ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

brothel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *brothel*, -brothel-

brothel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
brothel (n.) ซ่อง Syn. bordello
English-Thai: HOPE Dictionary
brothel(บรอธ'เธิล) n. ซ่อง,โรงโสเภณี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
brothel; bawdy houseซ่องโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซ่อง (n.) brothel See also: whorehouse, bawdy house, bordello Syn. ซ่องโสเภณี
ซ่องโสเภณี (n.) brothel See also: whorehouse, bawdy house, bordello Syn. ซ่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His ex-wife got him into the brothel business.อดีตภรรยาของเขา มีธุรกิจซ่องนางโลม
Well,to work in a brothel you're required to register your fingerprints,so...การที่จะทำงานในซ่องเนี่ย คุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนลายนิ้วมือ ดังนั้น
Somehow,the whole brothel mystique is wearing thin.ไอ้บรรยากาศแบบซ่องเนี่ยค่อยๆน้อยลงๆยังไงก็ไม่รู้
Also another low rent brothel at the Red Oak Suitesได้เช่าซ่องโสเภณีในราคาถูกเช่นกัน ที่เร้ด โอก
They went back to our brothel to get pipa strings.เค้ากลับไปที่บ้านเดิมเพื่อไปเอาสายพิณ
Vladimir runs brothel in a basement.วแลดเมียร์ทำธุรกิจซ่องในชั้นใต้ดิน
There's a brothel outside your walls.ข้างนอกมีหอนางโลมแห่งหนึ่ง
Last night we had a tavern riot, a brothel fire, three stabbings and a drunken horse race down the Street of Sisters.เมื่อคืนเรามีการจราจลในโรงเตี๊ยม ซ่องถูกเผา การแทงกันสามรายและพนันแข่งม้าของคนเมา ที่ถนนซิสเตอร์
I know for a fact that some of the officers go to that brothel in mole's town.ข้ารู้แน่นอนเลยนะ ว่าผู้มีตำแหน่งบางคน ไปที่ซ่องนั่นใน เมืองโมลบ่อยๆ
So I sat there in the brothel as Ros took off her clothes.ข้าเลยนั่งนิ่งตรงนั้น ในซ่องขณะที่รอส ถอดเสื้อผ้านาง
You should pay a visit to my brothel this evening.น่าจะไปเยือน\ ที่ซ่องข้าเสียหน่อยคืนนี้
Lord Stark was returning drunk from a brothel when his men attacked Jaime.ลอร์ดสตาร์คกำลังเดินทางกลับ จากซ่องด้วยสภาพเมามาย ตอนที่คนของเขาโจมตีเจมี่

brothel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烟花场[yān huā chǎng, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄔㄤˇ, 烟花场 / 煙花場] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花寨[yān huā zhài, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄞˋ, 烟花寨 / 煙花寨] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花行院[yān huā xíng yuàn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄒㄧㄥˊ ㄩㄢˋ, 烟花行院 / 煙花行院] brothel (esp. in Yuan theater)
烟花阵[yān huā zhèn, ㄧㄢ ㄏㄨㄚ ㄓㄣˋ, 烟花阵 / 煙花陣] brothel (esp. in Yuan theater)
色长[sè zhǎng, ㄙㄜˋ ㄓㄤˇ, 色长 / 色長] brothel keeper
妓院[jì yuàn, ㄐㄧˋ ㄩㄢˋ, 妓院] brothel; whorehouse
柳陌花衢[liǔ mò huā qú, ㄌㄧㄡˇ ㄇㄛˋ ㄏㄨㄚ ㄑㄩˊ, 柳陌花衢] brothel

brothel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel
ソープランド[, so-purando] (n) brothel where one can bathe with the prostitutes (wasei
中店[ちゅうみせ, chuumise] (n) (1) mid-sized store; (2) middle-class brothel (in a red-light district)
亡八;忘八[ぼうはち, bouhachi] (n) (1) (See 八徳) customer at a brothel; john; someone who has forgotten the eight virtues; (2) brothel; owner of a brothel
妓夫[ぎゅう;ぎふ, gyuu ; gifu] (n) (ぎゅう is also written with the ateji 牛) pimp; brothel tout
妓楼[ぎろう, girou] (n) brothel
妓院[ぎいん, giin] (n) (arch) (See 妓楼,揚屋,遊女屋,色茶屋) brothel
替え名;代え名;替名[かえな, kaena] (n) (1) alternative name; alternate name; (2) assumed name of a customer in a brothel (for anonymity); (3) stage name
淫売宿[いんばいやど, inbaiyado] (n) brothel
遊山所[ゆさんじょ, yusanjo] (n) (1) (arch) excursion spot; getaway; (2) (arch) red-light district; brothel
遣り手;遣手(io);やり手[やりて, yarite] (n) (1) doer; (2) giver; (3) skilled person; capable person; shrewd person; go-getter; hotshot; (4) (See 遣り手婆・やりてばば) brothel madam
遣り手婆[やりてばば, yaritebaba] (n) brothel madam
トルコ風呂[トルコぶろ, toruko buro] (n) (1) Turkish bath; (2) (sens) (See ソープランド) soapland (brothel where one can bathe with the prostitutes)
ヘルス[, herusu] (n) (1) health; (2) (abbr) (See ファッションヘルス) type of brothel; massage parlor (parlour); (P)
小店;小見世[しょうてん(小店);こみせ, shouten ( shou mise ); komise] (n) (1) little shop; small shop; small store; (2) (しょうてん only) (hum) my shop; (3) (こみせ only) low class whorehouse in Fujiwara (Edo period); low class brothel; (4) (こみせ only) passage formed under the eaves of houses after heavy snowfalls (Tohoku region)
小職;小童[こじょく, kojoku] (n) (1) (arch) girl-in-training (e.g. a geisha-in-training or a girl who performs miscellaneous tasks in a brothel); (2) (arch) (derog) (See 小童・こわっぱ) brat; scamp; rascal; jackanapes; (3) (arch) (original meaning) disciple; apprentice
淫売屋[いんばいや, inbaiya] (n) brothel; bordello; whorehouse; cathouse
苦界に身を沈める[くがいにみをしずめる, kugainimiwoshizumeru] (exp,v1) to become a prostitute (sink into a brothel)
貸座敷[かしざしき, kashizashiki] (n) (1) (Edo-period) brothel; (2) facilities rented out for meetings, meals, etc.; (3) place for assignations
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room

brothel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คุมซ่อง[v. exp.] (khum sǿng) EN: police a brothel FR:
แม่เล้า[n.] (maēlao) EN: madam (of a house of prostitution) ; brothel keeper ; mama-san = mamasan FR: maquerelle (vulg) [f]
ซ่อง[n.] (sǿng) EN: secret meeting place ; hiding place ; hideout ; joint ; den ; cave ; lair ; brothel ; cathouse FR: repaire [m] ; tanière [f] ; bouge [m]
ซ่องโสเภณี[n. exp.] (sǿng sōphēn) EN: brothel ; whorehouse ; bawdy house ; bordello FR: maison close [f] ; maison de passe [f] ; bordel [m] (vulg.) ; clandé [m] (arg.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า brothel
Back to top