ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mass*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mass, -mass-

*mass* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
amass (vt.) รวบรวม See also: สะสม Syn. gather, store up, collect together
amass (vi.) รวบรวม
amassed (adj.) ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน Syn. assembled, compiled
amasser (n.) ผู้เก็บ See also: พนักงานเก็บ (เงิน, ตั๋ว, ขยะ ฯลฯ), คนเก็บ Syn. gatherer, compiler, assembler, accumulator, hoarder
amassing (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, amassment, gathering, assembling, accumulating, convening
amassment (n.) การเก็บรวบรวม See also: การสะสม Syn. assemblage, compilation, corpus, gathering
amassment (n.) การรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นกอง See also: การรวมกัน Syn. accumulation, consolidation, agglomeration, gathering, assembling, amassing, accumulating, convening
biomass (n.) จำนวนสิ่งมีชีวิตต่อหน่วยพื้นที่
en masse (adv.) ทั้งหมด See also: ทั้งปวง Syn. bodily, collectively
High Mass (n.) พิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรี และขับร้อง
landmass (n.) ทวีป See also: ผืนดินขนาดใหญ่ Syn. continent
large mass (n.) กลุ่มคนหรือสัตว์จำนวนมากมาย See also: กลุ่มใหญ่ Syn. crowd, throng, horde
Mass (n.) พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์ Syn. Eucharist rite
mass (n.) ปริมาณมาก See also: จำนวนมาก Syn. crowd, heap, volume
mass (n.) กอง See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน Syn. block, piece, portion, section
mass (n.) ส่วนใหญ่ Syn. majority, plurality
mass (adj.) ซึ่งมีจำนวนมาก See also: มากมาย
mass (vi.) รวมตัวเป็นก้อน See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
mass (adj.) เกี่ยวกับคนจำนวนมาก See also: เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
mass (adj.) กว้างมาก See also: ทั่วไป, ถ้วนทั่ว, เป็นวงกว้าง
Mass book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. service book
mass book (n.) หนังสือสวดมนต์ Syn. liturgy
mass communications ( n.) วารสารศาสตร์
mass media (n.) การสื่อสารมวลชน See also: สื่อมวลชน
mass medium (n.) สื่อมวลชน
mass meeting (n.) การประชุมใหญ่
mass mind (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass noun (n.) คำนามนับไม่ได้
mass number (n.) เลขบอกมวล
mass production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก
mass psychology (n.) ความรู้สึกนึกคิดของคนจำนวนมาก
mass suggestion (n.) การชักจูงคนจำนวนมาก
mass transportation (n.) การขนส่งมวลชน
mass trial (n.) การพิจารณาคดีต่อหน้าคนจำนวนมาก
mass-market (adj.) ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produce (vt.) ผลิตเป็นจำนวนมาก
mass-produced (adj.) ซึ่งผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. commercial, manufactured
mass-production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. automated production, manufacturing
Massachusetts (n.) รัฐแมสซาชูเซ็ทของอเมริกา
massacre (n.) การฆาตกรรมหมู่ See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ Syn. buthering, killing
English-Thai: HOPE Dictionary
air massกลุ่มก้อนอากาศที่กินบริเวณเนื้อที่กว้างขวาง
amass(อะแมส') vt.,vi. รวบรวม,สะสม,เข้าด้วยกัน. amassable adj. -amasser ,
antinomassia(แอนทิโนเม' เซีย) n. การใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียง?สำหรับคนที่มีลักษณะและคุณสมบัติคล้ายกัน. -antinomastic (al) adj.
atomic massมวลอะตอม, หน่วยของมวลที่เท่ากับ 1/12 ของมวลของอะตอมของคาร์บอน
electomassagen. การนวดด้วยไฟฟ้า
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together
high massพิธีฉลองการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซู มีการเผาเครื่องหอม บรรเลงดนตรีและขับร้อง
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ,เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager,massagist n.
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย
masseuse(มะซูส',มะซูซ') n. หมอนวดที่เป็นหญิง,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นหญิง
massicot(แมส'ซะคอท) n. มอน็อกไซด์ของตะกั่ว
massif(แมส'ซิฟ) n. ส่วนที่มียอดเขาของเทือกเขา
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก
massotherapy(แมสโซเธอ'ระพี) n. นวดบำบัด., See also: massotherapist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massage(n) การนวด
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
air mass๑. แอร์แมส๒. มวลอากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
biomassมวลชีวภาพ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
massมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
massage, gingivalการนวดเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
massifมวลเขาสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air mass thunderstormพายุฝนฟ้าคะนองแบบ มวลอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
Atomic massมวลเชิงอะตอม, อัตราส่วนของมวลเฉลี่ยต่ออะตอมของธาตุใด ๆ ต่อ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม แต่เดิมใช้คำว่าน้ำหนักเชิงอะตอม (atomic weight,A) เช่น มวลเชิงอะตอมของคลอรีน เท่ากับ 35.5 หมายถึง คลอรีน 1 อะตอม หนักเป็น 35.5 เท่าของ 1/12 ของมวลคาร์บอน-12 หนึ่งอะตอม
Biomassชีวมวล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inner Cell Massมวลเซลล์ชั้นในกลุ่มเซลล์ที่อยู่ภายในบลาสโตซิสต์ กลุ่มเซลล์นี้จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อน และทารกในครรภ์ (Fetus) ในท้ายที่สุด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Jonestown Mass Suicide, Jonestown, Guyana, 1978การฆ่าตัวตายหมู่ที่โจนส์ทาวน์ กายอานา, ค.ศ. 1978 [TU Subject Heading]
massมวล, ปริมาณซึ่งเป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mass mediaสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
mass numberเลขมวล, ตัวเลขแสดงผลบวก ของจำนวนโปรตอนกับนิวตรอนในนิวเคลียสของอะตอมของธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Massageการนวด [การแพทย์]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]
Stereotype (Psychology) in mass mediaภาพพจน์ในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Weapon of Mass Destructionอาวุธทำลายล้างมวลมนุษย์หรืออาวุธทำลายล้างสูง คืออาวุธอุปกรณ์ใดๆ ที่มีความสามารถในการสังหารหรือทำให้มีผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งมักจัดให้ครอบคลุมทั้งอาวุธนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพ [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
amu (abbr.) หน่วยของมวลอะตอม (คำย่อของ Atomic Mass Unit)
ขส.มก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก. (n.) Bangkok Mass Transit Authority
นศ.บ. (n.) Bachelor of Arts in Mass Communication Syn. นิเทศศาสตรบัณฑิต
ยวง (n.) a long sticky mass like mucus that runs from the nose or silver that drops when it is melted by the heat
อ.ส.ม.ท. (n.) The Mass Communication Organization of Thailand See also: MCOT Syn. องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (n.) Bangkok Mass Transit Authority
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (n.) Bangkok Mass Transit Authority Syn. ขสมก.
กล่อมมดลูก (v.) massage with hot compress See also: soothe the womb after delivery
การขนส่งมวลชน (n.) mass transportation
การขืนใจ (n.) raping en masse Syn. การปลุกปล้ำ, การรุมโทรม, การข่มขืน, การเรียงคิว
การฆ่า (n.) massacre See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder
การปลุกปล้ำ (n.) raping en masse Syn. การรุมโทรม, การข่มขืน, การขืนใจ, การเรียงคิว
การรุมโทรม (n.) raping en masse Syn. การปลุกปล้ำ, การข่มขืน, การขืนใจ, การเรียงคิว
การลงแขก (n.) raping en masse Syn. การปลุกปล้ำ, การรุมโทรม, การข่มขืน, การขืนใจ, การเรียงคิว
การสังหาร (n.) massacre See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder Syn. การฆ่า
การเรียงคิว (n.) raping en masse Syn. การปลุกปล้ำ, การรุมโทรม, การข่มขืน, การขืนใจ
ขนส่งมวลชน (n.) mass transportation See also: public transportation
ขยำ (v.) massage See also: knead, squeeze (the flesh) Syn. เฟ้น, นวด, นวดเฟ้น
ตกคลัก (v.) be stranded together in mass See also: abound, be crowded in a small space Syn. รวมกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because the mass of people around themเพราะมีมวลชนมากมายรอบตัวเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
2,975,000 eager citizens are massed in the station square awaiting Benzino Napaloni.000 คน เฝ้ารอการตอนรับอย่างหนาแน่น ในการมาของ เบนซิโน เนโพโลนี
Members of the resistance rounded up in Compiègne, the masses, taken by surprise, by error or by chance begin their journey to the camps.สมาชิกกลุ่มต่อต้าน ก็ถูกรวมตัวไว้ ฝูงชนจำนวนมากทั้งที่ไม่รู้ตัว มาด้วยความผิดพลาด หรือจะด้วยความบังเอิญก็ตาม ต่างก็เริ่มการเดินทาง ไปยังแคมป์ทรมาน
These pictures were taken moments before a mass killing.นี่คือรูปถ่าย ก่อนที่พวกเขาจะโดนสังหารหมู่
As I speak to you now, the icy water of the ponds and ruins fills the hollows of the mass graves, a frigid and muddy water, as murky as our memory.ขณะที่ผมเล่าอยู่นี้ สายน้ำเย็นเยียบจากแห่งนี้ ได้ถมเติมลงบนหลุมศพขนาดใหญ่ น้ำโคลนขุ่นมัว เหมือนกับความทรงจำของเรา
How many of you knew there was going to be a mass demonstration?{\cHFFFFFF}วิธีการหลายท่านรู้ว่ามี จะมีการสาธิตมวล?
I know this leg means I won't last very long but I pray I can manage to have enough time to amass evidence and bring to a court-martial all those who discredit and dishonor the uniform of the Union!ฉันรู้ว่าขาที่เจ็บ หมายถึงฉันอยู่ได้อีกไม่นาน... ...แต่ฉันภาวนาให้ตัวเอง มีเวลามากพอ... ...ที่จะรวบรวมหลักฐานส่งศาลทหาร เอาผิดคนที่สร้างความเสื่อมเสีย...
Look how they massacred my boy.Look how they massacred my boy.
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่
And yet, I already know that what we say here means nothing to the masses of our country.และผมยังได้รู้ว่า สิ่งที่เราพูดในวันนี้ ไม่มีความหมายสำหรับคนส่วนใหญ่
Forgive me, gentlemen, but you must understand that His Majesty's government and the British people repudiate both the massacre and the philosophy that prompted it.ขอโทษด้วย แต่พวกคุณต้องเข้าใจว่า รัฐบาลและคนอังกฤษไม่ยอมรับ การสังหารหมู่ และแนวคิดในการทำเช่นนั้น
After what they did at the massacre? It's only an eye for an eye.หลังจากที่เกิดเรื่องสังหารหมู่รึ นี่มันตาต่อตานะ

*mass* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
遍体鳞伤[biàn tǐ lín shāng, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄧˇ ㄌㄧㄣˊ ㄕㄤ, 遍体鳞伤 / 遍體鱗傷] covered all over with cuts and bruises; beaten black and blue; be a mass of bruises
繁花[fán huā, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚ, 繁花] flourishing blossom; a mass of flowers; luxuriant flowers
安魂弥撒[ān hún mí sa, ㄢ ㄏㄨㄣˊ ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 安魂弥撒 / 安魂彌撒] Requiem Mass (Catholic)
求怜经[qiú lián jīng, ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄥ, 求怜经 / 求憐經] Kyrie Eleison (section of Catholic mass); Miserere nobis; Lord have mercy upon us
圣餐[shèng cān, ㄕㄥˋ ㄘㄢ, 圣餐 / 聖餐] Holy communion (of the Christian mass); sacrament
群起而攻之[qún qǐ ér gōng zhī, ㄑㄩㄣˊ ㄑㄧˇ ㄦˊ ㄍㄨㄥ ㄓ, 群起而攻之] the masses rise to attack it (成语 saw); Everyone is against the idea.; universally abhorrent
内细胞团[nèi xì bāo tuán, ㄋㄟˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ ㄊㄨㄢˊ, 内细胞团 / 內細胞團] inner cell mass (ICM)
星星之火[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, 星星之火] a single spark (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
星星之火,可以燎原[xīng xing zhī huǒ, ㄒㄧㄥ ㄒㄧㄥ˙ ㄓ ㄏㄨㄛˇ, ke3 yi3 liao2 yuan2, 星星之火,可以燎原] a single spark can start a huge blaze (成语 saw); an insignificant cause can have a massive effect
吃大户[chī dà hù, ㄔ ㄉㄚˋ ㄏㄨˋ, 吃大户 / 吃大戶] mass seizure of food from landlords during famines before liberation
合众[hé zhòng, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄥˋ, 合众 / 合眾] mass; involving everyone; united; lit. to assemble the multitude
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, 大屠杀 / 大屠殺] massacre; Holocaust
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, 大屠杀事件 / 大屠殺事件] massacre; Holocaust
大众传播[dà zhòng chuán bō, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, 大众传播 / 大眾傳播] mass communication
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 大众化 / 大眾化] mass-oriented; to cater for the masses; popularized
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, 屠城] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, 惨案 / 慘案] massacre; tragedy
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, 杀戮 / 殺戮] massacre; slaughter
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, 重兵] massive military force
[jī, ㄐㄧ, 积 / 積] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
民众[mín zhòng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, 民众 / 民眾] populace; masses; the people
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, 公交] public transportation; mass transit
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 质量 / 質量] quality; mass (in physics)
泰式[Tài shì, ㄊㄞˋ ㄕˋ, 泰式] Thai-style (of food, massage etc)
灶神星[Zào shén xīng, ㄗㄠˋ ㄕㄣˊ ㄒㄧㄥ, 灶神星] Vesta, an asteroid, second most massive object in the asteroid belt between Mars and Jupiter, discovered in 1807 by H.W. Olbers
大规模杀伤性武器[dà guī mó shā shāng xìng wǔ qì, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄟ ㄇㄛˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄒㄧㄥˋ ˇ ㄑㄧˋ, 大规模杀伤性武器 / 大規模殺傷性武器] weapons of mass destruction
阿格尼迪[ā gé ní dí, ㄚ ㄍㄜˊ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 阿格尼迪] Agnus Dei (section of Catholic mass)
原子质量[yuán zǐ zhì liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 原子质量 / 原子質量] atomic mass
原子量[yuán zǐ liàng, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄌㄧㄤˋ, 原子量] atomic weight; atomic mass
生物量[shēng wù liàng, ㄕㄥ ˋ ㄌㄧㄤˋ, 生物量] biomass
克拉[kè lā, ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 克拉] carat (mass)
信经[xìn jīng, ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄥ, 信经 / 信經] Credo (section of Catholic mass)
临界质量[lín jiè zhì liàng, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, 临界质量 / 臨界質量] critical mass
启应祈祷[qǐ yìng qí dǎo, ㄑㄧˇ ˋ ㄑㄧˊ ㄉㄠˇ, 启应祈祷 / 啟應祈禱] Introitus (section of Catholic mass)
弥撒[mí sa, ㄇㄧˊ ㄙㄚ˙, 弥撒 / 彌撒] (Catholic) Mass
本尼迪[běn ní dí, ㄅㄣˇ ㄋㄧˊ ㄉㄧˊ, 本尼迪] Benedictus (section of Catholic mass)
荣归主[róng guī zhǔ, ㄖㄨㄥˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄨˇ, 荣归主 / 榮歸主] Gloria (section of Catholic mass)

*mass* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P)
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei
オイルマッサージ[, oirumassa-ji] (n) oil massage
カカオマス[, kakaomasu] (n) cacao mass
カマシア[, kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth
グラウンドスマッシュ[, guraundosumasshu] (n) ground smash (tennis)
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious
コロナ質量放出[コロナしつりょうほうしゅつ, korona shitsuryouhoushutsu] (n) coronal mass ejection
スマッシュ[, sumasshu] (n,vs) smash; (P)
スマッシング[, sumasshingu] (n,vs) smashing
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre
テックス[, tekkusu] (n) (1) (senses 1 and 2 are originally from an abbreviation of "texture") soft fiberboard; soft fibreboard; (2) (often used in brand names) cloth; fabric; material; (3) tex; unit of linear mass density of fibres; (P)
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial
バイオマス[, baiomasu] (n) biomass
ヒナユリ[, hinayuri] (n) (See カマシア) camassia; wild hyacinth
ファッションヘルス[, fasshonherusu] (n) (See ヘルス) prostitution (in the guise of a massage service) (wasei
ファッションマッサージ[, fasshonmassa-ji] (n) fashion massage
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P)
マス(P);マッス[, masu (P); massu] (n) (1) (usu. in art contexts) mass; (2) (マス only) (col) (abbr) (See マスターベーション) masturbation; (P)
マスゲーム[, masuge-mu] (n) massed calisthenics (wasei
マスコミュニケーション;マス・コミュニケーション[, masukomyunike-shon ; masu . komyunike-shon] (n) (1) mass communication; the media; (2) mass collaboration, e.g. Wikipedia
マスコンサンプション[, masukonsanpushon] (n) mass consumption
マススクリーニング[, masusukuri-ningu] (n) mass screening
マスデモクラシー[, masudemokurashi-] (n) mass democracy
マスドライバー[, masudoraiba-] (n) mass driver; electromagnetic catapult
マスプロ[, masupuro] (n) (abbr) mass production
マスプロダクション[, masupurodakushon] (n) mass production
マスメディア[, masumedeia] (n) mass media; (P)
マッサージ(P);マサージュ[, massa-ji (P); masa-ju] (n,vs) massage; (P)
マッサージチェア[, massa-jichiea] (n) massage chair
マッサージ師[マッサージし, massa-ji shi] (n) masseuse; masseur
マッサージ療法[マッサージりょうほう, massa-ji ryouhou] (n) massage therapy
マッサージ療法師[マッサージりょうほうし, massa-ji ryouhoushi] (n) massage therapist
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack
マッシュポテト[, masshupoteto] (n) mashed potato
マッシュルームカット[, masshuru-mukatto] (n) mushroom cut; bowl cut; moptop
まっ四角[まっしかく, masshikaku] (n) square
Japanese-English: COMDICT Dictionary
マスコンプ[ますこんぷ, masukonpu] Masscomp
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage
大記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file
大記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL)
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
溜める[ためる, tameru] Thai: กักเอาไว้ English: to amass

*mass* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการไหลเชิงมวล[n. exp.] (attrā kān l) EN: mass flow rate FR:
แบบก้อนทึบ[adj.] (baēp køn th) EN: massive FR:
บานเบอะ[adv.] (bānboe) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal ; more than enough FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
บานตะไท[adv.] (bān ta thai) EN: loads ; tons ; masses of ; a great deal FR: nombreux ; beaucoup ; abondamment ; en abondance ; à profusion
เบือ[adv.] (beūa) EN: a lot  FR: partout ; en masse ; en grand nombre
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; se serrer
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass FR: entasser ; écraser
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage FR: masser
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive FR: immense ; énorme; gigantesque
บอง[n.] (bøng ) EN: club ; truncheon FR: gourdin [m] ; massue [f]
ชีวมวล[n.] (chīwamūan) EN: biomass FR: biomasse [fd]
เชิงมวล[adj.] (choēng mūan) EN: mass FR:
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum pho) EN: FR: masser des troupes
ดัชนีมวลกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดัชนีมวลร่างกาย[n. exp.] (datchanī mū) EN: Body Mass Index (BMI) FR: indice de masse corporelle [m]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m] ; brousse [f]
ดงกุหลาบ[n. exp.] (dong kulāp) EN: thicket of roses FR: massif de roses [m]
ดุลอัตรามวล[n. exp.] (dun attrā m) EN: mass rate balance FR:
ดุลมวล[n. exp.] (dun mūan) EN: mass balance ; material balance FR:
อื้อ[X] (eū) EN: masses of ; abundant FR:
เฟ้น[n.] (fen) EN: massage FR:
ฟลักซ์มวล[n. exp.] (flak mūan) EN: mass flux FR:
ฝูง[n.] (fūng) EN: crowd ; group ; herd ; flock ; pack ; troop ; covey ; flight ; drove ; mass ; swarm FR: groupe [m] ; troupeau [m] ; troupe [f] ; meute [f] ; vol [m] ; essaim [m] ; horde [f] ; harde [f] ; bande [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
เฮละโล[v.] (hēlalō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโล[v.] (hēlō) EN: join the crowd ; follow the crowd ; follow en masse ; flock FR:
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
เหตุกราดยิง[n. exp.] (hēt krāt yi) EN: mass shooting FR: tuerie [f] ; fusillade [f]
จำนวนมหาศาล[n. exp.] (jamnūan mah) EN: mass FR: quantité considérable [f]
จับเส้น[v.] (japsen) EN: massage FR:
จิตวิทยามวลชน[n. exp.] (jittawittha) EN: mass psychology FR:
แกงมัสมั่น[n. exp.] (kaēng matsa) EN: massaman curry ; Muslim curry  FR: curry massaman [m] ; curry musulman [m]
แกงมัสมั่นไก่[xp] (kaēng matsa) EN: chicken massaman curry ; Thai Muslim curry ; Muslim-style curry with chicken and potatoes FR: émincé de poulet au curry massaman [m] ; poulet au curry massaman [m] ; curry musulman au poulet [m]
แกงมัสมั่นหมู[xp] (kaēng matsa) EN: pork massaman curry ; Muslim-style curry with pork and potatoes FR:
แกงมัสมั่นเนื้อวัว[xp] (kaēng matsa) EN: beef massaman curry ; Muslim-style curry with beef and potatoes FR:
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การขนส่งมวลชน[n.] (kānkhonsong) EN: mass transportation FR:
การนวด[n.] (kān nūat) EN: massage FR: massage [m]

*mass* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia
Großspeicher {m}; Massenspeicher
Massenmittelpunkt {m}center of mass
Dampfgehalt {m}steam quality; steam mass fraction
Gesichtsmassage {f}facial massage
Faxe {f}; Grimasse
Fondant {m}; aromatisierte Zuckermasse
Herzmassage {f}heart massage; cardiac massage
Massenunruhen {pl}; Massenaufruhr
Breitensport {m}mass sport; mass sports
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass
Masse {f} | Massen
Blutbad {n}; Massaker
Masseur {m}; Masseurin
Massiv {n} | Massive
Massenvernichtungsmittel {pl}means of mass extermination
Massenkundgebung {f}rally; mass meeting
Schmelze {f} (Metall)melting; molten mass
Menge {f}; Masse
Messe {f} [relig.] | zur Messe gehenmass | to go to Mass
Knete {f}; Knetmasse
Verpackungsmaß {n}packing mass
Massenpunkt {m}point mass
Brei {m}; breiige Masse
Tonne {f} (Massemaß) | Tonnen
Unterwassermassage {f}underwater massage
Unmasse {f} | Unmassen
Unmenge {f}vast number; enormous amount; mass
Massenvernichtungswaffen {pl} [mil.]weapons of wholesale destruction; weapons of mass destruction (WMD)
Biomasse {m}biomass
Massage {f}massage
Massagesalon {m}massage parlor
Massaker {n}massacre; slaughter
Massenabfertigung {f}mass processing
Massenanteil {m}mass portion
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment
Massenartikel {m}mass-produced article
Masseuse {f}masseuse
Schwere {f}massiness
Massive {n}massiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mass*
Back to top