ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pressure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pressure*, -pressure-

pressure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pressure (n.) การกด
pressure (n.) ความกดดัน Syn. constraint, humiliation Ops. aid, encouragement
pressure (n.) แรงกระตุ้น Syn. force Ops. relief
pressure (n.) แรงกดบนพื้นผิว
pressure (n.) ความกดอากาศ
pressure (vt.) กดดันให้ทำ See also: กระตุ้นให้ทำ Syn. compel
pressure be on (idm.) บีบบังคับ See also: บังคับ
pressure cooker (n.) หม้อต้มที่ใช้ความอัดดันจากไอน้ำในการทำอาหาร
pressure gauge (n.) เครื่องวัดความกดดันของก๊าซหรือของเหลว See also: เครื่องวัดความดันไอน้ำหรือแก๊ซ
pressure gradient (n.) ระดับของการเปลี่ยนความดันบรรยากาศ
pressure group (n.) กลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะ Syn. lobby, coalition, special interests
pressure-cook (vt.) ทำอาหารในหม้อต้มที่ใช้ความอัดดันจากไอน้ำ
pressured (adj.) ซึ่งกดดัน Syn. pressed
English-Thai: HOPE Dictionary
pressure(เพรส'เชอะ) n. ความกดดัน,การกด,การอัด,การเบียด,การบีบคั้น,แรงกดดัน,ความกดดันของบรรยากาศ,การรบกวน,การบีบบังคับ,ความดันกระแสไฟฟ้า. vt. บีบ,บีบบังคับ,กดดัน,อัด, Syn. pressing
pressure cookern. หม้อต้มที่สามารถเพิ่มความอัดดันจากไอน้ำ ทำให้อาหารสุกเร็วหรือเนื้อเปื่อยง่ายขึ้น
pressure gageเครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gauge n.เครื่องวัดความกดดันของแก๊สหรือของเหลว
pressure gradientn. ระดับการเปลี่ยนแปลงของความกดดันบรรยากาศ
English-Thai: Nontri Dictionary
pressure(n) ความดัน,ความกดดัน,การบีบบังคับ,แรงอัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pressure๑. ความกด, ความดัน๒. แรงกด, แรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure groupกลุ่มกดดัน, กลุ่มอิทธิพล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pressureความดัน, ขนาดของแรงที่กระทำตั้งฉากต่อ 1 หน่วยพื้นที่ของพื้นที่ผิว หน่วยของความดันเป็นนิวตันต่อตารางเมตร หรือพาสคัลในระบบเอสไอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pressure groupsกลุ่มอิทธิพล [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การกดดัน (n.) pressure
การบีบคั้น (n.) pressure See also: oppression, affliction Ops. ความผ่อนคลาย
การบีบบังคับ (n.) pressure See also: oppression, affliction Syn. ความกดดัน
ความกดดัน (n.) pressure See also: compression Syn. แรงดัน
ความกดดัน (n.) pressure See also: oppression, affliction Syn. การบีบคั้น Ops. ความผ่อนคลาย
ความดัน (n.) pressure Syn. แรงดัน
ความบีบคั้น (n.) pressure See also: oppression, affliction Syn. ความกดดัน, การบีบบังคับ
แรงกดดัน (n.) pressure See also: compression, impression
แรงกดดัน (n.) pressure See also: compression, squeezing Syn. แรงดัน
แรงกดดัน (n.) pressure See also: compression, force
แรงกดดัน (n.) pressure See also: force, constraint, coercion, influence Syn. แรงผลักดัน, แรงกระตุ้น
แรงดัน (n.) pressure See also: compression, squeezing Syn. แรงกดดัน
แรงดัน (n.) pressure
แรงบีบคั้น (n.) pressure See also: force Syn. แรงกดดัน
แรงอัด (n.) pressure
เจ้าพายุ (n.) pressure lamp
เตาฟู่ (n.) pressure stove
ความกดอากาศ (n.) air pressure See also: atmospheric pressure
ความดันเลือด (n.) blood pressure Syn. ความดันโลหิต
ความดันเลือดสูง (n.) high blood pressure See also: hypertension Syn. ความดันโลหิตสูง Ops. ความดันโลหิตต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
That sounds like more pressureฟังดูเหมือนกดดันมากนะ
You cannot handle the pressureแกไม่สามารถรับมือกับความกดดันได้หรอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
By proving to the Sarkhanese people... that Freedom Road is something for their benefit, and by making it clear to the Communists... that you are going to put the pressure on and you're going to keep it on.{\cHFFFFFF}โดยการพิสูจน์ไป คน Sarkhanese ... {\cHFFFFFF}ที่ถนนอิสรภาพคือ บางสิ่งบางอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา {\cHFFFFFF}และทำให้มันชัดเจน เพื่อคอมมิวนิสต์ ...
Don't put that much pressure on it.อยาให้เครื่องทํางานหนักมากนัก
You said you saw me, and the pressure started.คุณบอกนักข่าวว่าคุณเห็น คุณเริ่มต้นแล้ว
You're under no pressure to figure all this out.คุณไม่ภายใต้ความกดดันที่จะคิดออกนี้ทั้งหมด
The pressure seems okay.ความดันดูเหมือนว่า โอเค นาว?
There is a small pressure leak in the aft heating unit.มีการรั่วไหลของความดันขนาด เล็กที่อยู่ใน หน่วยความร้อนท้ายเรือ มัน เป็นอะไรที่ร้ายแรง
You don't feel a certain degree of urgent pressure on the inner wall of your bladder now right at this moment?- ไม่ ไม่รู้สึกถึงแรงดัน ในกระเพาะปัสสาวะ ตอนนี้เหรอ?
I had to exert pressure just to keep you in this thing. Don't give me heat about my word.ฉันบีบให้เขาใส่ชื่อคุณ ดังนั้นอย่ามีปัญหากับฉัน
There was no pressure of any kind.มีความดันใด ๆ ที่ไม่เห็นชอบ
Geology is the study of pressure and time.ธรณีวิทยาคือการศึกษาของความดันและเวลา
Keep pressure on those bleeders.คงความดันไว้ที่เส้นเลือด

pressure ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
血压计[xuè yā jì, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ ㄐㄧˋ, 血压计 / 血壓計] blood pressure meter; sphygmometer
腕隧道症候群[wàn suì dào zhèng hòu qún, ㄨㄢˋ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄠˋ ㄓㄥˋ ㄏㄡˋ ㄑㄩㄣˊ, 腕隧道症候群] carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, 迫于 / 迫於] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth
外力[wài lì, ㄨㄞˋ ㄌㄧˋ, 外力] external force; pressure from outside
等变压线[děng biàn yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等变压线 / 等變壓線] isallobar (line of equal pressure gradient)
压力强度[yā lì qiáng dù, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ, 压力强度 / 壓力強度] pressure (as measured)
毫巴[háo bā, ㄏㄠˊ ㄅㄚ, 毫巴] millibar (mbar or mb), unit of pressure (equal to hecto-Pascal)
压力容器[yā lì róng qì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄖㄨㄥˊ ㄑㄧˋ, 压力容器 / 壓力容器] pressure vessel
压力锅[yā lì guō, ㄧㄚ ㄌㄧˋ ㄍㄨㄛ, 压力锅 / 壓力鍋] pressure cooking
压线[yā xiàn, ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 压线 / 壓線] pressure crease; fig. to toil for sb else's benefit; line ball (i.e. on the line)
轧染机[yà rǎn jī, ㄧㄚˋ ㄖㄢˇ ㄐㄧ, 轧染机 / 軋染機] pressure roller used in dyeing trough
钻压[zuān yā, ㄗㄨㄢ ㄧㄚ, 钻压 / 鑽壓] pressure on a drill bit
大气压[dà qì yā, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 大气压 / 大氣壓] atmospheric pressure
大气压力[dà qì yā lì, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 大气压力 / 大氣壓力] atmospheric pressure
大气压强[dà qì yā qiáng, ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, 大气压强 / 大氣壓強] atmospheric pressure
气压[qì yā, ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 气压 / 氣壓] atmospheric pressure; barometric pressure
脉压[mài yā, ㄇㄞˋ ㄧㄚ, 脉压 / 脈壓] blood pressure
血压[xuè yā, ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 血压 / 血壓] blood pressure
等压[děng yā, ㄉㄥˇ ㄧㄚ, 等压 / 等壓] constant pressure; equal pressure
拔罐[bá guàn, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ, 拔罐] cupping glass; fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
巨大压力[jù dà yā lì, ㄐㄩˋ ㄉㄚˋ ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 巨大压力 / 巨大壓力] enormous pressure; tremendous pressure
施加[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, 施加] exert (effort or pressure)
拔罐法[bá guàn fǎ, ㄅㄚˊ ㄍㄨㄢˋ ㄈㄚˇ, 拔罐法] fire cupping (acupressure technique of Chinese medicine, with fired vacuum cup applied to the skin); ventouse (vacuum method used in obstetrics)
地面气压[dì miàn qì yā, ㄉㄧˋ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧˋ ㄧㄚ, 地面气压 / 地面氣壓] ground pressure
高血压[gāo xuè yā, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄧㄚ, 高血压 / 高血壓] high blood pressure; hypertension
液压[yè yā, ㄧㄝˋ ㄧㄚ, 液压 / 液壓] hydraulic pressure
眼压[yǎn yā, ㄧㄢˇ ㄧㄚ, 眼压 / 眼壓] intraocular pressure
等压线[děng yā xiàn, ㄉㄥˇ ㄧㄚ ㄒㄧㄢˋ, 等压线 / 等壓線] isobar (line of equal pressure)
毫米水银柱[háo mǐ shuǐ yín zhù, ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ ㄕㄨㄟˇ ˊ ㄓㄨˋ, 毫米水银柱 / 毫米水銀柱] millibar (unit of pressure)
渗透压[shèn tòu yā, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ ㄧㄚ, 渗透压 / 滲透壓] osmotic pressure
压力[yā lì, ㄧㄚ ㄌㄧˋ, 压力 / 壓力] pressure
压强[yā qiáng, ㄧㄚ ㄑㄧㄤˊ, 压强 / 壓強] pressure
无国界记者[wú guó jiè jì zhě, ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, 无国界记者 / 無國界記者] Reporters Without Borders (pressure group)
记者无国界[jì zhě wú guó jiè, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄝˋ, 记者无国界 / 記者無國界] Reporters Without Borders (pressure group)
标准状态[biāo zhǔn zhuàng tài, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄊㄞˋ, 标准状态 / 標準狀態] standard conditions for temperature and pressure
标准状况[biāo zhǔn zhuàng kuàng, ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 标准状况 / 標準狀況] standard conditions for temperature and pressure
负压[fù yā, ㄈㄨˋ ㄧㄚ, 负压 / 負壓] suction; negative pressure
温压[wēn yā, ㄨㄣ ㄧㄚ, 温压 / 溫壓] temperature and pressure

pressure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
ゲージ圧力[ゲージあつりょく, ge-ji atsuryoku] (n) pressure gauge
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
プレッシャーグループ[, puressha-guru-pu] (n) pressure group
マスクスクイズ[, masukusukuizu] (n) unequal pressure between the mask air space and the vascular pressure within the blood vessels of the face
マスクブロー[, masukuburo-] (vs) (See マスククリア) blowing air into a dive mask through the nose to clear out the water or equalize the pressure (wasei
低血圧[ていけつあつ, teiketsuatsu] (n) low blood pressure
光圧[こうあつ, kouatsu] (n) {physics} light pressure; photon pressure; radiation pressure
収縮期血圧[しゅうしゅくきけつあつ, shuushukukiketsuatsu] (n) systolic blood pressure
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on
圧力を加える[あつりょくをくわえる, atsuryokuwokuwaeru] (exp,v1) to apply pressure to; to press
圧力団体[あつりょくだんたい, atsuryokudantai] (n) pressure group; lobby
圧力容器[あつりょくようき, atsuryokuyouki] (n) pressure vessel
圧力抑制室[あつりょくよくせいしつ, atsuryokuyokuseishitsu] (n) (See 圧力抑制プール,サプレッションプール) suppression pool (nuclear reactor); pressure suppression chamber
圧力計[あつりょくけい, atsuryokukei] (n) manometer; pressure gauge
圧力調整器[あつりょくちょうせいき, atsuryokuchouseiki] (n) pressure regulator
圧力釜[あつりょくがま, atsuryokugama] (n) pressure vessel
圧力鍋[あつりょくなべ, atsuryokunabe] (n) pressure cooker
圧壊;圧潰[あっかい, akkai] (n,vs) crushing; breaking by applying pressure
圧延[あつえん, atsuen] (n,vs) rolling; extending by applying pressure
圧接[あっせつ, assetsu] (n) pressure welding
圧政[あっせい, assei] (n) (1) despotic administration; tyrannical rule; (2) power politics; political pressure
圧痛[あっつう, attsuu] (n) oppressive pain; tenderness; pressure pain
圧神[あっしん, asshin] (n) pressure sensation
圧迫包帯[あっぱくほうたい, appakuhoutai] (n) pressure bandage
多事多端[たじたたん, tajitatan] (adj-na,n) eventfulness; pressure of business
大気圧[たいきあつ, taikiatsu] (n) atmospheric pressure
強いられて[しいられて, shiirarete] (exp) under compulsion; by pressure of
御用繁多[ごようはんた, goyouhanta] (n,adj-na) being busy with many things; extreme busyness due to pressure of business (often used humorously)
意見広告[いけんこうこく, ikenkoukoku] (n) protest advertising (on an issue by a pressure group)
押す(P);圧す;捺す[おす, osu] (v5s,vt) (1) (押す only) to push; to press; (2) (押す, 圧す only) to apply pressure from above; to press down; (3) (押す, 捺す only) (See 判を押す) to stamp (i.e. a passport); to apply a seal; (P)
拘束圧[こうそくあつ, kousokuatsu] (n) confining pressure
指圧[しあつ, shiatsu] (n,vs) finger pressure massage or therapy
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P)
最低血圧[さいていけつあつ, saiteiketsuatsu] (n) diastolic blood pressure; minimal blood pressure
最高血圧[さいこうけつあつ, saikouketsuatsu] (n) systolic blood pressure
検圧器[けんあつき, ken'atsuki] (n) pressure gauge
残圧計[ざんあつけい, zan'atsukei] (n) submersible pressure gauge (diving); SPG
水圧[すいあつ, suiatsu] (n,adj-no) water (hydraulic) pressure
油圧計[ゆあつけい, yuatsukei] (n) oil pressure gauge

pressure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราส่วนความดัน[n. exp.] (attrāsūan k) EN: pressure ratio FR:
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief FR:
คาดคั้น[v.] (khātkhan) EN: press ; constrain ; pressure ; coerce FR: presser
เข็น[v.] (khen) EN: push ; pull ; put pressure on ; force ; egg on ; goad FR: pousser ; déplacer ; faire pression
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง[n. exp.] (khreūang ch) EN: pressure washer FR:
เครื่องวัดความดันโลหิต[n.] (khreūangwat) EN: sphygmomano meter ; blood pressure gauge FR: tensiomètre [m] ; sphygmomanomètre [m]
ความดัน[n.] (khwām dan) EN: pressure FR: pression [f] ; tension [f] ; tension artérielle [f]
ความดันไอ[n. exp.] (khwām dan a) EN: vapour presiion ; vapor pressure (Am.) FR: pression de vapeur [f]
ความดันอากาศ[n. exp.] (khwām dan ā) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
ความดันบรรยากาศ [n. exp.] (khwām dan b) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
ความดันบรรยากาศมาตรฐาน[n. exp.] (khwām dan b) EN: standard atmospheric pressure FR: pression atmosphérique standard [f]
ความดันของอากาศ[n. exp.] (khwām dan k) EN: atmospheric pressure FR: pression atmosphérique [f]
ความดันเลือด[n. exp.] (khwām dan l) EN: blood pressure FR: pression sanguine [f]
ความดันเลือดสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure FR:
ความดันโลหิต[n. prop.] (khwām dan l) EN: blood pressure FR: tension artérielle [f] ; tension [f]
ความดันโลหิตสูง[n. exp.] (khwām dan l) EN: high blood pressure ; hypertension FR: tension (artérielle) maximale [f] ; tension (artérielle) supérieure [f]
ความดันโลหิตต่ำ[n. exp.] (khwām dan l) EN: low blood pressure FR: tension (artérielle) minimale [f] ; tension (artérielle) inférieure [f]
ความดันมาตรฐาน[n. exp.] (khwām dan m) EN: standard pressure FR:
ความดันออสโมซิส[n. exp.] (khwām dan ø) EN: osmotic pressure FR: pression osmotique [f]
ความดันสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām dan s) EN: relative pressure FR:
ความดันสุญญากาศ = ความดันสูญญากาศ[n. exp.] (khwām dan s) EN: vacuum pressure FR:
ความดันวิกฤติ[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure FR: pression critique [f]
ความดันวิกฤติในหัวฉีด[n. exp.] (khwām dan w) EN: critical pressure in nozzle FR:
ความดันย่อย[n. exp.] (khwām dan y) EN: partial pressure FR:
ความกด[n.] (khwām kot) EN: pressure FR:
ความกดอากาศ[n. exp.] (khwām kot a) EN: barometric pressure ; air pressure FR: pression atmosphèrique [f]
ความกดอากาศสูง[n. exp.] (khwām kot a) EN: high pressure FR: haute pression [f]
ความกดอากาศต่ำ[n. exp.] (khwām kot a) EN: low pressure FR: basse pression [f]
ความกดดัน[n.] (khwām kotda) EN: pressure ; frustration ; tension FR: tension [f] ; pression [f]
ความกดดันทางการเมือง[n. exp.] (khwām kotda) EN: political pressure FR: pression politique [f]
กด[n.] (kot) EN: pressure FR:
กดดัน[v.] (kotdan) EN: push ; press ; bring pressure to bear (on) ; pressure FR: mettre la pression (sur) ; presser ; faire pression
กดจุด[v.] (kotjut) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief FR:
ไม้แข็ง[n.] (māikhaeng) EN: tough approach ; heavy pressure ; strong action FR:
มีความจำเป็นบางอย่าง[v. exp.] (mī khwām ja) EN: be under some pressure (to) ; have certain reasons (for) FR:
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
แรงอัด[n. exp.] (raēng at) EN: pressure FR:
แรงดัน[n. exp.] (raēng dan =) EN: pressure ; compression ; squeezing FR: pression [f]
แรงดันของน้ำ[n. exp.] (raēng dan k) EN: water pressure FR: pression de l'eau [f]
แรงดันลม[n. exp.] (raēng dan l) EN: pneumatic pressure FR:

pressure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastbarkeit {f}ability to cope with pressure (strain)
Schalldruck {m}acoustic pressure; sound pressure
Luftdruckkontrolle {f}air pressure check
Luftdruckprüfer {m}air pressure gauge; inflation pressure gauge
Luftdruckwächter {m}air pressure alarm; air pressure guard; deflation alarm; puncture alarm; low pressure warning alarm; low pressure warning device
Luftdruck {m}atmospheric pressure
Auflagedruck {m}bearing pressure; support pressure
Lagerdruck {m} [techn.]bearing pressure
Balgmanometer {n}bellows pressure gauge
Kesseldruck {m}boiler pressure
Ladedruck {m}boost pressure; charging pressure
Platzdruck {m}burst pressure
Wettbewerbsdruck {m}competitive pressure
Kondensatordruck {m}condenser pressure
Öffnungsdruck {m}cracking pressure
Dampfdruck {m}vapor pressure; vapour pressure
Membrandruckwandler {m}diaphragm pressure transducer
Membranmanometer {n}diaphragm pressure gauge
Differenzdruck {m}differential pressure
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Differenzdruckschalter {m}differential pressure switch
Messkreuz {n}differential pressure sensor
Druckabfall {m}drop in pressure
Doppelmanometer {n}duplex pressure gauge
Staudruck {m}dynamic pressure; stagnation point pressure
Enddruck {m}ultimate pressure
Ausübung {f} | Ausübung von Druck auf etw.exertion | exertion of pressure on sth.
Abgasdruck {m}exhaust gas pressure
Abgasgegendruck {m}exhaust gas back pressure
Außendruck {m}external pressure
Entnahmedruck {m}extraction pressure
Bluthochdruck {m} | an Bluthochdruck leidenhigh blood pressure; hypertension | to have high blood pressure
Hypotension {f}; niedriger Blutdruck [med.]hypotension; low blood pressure
Druckanstieg {m}increase in pressure
Eingangsdruck {m}inlet pressure
Eintrittssdruck {m}inlet pressure
Innenhochdruckumformen {n}internal high pressure forming
Lichtdruck {m} [phys.]light pressure
Niederdruck {m}low pressure
unter {prp; wo? +Dativ; wohin? +Akkusativ} | unter einem Baum liegen | sich unter einen Baum legen | unter Druck stehen | unter Druck setzen | unter null sinken | unter anderem | einer unter vielen | unter uns gesagtunder; below; among; amongst | to lie under a tree | to lay oneself under a tree | to be under pressure | to put under pressure | to drop below zero | among other things | one of many; one among many | between you and me; between ourselves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pressure
Back to top