ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

portion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *portion*, -portion-

portion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
portion (n.) ส่วนแบ่งของอาหาร (สำหรับหนึ่งคน) Syn. share, part, serving
portion (n.) บางส่วน See also: ส่วนหนึ่ง
portion (n.) ชะตา See also: เคราะห์ Syn. fate, destiny
portion (n.) มรดก
portion (n.) สินเดิมของหญิงก่อนสมรส
portion (vt.) แบ่งส่วน See also: จัดการ, แบ่งสรร
portion out (phrv.) แบ่งออกเป็นส่วน See also: แบ่งเป็นกลุ่ม
portion to (phrv.) แบ่งให้ See also: แบ่งส่วนให้
English-Thai: HOPE Dictionary
portion(พอร์'เชิน) n. ส่วน,ส่วนหนึ่ง,ส่วนแบ่ง,กอง,ส่วนของมรดก,สินเดิมของหญิง,ชะตา,เคราะห์ vt. แบ่งออกเป็นส่วน, Syn. section
English-Thai: Nontri Dictionary
portion(n) ชิ้น,กอง,ห่อ,ส่วนแบ่ง,โชคชะตา,เคราะห์,สินเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
portionส่วน, ส่วนแบ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระจับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, จะปิ้ง
กระเบนเหน็บ (n.) lumbar portion of the spine See also: small of the back
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ตับปิ้ง (n.) shield suspended over the pubic portion of a small girl See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspended from a cord or chain fastened around the waist of a small girl Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง
ส่วนย่อย (n.) portion See also: small part/section/cut/piece/segment Ops. ส่วนรวม
ส่วนย่อย (n.) portion See also: small part/section/cut/price/segment Ops. ส่วนรวม
เศษเหลือ (n.) portion Syn. เศษ
ส่วนบุญ (n.) portion of merit See also: portion of virtue
แบ่งปัน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งสรร (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน
แบ่งส่วน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. แบ่งสันปันส่วน
3 ส่วน (n.) three portions See also: three shares
กายาพยพ (n.) body portions
จัดสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute,
ทวิภาค (n.) two portions See also: two parts, two sections Syn. สองภาค, สองส่วน
ท่อนหัว (n.) head portion See also: head section Ops. ส่วนท้าย, ส่วนหาง
ปฏิภาค (v.) be proportional Syn. เป็นปฏิภาค, เทียบเคียง
ปฏิภาค (n.) proportion See also: ratio Syn. ส่วนเปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My advice is to keep your rifle strapped to a suitable portion of your body.คือการเสมอปืนไรเฟิลของคุณ มัดติดอยู่กับส่วนที่เหมาะสม ของร่างกายของคุณ
Maybe if the tablet were intact, you'd have something to go on, but the entire top portion is missing.ถ้าแผ่นจารึกไม่ได้รับความเสียหาย, คุณก็ยังมีเรื่องให้ทำต่อไป, แต่ว่าส่วนบนทั้งหมด มันหายไป
David Drumlin is supervising the on-site portion of the test.เดวิด ดรัมลิน มีการกำกับดูแล ส่วนบนเว็บไซต์ของ การทดสอบ
A substantial portion of the root structure was on our property.ก็รากมันอยู่ในบ้านเรานี่นา
A portion of the proceeds from the sale of this garment would be donated to various children's charities.รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายเสื้อผ้าชิ้นนี้ จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเกี่ยวกับเด็ก
The milk is being drunk by a large portion of the American population since the food and drug administration declared it safe for both cows and humans...ชาวอเมริกันดื่มนมในปริมาณมาก เนื่องจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ ประกาศว่ามันปลอดภัย
The central portion of the city is blacked out from radio communication due to damaged power lines and electrical failure.โดยเฉพาะพื้นที่ใจกลางเมืองนั้น วิทยุสื่อสารไม่สามารถใช้ติดต่อกันได้ เนื่องจากระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
Now, the good news is that my people were able to save a portion of the money.ข่าวดีคือลูกน้องผม สามารถเงินไว้ได้บางส่วน
You know, whatever, but apparently there is a significant portion of the population that has trouble actually...อะไรก็ตาม แต่ว่า... ...เห็นได้ชัดว่ามีประชากรบางส่วนที่มีปัญหากับ...
We would like to make you a very sizeable offer on a very small portion of your...เรามีข้อเสนอ ที่ยิ่งใหญ่สำหรับส่วนเล็กๆของคุณ
Perhaps you can explain to me the next portion of your plan, Dan.อย่างน้อยก็บอกกันบ้างสิ แผนใหม่ นายจะเอายังไง แดน
But if I don't get the advance payment portion this week, I'll really be in a pinchแต่ถ้าอาทิตย์นี้ผมไม่ได้เงินพิเศษ ผมต้องแย่แน่ๆ เลย

portion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
开金[kāi jīn, ㄎㄞ ㄐㄧㄣ, 开金 / 開金] carated gold (alloy containing stated proportion of gold)
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
份额[fèn é, ㄈㄣˋ ㄜˊ, 份额 / 份額] share; portion
反比[fǎn bǐ, ㄈㄢˇ ㄅㄧˇ, 反比] inversely proportional; inverse ratio
一部分[yī bù fèn, ㄧ ㄅㄨˋ ㄈㄣˋ, 一部分] portion
出席表决比例[chū xí biǎo jué bǐ lì, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 出席表决比例 / 出席表決比例] proportion of those present and voting
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
投票率[tóu piào lǜ, ㄊㄡˊ ㄆㄧㄠˋ ㄌㄩˋ, 投票率] proportion of vote; turnout in election
比例[bǐ lì, ㄅㄧˇ ㄌㄧˋ, 比例] proportion; scale
比重[bǐ zhòng, ㄅㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, 比重] proportion; specific gravity
宽绰[kuān chuò, ㄎㄨㄢ ㄔㄨㄛˋ, 宽绰 / 寬綽] spacious; generously proportioned
匀称[yún chèn, ㄩㄣˊ ㄔㄣˋ, 匀称 / 勻稱] well proportioned; well shaped

portion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フットポケット[, futtopoketto] (n) foot pocket portion of a diving fin
仮数部[かすうぶ, kasuubu] (n) mantissa portion
剥る[へずる, hezuru] (v5r,vt) to pilfer; to steal a portion
口説き[くどき, kudoki] (n,vs) (1) entreaty; imploring; begging; (2) spoken portion of a song; oral recitation
多目[おおめ, oome] (n) somewhat larger quantity; larger portion
後形質[こうけいしつ, koukeishitsu] (n) metaplasm (granular portion of cytoplasm)
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
振り分ける;振分ける[ふりわける, furiwakeru] (v1,vt) (1) to divide in two; to divide in half; (2) to apportion; to divide among; to portion out; to allot; to assign
特盛;特盛り[とくもり, tokumori] (n) extra large portion (e.g. with rice dishes)
相続分[そうぞくぶん, souzokubun] (n) share in inheritance; inheritance share; portion of inheritance
裾分け;すそ分け[すそわけ, susowake] (n) (See 御裾分け) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
ごく一部;極一部[ごくいちぶ, gokuichibu] (exp) small fraction; small proportion
スライド[, suraido] (n) (1) slide; (2) change (in value or situation); proportional change; (vs) (3) to slide; to slip; (4) to change (in value, e.g. with a sliding scale); to change (in situation); (P)
すらり[, surari] (adv,adv-to) (1) (on-mim) long, slender and well-proportioned; (2) smooth, continuous (movement)
に准じて;に準じて[にじゅんじて, nijunjite] (exp) in proportion (to)
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
プロポーショナルコントロールシステム[, puropo-shonarukontoro-rushisutemu] (n) proportional control system
プロポーショナルスペーシング[, puropo-shonarusupe-shingu] (n) {comp} proportional spacing
プロポーショナルフォント[, puropo-shonarufonto] (n) {comp} proportional font
プロポーション[, puropo-shon] (n) proportion; proportionate width
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical)
ラージサイズ[, ra-jisaizu] (adj-no) large size (e.g. large portion, etc.)
一人前(P);一人まえ[いちにんまえ(P);ひとりまえ, ichininmae (P); hitorimae] (n) (1) becoming adult; attaining full manhood or womanhood; coming of age; (2) one helping; one portion; (P)
係数[けいすう, keisuu] (n) {math} coefficient; factor; proportional constant
[ぶん, bun] (n,n-suf,pref) (1) part; segment; share; ration; (2) rate; (3) (See 身分) degree; one's lot; one's status; relation; duty; kind; lot; (4) in proportion to; just as much as; (P)
分かちあたえる[わかちあたえる, wakachiataeru] (v1) to apportion to; to share
分だけ[ぶんだけ, bundake] (suf) in proportion to; just as much as
分担[ぶんたん, buntan] (n,vs) apportionment; allotment; share; (P)
[まえ, mae] (n-adv,n-t,suf) (1) (See 前・ぜん) ago; before (some event); previously; (minutes) to (the hour); (2) in front (of); before (e.g. the house); (3) head (of a line); front (e.g. of a bus); fore part; (4) in the presence of; (5) (See 人前・にんまえ) helping; portion; (6) privates; private parts; (P)
割(P);割り(P)[わり, wari] (n,n-suf) (1) rate; ratio; proportion; percentage; (2) profit; (3) assignment; (4) 10%; unit of ten percent; (5) sumo match; schedule of sumo matches; (n-suf) (6) (See 水割り・1) diluted with (of drinks); mixed with; (P)
割に(P);割りに[わりに, warini] (adv) comparatively; in proportion; (P)
割り当てる(P);割当てる(P)[わりあてる, wariateru] (v1,vt) to assign; to allot; to allocate; to divide among; to distribute; to prorate; to apportion; (P)
割り振り;割振り[わりふり, warifuri] (n) assignment; allotment; quota; rationing; apportionment; allocation (risk, resources, etc.)
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate
割合(P);割り合い(io)[わりあい, wariai] (adv,n) (1) rate; ratio; percentage; proportion; (2) comparatively; (3) contrary to expectations; (P)
取り分ける;取分ける[とりわける, toriwakeru] (v1,vt) to distribute; to apportion; to divide
均整(P);均斉(P)[きんせい, kinsei] (n) symmetry; balance; proportion; uniformity; (P)
定数是正[ていすうぜせい, teisuuzesei] (n) reapportionment (of Diet seats)
小出し[こだし, kodashi] (n) (apportioning) in small amounts
Japanese-English: COMDICT Dictionary
共通内容部[きょうつうないようぶ, kyoutsuunaiyoubu] generic content portion
共通内容部記述部[きょうつうないようぶきじゅつぶ, kyoutsuunaiyoubukijutsubu] generic content portion description
内容部[ないようぶ, naiyoubu] content portion
内容部記述部[ないようぶきじゅつぶ, naiyoubukijutsubu] content portion description
部分領域[ぶぶんりょういき, bubunryouiki] portion
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing
プロポーション[ぷろぽーしょん, puropo-shon] proportionate width
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant
欧文ピッチ処理[おうぶんピッチしょり, oubun picchi shori] proportional spacing
比例に応じて[ひれいにおおじて, hireinioojite] proportional
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
部分[ぶぶん, bubun] Thai: ส่วน English: portion

portion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัน[n.] (an) EN: piece ; slice ; flake ; part ; lump ; chunk ; bit ; portion ; item FR: machin [m] ; truc [m]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งส่วน[v. exp.] (baeng suan) EN: portion out ; share ; divide into parts ; apportion ; partition FR:
ใบหู[n. exp.] (bai hū) EN: outer ear ; external ear ; external portion of the ear FR: oreille externe [f]
บั้น[n.] (ban) EN: section ; part ; portion ; division ; half FR: section [f] ; portion [f] ; moitié [f]
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงบน[n. exp.] (chūang bon) EN: upper portion ; upper section ; superstructure FR:
ช่วงล่าง[n. exp.] (chūang lāng) EN: lower portion ; understructure FR:
กัณฑ์[n.] (kan) EN: chapter ; portion ; part ; section FR: chapitre [m]
ขนัด[n.] (khanat) EN: group ; portion ; series ; row ; line FR:
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; block ; sum FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]
กระเบนเหน็บ[n.] (krabēnnep) EN: sacral vertebra ; lumbar portion of the spine FR:
ปันส่วน[n.] (pansuan = p) EN: ration ; share ; portion ; apportion FR: rationner
ภาค[n.] (phāk) EN: part ; section ; sector ; portion ; region ; division ; side ; quarter ; district FR: part [f] ; partie [f] ; secteur [m] ; section [f] ; segment [m] ; région [f] ; division [f]
พู[n.] (phū) EN: section ; portion ; segment FR:
ระวาง[n.] (rawāng) EN: section ; portion FR:
เศษ[n.] (sēt) EN: fraction ; portion FR:
เสี่ยง[n.] (sīeng = sie) EN: part ; portion ; piece ; fragment ; splinter FR: partie [f] ; fragment [m]
ซีก[n.] (sīk) EN: half ; portion ; section ; part ; piece ; slice ; side ; sector FR: moitié [f] ; partie [f] ; portion [f] ; quartier [m] ; secteur [m]
สินเดิม[v.] (sindoēm) EN: property acquired before marriage ; property held before a marriage ; bride's portion ; groom's portion ; dower ; dowry ; dot ; marriage settlement FR: biens propres [mpl] ; dot [f]
เสี้ยว[n.] (sīo) EN: part ; cut ; piece ; portion ; section ; segment ; fraction FR: partie [f] ; section [f] ; segment [m] ; fraction [f]
ส่วน[n.] (sūan = suan) EN: portion ; share ; section ; part ; piece ; element FR: partie [f] ; section [f] ; élément [m] ; portion [f] ; part [f] ; côté [m] ; segment [m] ; domaine [m]
ส่วนแบ่ง[n.] (suanbaeng) EN: share ; portion ; part ; quota ; division FR: part [f] ; quota [m]
ส่วนเฉลี่ย[n.] (suanchalīa) EN: portion ; share ; proportion FR: moyenne [f]
ส่วนน้อย[n. exp.] (suan nøi) EN: minority ; small part ; small portion ; fraction FR: minorité [f] ; fraction [f]
ส่วนเส้นตรง[n. exp.] (suan sentro) EN: FR: segment de droite [m] ; portion de droite [f]
ตลบมุ้ง[v. exp.] (talop mung) EN: tidy up a fastened mosquito net by gathering and throwing the bottom portion over the canopy FR:
ธรรมขันธ์[n.] (thammakhan) EN: collective body of laws ; portion of the Dhamma ; main article of the Doctrine ; textual unit ; category of the Dhamma FR:
ท่อน[n.] (thǿn) EN: part ; portion ; length ; section ; segment ; strip ; piece ; fraction ; tranche ; passage FR: partie [f] ; part [f] ; section [f] ; tronçon [m] ; passage [m]
ตอน[n.] (tøn) EN: part ; portion ; section ; paragraph ; passage ; episode ; reach ; compartment ; segment FR: partie [f] ; paragraphe [m] ; épisode [m] ; section [f] ; part [f] ; fragment [m] ; segment [m]
วลี[n.] (walī) EN: phrase ; group of words ; portion of a sentence ; remark ; expression ; saying FR: phrase [f] ; expression [f] ; formule [f]
อัตราส่วน[n.] (attrāsūan) EN: ratio ; rate ; percentage FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m] ; proportion [f]
แบ่งสันปันส่วน[v.] (baengsanpan) EN: apportion ; share between/among ; share ; portion; allot ; distribute FR:
ได้ขนาด[v. exp.] (dāi khanāt) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced FR:
ได้สัดส่วน[X] (dāi satsūan) EN: proportionate ; suitable FR:
ได้ส่วน[v.] (dāisuan) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right FR:

portion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abflachung {f}flat portion
Pflichtteil {n}legal portion
Massenanteil {m}mass portion
Ziffernteil {m} (rechtes Halbbyte)numeric portion
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds
Haftkornanteil {m}proportion of adhesion fines
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest
Mitgift {f}marriage-portion
Zahlenverhältnis {n}numerical proportion
Portion {f} (beim Essen) | Portionen
Portion {f} | Portionen
Proportionalschrift {f}proportionally spaced font
Proportionalitätsgrenze {f}proportional limit
Proportionalschriftsatz {m}proportional font
Proportionszirkel {m}proportional dividers
proportional {adj} | umgekehrt proportional (zu)proportional; proportionate | in inverse proportion; in inverse ratio (to)
proportional {adv}proportionally
proportioniert {adj} | proportionierter | am proportioniertestenproportioned | more proportioned | most proportioned

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า portion
Back to top