกังวานของเสียง และวัสดุ แล้วช่วยส่งตัวอย่างน้ำมันเคลือบ ให้ห้องแล็บด้วยนะ โอเค้

-mass- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
安魂弥撒[ān hún mí sa, ㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 安魂弥撒 / 安魂彌撒] Requiem Mass (Catholic)
内细胞团[nèi xì bāo tuán, ㄋㄟˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄊㄨㄢˊ, 内细胞团 / 內細胞團] inner cell mass (ICM)
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
大众传播[dà zhòng chuán bō, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, 大众传播 / 大眾傳播] mass communication
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, 公交] public transportation; mass transit
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 质量 / 質量] quality; mass (in physics)
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ˇ ㄑㄧˋ, 大规模杀伤性武器 / 大規模殺傷性武器] weapons of mass destruction

-mass- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カカオマス[, kakaomasu] (n) cacao mass
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption
マススクリーニング[, masusukuri-ningu] (n) mass screening
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult
マスプロ[, masupuro] (n) (abbr) mass production
マスプロダクション[, masupurodakushon] (n) mass production
マスメディア[, masumedeia] (n) mass media; (P)
ミサ[, misa] (n) (Catholic) mass (lat
北極気団[ほっきょくきだん, hokkyokukidan] (n) Arctic air mass
南極気団[なんきょくきだん, nankyokukidan] (n) Antarctic air mass
地球質量[ちきゅうしつりょう, chikyuushitsuryou] (n) earth mass (astronomical unit of mass)
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P)
大虐殺[だいぎゃくさつ, daigyakusatsu] (n) mass killing; genocide
大衆団交[たいしゅうだんこう, taishuudankou] (n) mass (labor) negotiation; mass bargaining session; public negotiation
大量[たいりょう, tairyou] (adj-na,n,adj-no) large quantity; massive (quantity); mass (e.g. mass production, mass transit, mass destruction); (P)
大量殺人[たいりょうさつじん, tairyousatsujin] (n) mass killing; mass murder; bloodbath
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] (n) mass production
大量退職[たいりょうたいしょく, tairyoutaishoku] (n) mass retirement (esp. that of the Japanese baby boomers)
寒帯気団[かんたいきだん, kantaikidan] (n) polar air mass
寒気団[かんきだん, kankidan] (n) a cold air mass
市民大会[しみんたいかい, shimintaikai] (n) citizens' rally; mass meeting
気団[きだん, kidan] (n) air mass
浮き島[うきしま, ukishima] (n) floating mass of waterweeds; floating island
粗製乱造;粗製濫造[そせいらんぞう, soseiranzou] (n) mass production of inferior goods
群集心理[ぐんしゅうしんり, gunshuushinri] (n) mass or mob psychology
衆議[しゅうぎ, shuugi] (n) mass meeting
質量分析器[しつりょうぶんせきき, shitsuryoubunsekiki] (n) mass spectrograph
質量数[しつりょうすう, shitsuryousuu] (n) mass number
赤道気団[せきどうきだん, sekidoukidan] (n) equatorial air mass
追悼ミサ[ついとうミサ, tsuitou misa] (n) (Catholic) memorial mass
重力質量[じゅうりょくしつりょう, juuryokushitsuryou] (n) gravitational mass
量産[りょうさん, ryousan] (n,vs) mass production; (P)
集団心理[しゅうだんしんり, shuudanshinri] (n) mass psychology
集団発生[しゅうだんはっせい, shuudanhassei] (n) mass outbreak (of a disease)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage
大記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file
大記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS

-mass- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการไหลเชิงมวล[n. exp.] (attrā kān l) EN: mass flow rate FR:
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
เชิงมวล[adj.] (choēng mūan) EN: mass FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดุลอัตรามวล[n. exp.] (dun attrā m) EN: mass rate balance FR:
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
ฟลักซ์มวล[n. exp.] (flak mūan) EN: mass flux FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
เหตุกราดยิง[n. exp.] (hēt krāt yi) EN: mass shooting FR: tuerie [f] ; fusillade [f]
จำนวนมหาศาล[n. exp.] (jamnūan mah) EN: mass FR: quantité considérable [f]
จิตวิทยามวลชน[n. exp.] (jittawittha) EN: mass psychology FR:
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การขนส่งมวลชน[n.] (kānkhonsong) EN: mass transportation FR:
การผลิตจำนวนมาก[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การผลิตขนานใหญ่[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การผลิตมวลรวม[n. exp.] (kān phalit ) EN: mass production FR:
การพามวล[n. exp.] (kān phā mūa) EN: mass convection FR:
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)[org.] (Kān Rotfaif) EN: Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA) FR:
การสังหารหมู่[n. exp.] (kān sanghān) EN: mass murder FR:
การศึกษามวลชน[n. exp.] (kān seuksā ) EN: mass education FR:
การสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kānseūsān m) EN: mass communication FR:
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
การตลาดมวลชน[n. exp.] (kān talāt m) EN: mass marketing FR:
การถ่ายเทมวล[n. exp.] (kān thāithē) EN: mass transfer FR:
ขนานใหญ่[adv.] (khanān yai) EN: heavily ; hugely ; largely ; mass FR:
คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน[n. prop.] (Khana Wāras) EN: Faculty of Journalism and Mass Communication FR:
ค่าสัมประสิทธิ์การพามวล[n. exp.] (khā sampras) EN: convective mass transfer coefficient FR:
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mū) EN: mass transportation ; public transportation FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[abv.] (Khøsømøkø. ) EN: BMTA (Bangkok Mass Transit Authority) FR:
ความเข้มข้นเชิงมวล[n. exp.] (khwām khemk) EN: mass concentration FR:
กลางเมือง[n.] (klāngmeūang) EN: people ; public ; civil ; mass of the people ; common people FR: public [m] ; gens [fpl] ; population [f]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
กฎหมายเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน[n. exp.] (kotmāi kīo ) EN: law of mass communication FR:
กฎหมายสื่อมวลชน[n. exp.] (kotmāi seūm) EN: law of mass media FR: loi sur les médias [f]
หลักการทรงมวล[n. exp.] (lakkān song) EN: principle of mass conservation FR:

-mass- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Massenmittelpunkt {m}center of mass
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Breitensport {m}mass sport; mass sports
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
Schmelze {f} (Metall)melting; molten mass
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass
Verpackungsmaß {n}packing mass
Massenpunkt {m}point mass
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mass-
Back to top