ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

osteopath

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *osteopath*, -osteopath-

osteopath ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
osteopath (n.) ผู้รักษาโรคกระดูก Syn. orthopedist
osteopathic (adj.) เกี่ยวกับการรักษาโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
osteopathy (n.) การรักษาโรคกระดูก
English-Thai: HOPE Dictionary
osteopathy(ออสทีออพ'พะธี) n. กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด เน้นทางกายภาคบำบัดและการใช้มือช่วย, See also: osteopathic adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
osteopathนักบำบัดโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteopathy; osteonosusโรคกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

osteopath ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
正骨[zhèng gǔ, ㄓㄥˋ ㄍㄨˇ, 正骨] bone setting; Chinese osteopathy

osteopath ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
整骨師[せいこつし, seikotsushi] (n) osteopath
接骨医[せっこつい, sekkotsui] (n) (See 柔道整復師) osteopath; bonesetter
整体[せいたい, seitai] (n,adj-no) Setai (manipulative therapy based on Chinese and Japanese traditions, and encompassing osteopathy, massage and chiropractic)
柔道整復[じゅうどうせいふく, juudouseifuku] (n) judo therapy; traditional non-surgical osteopathic tissue and bone manipulation therapy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า osteopath
Back to top