ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

annihilate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *annihilate*, -annihilate-

annihilate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
annihilate (vt.) ทำลาย See also: ทำลายล้าง, ถอนรากถอนโคน Syn. demolish, destroy
English-Thai: HOPE Dictionary
annihilate(อะไน' ฮิเลท) vt. ทำลายล้าง, บดขยี้. -annihilator n., Syn. eradicate)
English-Thai: Nontri Dictionary
annihilate(vt) ทำลายล้าง,ทำลาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
"To annihilate them all. And not leave any traces. ""จึงต้องมีการกำจัดเชลยศึก อย่างไม่ให้เหลือซาก.."
We shall march to Jolbon, and annihilate Muhyul and King Yuri.พวกเราจะไปที่โชบุน และทำลายมุฮุลและกษัตริย์ยูริซะ
If she's carrying a virus, she could annihilate half the city... and I'm not gonna have it on my conscience!ถ้าหล่อนเป็นพาหะไวรัสจริง หล่อนทำลายคนได้ครึ่งเมืองแน่ ผมไม่มีวันปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่
The leader of the resistance, fighting artificially intelligent machines, determined to annihilate the human race.ผู้นำการต่อต้าน จักรกลต่อสู้อัจฉริยะสมองกล ซึ่งมุ่งมั่นจะทำลายล้าง
Doomsday will annihilate what's left.ไอ้ดูมส์เดย์จะจักการส่งที่เหลือให้ย่อยยับ
I've ordered a squadron of F-16s to annihilate the site.ฉันสั่งให้ฝูงบิน F-16 ทำลายพื้นที่นั้นแล้ว
Why don't they just annihilate us and get it over with?ทำไมพวกเขาไม่ทำลายล้าง พวกเราไปเลย และให้เรื่องราว มันจบสิ้นกันไป?
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน.
Furthermore, it is my duty to annihilate the Angels. Duty?และการกำจัดเทวทูตก็เป็นความรับผิดชอบของฉัน
I can annihilate the Angel by myself! That's not possible.ไร้สาระน่ะ ฉันแค่คนเดียวก็เหลือเฟือแล้ว
And annihilate the idiot that attacked us last night.แล้วบดขยี้ไอ้งี่เง่าที่จู่โจม ทำร้ายพวกเราเมื่อคืนก่อน

annihilate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反围剿[fǎn wéi jiǎo, ㄈㄢˇ ㄨㄟˊ ㄐㄧㄠˇ, 反围剿 / 反圍剿] communist attack against the Guomindang's encircle and annihilate campaign
扶清灭洋[fú Qīng miè yáng, ㄈㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄇㄧㄝˋ ㄧㄤˊ, 扶清灭洋 / 扶清滅洋] Support the Qing, annihilate the West! (Boxer rebellion slogan)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 歼 / 殲] annihilate; abbr. for 殲擊機|歼击机, fighter plane; Jianji, PRC fighter plane based on Soviet MiG; usually 殲擊8型| 歼击8型
覆没[fù mò, ㄈㄨˋ ㄇㄛˋ, 覆没 / 覆沒] annihilated; capsized
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
全歼[quán jiān, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧㄢ, 全歼 / 全殲] to annihilate; to wipe out completely; to exterminate
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, 歼灭 / 殲滅] wipe out; destroy; annihilate

annihilate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า annihilate
Back to top